Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewidzianego do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 151 położonej w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

WIG.6220.4.8.2021.DGA  
         

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Działając na podstawie art. 71 ust 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 84 i 85 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm. dalej ooś) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. dalej kpa) oraz § 3 ust. 1 pkt. 54 lit b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)  w związku z wnioskiem z dnia 07.10.2021 r. (data wpływu 09.11.2021 r.) KPE FARMS Sp. z o.o., Kruszyniec 27, 86-014 Sicienko reprezentowana przez Prezesa Zarządu Rafała Orzechowskiego, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Giżycku;

orzekam

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewidzianego do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 151 położonej w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.
2. Konieczność podjęcia następujących działań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
• Teren inwestycji ogrodzić, ogrodzeniem bez podmurówki, które nie będzie wkopane w ziemię, a pomiędzy jego dolną podstawą, a powierzchnią gruntu pozostawić przestrzeń o wysokości ok. 10 cm, umożliwiającą swobodną migrację drobnych zwierząt oraz wykorzystanie terenu inwestycji jako obszaru żerowania, bytowania oraz rozrodu.
• Prace ziemne rozpocząć poza sezonem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed zajęciem terenu przez specjalistę przyrodnika braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt na terenie inwestycji.
• Czas trwania prac budowlanych ograniczyć do pory dnia, tj. godzin pomiędzy 6:00 i 22:00, a wszystkie roboty budowlane i montażowe wykonywać przy pomocy sprawnych maszyn 
i urządzeń, spełniających wymagania techniczne w zakresie emisji hałasu do środowiska.
• Należy wyposażyć ekipę budowlaną w sorbent na wypadek ewentualnego wycieku substancji niebezpiecznych (oleje, benzyna) z wykorzystywanych w trakcie budowy maszyn i urządzeń.
• Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane składować w kontenerach w miejscach do tego wyznaczonych. Odpady inne niż niebezpieczne, powstające   na    etapie    realizacji przedsięwzięcia magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu w pojemnikach/kontenerach, w sposób zabezpieczający przed: opadami atmosferycznymi, pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska wodno-gruntowego. 
• Koszenie farmy wykonywać po 1 sierpnia, w dni suche i słoneczne, gdy panuje dobra widoczność, a aktywność większości krajowych płazów jest ograniczona.\
• W przypadku zastosowania transformatorów olejowych należy je wyposażyć w szczelną misę mogącą pomieścić 100 % zawartości oleju.
3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 08.11.2021 r. do tut. organu wpłynął wniosek KPE FARMS Sp. z o.o., Kruszyniec 27, 86-014 Sicienko reprezentowana przez Prezesa Zarządu Rafała Orzechowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewidzianego do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 151 położonej w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz poświadczoną przez właściwy organ kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidziany teren, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia wraz ze wskazanym terenem, na który będzie ono oddziaływać. 
Planowana inwestycja, polegająca na budowie farmy fotowoltaicznej o powierzchni zabudowy do ok. 3,3 ha, zlokalizowanej poza obszarami objętymi ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących   znacząco   oddziaływań   na   środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastruktury, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody... lub 1 ha na obszarach innych niż wyżej wymienione.
Burmistrz Orzysza zawiadomieniem/obwieszczeniem znak: WIG.6220.4.1.2021.DGA w dniu 15.11.2021 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania informując jednocześnie, iż zgodnie art. 10 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Grzegorze.
Tut. organ, działając na podstawie art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373), zwrócił się w dniu 15.11.2021 r. pismem znak: WIG.6220.4.2.2021.DGA do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, ul. Warszawska 5, 12 - 200 Pisz, pismem znak: WIG.6220.4.4.2020.DGA do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10 – 437 Olsztyn oraz pismem znak: WIG.6220.4.3.2020.DGA do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Giżycku o opinię, czy dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu opinią sanitarną znak: ZNS.9022.4.38.2021 z dnia 19.11.2021 r. (data wpływu 22.11.2021 r.) stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  
W dniu 01.12.2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku opinią znak: BI.ZZŚ.3.4360.242.2021.MK nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla w/w przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 01.12.2021 r. znak: WOOŚ.4220.731.2021.BG wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW realizowane będzie na terenie działki o numerze ewidencyjnym 151, obręb Grzegorze, gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie. Działka ta, zgodnie z KIP  ma powierzchnię 6,7998 ha. Planowana elektrownia fotowoltaiczna zajmie powierzchnię do ok. 3,3 ha i zlokalizowana zostanie w północnej części działki. Teren inwestycji w części planowanej do zagospodarowania pod farmę fotowoltaiczną stanowi pole uprawne i jest   płaski. W związku z intensywną produkcją rolną na działkach inwestycyjnych nie przewiduje się występowania chronionych gatunków roślin. Nie porastają ich również drzewa ani  krzewy, w związku z tym realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów. Teren inwestycji od strony północnej graniczy z drogą gminną i terenem zabudowy mieszkalno-gospodarczej, od strony wschodniej i zachodniej graniczy z polami uprawnymi, a od strony południowej z terenem zadrzewionym, polem uprawnym i dalej linią kolejową. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 73 m na północny- wschód od terenu przedsięwzięcia.
Planowana instalacja ma na celu wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej poprzez bezpośrednią konwersję energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Wygenerowana energia elektryczna dostarczana będzie do sieci energetycznej poprzez stację transformatorową oraz linię kablową SN. Dokładny przebieg i miejsce wpięcia określone zostaną przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej w wydanych warunkach przyłączenia na późniejszym etapie procesu inwestycyjnego.
Dopuszcza się budowę planowanej instalacji w podziale na etapy, jak również realizację planowanej mocy na części terenu inwestycyjnego. W wyniku realizacji inwestycji przewiduje się:
— montaż paneli fotowoltaicznych na działce inwestycyjnej,
— montaż bezobsługowych abonenckich stacji transformatorowych,
— montaż bateryjnych magazynów energii,
— przeprowadzenie podziemnych linii energetycznych,
— montaż infrastruktury   telekomunikacyjnej   umożliwiającej   nadzór eksploatacyjny elektrowni.
W ramach   przedsięwzięcia planuje   się poprowadzić   krótką   drogę dojazdową o charakterze utwardzonym (nawierzchnia żwirowa, przepuszczalna), która umożliwi dojazd i montaż prefabrykowanych, kontenerowych stacji transformatorowych. Planuje się też wykonanie placu manewrowego o analogicznej nawierzchni. Następnie na wybranym obszarze działki zostaną rozmieszczone na specjalnych konstrukcjach wsporczych stoły montażowe, do których zostaną przytwierdzone panele fotowoltaiczne. Po zakończeniu realizacji wszystkich elementów elektrowni jej teren zostanie ogrodzony, a na ogrodzeniu zostanie zamontowany monitoring wizyjny.
Na stołach montażowych układane będą panele fotowoltaiczne monokrystaliczne lub polikrystaliczne w liczbie do 15 000 szt. — w zależności od mocy użytych paneli (do 5 000 na 1 MW}. Moc jednego panelu będzie wynosiła od 200 do 900 Wp. Wysokość całkowita instalacji wyniesie do 5 m. Ponadto w skład farmy fotowoltaicznej będą wchodziły:
- inwertery (do 150 szt.) montowane na konstrukcjach paneli fotowoltaicznych, pod panelami;
- okablowanie po stronie DC — pomiędzy inwerterami, a panelami PV. Okablowanie będzie prowadzone w korytkach kablowych zamontowanych na konstrukcjach pod panelami fotowoltaicznymi;
 - okablowanie po stronie AC — pomiędzy inwerterami, a stacjami transformatorowymi; zostanie ono wykonane kablami układanymi bezpośrednio w ziemi;
- prefabrykowane    stacje    transformatorowe   SN/nN    (do    3    szt.),    wyposażone w transformator żywiczny lub olejowy;
- bateryjne magazyny energii (do 3 szt.), wykonane w technologii baterii litowo- jonowych o mocy do 1 MW każdy, a pojemność każdego magazynu będzie wynosić do 2 MWh.
 Stacje transformatorowe zostaną posadowione bezpośrednio w wykopie na cienkiej warstwie betonu. Wysokość każdej stacji nie przekroczy 4 m, a wymiary budynku nie przekroczą 7 m x 7 m. Magazyny energii będą występować w formie zabudowy kontenerowej. Powierzchnia każdego magazynu bateryjnego będzie wynosić max. 50 m2. Ich zadaniem będzie stabilizowanie pracy sieci elektroenergetycznej i magazynowanie nadwyżki energii. Dodatkowymi elementami farmy będą elementy służące do monitoringu pracy instalacji, elementy telewizji przemysłowej (kamery), elementy ochrony przed zniszczeniem włamaniem (czujniki alarmowe). Cała instalacja będzie miała charakter bezobsługowy. Elektrownie słoneczne nie stanowią zagrożenia, dla zwierząt i ptaków. Powłoka antyrefleksyjna pokrywająca panele fotowoltaiczne zwiększa absorbcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiega niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli. W związku z powyższym panele fotowoltaiczne nie będą oślepiać ptaków, mogących przelatywać nad instalacją. Realizacja elektrowni fotowoltaicznej sprawi, że obszar porośnięty będzie niską roślinnością trawiastą, w której schronienie będą mogły znaleźć drobne zwierzęta.
Teren inwestycji zostanie ogrodzony, przy czym wykonane zostanie ogrodzenie bez podmurówki, które nie będzie wkopane w ziemię, a pomiędzy jego dolną podstawą, a powierzchnią gruntu znajdzie się przestrzeń o wysokości ok. 10 cm, umożliwiająca swobodną migrację drobnych zwierząt oraz wykorzystanie terenu inwestycji jako obszaru żerowania, bytowania oraz rozrodu.
Na terenie przeznaczonym pod planowaną inwestycję nie są zlokalizowane żadne zabudowania, w związku z czym w ramach realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się prac rozbiórkowych.
Przewiduje się, że oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko będzie niewielkie i związane przede wszystkim z etapem jej budowy. Podczas realizacji instalacji fotowoltaicznej wykorzystywane będą gotowe prefabrykaty i elementy składowe. Całość instalacji zostanie dostarczona samochodami dostawczymi na miejsce montażu w postaci gotowych elementów przygotowanych do montażu, co pozwoli na zminimalizowanie hałasu oraz zmniejszenie ilości produkowanych odpadów. Wykorzystana będzie niewielka ilość wody na cele socjalne pracowników. Przy budowie naziemnej instalacji fotowoltaicznej użyte będą specjalistyczne maszyny budowlane m.in. kafary, płyty wibracyjne, wózki widłowe oraz dźwigi.
 W okresie trwania prac budowlano-montażowych może nastąpić wzrost emisji spalin oraz poziomu hałasu spowodowanego pracą maszyn roboczych oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji. W celu ich zminimalizowania czas trwania prac budowlanych zostanie ograniczony do pory dnia, tj. godzin pomiędzy 6:00 i 22:00, a wszystkie roboty budowlane i montażowe będą wykonywane przy pomocy sprawnych maszyn i urządzeń, spełniających wymagania techniczne w zakresie emisji hałasu do środowiska. Wykonawca prac budowlanych będzie prowadzić najmniej uciążliwą akustycznie technologię prac budowlanych (w czasie postoju pojazdów będą wyłączane silniki itp.). Przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.
Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi związane będzie głównie z taką organizacją placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostały resztki materiałów budowlanych, które mogą powodować zanieczyszczenie gruntu. W ramach zaplecza socjalnego przewiduje się ustawienie na terenie objętym inwestycją kontenerów sanitarnych, które należy opróżniać w zależności od potrzeb przez podmiot zajmujący się tego typu działalnością. W celu zminimalizowania możliwości wycieku substancji niebezpiecznych (oleje, benzyna) z wykorzystywanych w trakcie budowy maszyn i urządzeń podejmowane będą działania zmierzające do zapewnienia ich należytego stanu technicznego. Planowane jest również wyposażenie ekipy budowlanej w sorbent na wypadek ewentualnego wycieku.
Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane będą składowane w kontenerach w miejscach do tego wyznaczonych. Odpady inne niż niebezpieczne, powstające   na    etapie    realizacji    przedsięwzięcia   będą   magazynowane    selektywnie w wyznaczonym miejscu w pojemnikach/kontenerach, w sposób zabezpieczający przed: opadami atmosferycznymi, pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska wodno-gruntowego. Ze względu na fakt, iż cały system składa się z gotowych, dopasowanych, prefabrykowanych elementów ilość odpadów powstających w trakcie montażu będzie minimalna. Wszystkie odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej zabezpieczą środowisko przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz gruntu.
 Podczas realizacji inwestycji planuje się szereg działań minimalizujących negatywny wpływ na faunę. Rozpoczęcie prac ziemnych nastąpi poza sezonem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed zajęciem terenu przez specjalistę przyrodnika braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt na terenie inwestycji. Wykopy będą wykonywane w okresach suchych, aby nie dopuścić do tworzenia się zastoisk. Brzegi wykopów będą wyprofilowanie w taki sposób, aby umożliwić wydostanie się z nich małym zwierzętom (np. płazom). Wykopy będą zabezpieczane w porze nocnej i w dni nieprowadzenia prac, aby zwierzęta nie mogły się do nich przedostać. Codziennie przed rozpoczęciem prac oraz przed zasypaniem wykopów zostaną one sprawdzone czy nie przedostały się do nich drobne zwierzęta, a w sytuacji, gdyby jakieś zwierzę zostało w nim uwięzione wówczas będą one wyjęte na powierzchnię. Zabezpieczenie otworów w drzwiach         i ścianach budynków stacji transformatorowych, w tym w szczególności wszelkich otworów wentylacyjnych, co uniemożliwi zajmowanie obiektów przez chiropterofaunę w okresie eksploatacji inwestycji. Aby umożliwić ucieczkę zwierzętom przebywającym na terenie eksploatowanej farmy koszenie odbywać się będzie od centrum w kierunku granic farmy fotowoltaicznej. Ponadto koszenie odbywać się będzie po 1 sierpnia, w dni suche i słoneczne, gdy panuje dobra widoczność, a aktywność większości krajowych płazów jest ograniczona. W trakcie funkcjonowania projektowana elektrownia nie będzie wymagała zużycia surowców. Zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie 5 MWh rocznie na 1MW mocy elektrowni. W niewielkiej ilości zużywana będzie również woda do czyszczenia paneli.
Eksploatacja instalacji nie będzie wiązała się też z powodowaniem znaczących emisji zanieczyszczeń do środowiska. Praca instalacji fotowoltaicznej nie stanowi źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza.
 W trakcie etapu eksploatacji przedsięwzięcia bardzo niski poziom hałasu może dochodzić od stacji transformatorowych oraz epizodycznie od pojazdów serwisowych. Biorąc jednak pod uwagę stosunkowo niedużą moc akustyczną planowanych transformatorów (maksymalnie 75 dB), a także odległość do najbliższej zabudowy chronionej akustycznie (min. 100 m) należy stwierdzić, że planowana instalacja nie będzie powodowała uciążliwości w zakresie emisji hałasu. Dodatkowo transformatory umieszczone będą wewnątrz kontenerowych, zamykanych stacji, znacząco ograniczając tym samym emisję hałasu z urządzeń zlokalizowanych wewnątrz. Ewentualna obecność serwisantów związana będzie z dojazdem samochodu osobowego bądź ciężarowego, a prace odbywać się będą za dnia przez co nie będą uciążliwe.
 Praca elektrowni fotowoltaicznej powodować będzie emisję promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz, którego źródłem będą transformatory oraz przepływ prądu w liniach kablowych. Przewiduje się jednak, że w związku z rodzajem i niewielką mocą zainstalowanych elementów i urządzeń elektroenergetycznych oraz ich usytuowaniem (lokalizacja większości linii zmiennoprądowych pod ziemią, poza terenami mieszkalnymi, transformator w obudowie ekranującej) projektowana infrastruktura elektrowni fotowoltaicznej nie wpłynie na pogorszenie jakości klimatu elektromagnetycznego środowiska, jak też nie będzie stanowiła zagrożenia dla zdrowia ludzi. Pole modułów fotowoltaicznych nie ma najmniejszego oddziaływania elektromagnetycznego na otaczające środowisko oraz ludzi. Przewiduje się zatem, że wpływ farmy fotowoltaicznej i linii kablowych w powyższym zakresie pozostanie na poziomie niedostrzegalnym, a w większości przypadków (już w odległości kilku metrów od tych elementów) nawet niemierzalnym. Funkcjonowanie planowanej instalacji nie będzie związane z wytwarzaniem znaczących ilości odpadów. Odpady mogące powstać podczas prac remontowo- konserwacyjnych będą usuwane z terenu farmy przez jednostki wykonujące prace konserwacyjne, bezpośrednio po ich wykonaniu, zasadniczo bez magazynowania na terenie przedsięwzięcia.
 Podczas funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej nie będą powstawać ścieki technologiczne ani   bytowe.   Inwestor   zakłada   czyszczenie   paneli   w dwojaki   sposób, a mianowicie na sucho lub też na mokro. Sposób suchy polega na użyciu szczotek montowanych na prowadnicach wzdłuż paneli, mierząc jednocześnie wartości optyczne paneli. Drugim   sposobem   jest mycie paneli   wodą doprowadzoną   na teren inwestycji w specjalnie do tego przeznaczonych beczkowozach. Nie planuje się użycia detergentów, a jedynie czystej wody, która może być odprowadzana bezpośrednio do gruntu. Wody opadowe i roztopowe z terenów objętych inwestycją będą spływać do gleby. Można je zaliczyć do wód czystych, nieskażonych substancjami ropopochodnymi czy też innymi zanieczyszczeniami. W stacji transformatorowej inwestor planuje zastosowanie transformatorów tzw. suchych, niezawierających oleju lub olejowych. W przypadku zastosowania modelu olejowego będą one wyposażone w szczelną misę mogącą pomieścić do 100 % zawartości oleju. Transformatory będą znajdować się w kontenerach, które dodatkowo będą zabezpieczać środowisko gruntowo — wodne przed zanieczyszczeniem.
 Ze względu na swój charakter   planowane   przedsięwzięcie nie będzie związane z wykorzystaniem i magazynowaniem substancji, których występowanie mogłoby spowodować zaliczenie jej do zakładu o zwiększonym ryzyku albo o dużym ryzyku wystąpienia awarii. Stały monitoring parametrów pracy instalacji oraz ewentualnych uszkodzeń zmniejsza możliwość wystąpienia awarii. Inwestycja nie należy do przedsięwzięć podatnych na ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej. Nie jest również zagrożona wystąpieniem katastrofy naturalnej. Teren inwestycji znajduje się poza obszarem zagrożenia powodzią, czy osuwiskami i terenami zagrożonymi ruchami masowymi. Przedsięwzięcie będzie przystosowane do warunków pogodowych występujących w miejscu jego realizacji.
 Elektrownia fotowoltaiczna jest instalacją pracującą w sposób bezemisyjny, stąd też nie przewiduje się emisji gazów cieplarnianych na etapie eksploatacji inwestycji. Ponadto przedsięwzięcie związane będzie z wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych — z energii słońca, dzięki czemu przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, w szczególności gazów cieplarnianych, powstających w wyniku generowania energii elektrycznej z konwencjonalnych źródeł energii.
 Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach przyrodniczo cennych, objętych ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098), w tym obszarach Natura 2000. Najbliższy obszar Natura 2000 to Puszcza Piska PLB280008, oddalony ok. 1,5 km od inwestycji. Z uwagi na rodzaj, skalę i zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji oraz biorąc pod uwagę jej odległość od ww. obszaru nie przewiduje się negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność. Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza obszarami korytarzy ekologicznych, istotnych dla populacji dużych ssaków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej i kontynentalnej. Z uwagi na stosunkowo niewielką wysokość konstrukcji (max do 5 m) przewiduje się, że inwestycja nie będzie stanowiła dominanty w krajobrazie.
 W sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują przedsięwzięcia, których oddziaływania mogłyby prowadzić do kumulowania się z oddziaływaniami planowanego przedsięwzięcia. Oddziaływanie inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej zamyka się w granicach terenu objętego wnioskiem. Tym samym nie ma możliwości kumulacji oddziaływań nawet pomiędzy inwestycjami znajdującymi się w bardzo bliskiej odległości. 
 Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek, obszarach wybrzeży i obszarach leśnych oraz górskich. Teren inwestycji nie leży również w zasięgu stref ochronnych ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze ochrony uzdrowiskowej. W jego obrębie nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych, nie występują również obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwa ich przekroczenia. 
 Planowane zamierzenie pod względem hydrograficznym zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911). Przedsięwzięcie znajduje się w jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200031. Stan ilościowy i chemiczny ww. jednolitej części wód podziemnych został określony jako dobry; JCWPd jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Zgodnie z art. 59 ustawy Prawo wodne, celem środowiskowym dla JCWPd jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnienie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak, aby osiągnąć ich dobry stan.
 Ponadto inwestycja znajduje się w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie „Pisa z jeziorem Śniardwy i Orzyszq do wpływu do jeziora Roś”, kod: PLRW20002526473. Jest to naturalna część wód, której stan określono jako dobry, a osiągnięcie celu środowiskowego uznano za niezagrożone. Na podstawie art. 56 ustawy Prawo wodne, celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego tak, aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.
 Burmistrz Orzysza po przeanalizowaniu dokumentacji załączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz szczegółowych uwarunkowań zawartych  w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, w szczególności rodzaju, skali i usytuowania przedsięwzięcia oraz uwzględniając opinie organów: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku postanowił o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wymienionego w sentencji przedsięwzięcia.
 Przed wydaniem decyzji, zgodnie z zapisem art. 10 Kpa, powiadomiono strony postępowania zawiadomieniem/obwieszczeniem znak WIG.6220.4.6.2021.DGA z dnia 06.12.2021 roku o zebraniu całego materiału dowodowego oraz możliwości wypowiedzenia się w sprawie jej wydania. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie wniosła do tut. organu żadnych uwag i wniosków. 
Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie
  
 Stronie służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie ul. Kajki 10/12 – za pośrednictwem Burmistrza Orzysza.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

 Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.
 Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji.

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

 

 


Charakterystyka przedsięwzięcia

Załącznik do Decyzji Burmistrza Orzysza z dnia 11.01.2021 r. (znak:WIG.6220.4.8.2021.DGA)

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.).

W dniu 08.11.2021 r. do tut. organu wpłynął wniosek KPE FARMS Sp. z o.o., Kruszyniec 27, 86-014 Sicienko reprezentowana przez Prezesa Zarządu Rafała Orzechowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewidzianego do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 151 położonej w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz poświadczoną przez właściwy organ kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidziany teren, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia wraz ze wskazanym terenem, na który będzie ono oddziaływać. 
Planowana inwestycja, polegająca na budowie farmy fotowoltaicznej o powierzchni zabudowy do ok. 3,3 ha, zlokalizowanej poza obszarami objętymi ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących   znacząco   oddziaływań   na   środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastruktury, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody... lub 1 ha na obszarach innych niż wyżej wymienione.
Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW realizowane będzie na terenie działki o numerze ewidencyjnym 151, obręb Grzegorze, gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie. Działka ta, zgodnie z KIP  ma powierzchnię 6,7998 ha. Planowana elektrownia fotowoltaiczna zajmie powierzchnię do ok. 3,3 ha i zlokalizowana zostanie w północnej części działki. Teren inwestycji w części planowanej do zagospodarowania pod farmę fotowoltaiczną stanowi pole uprawne i jest płaski. W związku z intensywną produkcją rolną na działkach inwestycyjnych nie przewiduje się występowania chronionych gatunków roślin. Nie porastają ich również drzewa ani krzewy, w związku z tym realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów. Teren inwestycji od strony północnej graniczy z drogą gminną i terenem zabudowy mieszkalno-gospodarczej, od strony wschodniej i zachodniej graniczy z polami uprawnymi, a od strony południowej z terenem zadrzewionym, polem uprawnym i dalej linią kolejową. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 73 m na północny- wschód od terenu przedsięwzięcia.
Planowana instalacja ma na celu wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej poprzez bezpośrednią konwersję energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Wygenerowana energia elektryczna dostarczana będzie do sieci energetycznej poprzez stację transformatorową oraz linię kablową SN. Dokładny przebieg i miejsce wpięcia określone zostaną przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej w wydanych warunkach przyłączenia na późniejszym etapie procesu inwestycyjnego. Dopuszcza się budowę planowanej instalacji w podziale na etapy, jak również realizację planowanej mocy na części terenu inwestycyjnego. W wyniku realizacji inwestycji przewiduje się:
— montaż paneli fotowoltaicznych na działce inwestycyjnej,
— montaż bezobsługowych abonenckich stacji transformatorowych,
— montaż bateryjnych magazynów energii,
— przeprowadzenie podziemnych linii energetycznych,
— montaż infrastruktury   telekomunikacyjnej   umożliwiającej   nadzór eksploatacyjny elektrowni.
W ramach   przedsięwzięcia planuje   się poprowadzić   krótką   drogę dojazdową o charakterze utwardzonym (nawierzchnia żwirowa, przepuszczalna), która umożliwi dojazd i montaż prefabrykowanych, kontenerowych stacji transformatorowych. Planuje się też wykonanie placu manewrowego o analogicznej nawierzchni. Następnie na wybranym obszarze działki zostaną rozmieszczone na specjalnych konstrukcjach wsporczych stoły montażowe, do których zostaną przytwierdzone panele fotowoltaiczne. Po zakończeniu realizacji wszystkich elementów elektrowni jej teren zostanie ogrodzony, a na ogrodzeniu zostanie zamontowany monitoring wizyjny.
Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach przyrodniczo cennych, objętych ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098), w tym obszarach Natura 2000. Najbliższy obszar Natura 2000 to Puszcza Piska PLB280008, oddalony ok. 1,5 km od inwestycji. Z uwagi na rodzaj, skalę i zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji oraz biorąc pod uwagę jej odległość od ww. obszaru nie przewiduje się negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność. Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza obszarami korytarzy ekologicznych, istotnych dla populacji dużych ssaków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej i kontynentalnej.
Planowane zamierzenie pod względem hydrograficznym zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911). Przedsięwzięcie znajduje się w jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200031. 

 


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski
 
 

 


 
   

 

Data powstania: poniedziałek, 17 sty 2022 12:58
Data opublikowania: poniedziałek, 17 sty 2022 13:15
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 255 razy