Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla m. Ublik gmina Orzysz” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 236/9, 236/22, 239/1, 237, 236/20, 278/16, 239/5, 239/4, 242/3, 242/6, 242/7, 242/8, 242/5, 243/2, 229, 275/1, 246/3, 258/4, 251/4, 244/2, 243/3, 154/1, 279/2, , 186/1, 191/2, 150/9, 150/3, 158/1, 157/1, 140, 138, 157/2, 133/4, 131/1, 30, 11/2, 18, 16/7, 9/2, 19, 15/4, 5/1, 111/1, 186/2, 182, 161, 158/3, 158/2, 16/7, 2/18, 278/9 położonych w obrębie Ublik, gmina Orzysz.

  WIG.6220.3.2023.AFL                                 Orzysz, 30 sierpnia 2023 r.

          
D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Działając na podstawie art. 71 ust 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i  art. 84 i 85 ust 2 pkt 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm. dalej ooś) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm. dalej kpa) oraz § 3 ust. 1 pkt. 54 lit b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) w związku z wnioskiem Gminy Orzysz, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Romana Stańczyk z dnia 20.06.2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla m. Ublik gmina Orzysz” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 236/9, 236/22, 239/1, 237, 236/20, 278/16, 239/5, 239/4, 242/3, 242/6, 242/7, 242/8, 242/5, 243/2, 229, 275/1, 246/3, 258/4, 251/4, 244/2, 243/3, 154/1, 279/2, , 186/1, 191/2, 150/9, 150/3, 158/1, 157/1, 140, 138, 157/2, 133/4, 131/1, 30, 11/2, 18, 16/7, 9/2, 19, 15/4, 5/1, 111/1, 186/2, 182, 161, 158/3, 158/2, 16/7, 2/18, 278/9 położonych w obrębie Ublik, gmina Orzysz, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku;

orzekam

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla m. Ublik gmina Orzysz” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 236/9, 236/22, 239/1, 237, 236/20, 278/16, 239/5, 239/4, 242/3, 242/6, 242/7, 242/8, 242/5, 243/2, 229, 275/1, 246/3, 258/4, 251/4, 244/2, 243/3, 154/1, 279/2, , 186/1, 191/2, 150/9, 150/3, 158/1, 157/1, 140, 138, 157/2, 133/4, 131/1, 30, 11/2, 18, 16/7, 9/2, 19, 15/4, 5/1, 111/1, 186/2, 182, 161, 158/3, 158/2, 16/7, 2/18, 278/9 położonych w obrębie Ublik, gmina Orzysz.
2. Konieczność podjęcia następujących działań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
• prace budowlane należy prowadzić w porze dziennej w godzinach 7:00 – 17:00 w sposób ograniczający do minimum uciążliwość hałasową,
• zajęcie terenu w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy ograniczyć będzie do niezbędnego minimum, a materiały budowlane dostarczać na teren budowy sukcesywnie w zależności od postępu prac. Materiały należy składować przy trasie budowanych sieci, czasowo 
i w niewielkich ilościach,
• zaplecze socjalne stanowić będzie wóz kołowy (barakowóz) stanowiący miejsce spożywania posiłków, odpoczynku dla pracowników wraz z częścią administracyjną oraz systemowa przenośna toaleta. Toaleta będzie opróżniana przez uprawnioną firmę. Maszyny oraz sprzęt budowlany i transportowy użyty w trakcie realizacji przedsięwzięcia musi być sprawny techniczne i zabezpieczony przed wyciekiem paliw i olejów, celem eliminacji możliwości zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi, oraz będzie spełniać wymogi w zakresie dopuszczalnej wielkości emisji spalin i hałasu do środowiska. Tankowanie i serwisowanie maszyn odbywać się będzie poza obrębem przedmiotowej inwestycji. Tankowanie pojazdów i maszyn Wykonawca przeprowadzać będzie na lokalnej stacji paliw, natomiast  ewentualny serwis odbywać się będzie w autoryzowanym warsztacie serwisu. 
• organizację placu budowy prowadzić, tak, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawały resztki materiałów budowlanych, które mogłyby powodować zanieczyszczenia gruntu.  Wytworzone w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane należy składować  czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym odpady niebezpieczne magazynowane będą w specjalistycznych pojemnikach. Wszystkie wytworzone odpady przekazać do unieszkodliwienia i odzysku poza terenem przedsięwzięcia. Powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia i prowadzenia prac odpady zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu gospodarki odpadami,
• teren po wykonaniu robót ziemnych i po zapleczu budowy przywrócić do stanu pierwotnego podobnie jak inne tereny niekorzystnie zmienione w związku z realizacją przedsięwzięcia,
• zastosowane technologia wykonania i materiały będą zapewniać szczelność sieci,
• maszyny oraz sprzęt budowlany i transportowy użyty w trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie sprawny techniczne i zabezpieczony przed wyciekiem paliw i olejów, celem eliminacji możliwości zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi, oraz będzie spełniać wymogi w zakresie dopuszczalnej wielkości emisji spalin i hałasu do środowiska,
• w przypadku konieczności wykonania robót ziemnych w okolicach drzew należy pamiętać, że strefa odpowiadająca powierzchni rzutu korony drzewa, powiększonemu o 20%, podlega ochronie ze względu na to, że w jej zasięgu znajdują się aktywne korzenie zaopatrujące drzewo w wodę i składniki odżywcze. W tym obszarze prace ograniczyć do niezbędnego minimum. W celu ochrony drzew przed ich ewentualnym uszkodzeniem, podczas wykonywania robót:
• pnie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie przeprowadzanych robót ziemnych osłonić wykorzystując do tego np. deski połączone drutem,
•roboty ziemne w pobliżu korzeni wykonywać ręcznie,
• na  etapie eksploatacji  przedsięwzięcia utrzymywać urządzenia w dobrym stanie technicznym (regularne przeglądy techniczne).
3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 20.06.2023 r. do tut. organu wpłynął wniosek Gminy Orzysz, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Romana Stańczyka w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla m. Ublik gmina Orzysz” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 236/9, 236/22, 239/1, 237, 236/20, 278/16, 239/5, 239/4, 242/3, 242/6, 242/7, 242/8, 242/5, 243/2, 229, 275/1, 246/3, 258/4, 251/4, 244/2, 243/3, 154/1, 279/2, , 186/1, 191/2, 150/9, 150/3, 158/1, 157/1, 140, 138, 157/2, 133/4, 131/1, 30, 11/2, 18, 16/7, 9/2, 19, 15/4, 5/1, 111/1, 186/2, 182, 161, 158/3, 158/2, 16/7, 2/18, 278/9 położonych w obrębie Ublik, gmina Orzysz wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz poświadczoną przez właściwy organ kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidziany teren, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia wraz ze wskazanym terenem, na który będzie ono oddziaływać. 
Planowana inwestycja, polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej zlokalizowana poza obszarami objętymi ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt. 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) 
„81) sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:
a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,
b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
c) przyłączy do budynków;”.
Burmistrz Orzysza zawiadomieniem/obwieszczeniem znak: WIG.6220.3.1.2023.AFL w dniu 26.06.2023 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania informując jednocześnie, iż zgodnie art. 
10 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie 
z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Ublik.
 Tut. organ, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zwrócił się w dniu 26.06.2023 r. pismem znak: WIG.6220.3.2.2023.AFL do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, ul. Warszawska 5, 12 - 200 Pisz, pismem znak: WIG.6220.3.3.2023.AFL do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Giżycku oraz pismem znak: WIG.6220.3.4.2023.AFL do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10–437 Olsztyn o opinię, czy dla ww. przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu opinią sanitarną znak: ZNS.9022.4.20.2023 z dnia 30.06.2023 r. stwierdził, że dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku opinią znak: BI.ZZŚ.3.4901.110.2023.AS z dnia 12.07.2023 r. (data wpływu: 17.07.2023 r.) nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla ww. przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 18.07.2023 r. znak: WOOŚ.4220.332.2023.MG.2 wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, w uzasadnieniu decyzji o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, należy zawrzeć informacje 
o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 tej ustawy, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
W myśl powyższych przepisów przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uwzględniono następujące uwarunkowania:
1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie.
Przedsięwzięcie polega na realizacji inwestycji polegającej na „Budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla m. Ublik gmina Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 236/9, 236/22, 239/1, 237, 236/20, 278/16, 239/5, 239/4, 242/3, 242/6, 242/7, 242/8, 242/5, 243/2, 229, 275/1, 246/3, 258/4, 251/4, 244/2, 243/3, 154/1, 279/2, , 186/1, 191/2, 150/9, 150/3, 158/1, 157/1, 140, 138, 157/2, 133/4, 131/1, 30, 11/2, 18, 16/7, 9/2, 19, 15/4, 5/1, 111/1, 186/2, 182, 161, 158/3, 158/2, 16/7, 2/18, 278/9 położonych w obrębie Ublik, gmina Orzysz.
Ścieki z obszaru objętego opracowaniem zostaną odprowadzone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierzpięty. Następnie zostaną skierowane istniejącym systemem kanalizacji do komunalnej oczyszczalni ścieków w Mikoszach. Miejscowość Ublik zostanie zaopatrzona w wodę ze stacji uzdatniania wody w Orzyszu. Aktualnie sieć wodociągowa doprowadzona jest do miejscowości Cierzpięty.
Projektowana sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej będzie zlokalizowana w terenach prywatnych, pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych.
Planowana inwestycja położona jest na terenach objętych ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Ublik gmina Orzysz przyjętego Uchwałą Nr XLIII/634/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 kwietnia 2006 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 85 z dnia 28.06.2006 r., poz. 1457.
Parametry sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej:
Kanalizacja sanitarna
• Sieciowe przepompownie ścieków   – 1 szt.
• Przepompownie przydomowe  –  13 szt.
Kanalizacja grawitacyjna
• Kanalizacja grawitacyjna rury PCV Dn 200 mm  – L = ok. 500 m
• Kanalizacja grawitacyjna rury PCV Dn 150 mm  – L = ok. 30 m
Kanalizacja tłoczna
• Kanalizacja tłoczna rury PE RC 110 mm   – L = ok. 4 220 m
• Kanalizacja tłoczna rury PE RC 50 - 63 mm   – L = ok. 1 500 m
Sieć wodociągowa
• Wodociąg z rur PE RC 160 mm    – L = ok. 3 870 m
• Wodociąg z rur PE RC 110 mm    – L = ok. 1 370 m
• Wodociąg z rur PE RC 90 mm     – L = ok. 80 m
• Wodociąg z rur PE RC 50 mm     – L = ok. 80 m
Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej i wodociąg będzie wykonana z rur ciśnieniowych PE, zgrzewanych czołowo lub elektrooporowo oraz z rur PVC/PP łączonych na uszczelki gumowe. Rurociągi zostaną położony poniżej strefy przemarzania. Przewody będą ułożone na podsypce z suchego i zagęszczonego piasku z obsypką z piasku pozbawionego kamieni do 30 cm ponad wierzch rur z dokładnym ręcznym jego zagęszczeniem. W przypadku gruntów słabych, należy wzmocnić podłoże poprzez zastosowanie materaca z pospółki 2-31 mm, zabezpieczonego geotkaniną. Trasa rurociągu tłocznego oznaczona zostanie taśmą lokalizacyjną koloru brązowego z wtopioną wkładką metalową i napisem „UWAGA KANALIZACJA”.
Próby szczelności rurociągów będą przeprowadzane za pomocą wody użytej bezpośrednio z gminnej sieci wodociągowej, a po próbie woda ta zostanie odprowadzona do sieci kanalizacji sanitarnej.
Sieciowa przepompownie ścieków będzie wyposażona w szczelne monolityczne zbiorniki z polimerobetonu lub betonu z dwiema pompami pracującymi  naprzemiennie. Dodatkowo przepompownia te będzie podłączone do istniejącego systemu monitoringu pracy przepompowni ścieków w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Orzyszu.
Planowane przedsięwzięcie stanowi typowe roboty budowlane polegające na budowie podziemnego uzbrojenia terenu. Sposób wykonania i eksploatacji takich urządzeń nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej lub budowlanej.
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, 
w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
Planowana do realizacji inwestycja nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami.
c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody 
i powierzchni ziemi,
Materiały wykorzystywane w toku budowy to: woda, piasek, kruszywo, tworzywa sztuczne, beton i humus. Na obecnym etapie, przed ostatecznym wykonaniem projektu wykonawczego, nie są znane przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów, paliw oraz energii w okresie realizacji inwestycji. Ponadto ilości te zależne będą również pośrednio od przyszłego Wykonawcy robót (m.in. od sprzętu technicznego, jakiego będzie używał). Materiały te w większości są obojętne dla środowiska. W trakcie budowy nastąpi zużycie kopalin do celów budowlanych, co nie stanowi zagrożenia dla środowiska przy skali i długości kanalizacji sanitarnej i wodociągu. Materiałochłonność i energochłonność prowadzonej budowy nie będzie odbiegać od analogicznych przedsięwzięć o podobnym profilu działalności. Zastosowane rozwiązania techniczne w trakcie budowy będą nowoczesne i nie będą stwarzać trwałych i ponadnormatywnych zagrożeń dla środowiska. Podczas wykonywania sieci wod-kan wystąpi niewielkie zapotrzebowanie na wodę, energię elektryczną oraz paliwo. Technologia układania rur wymaga układania rury na podsypce piaskowo – żwirowej, jak również wykonania obsypki oraz zasypki wykopów tym materiałem. Pobór wody do wykonania prób szczelności odbywać się będzie z istniejącej sieci wodociągowej, a po wykonaniu niezbędnych prób zużyta woda odprowadzana będzie do istniejącej kanalizacji. Pobór mocy elektrycznej do celów oświetleniowych przewiduje się ze słupów elektrycznych wskazanych przez Zakład Energetyczny. Paliwo w postaci oleju napędowego potrzebne będzie do zasilania silników koparek i spycharek. Ilość paliwa uzależniona jest od wielkości silników oraz godzin pracy urządzeń.
Wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w miejscowości Ublik dzięki czemu powstrzymany zostanie ewentualny niekontrolowany odpływ ścieków z bezodpływowych zbiorników (szamb) do środowiska. Wszystkie ścieki z terenu objętego projektem zostaną odprowadzone systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej do oczyszczalni ścieków w Orzyszu (oczyszczalnia Mikosze). System ten charakteryzuje się prostotą obsługi jak i niską awaryjnością. Mieszkańcy będą zaopatrywani w wodę z miejskiej stacji uzdatniania wody w Orzyszu.
Inwestycja nie będzie wchodzi w interakcje z liczebnością i kondycja populacji roślin i zwierząt. Na obszarze inwestycji nie stwierdzono występowania gatunków chronionych ani siedlisk gatunków chronionych. Zakres, skala i charakter planowanego przedsięwzięcia pozwalają przypuszczać, iż jego realizacja nie wywrze znaczącego pośredniego i bezpośredniego wpływu na gatunki i populacje chronione, tj.: 
• nie zostanie pogorszony krajobraz, stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczone obszary chronione,
• nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (inwestycja jest realizowana przy bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 tj na skraju obszaru).
d) emisji i występowania innych uciążliwości,
Ewentualne skumulowanie oddziaływań może wystąpić jedynie w fazie budowy planowanego przedsięwzięcia i będzie polegało na zwiększonej emisji hałasu wytwarzanego przez pracujące maszyny. Hałas wytwarzany przez maszyny budowlane powinien być minimalizowany przez użycie sprawnego technicznie  sprzętu, wyłączania maszyn podczas postoju jak i po przez wykonywanie prac w godzinach dziennych. Maszyny oraz sprzęt budowlany i transportowy użyty w trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie sprawny techniczne i zabezpieczony przed wyciekiem paliw i olejów, celem eliminacji możliwości zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi, oraz będzie spełniać wymogi w zakresie dopuszczalnej wielkości emisji spalin i hałasu do środowiska. Hałas powodowany przez pracę maszyn, urządzeń i samochodów będzie minimalizowany poprzez zastosowanie sprawdzonych, dobrze konserwowanych, posiadających właściwe atesty maszyn, urządzeń i samochodów spełniających wymogi w zakresie dopuszczalnej wielkości emisji hałasu do środowiska.
e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,
Rodzaj planowanego przedsięwzięcia stanowi typowe roboty budowlane polegające na budowie istniejącego podziemnego uzbrojenia terenu, w tym przypadku sieci kanalizacji sanitarnej. Sposób wykonania i eksploatacji tych urządzeń nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii, katastrofy naturalnej lub budowlanej.
f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, 
w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,
Podczas realizacji inwestycji mogą zostać wytworzone odpady w ilościach :
17 02 03 – Tworzywa sztuczne /fragmenty rur/ – ok 0,5 m3
15 01 01 –  Opakowania z papieru i tektury – 1 m3
15 01 02 –  Opakowania z tworzyw sztucznych – 0,5 m3
15 01 03 – opakowania zabezpieczające z drewna – 1 m3
15 02 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne – 1,5 m3
17 09 04 – inne zmieszane odpady z budowy – ok 2 m3.
Na etapie organizacji budowy należy zaplanować stosowanie przez wykonawców głównie opakowań zwrotnych oraz zorganizować właściwą segregację i gromadzenie odpadów. Niezbędne będzie również prowadzenie ewidencji powstających odpadów. Ponieważ zaplecza budowy organizuje Wykonawca, na obecnym etapie niemożliwe jest dokładnie podanie miejsc magazynowania odpadów oraz podanie ilości powstających odpadów. 
Na terenie zapleczy budowy kanalizacji powinny być wydzielone miejsca magazynowania odpadów – do wyznaczenia tych miejsc powinien zostać zobowiązany Wykonawca w projekcie organizacji placu budowy.
Opakowania metalowe powinny być przekazane na złom, a opakowania z tworzyw sztucznych i papieru w postaci worków przekazane do skupu surowców wtórnych. 
Odpady podobne do komunalnych powstające w trakcie budowy winny być gromadzone w pojemnikach na śmieci i systematycznie wywożone na wysypisko
Podczas prowadzonych prac nie przewiduje się powstania nadmiaru mas ziemnych. W przypadku powstania niewielkiego ich nadmiaru zostaną one użyte do umocnienia skarp i niwelacji pobliskiego terenu. W związku z powyższym wytworzone na placu budowy odpady nie wpłyną negatywnie na środowisko.
W fazie eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej odpady nie będą wytwarzane w sposób ciągły. Możliwe jest wytworzenie odpadów jedynie podczas prac naprawczych wykonywanych na sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Będą to odpady z tych samych grup co w fazie budowy lecz w znikomych ilościach.
g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;
Z przedstawionych dokumentów znajdujących się w aktach sprawy wynika, że realizacja 
i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu zastosowanych technologii 
i użytych materiałów, nie będzie powodować zagrożeń dla zdrowia ludzi. Eksploatacja planowanej inwestycji nie wiąże się z emisjami, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Ponadto PPIS w Piszu nie wniósł zastrzeżeń dla przedmiotowej inwestycji pod względem wymagań higienicznych i sanitarnych dla zdrowia ludzi.
2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, 
w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:
a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,
W sąsiedztwie planowanej inwestycji brak jest obszarów wodno-błotnych oraz siedlisk lęgowych i ujść rzek.
b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,
Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarach wybrzeży.
c) obszary górskie lub leśne,
Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami górskimi i leśnymi. 
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
W sąsiedztwie planowanej inwestycji brak jest stref ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Orzysz na lata 2015 – 2025 „gmina posiada stosunkowo dobrze rozwiniętą sieć wodociągową szczególnie na terenie miejskim. Istnieje dysproporcja pomiędzy poziomem zwodociągowania gminy na terenach wiejskich 
i miejskich.” Według mapy Państwowej Służby Hydrogeologicznej przedstawiającej podział Polski na główne zbiorniki wód podziemnych część obszaru gminy znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 206 – Wielkie Jeziora Mazurskie.
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów 
i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
 Planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary podlegające ochronie, które zostały określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336). Teren planowanej inwestycji znajduje się poza obszarami: Zespołów Przyrodniczo Krajobrazowych, Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych. Najbliżej zlokalizowanym obszarem Natura 200 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Piska PLB280008, który położony jest w odległości ok 3 km od planowanego przedsięwzięcia.  Ze względu na oddalenie oraz charakter planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania  na gatunki i siedliska, dla ochrony których wyznaczony został przedmiotowy obszar Natura 2000.
 Planowana inwestycja znajduje się poza terenami korytarzy ekologicznych.
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,
Na terenie, na którym planuje się realizację inwestycji nie stwierdzono przekroczenia standardów, jakości środowiska. Realizacja inwestycji nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu.
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 
h) gęstość zaludnienia,
Według Strategii Rozwoju Gminy Orzysz na lata 2015 – 2025 na terenie gminy zlokalizowanych jest 40 miejscowości wchodzących w skład 27 sołectw (wg GUS, stan na 
2014 r.). Gęstość zaludnienia gminy wynosi 26 osób/km².
i) obszary przylegające do jezior,
Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami przylegającymi do jezior.
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami uzdrowisk oraz poza strefą obszarów ochrony uzdrowiskowej.
k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;
 Teren analizowanych nieruchomości nie jest zagrożony powodzią oraz znajduje się poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Teren, na którym planuje się lokalizację przedsięwzięcia położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Planowane przedsięwzięcie pod względem hydrograficznym zlokalizowane jest  w dorzeczu Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 04 listopada 2022 r. (Dz. U. poz. 300). Inwestycja znajduje się w zlewni jednolitej części wód podziemnych (JZWPd) o kodzie PLGW200031. Stan ilościowy i chemiczny ww. jednolitej części wód podziemnych został określony jako dobry, przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w zlewni jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych o nazwie: „Pisa od jez. Kisajno do jez. Tałty), kod: PLRW200018264199. Jest to monitorowana, naturalna część wód, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Zgodnie z zaktualizowanym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły dana JCWP posiada słaby stan ekologiczny, determinowany wskaźnikami: OWO; makrobezkręgowce, ichtiofauna. Ogólny stan wód ww. JCWP określono jako zły. Celem środowiskowym dla danej JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego, zapewnienie drożności ceiku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Pisa w obrębie JCWP (dla węgorza europejskiego) a także dobrego stanu chemicznego. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej do 2027 r. ( lub roku 2039 -  dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE.). Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: OWO, MMI, EFI+PL/IBI_PL. Warunkiem ww. odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań ( którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań). Dla danej JCWP zostało ustanowione również odstępstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy wodnej. Wnioskowane Zamierzenie realizowane będzie również w zlewniach jednolitych części wód jeziornych o nazwie : „Ublik Wielki” kod:PLLW30142 i „Buwełno” kod:PLLW30146. Niewielki fragment trasy rurociągów zlokalizowany jest także w zlewni jednolitej części wód jeziornych o nazwie „Ublik Mały” kod: PLLW30145. Dane JCWP to naturalne części wód, niezagrożone ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowego. Zgodnie z zaktualizowanym Planem Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły analizowane JCWP posiadają dobry stan chemiczny. Celem środowiskowym dla danych JCWP jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny.
3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,
Z uwagi na niewielką emisję zanieczyszczeń, ograniczoną głównie do prac związanych 
z etapem budowy, należy uznać, że realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na mieszkańców oraz na tereny zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie. Oddziaływanie będzie krótkotrwałe. 
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,
Mając na uwadze lokalizację analizowanego przedsięwzięcia oraz oddalenie terenu inwestycji od granicy państwa, oraz że nie będzie źródłem istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska emisji substancji i energii do środowiska, wykraczających poza teren inwestycji, biorąc pod uwagę wykazane jej lokalne oddziaływanie należy uznać, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 58 ustawy Prawo ochrony środowiska.
c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,
W pobliżu projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej występują już urządzenia infrastruktury podziemnej oraz linie elektroenergetyczne,  W bliskim sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, turystyczna i rekreacyjna, pola uprawne oraz zieleń nieurządzona. Inwestycja nie będzie wchodzi w interakcje z liczebnością i kondycja populacji roślin i zwierząt. Na obszarze inwestycji nie stwierdzono występowania gatunków chronionych ani siedlisk gatunków chronionych. Zakres, skala i charakter planowanego przedsięwzięcia pozwalają przypuszczać, iż jego realizacja nie wywrze znaczącego pośredniego
i bezpośredniego wpływu na gatunki i populacje chronione, tj.: 
• nie zostanie pogorszony krajobraz, stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczone obszary chronione,
•  nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (inwestycja jest realizowana przy bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 tj na skraju obszaru)
Zamierzona inwestycja nie zmieni dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu względem istniejącego stanu a zaplanowana trasa nie przewiduje wycinki istniejącego drzewostanu. W przypadku lokalizacji w terenie zadrzewionym przewiduje się wykonanie przecisków kierowanych. Przedsięwzięcie będzie miało charakter krótkotrwały a po zakończeniu prac budowlanych teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem substancji gazowych, pyłowych
i ponadnormatywnych emisji hałasu przedostających się do środowiska i nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
Emisja hałasu i zanieczyszczeń do powietrza, związana z inwestycją, powstawać będzie jedynie w fazie robót budowlanych, w wyniku użycia maszyn, sprzętu budowlanego i transportowego do realizacji przedsięwzięcia.  
Roboty budowlane będą prowadzone tak, aby nie naruszać interesów osób trzecich, teren robót po zakończeniu prac będzie doprowadzony do stanu pierwotnego. 
d) prawdopodobieństwa oddziaływania,
Z uwagi na zakres prac oraz obecny sposób użytkowania terenu, należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie powodowała znaczącego oddziaływania na środowisko.
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,
Krótkotrwałe oddziaływanie będzie występowało jedynie podczas realizacji inwestycji. Oddziaływanie to będzie odwracalne i będzie występowało chwilowo w trakcie realizacji inwestycji.
f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
Planowana do realizacji inwestycja nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami.
g) możliwości ograniczenia oddziaływania.
Podczas realizacji przedsięwzięcia zostaną zastosowane następujące działania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko:
Ochrona powierzchni ziemi: 
• roboty w trakcie budowy i późniejszej eksploatacji (remontów) będą wykonywane tak, aby nie były źródłem zanieczyszczenia środowiska surowcami materiałami, odpadami lub innymi substancjami stosowanymi w czasie ich trwania, 
• organizacją placu budowy będzie prowadzona tak, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawały resztki materiałów budowlanych, które mogłyby powodować zanieczyszczenie gruntu, 
• zapewnione zostanie oszczędne korzystanie z terenu i ochrona naturalnego ukształtowania,
• zastosowane do budowy sieci materiały zapewnią jej szczelność, wytrzymałość i nieagresywność dla środowiska, 
• podczas budowy wykorzystane zostaną maszyny i sprzęt budowlany oraz transportowy wyłącznie sprawny, zabezpieczony przed wyciekiem paliw i olejów, celem eliminacji możliwości zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych i powierzchniowych substancjami ropopochodnymi,
• wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane będą składowane czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym odpady niebezpieczne będą magazynowane były w specjalistycznych pojemnikach,
• wszystkie wytworzone odpady będą przekazane do unieszkodliwienia i odzysku poza teren przedsięwzięcia, 
• gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zapobieganie zanieczyszczeniom oraz skażeniom wód powierzchniowych i podziemnych:
• odpowiedniej organizacja robót i lokalizacja zaplecza oraz bazy sprzętowej, tak, aby nie stanowiły one zagrożenia, ani wyciekami eksploatacyjnymi, ani wyciekami awaryjnymi, 
• ograniczenie możliwości zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych poprzez wyeliminowanie zdarzeń sprzyjających przedostawaniu się substancji niebezpiecznych zawartych w wytwarzanych odpadach oraz płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanych urządzeń do środowiska wodnego;
Ochrona powietrza atmosferycznego:
• zanieczyszczenie powietrza, będzie wiązało się z emisją spalin z silników pojazdów i maszyn budowlanych, pyleniem z dróg i powierzchni terenu objętych pracami ziemnymi, emisja zanieczyszczeń będzie posiadała charakter czasowy, lokalny i będzie zmieniała się w zależności od miejsca i fazy realizacji robót, zniknie wraz z ich zakończeniem;
Ochrona przed hałasem:
• hałas powodowany przez pracę maszyn, urządzeń i samochodów będzie minimalizowany poprzez zastosowanie sprawdzonych, dobrze konserwowanych, posiadających właściwe atesty maszyn, urządzeń i samochodów spełniających wymogi w zakresie dopuszczalnej wielkości emisji hałasu do środowiska;
• prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego prowadzone będą w porze dziennej w celu ograniczenia do minimum uciążliwości hałasowej. 
Ochrona roślinności i zwierząt chronionych:
• rozplanowanie w czasie czynności budowlanych, odbywać się będzie tak, aby nie zakłócały one siedlisk i warunków życia zwierząt,
• roboty budowlane prowadzone będą poza okresem lęgowym ptaków i poza okresem migracji płazów,
• projektowana infrastruktura znajduje się z dala od siedlisk i ostoi ptaków chronionych,
• niezbędne do wykonania prace ziemne w pobliżu drzew lub krzewów wykonywane będą w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia systemu korzeniowego jak i  części nadziemnej drzew i krzewów.
 Burmistrz Orzysza po przeanalizowaniu dokumentacji załączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz szczegółowych uwarunkowań zawartych  
w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, w szczególności rodzaju, skali i usytuowania przedsięwzięcia oraz uwzględniając opinie organów: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku postanowił o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wymienionego w sentencji przedsięwzięcia.
 Przed wydaniem decyzji, zgodnie z zapisem art. 10 Kpa, powiadomiono strony postępowania zawiadomieniem/obwieszczeniem znak WIG.6220.1.9.2023.AFL z dnia 20.07.2023 roku 
o zebraniu całego materiału dowodowego oraz możliwości wypowiedzenia się w sprawie jej wydania. 
W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie wniosła do tut. organu żadnych uwag i wniosków. 
Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Stronie służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie ul. Kajki 10/12 – za pośrednictwem Burmistrza Orzysza.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 
 Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje 
w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.
 Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji.

 


Otrzymują:
1. Wnioskodawca 
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
3. A/a

 


Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
2. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku

 

 

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

 

 

 

 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia
Załącznik do Decyzji Burmistrza Orzysza z dnia 30.08.2023 r. (znak:WIG.6220.3.2023.AFL)

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).
Przedsięwzięcie polega na realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla m. Ublik gmina Orzysz” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 236/9, 236/22, 239/1, 237, 236/20, 278/16, 239/5, 239/4, 242/3, 242/6, 242/7, 242/8, 242/5, 243/2, 229, 275/1, 246/3, 258/4, 251/4, 244/2, 243/3, 154/1, 279/2, , 186/1, 191/2, 150/9, 150/3, 158/1, 157/1, 140, 138, 157/2, 133/4, 131/1, 30, 11/2, 18, 16/7, 9/2, 19, 15/4, 5/1, 111/1, 186/2, 182, 161, 158/3, 158/2, 16/7, 2/18, 278/9 położonych w obrębie Ublik, gmina Orzysz.
Ścieki z obszaru objętego opracowaniem zostaną odprowadzone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierzpięty. Następnie zostaną skierowane istniejącym systemem kanalizacji do komunalnej oczyszczalni ścieków w Mikoszach. Miejscowość Ublik zostanie zaopatrzona w wodę ze stacji uzdatniania wody w Orzyszu. Aktualnie sieć wodociągowa została doprowadzona do miejscowości Cierzpięty.
Projektowana sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej będzie zlokalizowana w terenach prywatnych, pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych.
Planowana inwestycja położona jest na terenach objętych ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Ublik gmina Orzysz przyjętego Uchwałą Nr XLIII/634/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 kwietnia 2006 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 85 z dnia 28.06.2006 r., poz. 1457.
Parametry sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej:
Kanalizacja sanitarna
• Sieciowe przepompownie ścieków   – 1 szt.
• Przepompownie przydomowe  –  13 szt.
Kanalizacja grawitacyjna
• Kanalizacja grawitacyjna rury PCV Dn 200 mm  – L = ok. 500 m
• Kanalizacja grawitacyjna rury PCV Dn 150 mm  – L = ok. 30 m
Kanalizacja tłoczna
• Kanalizacja tłoczna rury PE RC 110 mm   – L = ok. 4 220 m
• Kanalizacja tłoczna rury PE RC 50 - 63 mm   – L = ok. 1 500 m
Sieć wodociągowa
• Wodociąg z rur PE RC 160 mm    – L = ok. 3 870 m
• Wodociąg z rur PE RC 110 mm    – L = ok. 1 370 m
• Wodociąg z rur PE RC 90 mm     – L = ok. 80 m
• Wodociąg z rur PE RC 50 mm     – L = ok. 80 m
Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej i wodociąg będzie wykonana z rur ciśnieniowych PE, zgrzewanych czołowo lub elektrooporowo oraz z rur PVC/PP łączonych na uszczelki gumowe. Rurociągi zostaną położony poniżej strefy przemarzania. Przewody będą ułożone na podsypce 
z suchego i zagęszczonego piasku z obsypką z piasku pozbawionego kamieni do 30 cm ponad wierzch rur z dokładnym ręcznym jego zagęszczeniem. W przypadku gruntów słabych, należy wzmocnić podłoże poprzez zastosowanie materaca z pospółki 2-31 mm, zabezpieczonego geotkaniną. Trasa rurociągu tłocznego oznaczona zostanie taśmą lokalizacyjną koloru brązowego 
z wtopioną wkładką metalową i napisem „UWAGA KANALIZACJA”.
Wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w miejscowości Ublik dzięki czemu powstrzymany zostanie ewentualny niekontrolowany odpływ ścieków 
z bezodpływowych zbiorników (szamb) do środowiska. Wszystkie ścieki z terenu objętego projektem zostaną odprowadzone systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej do oczyszczalni ścieków w Orzyszu (oczyszczalnia Mikosze). System ten charakteryzuje się prostotą obsługi jak i niską awaryjnością. Mieszkańcy będą zaopatrywani w wodę z miejskiej stacji uzdatniania wody w Orzyszu.
Inwestycja nie będzie wchodzi w interakcje z liczebnością i kondycja populacji roślin i zwierząt. Na obszarze inwestycji nie stwierdzono występowania gatunków chronionych ani siedlisk gatunków chronionych. Zakres, skala i charakter planowanego przedsięwzięcia pozwalają przypuszczać, iż jego realizacja nie wywrze znaczącego pośredniego i bezpośredniego wpływu na gatunki i populacje chronione, tj.: 
•nie zostanie pogorszony krajobraz, stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczone obszary chronione,
•nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (inwestycja jest realizowana przy bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 tj na skraju obszaru).
Planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary podlegające ochronie, które zostały określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336). Teren planowanej inwestycji znajduje się poza obszarami: Zespołów Przyrodniczo Krajobrazowych, Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych. Najbliżej zlokalizowanym obszarem Natura 200 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Piska PLB280008, który położony jest w odległości ok 3 km od planowanego przedsięwzięcia.  Ze względu na oddalenie oraz charakter planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania  na gatunki i siedliska, dla ochrony których wyznaczony został przedmiotowy obszar Natura 2000.
Planowana inwestycja znajduje się poza terenami korytarzy ekologicznych.
Z uwagi na niewielką emisję zanieczyszczeń, ograniczoną głównie do prac związanych 
z etapem budowy, należy uznać, że realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na mieszkańców oraz na tereny zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie. Oddziaływanie będzie krótkotrwałe. 


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 4 wrz 2023 13:04
Data opublikowania: poniedziałek, 4 wrz 2023 13:09
Opublikował(a): Aleksandra Flisiak
Zaakceptował(a): Aleksandra Flisiak
Artykuł był czytany: 81 razy