Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie mostu w km 6+719 drogi powiatowej nr 1861N w miejscowości Ogródek wraz z dojazdami”.

WIG.6220.2.8.2022.DGA                                              Orzysz, 15 marca 2022 r.
          

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Działając na podstawie art. 71 ust 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 84 i 85 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm. dalej ooś) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. dalej kpa) oraz § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)  w związku z wnioskiem z dnia 17.01.2022 r. (data wpływu 19.01.2022 r.) Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu reprezentowanego przez pełnomocnika ................., po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Giżycku;

orzekam
na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz

1. stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie mostu w km 6+719 drogi powiatowej nr 1861N w miejscowości Ogródek wraz z dojazdami” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 46, 129, 228/1, 222, 18/11, 321 położonych w obrębie Ogródek, gmina Orzysz.
2. Konieczność podjęcia następujących działań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
• stosować sprzęt o niskich parametrach emisji zanieczyszczeń i hałasu.
• zadbać o sprawny stan techniczny maszyn i urządzeń wykonujących prace. Podczas realizacji przedsięwzięcia, w celu ograniczenia czasowego wzrostu zanieczyszczenia powietrza, należy w trakcie prac ograniczać czas pracy silników wysokoprężnych napędzanych olejem napędowym, maszyn budowlanych i samochodów na biegu jałowym.
• prace rozbiórkowe wykonywane przy użyciu sprzętu ciężkiego, należy wykonywać mając na uwadze jak najmniejszą ingerencję w środowisko naturalne. 
• po zakończeniu prac rozbiórkowych koryto rzeki na odcinku rozbieranego obiektu, należy oczyścić.
• na etapie realizacji inwestycji nie dopuszczać do wycieku paliw i olejów z maszyn budowlanych mogących zanieczyścić glebę.
• miejsca składowania materiałów budowlanych należy lokalizować na terenach szczelnych i utwardzonych.
• roboty budowlane powinny być wykonywane z należytą starannością, w sposób wykluczający możliwość zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych substancjami ropopochodnymi.
• dla ochrony i minimalizacji zagrożenia związanego z pojawieniem się ścieków bytowo – gospodarczych, na placu budowy zainstalować przenośny sanitariat opróżniany przez specjalistyczną firmę. 
• powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia i prowadzenia prac, odpady (w tym odpady komunalne) należy zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r., poz. 779).
• wyposażyć wykonawcę na terenie robót w odpowiednie środki (maty i środki absorpcyjne) służące  do miejscowej i szybkiej neutralizacji zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi.
• roboty budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godzinach od 6.00 do 22.00) oraz zadbać o dobry stan techniczny sprzętu używanego do robót budowlanych tak, aby nie powodować nadmiernych emisji hałasu.
• transportowanie materiałów sypkich, pylących odbywać się powinno przy użyciu samochodów wyposażonych w plandeki lub z wykorzystaniem specjalnie do tego przystosowanych naczep.
3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
     
Uzasadnienie

W dniu 19.01.2022 r. do tut. Organu wpłynął wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz reprezentowanego przez pełnomocnika ................ w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie mostu w km 6+719 drogi powiatowej nr 1861N w miejscowości Ogródek wraz z dojazdami” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 46, 129, 228/1, 222, 18/11, 321 położonych w obrębie Ogródek, gmina Orzysz wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz poświadczoną przez właściwy organ kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidziany teren, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia wraz ze wskazanym terenem, na który będzie ono oddziaływać. 
Planowana inwestycja polegająca na przebudowie mostu w km 6+719 drogi powiatowej nr 1861N w miejscowości Ogródek wraz z dojazdami, gmina Orzysz, powiat piski, woj. Warminsko - mazurskie, zgodnie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Burmistrz Orzysza zawiadomieniem/obwieszczeniem znak: WIG.6220.2.1.2022.DGA w dniu 21.01.2022 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania informując jednocześnie, iż zgodnie art. 10 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Ogródek.
Tut. organ, działając na podstawie art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373), zwrócił się w dniu 21.01.2022 r. pismem znak: WIG.6220.2.2.2022.DGA do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, ul. Warszawska 5, 12 - 200 Pisz, pismem znak: WIG.6220.2.4.2022.DGA do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10 – 437 Olsztyn oraz pismem znak: WIG.6220.2.3.2021.DGA do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Giżycku o opinię, czy dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu opinią sanitarną znak: ZNS.9022.4.3.2022 z dnia 27.01.2022 r. (data wpływu 27.01.2022 r.) stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Postanowieniem z dnia 01.02.2022 r. znak: WOOŚ.4220.38.2022.AB.1 wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku opinią znak: BI.ZZŚ.3.4360.12.2022.MK z dnia 08.02.2022 r. (data wpływu 11.02.2022 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla w/w przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, w uzasadnieniu decyzji o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, należy zawrzeć informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 tej ustawy, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
W myśl powyższych przepisów przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uwzględniono następujące uwarunkowania:
1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie.
Przedmiotowa inwestycja polega na rozbiórce starego i budowie nowego mostu wraz z budową drogi dojazdowej o długości około 175 m w obrębie Ogródek, gmina Orzysz, powiat piski. 
Istniejący obiekt mostowy, to most jednoprzęsłowy o długości przęsła 7,00 m i szerokości 7,45 m. Przęsło mostu składa się ze stalowych dźwigarów oraz żelbetowego pomostu. Podpory obiektu stanowią dwa pełnościenne przyczółki ze skrzydełkami, równoległymi do osi podłużnej mostu. Stan techniczny mostu jest zły. Nośność określona na 10 Mg nie spełnia wymagań nośności dla obiektów usytuowanych w ciągach dróg powiatowych. Droga powiatowa na dojazdach do mostu jest drogą gruntową, nieutwardzoną. Szerokość istniejącej drogi wynosi około 3,50 m i nie spełnia wymagań technicznych stawianej dla dróg tej kategorii. Powierzchnia terenu zajmowana przez istniejący drogowy obiekt mostowy, w rzucie poziomym wynosi 97,0 m2, a powierzchnia drogi powiatowej na projektowanym odcinku wynosi około 1 750 m2.
Planowana inwestycja polega na wykonaniu w miejscu istniejącego mostu stalowego z żelbetowym pomostem, nowego mostu z wykorzystaniem strunobetonowych, prefabrykowanych belek mostowych. Przebudowie ulegnie również odcinek drogi powiatowej nr 1861N na długości około 175 m. Przebudowa tego odcinka drogi, to wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej. Wody opadowe z mostu i dojazdów zostaną sprowadzone za pomocą kanalizacji deszczowej do jez. Kaleń po ich poczyszczeniu w separatorach. 
Parametry techniczne projektowanego mostu:
• parametry korony drogi będą dostosowane do wymagań dla drogi klasy L,
• nośność obiektu będzie podniesiona do klasy II wg modelu LM1 zgodnie z PN-EN 1991-2(1),
• światło poziome pionowe pod obiektem będzie określone w operacie wodnoprawnym, który jest integralną częścią dokumentacji projektowej.
Planowany zakres robót:
1. rozbiórka istniejącego obiektu:
a) odkopanie przyczółków po obu stronach obiektu, 
b) rozbiórka płyty pomostu,
c) demontaż dźwigarów stalowych,
d) rozbiórka przyczółków mostu,
e) rozbiórka fundamentów,
f) uporządkowanie terenu,
2. wbicie traconych ścianek szczelnych stalowych,
3. wykonanie żelbetowych przyczółków mostu
4. wykonanie płyty nośnej z belek mostowych DS9,
5. wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na moście i dojazdach,
6. wykonanie kanalizacji deszczowej i montaż separatorów,
7. montaż barier ochronnych,
8. wykonanie prac wykończeniowych.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia nieznacznie zmienią się parametry geometryczne obiektu tj. jego długość oraz szerokość. Obiekt zostanie wydłużony o 2,0 m, przez co zwiększy się światło poziome pod obiektem, co poprawi przepływ wód. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dojazdach poprawi bezpieczeństwo ruchu oraz przyczyni się do zmniejszenia zapylenia terenu wokół drogi.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.
Planowana do realizacji inwestycja nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi.
Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia na terenie zabudowanym i zamieszkałym w sąsiedztwie planowanej inwestycji stwierdzono liczne drzewa i krzewy owocowe. Wśród drzew i krzewów występują: wierzba biała, topola kanadyjska, brzoza brodawkowata, bez czarny, lilak pospolity i róża dzika. Siedlisko w otoczeniu obiektu jest przekształcone oraz wykorzystywane przez człowieka. Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga wycinki żadnych drzew i krzewów.

d) emisji i występowania innych uciążliwości.
W fazie budowy, do wykonania mostu zostaną wykorzystane surowce i materiały w postaci kruszyw naturalnych, mieszanki betonowej, mas bitumicznych. Wykorzystana zostanie również woda, energia i paliwa niezbędne do pracy maszyn biorących udział w budowie.
W okresie realizacji przedsięwzięcia wystąpią uciążliwości związane z emisją substancji zanieczyszczających z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych pojazdów i maszyn budowlanych oraz kładzenia nawierzchni z betonu asfaltowego. Prace budowlane będą krótkotrwałe, a zasięg oddziaływania ograniczy się do najbliższego otoczenia.
Faza realizacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym wzrostem emisji spalin i poziomu hałasu spowodowanego pracą sprzętu oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji. Na wielkość uciążliwości akustycznej wpływ będzie mieć czas realizacji procesu inwestycyjnego i ilość pracujących maszyn i urządzeń. Planuje się stosowanie sprzętu o niskich parametrach emisji zanieczyszczeń i hałasu. Prace budowlane wykonywane będą w porze dziennej. Transportowanie materiałów sypkich, pylących odbywać się powinno przy użyciu samochodów wyposażonych w plandeki lub z wykorzystaniem specjalnie do tego przystosowanych naczep. Przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.
Plac budowy zorganizowany będzie w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu 
i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu robót zostanie przywrócony do stanu poprzedniego. Ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnych zbiornikach sanitarnych i będą opróżnianie przez firmę posiadającą stosowane uprawnienia do wywozu nieczystości płynnych samochodami    asenizacyjnymi do punktu zlewnego. Miejsca składowania materiałów budowlanych lokalizowane będą na terenach szczelnych i utwardzonych. Plac budowy należy kontrolować pod kątem wycieku płynów eksploatacyjnych. Na wypadek niekontrolowanego wycieku, plac budowy należy wyposażyć w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych. Stała kontrola sprzętu wykorzystywanego podczas prowadzonych prac oraz niezwłoczne usuwanie zaistniałych potencjalnych awarii zabezpieczy teren przed zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi. Inwestor na czas robót planuje zabezpieczyć wody rzeki przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń czy materiałów budowlanych.
Realizacja inwestycji będzie się wiązać z powstawaniem odpadów, których źródłami mogą być rozbiórka starego obiektu oraz zaplecze budowy (odpady komunalne, sorbenty, opakowania po wykorzystanych materiałach). Wszystkie   odpady   powstałe   w   trakcie   realizacji   inwestycji   będą   segregowane i magazynowane w wydzielonym miejscu na terenie budowy, a następnie przekazywane specjalistycznym firmom do odzysku lub unieszkodliwiania. Odpady niebezpieczne magazynowane powinny być w szczelnych pojemnikach ustawionych na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt. Należy tak zabezpieczyć miejsce tymczasowego magazynowania odpadów, aby wyeliminować możliwość wymywania składników odpadów wskutek opadów atmosferycznych.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu.
Ze względu na ograniczony zakres robót budowlanych, na terenie planowanej inwestycji nie przewiduje się ryzyka wystąpienia katastrofy naturalnej i budowlanej. Ponadto podczas procesu projektowego nie zostały zastosowane materiały ani technologie, które takie zagrożenie mogą powodować. Planowana inwestycja nie będzie miała znaczącego wpływu na klimat i zmiany klimatu. Znikoma emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie związana z pracą maszyn budowlanych podczas realizacji inwestycji. W efekcie krótko- jak i długoterminowym inwestycja nie ma jakiegokolwiek wpływu na klimat, gdyż po zakończeniu robót użyte materiały nie będą emitowały gazów cieplarnianych i nie będą wpływać na jakość gleb i wód podziemnych.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadku gdy planuje się ich powstawanie.
W fazie realizacji inwestycji powstanie wiele odpadów, które można podzielić na:
• gruz rozbiórkowy – beton, kostka betonowa, krawężniki,
• odpady z placów budowy –  tworzywa sztuczne, papier, tektura, metal, farby, lakiery,
• odpady komunalne.
Odpady z budowy w zależności od zastosowanych materiałów składają się z substancji niezwiązanych, bitumicznie związanych lub hydraulicznie związanych. Dodatkowo spodziewać się można kamienia krawężnikowego i brukowego. 
Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020, poz. 10) odpady z fazy realizacyjnej przedsięwzięcia można zaliczyć do:
• grupy 13 – oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05,12 i 19),
• grupy 15 – sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach,
• grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,
• grupa 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
W czasie budowy powstaną różne odpady opakowaniowe (m.in. różnego rodzaju pojemniki), których ilość i jakość nie jest możliwa do określenia na obecnym etapie. W czasie prowadzenia prac budowlanych na terenie zaplecza budowy powstanie również pewna ilość odpadów komunalnych i komunalno-podobnych z grupy 20 tj. odpady komunalne powstające w wyniku obsługi socjalno-bytowej pracowników na terenie budowy. Opady niebezpieczne w tym zanieczyszczone materiały zawierające substancje niebezpieczne powinny być przekazywane firmom uprawnionym do ich unieszkodliwiania. Przekazywanie powinno odbywać się sukcesywnie w miarę ich powstawania i ilościach pozwalających zorganizowanie transportu. Magazynowanie nie powinno odbywać się dłużej niż dopuszczalny czas gromadzenia. Prawidłowa gospodarka odpadami, organizacja placu budowy oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy i postępowania z odpadami niebezpiecznymi zminimalizuje ryzyko oddziaływania ich na ludzi i środowisko. Odpady inne niż niebezpieczne będą składowane w pojemnikach wynajętych od firmy posiadających koncesje na prowadzenie działalności gospodarki z odpadami, zbieraniem i wywozem do miejsc przeznaczonych do utylizacji. Na placu budowy będą wyznaczone miejsca na pojemniki do składowania odpadów innych jak niebezpieczne. Na etapie budowy powstawać będą ścieki bytowo-gospodarcze. Nie przewiduje się oczyszczania lub podczyszczania ścieków sanitarnych w miejscu ich powstawania, ponieważ źródła te wystąpią okresowo. Należy umożliwić pracownikom dostęp do przenośnych sanitariatów w wyznaczonym miejscu na placu budowy.

g) zagrożenie dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji.
Z przedstawionych dokumentów znajdujących się w aktach sprawy wynika, że realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu zastosowanych technologii i użytych materiałów, nie będzie powodować zagrożeń dla zdrowia ludzi. Eksploatacja planowanej inwestycji nie wiąże się z emisjami,
które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Ponadto PPIS w Piszu nie wniósł zastrzeżeń dla przedmiotowej inwestycji pod względem wymagań higienicznych i sanitarnych dla zdrowia ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja ma być realizowana na działkach o nr ewidencyjnych 46, 129, 228/1, 222, 18/11, 321 położonych w obrębie Ogródek, gmina Orzysz. 
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Ogródek gmina Orzysz, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/575/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 października 2005 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 190, poz. 2047, przedmiotowa inwestycja ma być realizowana na przeznaczeniu „KD - tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej”, „KL - tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej” oraz „W – tereny wód powierzchniowych”. Inwestycja jest zgodna z zapisami w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska lęgowe oraz ujścia rzek.
W sąsiedztwie planowanej inwestycji brak jest obszarów wodno-błotnych oraz siedlisk łęgowych i ujść rzek. 

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie.
Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarach wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne.
Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami górskimi i leśnymi. 

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.
W sąsiedztwie planowanej inwestycji brak jest stref ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Orzysz na lata 2015 – 2025 „gmina posiada stosunkowo dobrze rozwiniętą sieć wodociągową szczególnie na terenie miejskim. Istnieje dysproporcja pomiędzy poziomem zwodociągowania gminy na terenach wiejskich i miejskich.” Według mapy Państwowej Służby Hydrogeologicznej przedstawiającej podział Polski na główne zbiorniki wód podziemnych część obszaru gminy znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 206 – Wielkie Jeziora Mazurskie.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.
Inwestycja zlokalizowana w Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich, na którym obowiązują zapisy Rozporządzenia Nr 152 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich. W świetle § 4 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia na terenie OChK zakazuje się „realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1219, z późn. zm.). W bieżącym stanie prawnym zastosowanie ma brzmienie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U z 2021 r. poz. 1098, z późń. zm.), zgodnie z którym zakazuje się „realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o   udostępnianiu    informacji    o   środowisku    i   jego   ochronie,    udziale    społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”. Zgodnie jednak z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy o ochronie przyrody, „zakazy, o których mowa w ust. 1-1b, nie dotyczą: realizacji inwestycji celu publicznego”, a przedmiotowa inwestycja jest takim typem przedsięwzięcia. W związku z powyższym zachodzą przesłanki do zastosowania ww. odstępstwa. Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach Natura 2000. Najbliżej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 jest Ostoja Poligon Orzysz PLB280014, znajdujący się ok. 2 km od miejsca planowanego przedsięwzięcia. Z uwagi na odległość, rodzaj, skalę i zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony wyżej wymienionego obszaru Natura 2000 oraz jego integralność, jak również na walory przyrodnicze i krajobrazowe. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza korytarzami ekologicznymi.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.
Na terenie, na którym planuje się realizację inwestycji nie stwierdzono przekroczenia standardów, jakości środowiska. Realizacja inwestycji nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, ponieważ po wykonaniu zaplanowanych prac nie zmieni się istniejący sposób wykorzystania terenu.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
Na terenie miejscowości Ogródek zlokalizowanych jest kilka obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub będących w ewidencji konserwatora zabytków oraz stanowisk archeologicznych. Z uwagi na odległość do ww. obiektów przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na ich zachowanie i stan.


h) gęstość zaludnienia.
Według Strategii Rozwoju Gminy Orzysz na lata 2015 – 2025 na terenie gminy zlokalizowanych jest 40 miejscowości wchodzących w skład 27 sołectw (wg GUS, stan na 2014 r.). Gęstość zaludnienia gminy wynosi 26 osób/km².

i) obszary przylegające do jezior.
Planowany do przebudowy obiekt mostowy znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Kraksztyn Mały oraz Kalinki. Realizacja inwestycji dotyczy rozbiórki istniejącego obiektu mostowego znajdującego się w złym stanie technicznym oraz przebudowy dróg dojazdowych do obiektu. Realizacja inwestycji nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, ponieważ po wykonaniu zaplanowanych prac nie zmieni się istniejący sposób wykorzystania terenu. 

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe.
Planowane zamierzenie pod względem hydrograficznym zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911). Przedsięwzięcie znajduje się w jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200031. Stan ilościowy i chemiczny ww. jednolitej części wód podziemnych został określony jako dobry; JCWPd jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Zgodnie z art. 59 ustawy Prawo wodne, celem środowiskowym dla JCWPd jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnienie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód tak, aby osiągnąć ich dobry stan. Ponadto inwestycja znajduje się w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie „Pisa z jeziorem Śniardwy i Orzyszq do wpływu do jeziora Roś”, kod: PLRW20002526473. Jest to naturalna część wód, której stan określono jako dobry, a osiągnięcie celu środowiskowego uznano za niezagrożone. Na podstawie art. 56 ustawy Prawo wodne, celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych 
w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać.
Z uwagi na niewielką emisję zanieczyszczeń, ograniczoną głównie do prac związanych z rozbiórką istniejącego mostu i wykonaniu nowego istniejącego obiektu, należy uznać, że realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na mieszkańców wsi Ogródek oraz terenów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie. Oddziaływanie będzie krótkotrwałe. 

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze.
Planowane przedsięwzięcie, z uwagi na zakres prac oraz niewielką emisję zanieczyszczeń, nie spowoduje oddziaływań o charakterze transgenicznym. Zasięg oddziaływania inwestycji ogranicza się do działek, na których będzie ona realizowana.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidzianego momentu rozpoczęcia oddziaływania.
W obrębie działek objętych inwestycją znajduje się sieć telekomunikacyjna i sieć napowietrzna elektroenergetyczna niskiego napięcia. 

d) prawdopodobieństwa oddziaływania, czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.
Z uwagi na zakres prac oraz obecny sposób użytkowania terenu, należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie powodowała znaczącego oddziaływania na środowisko. Krótkotrwałe oddziaływanie będzie występowało jedynie podczas realizacji inwestycji tj. rozbiórki starego i budowy nowego obiektu mostowego. Oddziaływanie to będzie odwracalne i będzie występowało chwilowo w trakcie realizacji inwestycji. 

e) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.
Planowana do realizacji inwestycja nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania
Istnieje możliwość ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko poprzez zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko, w tym odpowiednich urządzeń eliminujących bądź ograniczających negatywny wpływ na środowisko, które zostały wskazane w kip.
W celu utrzymywania minimalnej emisji do atmosfery i ograniczenia sytuacji awaryjnych mogących spowodować zanieczyszczenie gruntu i wód podziemnych z terenu budowy należy:
• stosować sprzęt o niskich parametrach emisji zanieczyszczeń i hałasu;
• zadbać o sprawny stan techniczny maszyn i urządzeń wykonujących prace. Podczas realizacji przedsięwzięcia, w celu ograniczenia czasowego wzrostu zanieczyszczenia powietrza, należy w trakcie prac ograniczać czas pracy silników wysokoprężnych napędzanych olejem napędowym, maszyn budowlanych i samochodów na biegu jałowym.
• prace rozbiórkowe wykonywane przy użyciu sprzętu ciężkiego, należy wykonywać mając na uwadze jak najmniejszą ingerencję w środowisko naturalne. 
• po zakończeniu prac rozbiórkowych koryto rzeki na odcinku rozbieranego obiektu, należy oczyścić.
• na etapie realizacji inwestycji nie dopuszczać do wycieku paliw i olejów z maszyn budowlanych mogących zanieczyścić   glebę,
• miejsca składowania materiałów budowlanych należy lokalizować na terenach szczelnych i utwardzonych, 
• roboty budowlane powinny być wykonywane z należytą starannością, w sposób wykluczający możliwość zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych substancjami ropopochodnymi,
• dla ochrony i minimalizacji zagrożenia związanego z pojawieniem się ścieków bytowo – gospodarczych, na placu budowy zainstalować przenośny sanitariat opróżniany przez specjalistyczną firmę. 
• powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia i prowadzenia prac, odpady (w tym odpady komunalne) należy zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r., poz. 779).
• wyposażyć wykonawcę na terenie robót w odpowiednie środki (maty i środki absorpcyjne) służące  do miejscowej i szybkiej neutralizacji zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi.
• roboty budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godzinach od 6.00 do 22.00) oraz zadbać o dobry stan techniczny sprzętu używanego do robót budowlanych tak, aby nie powodować nadmiernych emisji hałasu.
• transportowanie materiałów sypkich, pylących odbywać się powinno przy użyciu samochodów wyposażonych w plandeki lub z wykorzystaniem specjalnie do tego przystosowanych naczep.
 Burmistrz Orzysza po przeanalizowaniu dokumentacji załączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz szczegółowych uwarunkowań zawartych  w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, w szczególności rodzaju, skali i usytuowania przedsięwzięcia oraz uwzględniając opinie organów: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku postanowił o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wymienionego w sentencji przedsięwzięcia.
 Przed wydaniem decyzji, zgodnie z zapisem art. 10 Kpa, powiadomiono strony postępowania zawiadomieniem/obwieszczeniem znak WIG.6220.2.6.2022.DGA z dnia 14.02.2022 roku o zebraniu całego materiału dowodowego oraz możliwości wypowiedzenia się w sprawie jej wydania. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie wniosła do tut. organu żadnych uwag i wniosków. 
Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji.


Pouczenie
  
Stronie służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie ul. Kajki 10/12 – za pośrednictwem Burmistrza Orzysza.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

 

 

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

 

 

 

Otrzymują:
1. Wnioskodawca – PZD w Piszu reprezentowane przez pełnomocnika
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
3. A/a


Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
2. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku

 

 

 
Charakterystyka przedsięwzięcia

Załącznik do Decyzji Burmistrza Orzysza z dnia 15.03.2022 r. (znak:WIG.6220.2.8.2022.DGA)

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.).

Przedmiotowa inwestycja polega na rozbiórce starego i budowie nowego mostu wraz z budową drogi dojazdowej o długości około 175 m w obrębie Ogródek, gmina Orzysz, powiat piski. Planowana inwestycja ma być realizowana na działkach o nr ewidencyjnych 46, 129, 228/1, 222, 18/11, 321 położonych w obrębie Ogródek, gmina Orzysz.
Istniejący obiekt mostowy, to most jednoprzęsłowy o długości przęsła 7,00 m i szerokości 7,45 m. Przęsło mostu składa się ze stalowych dźwigarów oraz żelbetowego pomostu. Podpory obiektu stanowią dwa pełnościenne przyczółki ze skrzydełkami, równoległymi do osi podłużnej mostu. Stan techniczny mostu jest zły. Nośność określona na 10 Mg nie spełnia wymagań nośności dla obiektów usytuowanych w ciągach dróg powiatowych. Droga powiatowa na dojazdach do mostu jest drogą gruntową, nieutwardzoną. Szerokość istniejącej drogi wynosi około 3,50 m i nie spełnia wymagań technicznych stawianej dla dróg tej kategorii. Powierzchnia terenu zajmowana przez istniejący drogowy obiekt mostowy, w rzucie poziomym wynosi 97,0 m2, a powierzchnia drogi powiatowej na projektowanym odcinku wynosi około 1 750 m2.
Planowana inwestycja polega na wykonaniu w miejscu istniejącego mostu stalowego z żelbetowym pomostem, nowego mostu z wykorzystaniem strunobetonowych, prefabrykowanych belek mostowych. Przebudowie ulegnie również odcinek drogi powiatowej nr 1861N na długości około 175 m. Przebudowa tego odcinka drogi, to wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej. Wody opadowe z mostu i dojazdów zostaną sprowadzone za pomocą kanalizacji deszczowej do jez. Kaleń po ich poczyszczeniu w separatorach. 
Parametry techniczne projektowanego mostu:
• parametry korony drogi będą dostosowane do wymagań dla drogi klasy L,
• nośność obiektu będzie podniesiona do klasy II wg modelu LM1 zgodnie z PN-EN 1991-2(1),
• światło poziome pionowe pod obiektem będzie określone w operacie wodnoprawnym, który jest integralną częścią dokumentacji projektowej.
Planowany zakres robót:
1. rozbiórka istniejącego obiektu:
a) odkopanie przyczółków po obu stronach obiektu, 
b) rozbiórka płyty pomostu,
c) demontaż dźwigarów stalowych,
d) rozbiórka przyczółków mostu,
e) rozbiórka fundamentów,
f) uporządkowanie terenu,
2. wbicie traconych ścianek szczelnych stalowych,
3. wykonanie żelbetowych przyczółków mostu
4. wykonanie płyty nośnej z belek mostowych DS9,
5. wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na moście i dojazdach,
6. wykonanie kanalizacji deszczowej i montaż separatorów,
7. montaż barier ochronnych,
8. wykonanie prac wykończeniowych.

 
  


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski
 

 


 
   

 

Data powstania: środa, 16 mar 2022 07:45
Data opublikowania: środa, 16 mar 2022 07:46
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 301 razy