Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz

WIG.6220.5.2021.DGA                               Orzysz, 05 września 2022 r.
          

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Działając na podstawie art. 71 ust 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i  art. 80 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 82, 85 ust 1, 2, pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm. dalej ooś) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. dalej kpa) oraz § 3 ust. 1 pkt. 54 lit b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)  w związku z wnioskiem VRS 9 Sp. z o.o. ul. Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa reprezentowana przez pełnomocnika Michała Denisa z dnia 08.11.2021 r. (data wpływu 09.11.2021 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko;

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych 
w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. „Farma fotowoltaiczna Orzysz" realizowana będzie na działkach nr 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6, w obrębie Grzegorze, gm. Orzysz, pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie. Powierzchnia inwestycji (obszar ogrodzony) wyniesie do 118 ha.
Większość obszaru przeznaczonego pod posadowienie paneli fotowoltaicznych to wielkoobszarowe pola uprawne, na których dominuje uprawa kukurydzy oraz innych zbóż.
Na pełen zakres inwestycyjny planowanego przedsięwzięcia składać się będą następujące elementy:
1) moduły ogniw fotowoltaicznych, każdy umieszczony na konstrukcji wsporczej, 
2) falowniki podczepiane do konstrukcji wsporczych lub zlokalizowane w stacjach kontenerowych (opcjonalnie falownik centralny),
3) linie elektroenergetyczne, przyłącza elektroenergetyczne, wewnętrzna sieć średniego napięcia, wewnętrzna sieć niskiego napięcia AC i DC oraz pozostałe niezbędne okablowanie,
4) instalacja monitorująco-zabezpieczająca system (m.in. kamery umieszczone na słupach, kable sensoryczne, bariery podczerwieni), instalacje teletechniczne do obsługi eksploatacji stacji,
5) kontenerowe stacje transformatorowe (do 1 sztuki na 1 MW), 
6) opcjonalnie GPO – Główny Punkt Odbioru,
7) ogrodzenie inwestycji (siatka lub panele systemowe o wysokości do 3 m, dolna krawędź ok. 10 cm nad terenem wraz z bramami wjazdowymi),
8) drogi wewnętrzne, place manewrowe itp.
9) magazyny energii (opcjonalnie),
10) inne elementy infrastruktury niezbędne do realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.
Elektrownię fotowoltaiczną będą cechować następujące parametry:
1) maksymalna moc elektrowni do 100 MW,
2) powierzchnia całkowita działek inwestycyjnych w wariancie inwestorskim A – ok. 253,23 ha,
3) powierzchnia całej instalacji PV – do 118 ha,
4) kontenerowe stacje transformatorowe nn/SN (do 1 na 1 MW). 
5) stacja transformatorowa SN/WN – GPO (1 sztuka, opcjonalnie).
Teren, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia nie jest objęty ustaleniami aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, i likwidacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych
i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej w godzinach od 6:00 do 22:00;
2. prace budowlane prowadzić z zachowaniem ostrożności w celu zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń ze sprzętu budowlanego do wód powierzchniowych, podziemnych i gleby. W przypadku wystąpienia wycieku substancji szkodliwych stosować odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów);
3. w trakcie realizacji inwestycji zapewnić możliwość korzystania pracownikom z sanitariatów, np. przenośnych toalet, których zawartość opróżniana będzie systematycznie przez uprawnione podmioty i wywożona do oczyszczalni ścieków;
4. prace na etapie realizacji przedsięwzięcia prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia, a w przypadku prowadzenia prac w okresie lęgowym wykonywać je pod nadzorem przyrodniczym;
5. podczas prowadzenia wykopów pod linie kablowe unikać pozostawienia niezasypanych wykopów, w przeciwnym razie należy zabezpieczyć je przed wpadaniem do nich drobnych zwierząt. Przed ich zasypaniem należy zlustrować je w celu uwolnienia i przenieść poza teren przedsięwzięcia małe 
kręgowce i bezkręgowce, które mogły się do nich dostać. Jeżeli wykopy funkcjonowały będą przez dłuższy czas, lustracje należy prowadzić codziennie;
6. grunty w obrębie inwestycji należy pozostawić do naturalnej sukcesji. Na części przestrzeni między   elementami   instalacji   założyć   (i utrzymywać)   łąkę   kwietną,   składającą   się z mieszanki różnych roślin kwietnych, miododajnych gatunków rodzimych;
7. nie stosować herbicydów, środków owadobójczych ani nawozów sztucznych na terenie planowanej inwestycji;
8. mycie paneli prowadzić wyłącznie przy użyciu czystej wody lub wody demineralizowanej bez zastosowania żadnych dodatków w tym detergentów bądź czyszczenie powierzchni paneli prowadzić z wykorzystaniem bezwodnej technologii;
9. ewentualne koszenie roślinności wykonywać po 1 sierpnia, od centrum w kierunku granic farmy fotowoltaicznej (co umożliwi ucieczkę zwierzętom);
10. ewentualne oświetlenie przedsięwzięcia ograniczać do niezbędnego minimum, stosując oświetlenie włączane za pomocą czujników ruchu, np. w przypadku wtargnięcia na teren elektrowni fotowoltaicznej ludzi, a zastosowane czujniki nie powinny reagować na ruch małych zwierząt.
11. powstające   w   trakcie   realizacji   przedsięwzięcia   odpady   segregować   selektywnie i magazynować w wydzielonym miejscu, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty;
12. odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne wytwarzane w związku z konserwacją projektowanej instalacji, niezwłocznie po wytworzeniu przekazać do dalszego gospodarowania firmom posiadającym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami;
13. po zakończeniu eksploatacji przedsięwzięcia (etap likwidacji) zdemontować panele PV wraz z konstrukcjami montażowymi, inwerterami, transformatorami oraz pozostałe urządzenia i okablowania elektroenergetyczne, a następnie wywieźć poza teren przedsięwzięcia (odpady przekazać zewnętrznym firmom posiadającym odpowiednie wymagane prawem zezwolenia na przetwarzanie odpadów danego rodzaju w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia), a następnie przywrócić teren do stanu sprzed budowy przedsięwzięcia.
14. ograniczyć do niezbędnego minimum ilość kursów samochodów ciężarowych transportujących części montażowe farmy PV, celem zminimalizowania emisji;
15. prace budowlane w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej przeprowadzić możliwie w jak najkrótszym czasie;
16. należy zapewnić skuteczność działania wszystkich urządzeń i rozwiązań technicznych. Aby ewentualne uciążliwości mieściły się w granicach terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny;
17. charakter inwestycji nie może pogorszyć standardów jakości środowiska i stwarzać uciążliwości dla ludzi przebywających w sąsiedztwie planowanej inwestycji;
18. należy zapewnić właściwe gospodarowanie opadami na etapie realizacji i potencjalnej likwidacji przedsięwzięcia;
19. możliwie najszybciej należy przeprowadzić etap realizacji przedsięwzięcia (budowa i rozruch farmy) oraz jego ewentualnej likwidacji (demontaż instalacji), celem skrócenia czasookresu wzmożonej aktywności ludzi i maszyn w terenie;
20. chronić wody powierzchniowe oraz powierzchnie gruntu przed spływami zanieczyszczeń;
21. panele fotowoltaiczne, stacje transformatorowe, GPO i magazyny energii lokalizować poza miejscem występowania zbiorników wodnych, cieków wodnych, rowów, zbiorników astatycznych w postaci lokalnych zagłębień terenowych z okresowo występującą wodą;
22. prace ziemne związane z wykonywaniem wykopów pod linie elektroenergetyczne prowadzić w okresach suchych (przy niskim stanie wód), aby nie dopuścić do tworzenia zastoisk w wykopach;
23. masy ziemne powstałe w wyniku prowadzonych robót związanych z wykonywaniem wykopów należy składować w wyznaczonym miejscu, w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie, a po ułożeniu kabli wykorzystać do zasypania wykopów;
24. panele fotowoltaiczne ustawić pod kątem umożliwiającym swobodny spływ wód opadowych z powierzchni paneli do gruntu;
25. dokonywać okresowych konserwacji elementów elektrowni celem zapewnienia prawidłowego działania instalacji oraz zabezpieczenia środowiska gruntowo — wodnego;
26. zapewnić odbiór odpadów związanych z pracami konserwacyjnymi przez firmy serwisujące, posiadające odpowiednie zezwolenia.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm. dalej ooś). 
W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. inwestycję zrealizować w wariancie zakładającym rezygnację z budowy na formach ochrony przyrody, jednocześnie wyłączając z obszaru inwestycji najbogatsze środowiska (wilgotne łąki) oraz utworzyć strefy buforowe wzdłuż lasów i zadrzewień;
2. zastosować wbijane konstrukcje montażowe pod stoły fotowoltaiczne celem ograniczenia przekształcenia powierzchni terenu;
3. panele fotowoltaiczne odsunąć na odległość min. 100 m od zabudowań wsi Szwejkówko, a także odsunąć inwestycję od drogi gminnej o 25 m i wprowadzić pasy nasadzeń wzdłuż płotu planowanej inwestycji (od strony zabudowań) w celu minimalizowania oddziaływania wizualnego planowanego przedsięwzięcia (również wzdłuż drogi), zgodnie z wstępną koncepcją zagospodarowania terenu farmy fotowoltaicznej zaprezentowanej w piśmie z dnia 13.04.2022 r. na odcinku ok 1,6 km;
4. aby zapobiec ewentualnym kolizjom ptaków z panelami fotowoltaicznymi zastosować panele wyposażone w warstwy antyrefleksyjne, które zwiększają absorbcję promieniowania słonecznego oraz zapobiegają, odbijaniu światła. Dzięki temu nie wystąpi tzw. efekt olśnienia. Ponadto panele powinny posiadać jasne obramowania i paski podziału, które zminimalizują, możliwość mylenia powierzchni paneli z powierzchnia wody przez zwierzęta wodne (np. przez owady związane ze środowiskiem wodnym);
5. stacje transformatorowe zlokalizować w odległości nie mniejszej niż 100 m od zabudowań, a stacje GPO min. 700 m od zabudowań;
6. w przypadku zastosowania transformatora olejowego wyposażyć go w szczelna, misę olejową, będącą w stanie pomieścić całą objętość oleju w przypadku awarii;
7. aby teren inwestycji nie stanowił bariery dla płazów ì drobnych ssaków podczas eksploatacji elektrowni zastosować ogrodzenie z siatki bez podmurówki. Pozostawić min. 10-20 cm przerwy pomiędzy siatką ogradzającą teren inwestycji a powierzchnią ziemi umożliwiającą ewentualną migrację płazów i drobnych ssaków;
8. odsunąć płot ogradzający inwestycję na odległość co najmniej 10 m od istniejących drzewostanów w celu zabezpieczenia obszaru żerowiskowego gniazdujących ptaków na skraju terenów leśnych oraz stworzenia lokalnych korytarzy ekologicznych dla przemieszczających się zwierząt.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii.

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Ze względu na oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic państw sąsiednich przedsięwzięcie nie wymagało przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania.

VI. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego
użytkowania:

Planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji, dla której wymagane jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

VII. Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko
w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1.

Nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania
w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

W dniu 09.11.2021 r.  do tut. Organu wniosła wniosek VRS 9 Sp. z o.o. ul. Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa reprezentowana przez pełnomocnika Michała Denisa w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz. Wraz z wnioskiem o wydanie decyzji przedłożono m.in. „Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia” oraz inne wymagane dokumenty.
Burmistrz Orzysza zawiadomieniem/obwieszczeniem znak: WIG.6220.5.1.2021.DGA w dniu 16.11.2021 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania informując jednocześnie, iż zgodnie art. 10 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Szwejkówko oraz Grzegorze.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
b) 1 ha na obszarach innvch niż wvmienione w lit a.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do wydania której organem właściwym, w myśl art. 75 ust.1 pkt 4 cytowanej powyżej ustawy, jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w przedmiotowej sprawie Burmistrz Orzysza.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organami współdziałającymi są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu.
Tut. organ pismem z dnia 16 listopada 2021 roku (znak: WIG.6220.5.2.2021.DGA) zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, ul. Warszawska 5, 12 – 200 Pisz oraz pismem z dnia 16 listopada 2021 roku (znak: WIG.6220.5.4.2021.DGA) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10 – 437 Olsztyn, i pismem z dnia 16 listopada 2021 roku (znak: WIG.6220.5.3.2021.DGA) do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku o opinię, czy dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu Opinią Sanitarną z dnia 23.11.2021 r. znak: ZNS.9022.4.39.2021 stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko „Moc planowanej elektrowni fotowoltaicznej docelowo będzie wynosiła 100 MW. Zajmująca olbrzymią powierzchnię inwestycja (sumaryczna powierzchnia działek inwestycyjnych ok 253,23 ha) może oddziaływać na ludzi i środowisko, na etapie budowy jak również na etapie późniejszej eksploatacji. Najbliższa zabudowa  mieszkalna znajduje się w niewielkiej odległości ok 20m od planowanej inwestycji.”
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem znak: WOOŚ.4220.729.2021.KT.3 z dnia 09.12.2021 r.  analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia wyraził opinię iż, dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wobec powyższego uznał, że dla planowanego przedsięwzięcia należy wykonać raport oddziaływania na środowisko w pełnym zakresie, określonym w art. 66 ustawy ooś, gdzie szczegółowej analizie poddane zostanie oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na wszystkie komponenty środowiska na etapie jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie podkreślił iż, „Mając na uwadze powyższe, w raporcie ooś, w szczególności skupić się należy na analizie wpływu planowanego   przedsięwzięcia   na   ludność,   w tym zdrowie   i warunki   życia   ludzi. W szczególności przeanalizować należy inne warianty planowanego przedsięwzięcia, które wypracowane zostaną z lokalną społecznością i będą akceptowalne społecznie.”
W dniu 14.12.2021 r. (data wpływu 17.12.2021 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku opinią znak: BI.ZZŚ.3.4360.245.2021.MK nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla w/w przedsięwzięcia.
W oparciu o istniejące uwarunkowania środowiskowe oraz uwzględniając opinię organu ochrony środowiska oraz PPIS w Piszu biorącego udział w ocenie oddziaływania na środowisko Burmistrz Orzysza wydał postanowienie (znak: WIG.6220.5.8.2021.DGA z dnia 20.12.2021 r.) nakładające na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz ustalając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 
Burmistrz Orzysza zawiadomieniem/obwieszczeniem znak: WIG.6220.5.9.2021.DGA w dniu 20.12.2021 r. zawiadomił strony o w/w postanowieniu. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Szwejkówko oraz Grzegorze. Od w/w postanowienia nie wpłynęło zażalenie.
W dniu 25.01.2022 r. tut. Organ zawiesił przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko.
Do tut. Organu w dniu 27.01.2022 roku Wnioskodawca złożył wraz z pismem przewodnim raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z zapisem na nośniku CD. 
W dniu 07.02.2022 r. Burmistrz Orzysza podjął postanowieniem znak WIG.6220.5.16.2021.DGA przedmiotowe postępowanie. 
Po przedłożeniu przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Burmistrz Orzysza, pismem z dnia 07 lutego 2022 r., znak: WIG.6220.5.18.2021.DGA wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, oraz pismem z dnia 07 lutego 2022 r., znak: WIG.6220.5.19.2021.DGA wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu zgodnie z art. 77 ww. ustawy ooś z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Do wniosku dołączono raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz opracowany 24.01.2022 r. przez zespół pod kierownictwem mgr. inż. Rafała Odrobińskiego.
Burmistrz Orzysza obwieszczeniem z dnia 07.02.2022 r. (data umieszczenie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu 10.02.2022 r.) znak WIG.6220.5.20.2021.DGA poinformował o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz w miejscu planowanej inwestycji na Tablicy Ogłoszeń miejscowości Szwejkówko oraz Grzegorze.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu Opinią Sanitarną z dnia 18.02.2022 r. (data wpływu 21.02.2022 r.) znak: ZNS.9022.4.5.2022 uzgodnił inwestycję w zakresie sanitarno-higienicznym i zdrowotnym i określił warunki jej realizacji, które zostały literalnie wskazane w sentencji niniejszej decyzji.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 22.02.2022 r. znak: WOOŚ.4221.12.2022.KT.1 wezwał do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji do uzgodnienia.
W odpowiedzi na pismo z dnia 22.02.2022 r. znak WOOŚ.4221.12.2022.KT.1 w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych 
w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz Burmistrz Orzysza poinformował iż, przedmiotowe działki znajdują się na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Burmistrz Orzysza zawiadomieniem/obwieszczeniem znak: WIG.6220.5.25.2021.DGA 
w dniu 24.02.2021 r. zawiadomił strony o w/w uzupełnieniu.
W dniu 08.03.2022 r. obwieszczeniem znak: WIG.6220.5.28.2021.DGA Burmistrz Orzysza przedłużył termin udziału społeczeństwa w postępowaniu z uwagi na fakt, trwającej analizy dokumentacji przez RDOŚ w Olsztynie. Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz w miejscu planowanej inwestycji na Tablicy Ogłoszeń miejscowości Szwejkówko oraz Grzegorze.
W trakcie trwania możliwości udziału społeczeństwa w przedmiotowym wpłynął sprzeciw mieszkańców wsi Szwejkówko w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej.
Burmistrz Orzysza, przy piśmie z 17 marca 2022 r., znak: WIG. 6220.5.16.2021.DGA  przedłożył sprzeciw mieszkańców wsi Szwejkówko w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej dla Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.
 W złożonym proteście wobec planowanego przedsięwzięcia mieszkańcy Szwejkówka wskazali, że:
• Tak bliskie posadowienie paneli fotowoltaicznych wraz z infrastruktury towarzysząca znacząco obniży wartość naszych nieruchomości — w naszej ocenie powinny one być oddalone min. 500 m od granicy naszych działek.
• Tak duża ilość paneli fotowoltaicznych znacznie podwyższa ryzyko zagrożenia pożarowego. Posadowienie ich w bliskiej odległości naszych nieruchomości znacząco podnosi również ryzyko zagrożenia pożarowego dla naszych domostw. W przypadku wybuchu pożaru istnieje duże ryzyko szybkiego przemieszczenia się ognia na nasze nieruchomości.
• Tak blisko posadowione stacje transformatorowe, które podczas przetwarzania energii słonecznej w energię elektryczną wytwarzają hałas, doprowadzą do uciążliwości wibroakustycznej dla mieszkańców sąsiednich działek, zwłaszcza w porach nocnych co przełoży się na komfort snu, a tym samym na komfort życia.
• Do dziś dnia nie ma dostępnych badań naukowych , których celem jest określenie negatywnego wpływu elektrowni fotowoltaicznej w szczególności pola elektromagnetycznego na zdrowie ludzkie (w szczególności dzieci), zwierząt domowych i gospodarskich w perspektywie kilkudziesięciu lat. Tak duża inwestycja będzie wytwarzać bardzo duże pole elektromagnetyczne, które będzie otaczało całą naszą wieś.
• Tak duże pole magnetyczne wytwarzane przez prąd doziemny oraz wytwarzane mikrofale — mogą wywoływać bóle głowy, nudności, zmęczenie, zaburzenia snu, rozdrażnienie oraz zaburzenia widzenia i słuchu , w szczególności u dzieci i osób starszych.
• Tak duża ilość paneli fotowoltaicznych posadowionych w bliskości naszych domów — spowoduje znaczne podwyższenie odczuwalnej temperatury. Co będzie bardzo uciążliwe zwłaszcza w okresach letnich. Panele fotowoltaiczne absorbując promienie słoneczne nagrzewają się. Nasza miejscowość będzie z każdej strony otoczona takimi panelami co spowoduje podwyższenie odczuwalnej temperatury o kilka stopni, będzie to bardzo uciążliwe zwłaszcza dla dzieci i osób starszych ( duża część mieszkańców naszej wsi).
• Tak duża inwestycja fotowoltaiczna znacznie wpłynie na walory krajobrazowe naszej wsi oraz samej gminy. Przez długie lata mieszkańcy zamiast podziwiać piękno przyrody i krajobrazu będą oglądać szklano-blaszane powierzchnie. Wpłynie to znacząco na rozwój naszej wsi, ilość mieszkańców zamiast się zwiększać będzie coraz mniejsza, ze względu na występujące czynniki uciążliwe i pogorszenie się walorów krajobrazowych.
Pragniemy nadmienić, iż jako mieszkańcy nie jesteśmy wrogami „ czystej„ energii. Protestujemy tylko przeciwko skali przemysłowej tej inwestycji, a w szczególności tak bliskiego powstania tego przedsięwzięcia. W niektórych przypadkach panele fotowoltaiczne będą posadowienie w odległości zalewie kilkunastu metrów od naszych domów . W naszej ocenie tak duże farmy fotowoltaiczne powinny być lokowane na terenach słabo zaludnionych, przemysłowych, a nie w bezpośrednim sąsiedztwie wciąż rozwijających się wiosek.”
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, pismem z 21 marca 2022 r., znak: WOOŚ.4221.12.2022.KT.2, wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnienie informacji zawartych w raporcie ooś uznając, że przy planowanej skali zabudowy przemysłowej oraz sposobie jej    usytuowanie konieczne jest wzięcie pod uwagę głosu mieszkańców i przeanalizowania możliwości odsunięcia się z instalacja fotowoltaiczną od zabudowań, aby pozostawić dla ludzi przestrzeń pozwalającą stworzyć komfortowe warunki do życia na kolejne lata.
W dniu 05.04.2022 r. obwieszczeniem znak: WIG.6220.5.34.2021.DGA Burmistrz Orzysza przedłużył termin udziału społeczeństwa w postępowaniu z uwagi na fakt, trwającej analizy dokumentacji przez RDOŚ w Olsztynie oraz wezwanie do uzupełnienia. Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz w miejscu planowanej inwestycji na Tablicy Ogłoszeń miejscowości Szwejkówko oraz Grzegorze.
Inwestor w odpowiedzi na obawy mieszkańców wsi Szwejkówko, przy piśmie z 13 kwietnia 2022 r. przedstawił nową koncepcję rozmieszczenia elementów farmy fotowoltaicznej. Wprowadzono następujące modyfikacje:
• Odległość paneli od zabudowań we wsi Szwejkówko wyniesie minimum 100 m.
• Odległość stacji transformatorowych od zabudowań wyniesie minimum 100 m.
• Odległość stacji GPO od zabudowań wyniesie minimum 700 m.
• Powierzchnia ogrodzona farmy wyniesie do 118 ha.
W celu minimalizowania oddziaływania wizualnego planowanej inwestycji zaproponowano również wprowadzenie nasadzeń wzdłuż płotu planowanej inwestycji (od strony zabudowań) na odcinku ok. 1,6 km. Dodatkowo w nowej koncepcji uwzględniono odsunięcie inwestycji od drogi gminnej o 25 m i wprowadzenie pasa nasadzeń również wzdłuż drogi. Do dokumentacji dołączono mapę z nową koncepcją rozmieszczenia elementów farmy oraz proponowaną lokalizacja, pasa zieleni. Jednocześnie wskazano, że przedstawiona koncepcja stanowi kompromis pomiędzy oczekiwaniami 
i obawami lokalnej społeczności, a planami inwestycyjnymi Inwestora.
W dniu 21.04.2022 r. obwieszczeniem znak: WIG.6220.5.37.2021.DGA Burmistrz Orzysza poinformował iż, w ramach udziału społeczeństwa dostępne jest w/w uzupełnienie. Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz w miejscu planowanej inwestycji na Tablicy Ogłoszeń miejscowości Szwejkówko oraz Grzegorze.
W dniu 20.04.2022 r. Burmistrz Orzysza przesłał również przedmiotowe uzupełnienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu.
W dniu 04.05.2022 r. obwieszczeniem znak: WIG.6220.5.42.2021.DGA Burmistrz Orzysza przedłużył termin udziału społeczeństwa w postępowaniu z uwagi na fakt, trwającej analizy dokumentacji przez RDOŚ w Olsztynie. Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz w miejscu planowanej inwestycji na Tablicy Ogłoszeń miejscowości Szwejkówko oraz Grzegorze.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, pismem z dnia 11 maja 2022 r., znak: WOOŚ.4221.12.2022.KT.3, zwrócił się do inwestora z zapytaniem czy zaproponowany układ instalacji jest kompromisem jedynie w jego ocenie czy został wypracowany z mieszkańcami wsi Szwejkówko. 
Inwestor pismem z 25 maja 2022 r. poinformował, że w celu wypracowania kompromisu w sprawie lokalizacji planowanej farmy fotowoltaicznej w dniu 11 maja 2022 r. zorganizowane zostało spotkanie z mieszkańcami wsi. Na spotkaniu przedstawiciele Inwestora omówili mieszkańcom planowaną inwestycję, w tym nową zaproponowaną koncepcję (przedstawioną w ww. piśmie z 13 kwietnia 2022 r.) oraz zaproponowane działania minimalizujące. Mieszkańcy zadawali pytania, na które uzyskali odpowiedzi, a spotkanie przebiegło w pozytywnej atmosferze. Dodatkowo przedstawiciele Inwestora, zgodnie z propozycja mieszkańców, zadeklarowali. że w przypadku uzyskania warunków przyłączenia skutkujących realizacją inwestycji w mniejszej skali, w pierwszej kolejności nastąpi redukcja projektu o tereny znajdujące się najbliżej budynków mieszkalnych, a finalny obszar przeznaczony pod zabudowy zostanie uzgodniony z mieszkańcami Szwejkówka. W ocenie Inwestora spotkanie spełniło swoje zadanie i osiągnięty został kompromis. Pod pismem podpisał się pełnomocnik Inwestora oraz Sołtys miejscowości Szwejkówko.
W dniu 01.06.2022 r. obwieszczeniem znak: WIG.6220.5.49.2021.DGA Burmistrz Orzysza przedłużył termin udziału społeczeństwa w postępowaniu z uwagi na fakt, trwającej analizy dokumentacji przez RDOŚ w Olsztynie. Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz w miejscu planowanej inwestycji na Tablicy Ogłoszeń miejscowości Szwejkówko oraz Grzegorze.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 01.06.2022 r. znak: WOOŚ.4221.12.2022.KT.4 postanowił uzgodnić realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz oraz określił warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz warunki dotyczące ochrony środowiska, które zostały literalnie wskazane w sentencji niniejszej decyzji.
W dniu 07.06.2022 r. obwieszczeniem znak: WIG.6220.5.52.2021.DGA Burmistrz Orzysza poinformował iż, w ramach udziału społeczeństwa dostępne jest w/w postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz w miejscu planowanej inwestycji na Tablicy Ogłoszeń miejscowości Szwejkówko oraz Grzegorze.
Przed wydaniem decyzji, zgodnie z zapisem art. 10 Kpa, powiadomiono strony postępowania zawiadomieniem/obwieszczeniem znak WIG.6220.5.56.2021.DGA z dnia 15.07.2022 roku o zebraniu całego materiału dowodowego oraz możliwości wypowiedzenia się w sprawie jej wydania. 
W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie wniosła do tut. Organu żadnych uwag i wniosków. 
Analiza przedłożonych dokumentów wykazała co następuje:
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. „Farma fotowoltaiczna Orzysz" realizowana będzie na działkach nr 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6, w obrębie Grzegorze, gm. Orzysz, pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie. Przedmiotowa inwestycja polegająca na budowie elektrowni fotowoltaicznej, aktualnie jest na etapie planowania, stąd ostateczny wybór urządzeń planowanych do zainstalowania zostanie dokonany na etapie dalszych prac projektowych związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem. Na potrzeby niniejszej analizy przyjęto założenia maksymalne dla tego typu inwestycji, jednak ostateczne parametry zostaną określone na etapie projektowania i będą zależne od uzyskanych warunków przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej. Panele zostaną umieszczone w rzędach, na tzw. „stołach” - dedykowanej konstrukcji aluminiowo-stalowej posadowionej bezpośrednio w gruncie. Odstępy między rzędami paneli będą wynosiły do 10 m. Nie przewiduje się wykonania utwardzeń pomiędzy rzędami paneli. Obszar pomiędzy panelami zostanie pozostawiony do naturalnej sukcesji. Na terenie planowanej instalacji nie będzie powierzchni uszczelnionych poza obszarem stacji transformatorowych i opcjonalnie: GPO i magazynów energii. Przewiduje się montaż wolnostojących konstrukcji wsporczych (stołów) w orientacji poziomej   lub   w orientacji   pionowej.   Układ   montażu   paneli   może się zmienić w zależności od zastosowanej technologii, jakkolwiek wysokość instalacji wraz z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi nie przekroczy 5 m wysokości. Panele fotowoltaiczne składać się będą z wielu połączonych ze sobą, ogniw mono lub polikrystalicznych. Ochroną przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi jest zabezpieczenie ogniw taflami szkła. Projektowane do zastosowania panele ogniw fotowoltaicznych nie będą, wyposażane w wentylatory służące do chłodzenia konstrukcji ogniw — budowa modułów umożliwia optymalne chłodzenie naturalne. Brak systemu chłodzenia wentylatorów łączy się z brakiem wytwarzania hałasu w czasie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej. Panele fotowoltaiczne połączone będą ze stacjami transformatorowymi za pomocą kabli elektroenergetycznych i inwerterów, w zależności od wybrania ostatecznej technologii. Planuje się zastosowanie przekształtników DC/AC (inwerterów) podczepianych do konstrukcji wsporczych, przy rzędach paneli lub zlokalizowanych w kontenerowych stacjach (do 20 szt. inwerterów na 1 MW wyprowadzonej mocy) lub inwertera centralnego. Ostateczna decyzja zostanie podjęta na etapie projektowania przedsięwzięcia na podstawie wybranej technologii. Kable, które łączą poszczególne moduły fotowoltaiczne będą mocowane do konstrukcji wsporczej samych modułów fotowoltaicznych. Kable zostaną prowadzone wzdłuż konstrukcji wsporczych oraz w ziemi. Stringi (grupy paneli fotowoltaicznych) przyłączane są do string-box’ów — rozdzielnic nn, których zadaniem jest sumowanie prądów i przesyłanie ich dalej już jednym przewodem. W string- box ach są również umieszczone zabezpieczenia elektryczne (bezpieczniki oraz ograniczniki przepięć) dla poszczególnych stringów. Do jednego string-box’a przyłączonych jest z reguły do kilkunastu stringów, aż do uzyskania odpowiedniej mocy. Przewody elektryczne są wprowadzane po słupach konstrukcji pod ziemię i układane na głębokości ok. 0,5-1 m. Obudowa string-box’ów może zostać wykonana jako skrzynka ustawiona na powierzchni gruntu, ale może zostać również przykręcona do konstrukcji nośnej modułów fotowoltaicznych. Energia elektryczna produkowana przez instalację będzie wyprowadzona do sieci energetycznej przy pomocy podziemnego kabla elektroenergetycznego. Dopuszcza się więcej niż jedno wyprowadzenie mocy jeżeli będzie to uzasadnione z punktu widzenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. W ramach inwestycji przewidziana jest budowa stacji transformatorowych nn/SN w ilości do 1 sztuki/1 MW. Możliwe jest zastosowanie stacji jedno bądź kilkutransformatorowych. Stacje transformatorowe będą umieszczone w obudowie betonowej, stalowej albo aluminiowej. Kontenerowa stacja transformatorowa jest przystosowana do współpracy z siecią kablowa lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia oraz siecią, kablową niskiego napięcia. Kontenerowa stacja transformatorowa to obiekt parterowy z piwnicą kablową, zwykle na planie prostokąta ze stropodachem płaskim. Wykonana będzie w całości w technologii prefabrykowanej. Stacja przystosowana będzie do obsługi wewnętrznej. Piwnica jako monolit w połączeniu z odpowiednim wykończeniem powierzchni oraz technika, przepustów kablowych zapewnia całkowitą wodo-olejo- i gazoszczelność w obu kierunkach. Fundament stacji stanowić będzie prefabrykowany przestrzenny element   żelbetowy,   montowany   w   gotowym   wykopie   szerokoprzestrzennym. W stacjach przewiduje się montaż jednego lub kilku transformatorów w wykonaniu fabrycznym. Posadzka w komorze transformatorowej posiadać będzie otwór, przez który w razie wycieku, olej z transformatora spływa do szczelnej misy olejowej mogącej pomieścić 100% zawartości oleju z transformatora i stanowiącej wydzieloną część fundamentu. Na tym etapie nie podjęto decyzji co do typu transformatora jaki zostanie zastosowany (olejowy, żywiczny lub suchy). W przypadku zastosowania transformatora olejowego zostanie on wyposażony w szczelną misę olejową, która zabezpiecza przed przedostaniem się oleju transformatorowego do środowiska zewnętrznego. Misa ta będzie mogła pomieścić 100 % zawartości oleju z transformatora. Ze względów bezpieczeństwa mienia planuje się ogrodzenie terenu elektrowni oraz system monitoringu przemysłowego. Jedna, z rozważanych opcji jest ogrodzenie terenu płotem z siatki stalowej ocynkowanej lub z paneli o wysokości do ok. 2,5 m rozpiętej na słupkach stalowych oraz wyposażenie w bramę wjazdową. W celu umożliwienia migracji małych zwierząt pozostawiony zostanie prześwit wielkości ok. 10-20 cm pomiędzy ogrodzeniem a powierzchnię gruntu. Oświetlenie zamontowane będzie na elewacji GPO. Wokół stacji GPO możliwe jest posadowienie kilku latarni o wysokości do 5 m. GPO będzie oświetlone w sposób stały w porze nocnej — oświetlenie będzie się włączało automatycznie po zapadnięciu zmroku. Niewykluczone jest zamontowanie oświetlenia uruchamianego na czujnik ruchu na kontenerowych stacjach transformatorowych. W celu   wyeliminowania   tzw. zanieczyszczenia światłem   oraz   zakłóceń w nocnym funkcjonowaniu korytarzy ekologicznych, w związku z przewidywaną możliwością migracji małych zwierząt, planuje się zastosowanie światła skupionego, skierowanego w dół oraz nowoczesnych czujników ruchu. Oświetlenie terenu inwestycji zostanie ograniczone do koniecznego ze względów bezpieczeństwa minimum. Duże zwierzęta aktywne nocą nie będą, uruchamiały oświetlenia przy GPO oraz stacjach transformatorowych, gdyż te elementy farmy będą, zlokalizowane w obrębie terenu ogrodzonego, gdzie nie będzie swobodnego dostępu. Potencjalnie oświetlenie mogłoby być uruchamiane przez małe zwierzęta wchodzące na teren farmy. Planuje się jednak zastosowanie czujników ze specjalnie zaprojektowanym układem elektronicznym, które będą odporne na ruch małych zwierząt. Zminimalizuje to możliwość powstawania alarmów powodowanych przez zwierzęta, tym samym zminimalizuje ryzyko płoszenia, dezorientacji. oślepienia ptaków przelatujących nad obszarem farmy oraz innych zwierząt aktywnych nocą wynikającego z nagłego pojawienia się światła w porze nocnej. Przy kamerach nie będą, stosowane   źródła   światła   widzialnego.   Planuje   się stosowanie   kamer z wbudowanym naświetlaczem promieniowana podczerwonego zapewniający kamerom widoczność w nocy. Planowana elektrownia będzie głównie bezobsługowa, niewymagająca budowy zaplecza socjalnego ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Elektrownia fotowoltaiczna będzie nadzorowana w sposób zdalny (online), natomiast na miejscu nie będzie wymagała stałej obsługi, jedynie w trakcie okresowych przeglądów.
 Zakłada się, że etap budowy potrwa ok. 12 miesięcy. W trakcie budowy będzie wykorzystywany sprzęt budowlany, np. w postaci wiertni/palownic, maszyn do zagęszczania, takich jak płyty wibracyjne, ubijaki wibracyjne, wózki widłowe/HDS oraz dźwigi. Wszystkie komponenty wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia będą dostarczane na miejsce planowanej inwestycji samochodami ciężarowymi jako elementy częściowo przygotowane do montażu. Dzięki temu zostanie zminimalizowany hałas oraz ilość powstałych odpadów. Metalowa konstrukcja montażowa będzie wykonana z wcześniej przygotowanych, częściowo złożonych elementów, które nie wymagają cięcia. Nie planuje się wykonania fundamentów pod konstrukcje wsporcze. Podczas etapu realizacji inwestycji mogą występować krótkotrwałe oddziaływania akustyczne, które będą wynikały z emisji hałasu pracujących urządzeń budowlanych i pojazdów obsługujących budowę instalacji. Emisja hałasu będzie miała charakter punktowy. Prace montażowe będą odbywać się w porze dziennej, w godzinach od 6:00 do 22:00. Wszystkie elementy instalacji będą transportowane wyłącznie w porze dnia. Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane na terenie, który jest położony w największej możliwej odległości od zabudowy mieszkaniowej.
Podczas budowy elektrowni słonecznej przeważać będą odpady związane z przeprowadzeniem prac budowlanych. Do odpadów tych należeć będą: odpady z budowy (urobek ziemny z wykopów, gruz betonowy, kawałki drewna, tworzywa sztuczne, złom stalowy, odpady kabli elektrycznych), opakowania (opakowania po materiałach budowlanych wykonane z papieru, metalu, tworzyw sztucznych). Powstawanie odpadów komunalnych podczas tego etapu będzie związane z obecnością zatrudnionych ekip pracowniczych przy budowie. Podczas etapu realizacji instalacji nie przewiduje się wytwarzania odpadów niebezpiecznych. Odpady inne niż niebezpieczne będą gromadzone czasowo w kontenerach przeznaczonych do tego celu. Następnie w miarę możliwości będą segregowane. Inwestor zawrze stosowne umowy na odbiór odpadów z firmami spełniającymi wszelkie wymogi w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Masy ziemne powstałe w wyniku prowadzonych robót związanych z wykonywaniem wykopów będą składowane w wyznaczonym miejscu, w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie, a po ułożeniu kabli wykorzystane do zasypania wykopów.
Na etapie eksploatacji planowana inwestycja będzie bezobsługowa. W fazie eksploatacji, głównymi źródłami hałasu na terenie farmy są: stacja transformatorowa SN/WN, stacje transformatorowe nN/SN, GPO (opcjonalnie). Transformatory umieszczone będą wewnątrz wolnostojących kontenerowych stacji transformatorowych, której obudowa jest modułową prefabrykowaną konstrukcja, znacząco ograniczając emisję hałasu z urządzeń zlokalizowanych wewnątrz. Odległość stacji transformatorowych od zabudowań wyniesie min. 100 m, a odległość stacji GPO od zabudowań wyniesie min. 700 m. 
Z wykonanej analizy akustycznej wynika, że nie zostaną przekroczone normy akustyczne. Ponadto mając na uwadze charakter i rodzaj planowanej inwestycji można stwierdzić, iż nie będzie ona stanowiła źródła ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego w trakcie jej użytkowania.
Podczas etapu eksploatacji szacunkowe miesięczne zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie wynosiło do ok. 1500 kWh. Jej wykorzystywanie będzie ograniczone do oświetlenia inwestycji oraz zasilenia automatyki wraz z urządzeniami diagnostyczno-remontowymi w czasie przestojów technicznych, przeglądów lub remontów.
W trakcie eksploatacji inwestycji powstawać mogą odpady pochodzące z prac serwisowych 
i konserwacyjnych przeprowadzonych na terenie elektrowni. Pomiary, drobne naprawy i usuwanie ewentualnych awarii dokonywane będzie przez profesjonalne ekipy serwisowe, Odpady powstające 
w ww. sytuacjach będą odbierane przez służby dozoru technicznego i utylizowane przez koncesjonowane firmy.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911). Przedsięwzięcie realizowane będzie w zlewni następujących   jednolitych   części wód powierzchniowych rzecznych o nazwie „Pisa z jeziorem Śniardwy i Orzyszą do wpływu do jeziora Roś” (europejski kod: PLRW20002526473), a także w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd), oznaczonej europejskim kodem PLGW200031. Z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (PGW) wynika, że wyżej wymieniona JCWP posiada status naturalnej części wód, jej aktualny stan oceniono jako dobry i wskazano, że osiągnięcie celu środowiskowego nie jest zagrożone. Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.
Stan ilościowy i chemiczny zidentyfikowanej jednolitej części wód podziemnych oceniono natomiast jako dobry i wskazano, że osiągnięcie celu środowiskowego nie jest zagrożone. Celem środowiskowym dla JCWPd jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.
Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarem zagrożonymi powodzią. Planowana inwestycja wymaga zaopatrzenia w wodę podczas budowy dla celów socjalnych i sanitarnych. Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda dostarczana będzie w beczkowozach. Ścieki socjalno — bytowe powstające na etapie budowy będą związane  z funkcjonowaniem zaplecza placu budowlanego. Inwestor zakłada że zostaną, ustawione toalety przenośne i zostanie zapewniony sukcesywny wywóz ścieków socjalno - bytowych z przenośnych toalet przez firmy zajmujące się wywozem nieczystości. Zaproponowano rozwiązania na etapie realizacji, które mają na celu ochronę wód powierzchniowych i podziemnych przed negatywnym wpływem realizacji przedsięwzięcia, np. zostanie zapewniony odpowiedni stan techniczny sprzętu budowlanego, właściwa technologia prac montażowych, lokalizacja zaplecza budowy będzie znajdować się poza terenami, które są szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia, na terenie przedsięwzięcia nie będzie odbywać się tankowanie samochodów paliwem.
Panele fotowoltaiczne nie wymagają mycia, gdyż są, w wystarczającym stopniu oczyszczane poprzez wody deszczowe. W przypadku gdyby jednak konieczne było okresowe obmywanie paneli woda do mycia modułów będzie przywożona beczkowozami. Do mycia będzie stosowana czysta woda, ewentualnie z dodatkiem środków biodegradowalnych. Mycie modułów z kurzu i pyłu przewiduje się 
w razie konieczności. Powierzchnie szklane będą zraszane czysta, wodą, a następnie osad z powierzchni szklanych modułów fotowoltaicznych będzie ściągany za pomocą urządzeń ręcznych lub mechanicznych. Możliwe jest także wykorzystanie czystej wody pod ciśnieniem. Alternatywnie dopuszcza się czyszczenie paneli w technologii bezwodnej (na sucho) za pomocą specjalnych szczotek. Woda do celów przeciwpożarowych będzie dostarczana z wodociągu lub gromadzona   w zbiorniku. Odprowadzanie   wód   opadowych i roztopowych z powierzchni farmy fotowoltaicznej będzie się odbywać bezpośrednio do gruntu na teren biologicznie czynny.
Prawidłowa eksploatacja elektrowni słonecznej nie niesie ze sobą zagrożenia wystąpienia poważnej awarii. Brak właściwego nadzoru nad urządzeniami oraz regularnie prowadzonej konserwacji może doprowadzić do nieprzewidzianych awarii takich jak np. wyciek olejów z transformatora znajdującego się w budynku stacji, które jednakże zdarzają, się niezmiernie rzadko i ze względu na ich rozmiary, skutki dla środowiska w miejscu awarii nie musza być znaczące. Należy jednak podkreślić, że w przypadku wystąpienia takiej awarii, zasięg ewentualnego zanieczyszczenia środowiska będzie miał charakter lokalny, ograniczony do miejsca posadowienia budynku stacji transformatorowej i nie będzie zagrażał ekosystemom występującym na analizowanym obszarze (fundament stacji transformatorowej zawiera misę na wypadek wycieku oleju).
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000 oraz poza innymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.).
Najbliżej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Poligon Orzysz PLB280014 z którym sąsiaduje planowane przedsięwzięcie. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele, przedmioty ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000. Istotny wpływ nie wystąpi ze względu na:
• rodzaj i charakterystykę inwestycji;
• lokalizację: przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami Natura 2000;
• rodzaj i skalę oddziaływania na gatunki zwierząt, gatunki roślin oraz siedliska przyrodnicze dla ochrony których wyznaczone zostały obszary Natura 2000.
Teren inwestycji leży poza korytarzami istotnymi dla populacji dużych ssaków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej i kontynentalnej. Dzięki podzieleniu farmy na mniejsze, indywidualne zespoły, inwestycja nie będzie stanowić istotnej przeszkody dla większych zwierząt.
Do raportu ooś dołączono inwentaryzację przyrodniczą (opinia przyrodnicza z listopada 2021 r.). Na podstawie przeprowadzonych obserwacji w terenie wytypowano obszary rekomendowane do rezygnacji z zainwestowania ze względu na wysokie wartości przyrodnicze. Większość obszaru przeznaczonego pod posadowienie paneli fotowoltaicznych to wielkoobszarowe pola uprawne, na których dominuje uprawa kukurydzy oraz innych zbóż. Takie tereny należą do najuboższych siedlisk przyrodniczych charakteryzujących się niskimi zagęszczeniami oraz ubogim składem gatunkowym awifauny. Z obszaru inwestycji wyłączono najbogatsze środowiska (wilgotne łąki z lęgowymi między innymi derkaczami Crex Crex czy czajkami Vanellus vanellus) oraz utworzono strefy buforowe wzdłuż lasów i zadrzewień, które służyły będą łagodzeniu oddziaływać.
Wpływ na przyrodnicze elementy środowiska naturalnego zminimalizowany zostanie przez warunki określone w sentencji niniejszej decyzji. Ponadto przyczynią się do utrzymania (lub zwiększenia) różnorodności biologicznej na przedmiotowym terenie.
Pomimo stwierdzenia braku negatywnego oddziaływania na obszary chronione oraz zidentyfikowane gatunki chronione należy mieć na uwadze, iż na podstawie:
a) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408),
b) rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409),
c) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183, z późn. zm.),
wprowadzone zostały zakazy w stosunku do dziko występujących gatunków chronionych. Podczas realizacji inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących ochrony gatunkowej zawartych w cyt. rozporządzeniach oraz w ustawie o ochronie przyrody. Czynności zabronione w stosunku do chronionych gatunków zwierząt określone w art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody oraz § 6 rozp. MŚ (np. umyślne zabijanie; umyślne okaleczanie lub chwytanie; umyślne niszczenie ich jaj, postaci młodocianych lub form rozwojowych; niszczenie siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania; niszczenie, usuwanie lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień) mogą zostać podjęte wyłącznie po uzyskaniu stosownej decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wydanej na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 (pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w art. 56 ust. 4 UoOP) lub decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie wydanej na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 (pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w art. 56 ust. 4 UoOP) na wykonywanie czynności podlegających zakazom, w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą 
i częściową. Analogiczna sytuacja funkcjonuje w przypadku zakazów w stosunku do roślin (art. 51 UoOP oraz§ 6 rozp. MŚ). Wykonywanie czynności zabronionych bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom podlega karze aresztu albo grzywny (art. 131 pkt 14 UoOP).
Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na etapie likwidacji będzie podobne do oddziaływań z etapu budowy. Będą to oddziaływania krótkotrwałe i powinny zakończyć się przywróceniem do stanu sprzed realizacji inwestycji.
Tut. Organ przeanalizował szczegółowo ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego uzupełnieniach oraz uzyskane w toku postępowania uzgodnienia 
i opinie ustalono, że przy spełnieniu warunków zawartych w niniejszej decyzji, warunków przedstawionych w raporcie oraz przy wykorzystaniu wszelkich możliwych rozwiązań technicznych i technologicznych zmierzających do dotrzymania standardów jakości środowiska, planowane przedsięwzięcie spełni właściwe wymagania higieniczno-zdrowotne, a realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. W sentencji decyzji zawarto wszystkie warunki realizacji inwestycji, które były zawarte w uzgodnieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz uwzględniono opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Giżycku.
Organ prowadzący postępowanie uznał iż, opisany powyżej sprzeciw mieszkańców Szwejkówka wobec planowanej inwestycji wniesiony w ramach udziału społeczeństwa został rozstrzygnięty poprzez odpowiedź Inwestora z dnia 13 kwietnia 2022 r. w której przedstawił nową koncepcję rozmieszczenia elementów farmy fotowoltaicznej oraz wprowadził modyfikacje mające na celu uwzględnienie uwag mieszkańców Szwejkówka. Ponadto Inwestor zorganizował spotkanie z mieszkańcami wsi. Na spotkaniu przedstawiciele Inwestora omówili mieszkańcom planowaną inwestycję, w tym nową zaproponowaną koncepcji (przedstawioną w ww. piśmie z 13 kwietnia 2022 r.) oraz zaproponowane działania minimalizujące. Dodatkowo przedstawiciele Inwestora, zgodnie z propozycja mieszkańców, zadeklarowali. że w przypadku uzyskania warunków przyłączenia skutkujących realizacją inwestycji w mniejszej skali, w pierwszej kolejności nastąpi redukcja projektu o tereny znajdujące się najbliżej budynków mieszkalnych, a finalny obszar przeznaczony pod zabudowy zostanie uzgodniony z mieszkańcami Szwejkówka. Pod pismem z dnia 27.05.2022 r. podpisał się pełnomocnik Inwestora oraz Sołtys miejscowości Szwejkówko co świadczy o wypracowanym wspólnym rozwiązaniu.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie
  
Stronie służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie ul. Kajki 10/12 – za pośrednictwem Burmistrza Orzysza.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.
Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji.

 

 

Otrzymują:
1. VRS 9 Sp. z o.o. ul. Al. Wyścigowa 6,  02-681 Warszawa reprezentowana przez pełnomocnika Michała Denisa
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
3. A/a

 

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
2. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku

 


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

 

 

 

Opłatę  skarbową w wysokości 205,00 zł pobrano zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.)

 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia
Załącznik do Decyzji Burmistrza Orzysza z dnia 05.09.2022 r. (znak:WIG.6220.5.2021.DGA)

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1029 ze zm.).

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. „Farma fotowoltaiczna Orzysz" realizowana będzie na działkach nr 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6, w obrębie Grzegorze, gm. Orzysz, pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie. Na pełen zakres inwestycyjny planowanego przedsięwzięcia składać się będą następujące elementy: moduły ogniw fotowoltaicznych, każdy umieszczony na konstrukcji wsporczej, falowniki podczepiane do konstrukcji wsporczych lub zlokalizowane w stacjach kontenerowych (opcjonalnie falownik centralny), linie elektroenergetyczne, przyłącza elektroenergetyczne, wewnętrzna sieć średniego napięcia, wewnętrzna sieć niskiego napięcia AC i DC oraz pozostałe niezbędne okablowanie, instalacja monitorująco-zabezpieczająca system (m.in. kamery umieszczone na słupach, kable sensoryczne, bariery podczerwieni), instalacje teletechniczne do obsługi eksploatacji stacji, kontenerowe stacje transformatorowe (do 1 sztuki na 1 MW), opcjonalnie GPO – Główny Punkt Odbioru, ogrodzenie inwestycji (siatka lub panele systemowe o wysokości do 3 m, dolna krawędź ok. 10 cm nad terenem wraz z bramami wjazdowymi), drogi wewnętrzne, place manewrowe itp. magazyny energii (opcjonalnie), inne elementy infrastruktury niezbędne do realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Elektrownię fotowoltaiczną będą cechować następujące parametry: maksymalna moc elektrowni do 100 MW, powierzchnia całkowita działek inwestycyjnych w wariancie inwestorskim A – ok. 253,23 ha, powierzchnia całej instalacji PV – do 125 ha, kontenerowe stacje transformatorowe nn/SN (do 1 na 1 MW),stacja transformatorowa SN/WN – GPO (1 sztuka, opcjonalnie). 
Panele zostaną umieszczone w rzędach, na tzw. „stołach” - dedykowanej konstrukcji aluminiowo-stalowej posadowionej bezpośrednio w gruncie. Odstępy między rzędami paneli będą wynosiły do 10 m. Nie przewiduje się wykonania utwardzeń pomiędzy rzędami paneli. Obszar pomiędzy panelami zostanie pozostawiony do naturalnej sukcesji. Na terenie planowanej instalacji nie będzie powierzchni uszczelnionych poza obszarem stacji transformatorowych i — opcjonalnie: GPO i magazynów energii. Przewiduje się montaż wolnostojących konstrukcji wsporczych (stołów) w orientacji poziomej   lub   w orientacji   pionowej.   Układ   montażu   paneli   może się zmienić w zależności od zastosowanej technologii, jakkolwiek wysokość instalacji wraz z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi nie przekroczy 5 m wysokości. Panele fotowoltaiczne składać się będą z wielu połączonych ze sobą, ogniw mono lub polikrystalicznych. Ochroną przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi jest zabezpieczenie ogniw taflami szkła. Projektowane do zastosowania panele ogniw fotowoltaicznych nie będą, wyposażane w wentylatory służące do chłodzenia konstrukcji ogniw — budowa modułów umożliwia optymalne chłodzenie naturalne. Brak systemu chłodzenia wentylatorów łączy się z brakiem wytwarzania hałasu w czasie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej. Ze względów bezpieczeństwa mienia planuje się ogrodzenie terenu elektrowni oraz system monitoringu przemysłowego. Jedna, z rozważanych opcji jest ogrodzenie terenu płotem z siatki stalowej ocynkowanej lub z paneli o wysokości do ok. 2,5 m rozpiętej na słupkach stalowych oraz wyposażenie w bramę wjazdową. W celu umożliwienia migracji małych zwierząt pozostawiony zostanie prześwit wielkości ok. 10-20 cm pomiędzy ogrodzeniem a powierzchnię gruntu. Oświetlenie zamontowane będzie na elewacji GPO. Wokół stacji GPO możliwe jest posadowienie kilku latarni o wysokości do 5 m. GPO będzie oświetlone w sposób stały w porze nocnej — oświetlenie będzie się włączało automatycznie po zapadnięciu zmroku. Planowana elektrownia będzie głównie bezobsługowa, niewymagająca budowy zaplecza socjalnego ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Elektrownia fotowoltaiczna będzie nadzorowana w sposób zdalny (online), natomiast na miejscu nie będzie wymagała stałej obsługi, jedynie w trakcie okresowych przeglądów. Teren, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia nie jest objęty ustaleniami aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000 oraz poza innymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.).
Najbliżej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Poligon Orzysz PLB280014. z którym sąsiaduje planowane przedsięwzięcie. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele, przedmioty ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000. Istotny wpływ nie wystąpi ze względu na:
• rodzaj i charakterystykę inwestycji;
• lokalizację: przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami Natura 2000;
• rodzaj i skalę oddziaływania na gatunki zwierząt, gatunki roślin oraz siedliska przyrodnicze dla ochrony których wyznaczone zostały obszary Natura 2000.
Teren inwestycji leży poza korytarzami istotnymi dla populacji dużych ssaków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej i kontynentalnej. Dzięki podzieleniu farmy na mniejsze, indywidualne zespoły, inwestycja nie będzie stanowić istotnej przeszkody dla większych zwierząt.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911). Przedsięwzięcie realizowane będzie w zlewni następujących   jednolitych   części wód powierzchniowych rzecznych o nazwie „Pisa z jeziorem Śniardwy i Orzyszą do wpływu do jeziora Roś” (europejski kod: PLRW20002526473), a także v obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd), oznaczonej europejskim kodem PLGW200031.
Odległość paneli od zabudowań we wsi Szwejkówko wyniesie minimum 100 m, odległość stacji transformatorowych od zabudowań wyniesie minimum 100 m, odległość stacji GPO od zabudowań wyniesie minimum 700 m, powierzchnia ogrodzona farmy wyniesie do 118 ha. Zostaną wykonane nasadzenia wzdłuż płotu planowanej inwestycji (od strony zabudowań) na odcinku ok. 1,6 k 

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 5 wrz 2022 14:11
Data opublikowania: poniedziałek, 5 wrz 2022 14:15
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 233 razy