Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie mostu w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N koło miejscowości Klusy planowanego do realizacji na działkach o nr 129, 246/2, 210 i 396 w obrębie Ogródek, gmina Orzysz.

WIG.6220.4.7.2022.DGA                                                 Orzysz, 19 lipca 2022 r.
          

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Działając na podstawie art. 71 ust 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 84 i 85 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm. dalej ooś) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. dalej kpa) oraz § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)  w związku z wnioskiem z dnia 12.05.2022 r. (data wpływu 16.05.2022 r.) Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu reprezentowanego przez pełnomocnika Janusza Grasińskiego, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Giżycku;

orzekam na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz

1. stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie mostu w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N koło miejscowości Klusy planowanego do realizacji na działkach o nr 129, 246/2, 210 i 396 w obrębie Ogródek, gmina Orzysz.
2. Konieczność podjęcia następujących działań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
• wycinkę drzew prowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. w terminie od 1 września do końca lutego;
• wykonać nasadzenia zastępcze w liczbie 8 drzew gatunku klon zwyczajny tub lipa drobnolistna o obwodach pni (mierzonych na wysokości 1 m) — min. 12 cm;
• w trakcie prac ziemnych drzewa znajdujące się w bezpośrednim zasięgu prac zabezpieczyć przed odzieraniem z kory i obłamywaniem gałęzi;
• przed przystąpieniem do prac skontrolować wygrodzony teren pod kątem bytowania płazów i gadów, a w przypadku ich stwierdzenia, odłowić i przenieść poza teren budowy; czynności te powinny być przeprowadzone przez herpetologa;
• w przypadku konieczności przemieszczania okazów gatunków objętych ochroną gatunkową należy uzyskać decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą i częściowa, wydawaną na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
• w okresie prowadzenia prac zachować drożność kanału umożliwiającą organizmom wodnym swobodna, migrację wszelkie powstające w czasie prac zatory usuwać na bieżąco;
• stosować sprzęt o niskich parametrach emisji zanieczyszczeń i hałasu;
• zadbać o sprawny stan techniczny maszyn i urządzeń wykonujących prace;
• powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia i prowadzenia prac, odpady (w tym odpady komunalne) należy zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r., poz. 779);
• roboty budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godzinach od 6.00 do 22.00) oraz zadbać o dobry stan techniczny sprzętu używanego do robót budowlanych tak, aby nie powodować nadmiernych emisji hałasu.
3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 16.05.2022 r. do tut. Organu wpłynął wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz reprezentowanego przez pełnomocnika Janusza Grasińskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N koło miejscowości Klusy planowanego do realizacji na działkach o nr 129, 246/2, 210 i 396 w obrębie Ogródek, gmina Orzysz wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz poświadczoną przez właściwy organ kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidziany teren, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia wraz ze wskazanym terenem, na który będzie ono oddziaływać. 
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1865N koło miejscowości Klusy i zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), rozpatrywane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 tub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w' ad. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). Stosownie do § 3 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1.
Burmistrz Orzysza zawiadomieniem znak: WIG.6220.4.1.2022.DGA w dniu 18.05.2022 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania informując jednocześnie, iż zgodnie art. 10 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu.
Tut. organ, działając na podstawie art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zwrócił się w dniu 18.05.2022 r. pismem znak: WIG.6220.4.2.2022.DGA do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, ul. Warszawska 5, 12 - 200 Pisz, pismem znak: WIG.6220.4.4.2022.DGA do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10 – 437 Olsztyn oraz pismem znak: WIG.6220.4.3.2021.DGA do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Giżycku o opinię, czy dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu opinią sanitarną znak: ZNS.9022.4.17.2022 z dnia 25.05.2022 r. (data wpływu 25.05.2022 r.) stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, pismem z 06 czerwca 2022 r. wezwał pełnomocnika inwestora do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Stosowne uzupełnienie treści dokumentu zostało przedłożone 14 czerwca 2022 r.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku opinią znak: BI.ZZŚ.3.4360.92.2022.AS z dnia 06.06.2022 r. (data wpływu 09.06.2022 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla w/w przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Postanowieniem z dnia 21.06.2022 r. znak: WOOŚ.4220.294.2022.JC.4 wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, w uzasadnieniu decyzji o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, należy zawrzeć informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 tej ustawy, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
W myśl powyższych przepisów przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uwzględniono następujące uwarunkowania:
1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie mostu  w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N koło miejscowości Klusy. Przebudowa polegać będzie na częściowej rozbiórce istniejącego obiektu mostowego (żelbetowego) i wykonaniu w tym miejscu obiektu inżynierskiego z wykorzystaniem stalowych konstrukcji z blach falistych. Istniejący obiekt mostowy zlokalizowany jest w całości na działce nr 210, a dojazdy do mostu, stanowiące drogę powiatową nr 1865N zlokalizowane są na działkach nr: 129 i 396 w obrębie 0016 Ogródek, gmina Orzysz. Wykonanie przedsięwzięcia nie zmieni sposobu zagospodarowania terenu, poprawi natomiast parametry geometryczne tego odcinka drogi przez co poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego. Istniejący obiekt mostowy, to most jednoprzęsłowy o długości przęsła 6,70 m i szerokości całkowitej 15,85 m. Przęsło mostu, to żelbetowa płyta o szerokości 8,45 m. Podpory obiektu stanowią pale zwieńczone żelbetowym oczepem. Za palami wbudowano żelbetowe deski zabezpieczające korpus drogowy. Skrzydełka wykonane w tej samej technologii co podpory, usytuowane są skośnie do osi obiektu. Stan techniczny mostu jest zły. Nośność określona na 10 Mg nie spełnia wymagań nośności dla obiektów usytuowanych w ciągach dróg powiatowych.
Planowany zakres robót obejmuje:
• częściową rozbiórkę istniejącego obiektu (rozbiórka nawierzchni i podbudowy na odcinku ok. 40 m, rozbiórka płyty pomostu),
• wbicie ścianek szczelnych stalowych, e wykonanie fundamentu z kruszywa,
• montaż konstrukcji stalowej nowego obiektu inżynierskiego,
• zasypanie konstrukcji stalowej, wykonanie korpusu drogowego,
• wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na odcinku ok. 40 m,
• umocnienie skarp korpusu drogowego brukiem,
• montaż barier ochronnych i wykonanie prac wykończeniowych.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.
Planowana do realizacji inwestycja nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi.
Realizacja inwestycji wiąże się z koniecznością wycinki 8 drzew (2 klonów zwyczajnych o obwodach pni 160 i 170 cm oraz 6 olch o obwodach od 40 do 145 cm). Wycinka przedmiotowych drzew powinna zostać wykonana poza sezonem lęgowym ptaków. W ramach rekompensaty za usuwane drzewa zostaną wykonane nasadzenia zastępcze w sposób wskazany w sentencji niniejszej decyzji.

d) emisji i występowania innych uciążliwości.
Ze względu na niewielki zakres robót budowlanych i krótki termin ich realizacji nie przewiduje się organizacji zaplecza budowy. Parkowanie pojazdów budowlanych odbywać się będzie w bazie zlokalizowanej w odległości ok. 1 km na terenie gospodarstwa rolnego we wsi Klusy. Miejsca składowania materiałów budowlanych należy lokalizować na terenach szczelnych i utwardzonych. Do prac budowlanych używany będzie wyłącznie sprawny technicznie sprzęt budowlany. Na wypadek awarii, jakie mogą powstać w trakcie wykonywania robót, teren inwestycji wyposażony zostanie w maty chłonne oraz środki sorpcyjne w celu zabezpieczenia wód gruntowych przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń. Tankowanie i garażowanie maszyn i urządzeń będą odbywać się poza obszarem inwestycji. Plac budowy wyposażony będzie w szczelne sanitariaty, a ścieki socjalno-bytowe będą, gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, których zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty.
Etap realizacji planowanego zamierzenia będzie związany z emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu powodowaną przez sprzęt pracujący podczas prac rozbiórkowych, budowlanych oraz transportu materiałów budowlanych. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowych, czas prowadzonych prac budowlanych będzie ograniczony do pory dnia (godz. 6-22) oraz stosowane będą nowoczesne, sprawne technicznie maszyny budowlane. Podczas realizacji przedsięwzięcia, w celu ograniczenia czasowego wzrostu zanieczyszczenia powietrza, ograniczany będzie czas pracy   silników   wysokoprężnych   napędzanych   olejem   napędowym,   maszyn   budowlanych i samochodów na biegu jałowym. Do prac rozbiórkowych zastosowane zostaną, piły diamentowe z chłodzeniem wodnym w celu zminimalizowania emisji pyłu. Z uwagi na niezorganizowany oraz liniowy i przejściowy charakter tych emisji nie będą one znacząco negatywnie oddziaływały na środowisko. Uciążliwości te skupione będą wokół frontu robót i przeminą, wraz z zakończeniem prac budowlanych. Wymiana nawierzchni drogi na moście z kostki granitowej na nawierzchnię bitumiczną w znacznym stopniu przyczyni się do obniżenia poziomu hałasu w środowisku. Uwzględniając skalę przedsięwzięcia, a także niewielkie, lokalne natężenie ruchu, nie przewiduje się istotnego wpływu przedsięwzięcia na stan powietrza w rejonie inwestycji.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu.
Ze względu na ograniczony zakres robót budowlanych, na terenie planowanej inwestycji nie przewiduje się ryzyka wystąpienia katastrofy naturalnej i budowlanej. Ponadto podczas procesu projektowego nie zostały zastosowane materiały ani technologie, które takie zagrożenie mogą powodować. Planowana inwestycja nie będzie miała znaczącego wpływu na klimat i zmiany klimatu. Znikoma emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie związana z pracą maszyn budowlanych podczas realizacji inwestycji. W efekcie krótko- jak i długoterminowym inwestycja nie ma jakiegokolwiek wpływu na klimat, gdyż po zakończeniu robót użyte materiały nie będą emitowały gazów cieplarnianych i nie będą wpływać na jakość gleb i wód podziemnych.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadku gdy planuje się ich powstawanie.
W fazie realizacji inwestycji powstanie wiele odpadów, które można podzielić na:
• gruz rozbiórkowy – beton, kostka betonowa, krawężniki,
• odpady z placów budowy – tworzywa sztuczne, papier, tektura, metal, farby, lakiery,
• odpady komunalne.
Odpady z budowy w zależności od zastosowanych materiałów składają się z substancji niezwiązanych, bitumicznie związanych lub hydraulicznie związanych. Dodatkowo spodziewać się można kamienia krawężnikowego i brukowego.
Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020, poz. 10) odpady z fazy realizacyjnej przedsięwzięcia można zaliczyć do:
• grupy 13 – oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05,12 i 19),
• grupy 15 – sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach,
• grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,
• grupa 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
W czasie budowy powstaną różne odpady opakowaniowe (m.in. różnego rodzaju pojemniki), których ilość i jakość nie jest możliwa do określenia na obecnym etapie.
W czasie prowadzenia prac budowlanych na terenie zaplecza budowy powstanie również pewna ilość odpadów komunalnych i komunalno-podobnych z grupy 20 tj. odpady komunalne powstające w wyniku obsługi socjalno-bytowej pracowników na terenie budowy.
Opady niebezpieczne w tym zanieczyszczone materiały zawierające substancje niebezpieczne powinny być przekazywane firmom uprawnionym do ich unieszkodliwiania. Przekazywanie powinno odbywać się sukcesywnie w miarę ich powstawania i ilościach pozwalających zorganizowanie transportu. Magazynowanie nie powinno odbywać się dłużej niż dopuszczalny czas gromadzenia.
Prawidłowa gospodarka odpadami, organizacja placu budowy oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy i postępowania z odpadami niebezpiecznymi zminimalizuje ryzyko oddziaływania ich na ludzi i środowisko.
Odpady inne niż niebezpieczne będą składowane w pojemnikach wynajętych od firmy posiadających koncesje na prowadzenie działalności gospodarki z odpadami, zbieraniem i wywozem do miejsc przeznaczonych do utylizacji. Na placu budowy będą wyznaczone miejsca na pojemniki do składowania odpadów innych jak niebezpieczne.
Na etapie budowy powstawać będą ścieki bytowo-gospodarcze. Nie przewiduje się oczyszczania lub podczyszczania ścieków sanitarnych w miejscu ich powstawania, ponieważ źródła te wystąpią okresowo. Należy umożliwić pracownikom dostęp do przenośnych sanitariatów w wyznaczonym miejscu na placu budowy.
Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady będą segregowane i gromadzone w specjalnie na ten cel przeznaczonych kontenerach. Wszystkie odpady niebezpieczne przekazane zostaną w oparciu o odpowiednie umowy, specjalistycznym firmom posiadającym zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwianie. Przęsło mostu podlegające rozbiórce będzie cięte za pomocą pił diamentowych na elementy umożliwiające ich transport do zakładu zajmującego się kruszeniem betonu.

g) zagrożenie dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji.
Z przedstawionych dokumentów znajdujących się w aktach sprawy wynika, że realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu zastosowanych technologii i użytych materiałów, nie będzie powodować zagrożeń dla zdrowia ludzi. Eksploatacja planowanej inwestycji nie wiąże się z emisjami,
które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Ponadto PPIS w Piszu nie wniósł zastrzeżeń dla przedmiotowej inwestycji pod względem wymagań higienicznych i sanitarnych dla zdrowia ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Ogródek gmina Orzysz, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/575/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 października 2005 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 190, poz. 2047, część przedmiotowej inwestycji działka o numerze geod. 129 oznaczona jest symbolem „KL - tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej” oraz działka o numerze geod. 246/2 oznaczona jest symbolem „ZN – teren zieleni urządzonej” i „KL - tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej”. Inwestycja jest zgodna z zapisami w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działki oznaczone numerami geodezyjnymi 210 i 396 położone w obrębie Ogródek nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska lęgowe oraz ujścia rzek.
W sąsiedztwie planowanej inwestycji brak jest obszarów wodno-błotnych oraz siedlisk łęgowych i ujść rzek. Planowany do przebudowy obiekt mostowy znajduje pomiędzy jeziorami Druglin Duży i Kraksztyn. 

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie.
Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarach wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne.
Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami górskimi i leśnymi. 

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.
W sąsiedztwie planowanej inwestycji brak jest stref ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Orzysz na lata 2015 – 2025 „gmina posiada stosunkowo dobrze rozwiniętą sieć wodociągową szczególnie na terenie miejskim. Istnieje dysproporcja pomiędzy poziomem zwodociągowania gminy na terenach wiejskich i miejskich.” Według mapy Państwowej Służby Hydrogeologicznej przedstawiającej podział Polski na główne zbiorniki wód podziemnych część obszaru gminy znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 206 – Wielkie Jeziora Mazurskie.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich oraz w korytarzu ekologicznym Puszcza Borecka - Puszcza Piska KPn-7A (2012 r.) i KPn-5C (2005 r.). W odległości około 400 m od lokalizacji przedsięwzięcia znajduje się obszar Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz. Przebudowa mostu nie wpłynie na pogorszenie warunków migracji zwierząt w wyznaczonych szlakach migracji, gdyż droga ta będzie miała znaczenie lokalne, a występujący na niej ruch będzie niewielki (ok. 150 pojazdów na dobę, głównie pojazdy rolnicze, rowery, motocykle i samochody osobowe, sporadycznie autobusy). Przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na obszar Natura 2000, nie doprowadzi do zniszczenia lub uszczuplenia siedlisk i żerowisk gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.
Na terenie, na którym planuje się realizację inwestycji nie stwierdzono przekroczenia standardów, jakości środowiska. Realizacja inwestycji nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, ponieważ po wykonaniu zaplanowanych prac nie zmieni się istniejący sposób wykorzystania terenu.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
Na terenie miejscowości Ogródek zlokalizowanych jest kilka obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub będących w ewidencji konserwatora zabytków oraz stanowisk archeologicznych. Z uwagi na odległość do ww. obiektów przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na ich zachowanie i stan.

h) gęstość zaludnienia.
Według Strategii Rozwoju Gminy Orzysz na lata 2015 – 2025 na terenie gminy zlokalizowanych jest 40 miejscowości wchodzących w skład 27 sołectw (wg GUS, stan na 2014 r.). Gęstość zaludnienia gminy wynosi 26 osób/km².

i) obszary przylegające do jezior.
Planowany do przebudowy obiekt mostowy znajduje pomiędzy jeziorami Druglin Duży i Kraksztyn. Realizacja inwestycji nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, ponieważ po wykonaniu zaplanowanych prac nie zmieni się istniejący sposób wykorzystania terenu. 

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe.
Planowane zamierzenie pod względem hydrograficznym zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911). Przedsięwzięcie znajduje się w jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200031. Stan ilościowy i chemiczny ww. jednolitej części wód podziemnych został określony jako dobry; JCWPd jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Zgodnie z art. 59 ustawy Prawo wodne, celem środowiskowym dla JCWPd jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnienie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód tak, aby osiągnąć ich dobry stan. Ponadto inwestycja znajduje się w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie „Pisa z jeziorem Śniardwy i Orzyszq do wpływu do jeziora Roś”, kod: PLRW20002526473. Jest to naturalna część wód, której stan określono jako dobry, a osiągnięcie celu środowiskowego uznano za niezagrożone. Na podstawie art. 56 ustawy Prawo wodne, celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych 
w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać.
Z uwagi na niewielką emisję zanieczyszczeń, ograniczoną głównie do prac związanych z rozbiórką istniejącego mostu i wykonaniu nowego istniejącego obiektu, należy uznać, że realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na mieszkańców wsi Ogródek bądź Klusy oraz terenów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie. Oddziaływanie będzie krótkotrwałe. 

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze.
Planowane przedsięwzięcie, z uwagi na zakres prac oraz niewielką emisję zanieczyszczeń, nie spowoduje oddziaływań o charakterze transgenicznym. Zasięg oddziaływania inwestycji ogranicza się do działek, na których będzie ona realizowana.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidzianego momentu rozpoczęcia oddziaływania.
W obrębie działek objętych inwestycją znajduje się sieć telekomunikacyjna i sieć napowietrzna elektroenergetyczna niskiego napięcia. 

d) prawdopodobieństwa oddziaływania, czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.
Z uwagi na zakres prac oraz obecny sposób użytkowania terenu, należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie powodowała znaczącego oddziaływania na środowisko. Krótkotrwałe oddziaływanie będzie występowało jedynie podczas realizacji inwestycji tj. rozbiórki starego i budowy nowego obiektu mostowego. Oddziaływanie to będzie odwracalne i będzie występowało chwilowo w trakcie realizacji inwestycji. 

e) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.
Planowana do realizacji inwestycja nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami.


g) możliwości ograniczenia oddziaływania.
Istnieje możliwość ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko poprzez zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko, w tym odpowiednich urządzeń eliminujących bądź ograniczających negatywny wpływ na środowisko, które zostały wskazane w kip. Częściowa rozbiórka elementów istniejącego mostu nastąpi po wykonaniu pod obiektem przepustu z rur spiralnie karbowanych i wykonaniu zasypki, co w pełni zabezpieczy koryto rzeki przed dostaniem się zanieczyszczeń pochodzących z rozbiórki. Brzegi kanału przed i za przepustem zostaną umocnione materacami gabionowymi wykonanymi z naturalnego kamienia. W wyniku przebudowy mostu nie zmieni się obecny sposób odprowadzania wód opadowych z jego nawierzchni i dojazdów, tj. za pomocą ścieków skarpowych do przydrożnych rowów trawiastych, a nastepnie do kanału łączącego jez. Druglin Duży z jez. Ogródek. Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych. Nie przewiduje się by zanieczyszczenia powstajace podczas realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia mogty wpłynąć na zmiany klimatu oraz zwiększenie wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu. W wyniku przebudowy mostu nastąpi zmniejszenie emisji substancji do powietrza, czego efektem będzie zmniejszenie ilości wytwarzania gazów cieplarnianych przez pojazdy poruszajace się po drodze. Przedsięwzięcie przystosowane będzie do postępujących zmian klimatu, ponieważ obiekt mostowy zaprojektowany zostanie na możliwość wystąpienia i przepuszczenia pod korona drogi wód o 1% prawdopodobieństwie, czyli na tzw. wodę 100-letnią.
W celu utrzymywania minimalnej emisji do atmosfery i ograniczenia sytuacji awaryjnych mogących spowodować zanieczyszczenie gruntu i wód podziemnych z terenu budowy należy:
- podczas realizacji przedsięwzięcia, w celu ograniczenia czasowego wzrostu zanieczyszczenia powietrza, należy w trakcie prac ograniczać czas pracy silników wysokoprężnych napędzanych olejem napędowym, maszyn budowlanych i samochodów na biegu jałowym.
- prace rozbiórkowe będą wykonywane przy użyciu sprzętu ciężkiego, zgodnie z przepisami BHP. Prace te należy wykonywać mając na uwadze jak najmniejszą ingerencję w środowisko naturalne. Zaleca się cięcie ustroju niosącego na podłużne pasy o szerokości 1,0 m, demontaż ich za pomocą żurawia i ostateczna rozbiórka poza korytem rzeki. Po zakończeniu prac rozbiórkowych koryto rzeki na odcinku rozbieranego obiektu, zostanie oczyszczone.
- prace w obrębie posadowienia nowego obiektu należy wykonywać w obudowie ze ścianek szczelnych,
- organizacja placu budowy i jego zaplecza (optymalna lokalizacja w pasie drogowym na terenie wsi Klusy) powinna uwzględniać ochronę powierzchni ziemi polegającą w szczególności na uwzględnieniu zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni:
a) nie dopuszczać do wycieku paliw i olejów z maszyn budowlanych mogących zanieczyścić glebę, niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń mogących spowodować wyciek substancji ropopochodnych do gruntu czy wód powierzchniowych.
b) miejsca składowania materiałów budowlanych należy lokalizować na terenach szczelnych i utwardzonych,
c) roboty budowlane powinny być wykonywane z należytą starannością, w sposób wykluczający możliwość zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych substancjami ropopochodnymi.
d) ponieważ roboty budowlane będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie kanału oraz jeziora wprowadzić należy rozwiązania zabezpieczające przed ich zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi pochodzącymi z robót.
e) dla ochrony i minimalizacji zagrożenia związanego z pojawieniem się ścieków bytowo – gospodarczych, na placu budowy zostanie zainstalowany przenośny sanitariat opróżniany przez specjalistyczną firmę. Powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia i prowadzenia prac, odpady (w tym odpady komunalne) zostaną zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699).
f) niedopuszczalne jest pozostawienie na terenie inwestycji jakichkolwiek odpadów.
g) sprzęt używany do realizacji robót będzie sprawny techniczne z aktualnymi przeglądami technicznymi i obsługiwany przez wykwalifikowany personel. Ze względu na niedużą ilość sprzętu przy realizacji tego typu robót nie ma możliwości wystąpienia poważnego skażenia środowiska w wyniku wycieków paliwa. W związku z tym nie przewiduje się w trakcie prowadzenia prac budowlanych stosowania szczególnych rozwiązań technicznych czy specjalnych zabezpieczeń całkowicie wykluczających zanieczyszczenie cieku oraz wód jeziora, gdyż w przypadku gdyby powstała sytuacja zagrożenia dla środowiska wynikająca z awarii stosowanego sprzętu natychmiastowa reakcja wykonawcy robót i podjęcie przez niego odpowiednich kroków zabezpieczających, powinno zapobiec jakimkolwiek negatywnym wpływom na środowisko. Wykonawca na terenie robót będzie wyposażony w odpowiednie środki (maty i środki absorpcyjne) służące do miejscowej i szybkiej neutralizacji zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi. Takie rozwiązanie eliminuje możliwość zanieczyszczenia istniejącego cieku spływem skażonych wód z powierzchni jezdni. Dodatkowo wykonawca robót powinien być w kontakcie z odpowiednimi służbami ratowniczymi (np. Państwowa Straż Pożarna) na wypadek, gdyby nie mógł sobie sam poradzić z ewentualnie powstałym zagrożeniem dla środowiska.
Burmistrz Orzysza po przeanalizowaniu dokumentacji załączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz szczegółowych uwarunkowań zawartych  w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, w szczególności rodzaju, skali i usytuowania przedsięwzięcia oraz uwzględniając opinie organów: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku postanowił o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wymienionego w sentencji przedsięwzięcia.
Przed wydaniem decyzji, zgodnie z zapisem art. 10 Kpa, powiadomiono strony postępowania zawiadomieniem znak WIG.6220.4.6.2022.DGA z dnia 23.06.2022 roku o zebraniu całego materiału dowodowego oraz możliwości wypowiedzenia się w sprawie jej wydania. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie wniosła do tut. organu żadnych uwag i wniosków. 
Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie
  
Stronie służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie ul. Kajki 10/12 – za pośrednictwem Burmistrza Orzysza.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

 

 

Otrzymują:
1. Wnioskodawca – PZD w Piszu reprezentowane przez pełnomocnika
2. Strony postępowania wg wykazu
3. A/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
2. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku

 

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia

Załącznik do Decyzji Burmistrza Orzysza z dnia 19.07.2022 r. (znak:WIG.6220.4.7.2022.DGA)

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1029 ze zm.).

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie mostu w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N koło miejscowości Klusy. Przebudowa polegać będzie na częściowej rozbiórce istniejącego obiektu mostowego (żelbetowego) i wykonaniu w tym miejscu obiektu inżynierskiego z wykorzystaniem stalowych konstrukcji z blach falistych. Istniejący obiekt mostowy zlokalizowany jest w całości na działce nr 210, a dojazdy do mostu, stanowiące drogę powiatową nr 1865N zlokalizowane są na działkach nr: 129 i 396 w obrębie 0016 Ogródek, gmina Orzysz. Wykonanie przedsięwzięcia nie zmieni sposobu zagospodarowania terenu, poprawi natomiast parametry geometryczne tego odcinka drogi przez co poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego. Istniejący obiekt mostowy, to most jednoprzęsłowy o długości przęsła 6,70 m i szerokości całkowitej 15,85 m. Przęsło mostu, to żelbetowa płyta o szerokości 8,45 m. Podpory obiektu stanowią pale zwieńczone żelbetowym oczepem. Za palami wbudowano żelbetowe deski zabezpieczające korpus drogowy. Skrzydełka wykonane w tej samej technologii co podpory, usytuowane są skośnie do osi obiektu. Stan techniczny mostu jest zły. Nośność określona na 10 Mg nie spełnia wymagań nośności dla obiektów usytuowanych w ciągach dróg powiatowych.
Planowany zakres robót obejmuje:
• częściową rozbiórkę istniejącego obiektu (rozbiórka nawierzchni i podbudowy na odcinku ok. 40 m, rozbiórka płyty pomostu),
• wbicie ścianek szczelnych stalowych, e wykonanie fundamentu z kruszywa,
• montaż konstrukcji stalowej nowego obiektu inżynierskiego,
• zasypanie konstrukcji stalowej, wykonanie korpusu drogowego,
• wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na odcinku ok. 40 m,
• umocnienie skarp korpusu drogowego brukiem,
• montaż barier ochronnych i wykonanie prac wykończeniowych.
Planowany do przebudowy obiekt mostowy znajduje pomiędzy jeziorami Druglin Duży i Kraksztyn. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich oraz w korytarzu ekologicznym Puszcza Borecka - Puszcza Piska KPn-7A (2012 r.) i KPn-5C (2005 r.). W odległości około 400 m od lokalizacji przedsięwzięcia znajduje się obszar Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz. 
Planowane zamierzenie pod względem hydrograficznym zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911). Przedsięwzięcie znajduje się w jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200031.
Planowana inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na środowisko naturalne, natomiast służyć będzie dobru społecznemu, w tym w szczególności mieszańcom wsi Klusy i Ogródek, a także turystom. Realizacja inwestycji nie zmieni charakteru dotychczasowego użytkowania terenu. Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na bioróżnorodność oraz nie zuboży walorów przyrodniczych omawianego obszaru, nie stanowi również zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.
 
 
 


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 20 lip 2022 08:26
Data opublikowania: środa, 20 lip 2022 08:30
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 197 razy