Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz

WIG.6220.3.2021.DGA                 

          
   D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Działając na podstawie art. 71 ust 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i  art. 80 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 82, 85 ust 1, 2, pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm. dalej ooś) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm. dalej kpa) oraz § 3 ust. 1 pkt. 54 lit a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) w związku z wnioskiem EZE 3 Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice reprezentowana przez Karola Węgierek z dnia 03.09.2021 r. zmienionym w dniu  17.04.2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko;

ustalam
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Planowane przedsięwzięcie, polegające na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, realizowane będzie na działkach ewidencyjnych o numerach 427, 428 i 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działki te zajmują łącznie powierzchnię 4,4648 ha i stanowią grunty orne klasy VI oraz łąki. Planowana inwestycja obejmie obszar ww. działek o powierzchni ok. 3 ha, przy czym powierzchnia zajęta bezpośrednio przez obiekty farmy (osłonięta modułami, pod utwardzenia i stacje transformatorowe) wyniesie ok. 9 945 m2. Teren inwestycji ma charakter rolny, są to łąki kośne, we fragmencie również mogą być użytkowane jako pastwisko. W wyniku oceny oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze dokonano włączenia z posadowienia elementów instalacji obszaru najatrakcyjniejszego przyrodniczo, zlokalizowanego w północnych częściach działek inwestycyjnych oraz obszaru południowej części działek nr 427 i 428, znajdującego się w 100 metrowej strefie od Jeziora Lipińskiego, w której obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów budowlanych (załącznik nr 2 do niniejszej decyzji). Powyższe wyłączenia spowodowały konieczność ograniczenia zakresu inwestycji, jego powierzchni oraz mocy instalacji z 3 MW do 2 MW.
Farmę fotowoltaiczną będą tworzyć następujące główne elementy:
• Moduły fotowoltaiczne – moc nominalna pojedynczego wynosić będzie od 250 do 600 Wp. Planowana do instalacji liczba paneli fotowoltaicznych (modułów) będzie wynosić w przedziale od 3 000 do 8 000 sztuk – liczba paneli będzie ostatecznie uzależniona od mocy jednostkowej panelu, a także od warunków określonych przez operatora energetycznego, jednak Inwestor na aktualnym etapie przewiduje ok. 3 700 szt. paneli PV.
• Stelaże – lekkie stalowe konstrukcje z rurek lub profili aluminiowych, które nie będą na stałe
przymocowane do gruntu. 
• Inwertery (przetwornice), przetwarzające prąd stały wytwarzany przez panele fotowoltaiczne na prąd przemienny. Ilość inwerterów zależna będzie od przyznanej mocy przyłączeniowej i układu instalacji; będą one najprawdopodobniej przymocowane do stelaży, na których będą posadowione panele fotowoltaiczne.
• Stacje transformatorowe służące do przekształcania napięcia do wartości 15 kV lub 20 kV, aby możliwa była współpraca z siecią dystrybucyjną. Przy planowej mocy do 2 MW planuje się zastosowanie 1-2 szt. (moc pojedynczego transformatora ok. 1000 kVA).
• Układy pomiarowe.
• Ogrodzenie i oświetlenie.


II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, i likwidacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
1. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlano-montażowe oraz transport elementów instalacji prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00-22:00, z wyłączaniem silników maszyn i pojazdów w czasie przerw w pracy.
2.  Plac budowy wyposażyć należy w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji niebezpiecznych.
3.  W przypadku zaistnienia zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi wskutek awarii należy niezwłocznie usunąć skażoną warstwę ziemi a teren przywrócić do stanu pierwotnego.
4. Nie prowadzić tankowania maszyn na tymczasowym zapleczu budowy; tankowanie pojazdów prowadzić na stacjach paliw, a ewentualną naprawę sprzętu - w miejscach do tego przystosowanych.
5.  Na terenie przewidzianym pod lokalizację inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej nie wycinać drzew i krzewów.
6. Nie utwardzać powierzchni farmy, dopuszcza się jedynie możliwość utwardzenia dróg i dojazdów serwisowych przy wykorzystaniu jedynie kruszyw naturalnych, wodoprzepuszczalnych.
7.  Zajęcie terenu i prace (przygotowanie terenu, budowa obiektu, prace montażowe itp.) prowadzić poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu innych gatunków dziko występujących zwierząt, który trwa od 1 marca do 15 sierpnia z uwagi na możliwe zniszczenie lęgów i zakłóceń w rozrodzie. W czasie sezonu rozrodczego prace prowadzić pod nadzorem przyrodniczym. W wypadku stwierdzenia rozrodu, miejsce z gniazdem/rozrodem powinno być zabezpieczone przed zniszczeniem. Prace można 2 przeprowadzić po zakończeniu lęgów/rozrodu, opuszczeniu terenu przez młode i uzyskaniu decyzji derogacyjnej.
8. Podczas prowadzenia wykopów pod linie kablowe unikać pozostawienia niezasypanych wykopów, w przeciwnym razie należy zabezpieczyć je przed wpadaniem do nich drobnych zwierząt (np. za pomocą wygrodzeń). Przed ich zasypaniem należy zlustrować je w celu uwolnienia i przeniesienia poza teren przedsięwzięcia małych kręgowców i bezkręgowców, które mogły się do nich dostać. Jeżeli wykopy funkcjonowały będą przez dłuższy czas, lustracje należy prowadzić codziennie.
9.  Aby zapobiec ewentualnym kolizjom ptaków z panelami fotowoltaicznymi zastosować panele wyposażone w warstwy antyrefleksyjne, które zwiększają absorbcję promieniowania słonecznego oraz zapobiegają odbijaniu światła. Dzięki temu nie wystąpi tzw. Efekt olśnienia. Ponadto panele powinny posiadać jasne obramowania i paski podziału, które zminimalizują możliwość mylenia powierzchni paneli z powierzchnią wody przez zwierzęta wodne (np. przez owady związane ze środowiskiem wodnym).
10. Zabezpieczyć wszelkie otwory w drzwiach i ścianach stacji kontenerowych oraz innych obiektów kubaturowych przed dostępem ptaków i nietoperzy, np. poprzez zasłonięcie siatką o oczkach o średnicy maksymalnie 1 cm, w celu minimalizacji wpływu na ptaki i nietoperze.
11. Wszystkie obiekty kubaturowe (budynki zaplecza, obudowy transformatorów itp.) pomalować w kolorach neutralnych, najlepiej odcieniach brązu, zieleni.
12. Grunty w obrębie inwestycji pozostawić do naturalnej sukcesji. Na części przestrzeni między elementami instalacji założyć (i utrzymywać) łąkę kwietną, składającą się z mieszanki różnych roślin kwietnych, miododajnych gatunków rodzimych, ze względu na występowanie trzmieli.
13. Ponieważ może dojść do częściowego zniszczenia siedlisk żerowych i rozrodczych trzmieli oprócz założenia ww. łąki kwietniej zamontować min. 4 budki dla trzmieli (można zastosować także częściowo domki dla innych dzikich zapylaczy). Okresowo dokonywać przeglądu ich stanu oraz utrzymywać w stanie umożliwiającym ich zasiedlanie przez cały okres funkcjonowania farmy PV.
14.  Nie stosować herbicydów, środków owadobójczych ani nawozów sztucznych na terenie planowanej inwestycji.
15. Ewentualne koszenie roślinności wykonywać po 1 sierpnia, od centrum w kierunku granic farmy fotowoltaicznej (co umożliwi ucieczkę zwierzętom).
16. Nie wykonywać stałego oświetlania planowanego przedsięwzięcia.
17. Miejsca lokalizacji transformatorów należy wyposażyć w sorbent gotowy do użycia na wypadek rozszczelnienia urządzeń/awarii.
18.  Odpady wytwarzane w związku z serwisowaniem i konserwacją instalacji fotowoltaicznej przekazywać do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom, bez magazynowania ich na terenie przedsięwzięcia. 
19. Do mycia paneli stosować wodę bez dodatku detergentów.
III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm. dalej ooś). 
W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:
1. Wyłączyć z obszaru posadowienia paneli fotowoltaicznych najatrakcyjniejsze przyrodniczo miejsce: płaty siedliska przyrodniczego 6510 wraz ze stanowiskami roślin chronionych i siedliskiem chronionych gatunków zwierząt zgodnie z Projektem rozmieszczenia urządzeń instalacji po korekcie powierzchni, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.
2. Ogrodzenie poprowadzić w taki sposób aby teren nieprzeznaczony do zainwestowania (siedlisko 6510) znajdował się poza ogrodzonym terenem elektrowni. Obszar wyłączony z zainwestowania utrzymywać w dotychczasowym stanie użytkowania, zapewniając ciągłość trwania siedliska 6510.
3. Zastosować odstęp minimum 15 m przekształcanego (ogrodzonego) terenu inwestycji od terenów leśnych na wschód od terenu inwestycji.
4. Zaprojektować ogrodzenie z siatki bez podmurówki w celu uniknięcia bariery dla płazów, gadów i drobnych ssaków; pozostawić min. 20 cm przerwy pomiędzy siatką ogradzającą teren inwestycji a powierzchnią ziemi, umożliwiającą ewentualną migrację drobnych zwierząt.
IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii.
V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko
Ze względu na oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic państw sąsiednich przedsięwzięcie nie wymagało przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania.
VI. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego
użytkowania
Planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji, dla której wymagane jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.
VII. Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko
w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1.
Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
VIII. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
IX. Projekt rozmieszczenia urządzeń instalacji po korekcie powierzchni stanowi załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.


Uzasadnienie

W dniu 03.09.2021 r.  do tut. organu wniosła wniosek EZE 3 Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice reprezentowana przez Karola Węgierek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz poświadczoną przez właściwy organ kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidziany teren, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia wraz ze wskazanym terenem, na który będzie ono oddziaływać.
Planowana inwestycja, polegająca na budowie farmy fotowoltaicznej  o mocy do 2 MW o powierzchni zabudowy do 3 ha, zlokalizowanej w granicach obszarów objętych ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływań na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm), tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastruktury, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094), zwanej dalej ustawą ooś, realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do wydania której organem właściwym, w myśl art. 75 ust.1 pkt 4 cytowanej powyżej ustawy, jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta – w przedmiotowej sprawie Burmistrza Orzysza.
Burmistrz Orzysza zawiadomieniem/obwieszczeniem znak: WIG.6220.3.1.2021.DGA w dniu 28.09.2021 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania informując jednocześnie, iż zgodnie art. 
10 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie 
z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Klusy.
 Tut. organ, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), pismem z dnia 07 października 2021 roku (znak: WIG.6220.3.2.2021.DGA) zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, ul. Warszawska 5, 12 – 200 Pisz oraz pismem z dnia 07 października 2021 roku (znak: WIG.6220.3.4.2021.DGA) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10 – 437 Olsztyn, i pismem z dnia 07 października 2021 roku (znak: WIG.6220.3.3.2021.DGA) do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku o opinię, czy dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
W dniu 14.10.2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku opinią znak: BI.ZZŚ.3.4360.203.2021.MK nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla w/w przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem znak: WOOŚ.4220.605.2021.BG 
z dnia 15.10.2021 r.  analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz 
z kartą informacyjną przedsięwzięcia i uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ww. ustawy ooś, a w szczególności usytuowania planowanego przedsięwzięcia na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich wyraził opinię iż, dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 W oparciu o istniejące uwarunkowania środowiskowe oraz uwzględniając opinię organu ochrony środowiska, biorących udział w ocenie oddziaływania na środowisko Burmistrz Orzysza wydał postanowienie (znak: WIG.6220.3.6.2021.DGA z dnia 19.10.2021 r.) nakładające na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz ustalając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 
Burmistrz Orzysza zawiadomieniem/obwieszczeniem znak: WIG.6220.3.7.2021.DGA w dniu 19.10.2021 r. zawiadomił strony o w/w postanowieniu. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Klusy. Od w/w postanowienia nie wpłynęło zażalenie.
W dniu 19.10.2021 r. tut. Organ zawiesił przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko.
Do tut. Organu w dniu 23.12.2021 roku Wnioskodawca złożył wraz z pismem przewodnim raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z zapisem na nośniku CD. 
W dniu 29.12.2021 r. Burmistrz Orzysza podjął postanowieniem znak WIG.6220.3.12.2021.DGA przedmiotowe postępowanie. 
Po przedłożeniu przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Burmistrz Orzysza, pismem z dnia 29.12.2021r., znak: WIG.6220.3.13.2021.DGA wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, zgodnie z art. 77 ww. ustawy ooś z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Do wniosku dołączono raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz sporządzony przez mgr. Iwonę Szczepanik-Retka.
Burmistrz Orzysza obwieszczeniem z dnia 29.12.2021 r. (data umieszczenie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu 29.12.2021 r.) znak WIG.6220.3.15.2021.DGA poinformował o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz w miejscu planowanej inwestycji na Tablicy Ogłoszeń miejscowości Klusy.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 04.01.2022 r. znak WOOŚ.4221.97.2021.BG.2 wezwał do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji do uzgodnienia.
W odpowiedzi na pismo z dnia 04.01.2022 r. znak WOOŚ.4221.97.2021.BG.2 w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz Burmistrz Orzysza poinformował iż, przedmiotowe działki znajdują się na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Burmistrz Orzysza zawiadomieniem/obwieszczeniem znak: WIG.6220.3.18.2021.DGA 
w dniu 10.01.2022 r. zawiadomił strony o w/w uzupełnieniu.
W dniu 25.01.2022 r. obwieszczeniem znak: WIG.6220.3.20.2021.DGA Burmistrz Orzysza przedłużył termin udziału społeczeństwa w postępowaniu z uwagi na fakt, trwającej analizy dokumentacji przez RDOŚ w Olsztynie. Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz w miejscu planowanej inwestycji na Tablicy Ogłoszeń miejscowości Klusy.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, pismem z 26.01.2022 r., znak: WOOŚ.4221.97.2021.BG.3, wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnienie informacji zawartych w raporcie ooś.
W dniu 28.01.2022 r. obwieszczeniem znak: WIG.6220.3.212021.DGA Burmistrz Orzysza zawiadomił o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30.12.2022 r. z uwagi na fakt, wezwania do uzupełnienia raportu ooś pismem z 26.01.2022 r., znak: WOOŚ.4221.97.2021.BG.3 przez RDOŚ w Olsztynie. Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz w miejscu planowanej inwestycji na Tablicy Ogłoszeń miejscowości Klusy.
W dniu 08.11.2022 r. (data wpływu 14.11.2022 r.) do tut. Organu Wnioskodawca złożył uzupełnienie raportu ooś w zakresie wskazanym w piśmie z dnia 04.01.2022 r. znak WOOŚ.4221.97.2021.BG.2 Regionalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, pismem z dnia 22.11.2022 r., znak: WOOŚ.4221.97.2021.BG.5, wezwał inwestora do prawidłowego przedłożenia uzupełniania raportu ooś.
W dniu 24.11.2022 r. obwieszczeniem znak: WIG.6220.3.23.2021.DGA Burmistrz Orzysza poinformował o wpływie do tut. Urzędu uzupełnienia raportu ooś oraz wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz w miejscu planowanej inwestycji na Tablicy Ogłoszeń miejscowości Klusy.
W dniu 24.11.2022 r. obwieszczeniem znak: WIG.6220.3.24.2021.DGA Burmistrz Orzysza zawiadomił o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 28.04.2023 r. z uwagi na fakt, w dniu 22.11.2022 r. do tut. organu wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4221.97.2021.BG.5 o przedłużeniu terminu na zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie do dnia 28.02.2023 r. z uwagi na konieczność uzupełnienia raportu o  oddziaływaniu na środowisko dla w/w inwestycji.
W dniu 30.12.2022 r. złożone zostało przez wnioskodawcę uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W dniu 28.02.2023 r. wpłynęło do tut. organu pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4221.97.2021.BG.7 o przedłużeniu terminu na zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie do dnia 28.04.2023 r. z uwagi na konieczność uzupełnienia raportu o  oddziaływaniu na środowisko dla w/w inwestycji. W związku z powyższym w dniu 02.03.2023 r. obwieszczeniem znak: WIG.6220.3.25.2021.DGA Burmistrz Orzysza zawiadomił o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30.06.2023 r.
W dniu 22.03.2023 r. wpłynęło do tut. organu pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4221.97.2021.BG.8 zwrócił się do inwestora o rozważenie wyłączenia z obszaru posadowienia paneli fotowoltaicznych najatrakcyjniejszego przyrodniczo miejsca: płatów siedliska przyrodniczego 6510 wraz ze stanowiskami roślin chronionych i siedliskiem chronionych gatunków zwierząt. W dniu 24.03.2023 r. Burmistrz Orzysza zawiadomieniem -obwieszczeniem znak: WIG.6220.3.25.2021.DGA poinformował o wpływie do tut. Organu ww. pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Inwestor pismem z 17.04.2023 r. przedłożył do tut. Organu wyjaśnienie wraz ze zmianą powierzchni zabudowy i wyłączeniem z obszaru posadowienia paneli fotowoltaicznych najatrakcyjniejszego przyrodniczo miejsca. Powyższe wyłączenia spowodowały konieczność ograniczenia zakresu inwestycji, jego powierzchni oraz mocy instalacji z 3 MW do 2 MW.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 16.06.2023 r. znak: WOOŚ.4221.97.2021.BG.10 postanowił uzgodnić realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz oraz określił warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz warunki dotyczące ochrony środowiska, które zostały literalnie wskazane w sentencji niniejszej decyzji oraz zostały przedstawione na załączniku graficznym nr 2 do niniejszej decyzji. 
W dniu 23.06.2023 r. obwieszczeniem znak: WIG.6220.3.27.2021.DGA Burmistrz Orzysza poinformował iż, w ramach udziału społeczeństwa dostępne jest w/w postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz w miejscu planowanej inwestycji na Tablicy Ogłoszeń miejscowości Klusy.
              Przed wydaniem decyzji, zgodnie z zapisem art. 10 Kpa, powiadomiono strony postępowania zawiadomieniem/obwieszczeniem znak WIG.6220.3.30.2021.DGA z dnia 30.08.2023 roku o zebraniu całego materiału dowodowego oraz możliwości wypowiedzenia się w sprawie jej wydania. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie wniosła do tut. Organu żadnych uwag i wniosków.
Analiza przedłożonych dokumentów wykazała co następuje:
Planowane przedsięwzięcie, polegające na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, realizowane będzie na działkach ewidencyjnych o numerach 427, 428 i 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działki te zajmują łącznie powierzchnię 4,4648 ha i stanowią grunty orne klasy VI oraz łąki. Planowana inwestycja obejmie obszar ww. działek o powierzchni ok. 3 ha, przy czym powierzchnia zajęta bezpośrednio przez obiekty farmy (osłonięta modułami, pod utwardzenia i stacje transformatorowe) wyniesie ok. 9 945 m2. Teren inwestycji ma charakter rolny, są to łąki kośne, we fragmencie również mogą być użytkowane jako pastwisko. Powierzchnia jest pofalowana – północna część wyniesiona jest wyżej względem części centralnej i południowej. Część centralna jest najniżej położona względem terenów otaczających. W wyniku oceny oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze dokonano włączenia z posadowienia elementów instalacji obszaru najatrakcyjniejszego przyrodniczo, zlokalizowanego w północnych częściach działek inwestycyjnych oraz obszaru południowej części działek nr 427 i 428, znajdującego się w 100 metrowej strefie od Jeziora Lipińskiego, w której obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów budowlanych (załącznik nr 2 do niniejszej decyzji). Powyższe wyłączenia spowodowały konieczność ograniczenia zakresu inwestycji, jego powierzchni oraz mocy instalacji z 3 MW do 2 MW.
W otoczeniu działek inwestycyjnych znajdują się:
• w kierunku zachodnim – pola uprawne i zabudowa mieszkaniowa (zagrodowa, jednorodzinna) miejscowości Klusy,
• w kierunku wschodnim – duże, zwarte połacie lasu ciągnące się na odległość większą niż 500 metrów w tym kierunku,
• w kierunku północnym – lokalna droga dojazdowa do wszystkich działek inwestycyjnych, następnie połać lasu, a za nią Jezioro Druglin Duży (w odległości ok. 460 metrów na północ od działek),
• w kierunku południowym – droga krajowa nr 16 (dojazdowa do działek nr 427 i 428), a następnie zabudowa mieszkaniowa oraz Jezioro Lipińskie w odległości ok. 85 metrów od działki nr 427 i ok. 90 metrów od działki nr 428.
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości 35 metrów na południe od granicy działek Inwestora.
Planowana inwestycja polegać będzie na instalacji paneli (modułów) fotowoltaicznych, w których będzie zachodził proces produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej. Moduły fotowoltaiczne to urządzenia, w których następuje przemiana energii promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną. Uzyskiwana w ten sposób energia elektryczna zostanie wprowadzona do sieci elektroenergetycznej. Wnioskodawca planuje przyłączyć przedmiotową farmę fotowoltaiczną do napowietrznej linii średniego napięcia (SN) lokalnego operatora energetycznego, która przechodzi przez działkę inwestycyjną. Projekt przyłącza energetycznego do sieci energetycznej będzie uzależniony jednak od wydanych przez operatora warunków przyłączenia. Farmę fotowoltaiczną będą tworzyć następujące główne elementy:
• Moduły fotowoltaiczne – moc nominalna pojedynczego wynosić będzie od 250 do 600 Wp. Planowana do instalacji liczba paneli fotowoltaicznych (modułów) będzie wynosić w przedziale od 3 000 do 8 000 sztuk – liczba paneli będzie ostatecznie uzależniona od mocy jednostkowej panelu, a także od warunków określonych przez operatora energetycznego, jednak Inwestor na aktualnym etapie przewiduje ok. 3 700 szt. paneli PV.
• Stelaże – lekkie stalowe konstrukcje z rurek lub profili aluminiowych, które nie będą na stałe
przymocowane do gruntu. 
• Inwertery (przetwornice), przetwarzające prąd stały wytwarzany przez panele fotowoltaiczne na prąd przemienny. Ilość inwerterów zależna będzie od przyznanej mocy przyłączeniowej i układu instalacji; będą one najprawdopodobniej przymocowane do stelaży, na których będą posadowione panele fotowoltaiczne.
• Stacje transformatorowe służące do przekształcania napięcia do wartości 15 kV lub 20 kV, aby możliwa była współpraca z siecią dystrybucyjną. Przy planowej mocy do 2 MW planuje się zastosowanie 1-2 szt. (moc pojedynczego transformatora ok. 1000 kVA).
• Układy pomiarowe.
• Ogrodzenie i oświetlenie.
Odległość między rzędami paneli będzie wynosić od 1 metra do 10 metrów. Powierzchnia pomiędzy panelami pozostanie nieprzekształcona w wyniku realizacji przedsięwzięcia, biologicznie czynna. Na terenie instalacji fotowoltaicznej planuje się wykonanie drogi wewnętrznej pomiędzy rzędami paneli – droga o nawierzchni z gruntu rodzimego. Nie planuje się innego utwardzania powierzchni gruntu pod ani pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych. Ponadto panele fotowoltaiczne posadowione zostaną w odległości nie mniejszej niż 4 metry od ogrodzenia. Usytuowanie transformatora przewiduje się w rejonie przyłączenia linii energetycznej średniego napięcia, w kontenerze prefabrykowanym ustawionym bezpośrednio na gruncie.
Inwestor przewiduje zastosowanie oświetlenia w rejonie stacji trafo załączanego czujkami ruchu po wykryciu intruza (a więc brak stałego oświetlenia) za pomocą lamp sodowych, których światło nie przywabia owadów.
Przedmiotowa elektrownia słoneczna będzie obiektem niewymagającym stałej obsługi, a jedynymi pracami jakie mogą się pojawić są sporadyczne kontrole i serwisy naprawcze. Po wykonaniu instalacji, w czasie jej eksploatacji, trawa oraz inna roślinność zielna i łąkowa rosnąca pod panelami i na wszystkich innych powierzchniach farmy (poza utwardzoną drogą i placem manewrowym) będzie wykaszana w zależności od intensywności wegetacji, 1-2 razy w ciągu roku, przy wykorzystaniu dostawki do ciągnika rolniczego ze specjalnym wysięgnikiem umożliwiającym koszenie pod stelażem paneli lub ręcznie.
W okresie eksploatacji nie przewiduje się zużycia i wykorzystywania przez instalację surowców oraz materiałów mających negatywny wpływ na środowisko naturalne. Zużywane będzie jedynie paliwo do maszyn rolniczych, dokonujących czynności obsługowych oraz ewentualnie woda użyta do mycia paneli. Dodatkowo farma fotowoltaiczna zużywać będzie energię elektryczną, konieczną do zasilenia urządzeń elektroenergetycznych oraz systemu monitoringu, w sytuacji, gdy sama nie produkuje energii (np. w nocy). Zużycie to będzie na poziomie ok. 30 MWh.
Możliwość realizacji przedsięwzięcia poprzedzona została analizą wariantową uwzględniającą różne rozwiązania techniczne w zakresie posadowienia w gruncie konstrukcji wsporczych. W ramach analizy rozważano wariant proponowany przez wnioskodawcę, opisany powyżej, polegający na budowie elektrowni fotowoltaicznej z konstrukcją wsporczą, którą mocuje się za pomocą wbijania w grunt oraz wariant alternatywny, który zakłada posadowienie konstrukcji pod panele fotowoltaiczne z wykorzystaniem fundamentu żelbetowego, wykonanego w miejscu wbudowania. W wariancie proponowanym przez wnioskodawcę wystąpi mniejsza ingerencja w środowisko glebowe ze względu na brak zastosowanego fundamentu betonowego, a profil gruntu pozostanie zasadniczo bez zmian. Z przeprowadzonej w raporcie analizy wynika, że wariant inwestorski jest korzystniejszy pod względem środowiskowym, głównie z uwagi na mniejsze oddziaływania na glebę i powierzchnię ziemi. W związku z powyższym wybrano do realizacji wariant budowy elektrowni proponowany przez wnioskodawcę, stanowiący jednocześnie racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska.
Przewiduje się, że oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko będzie niewielkie i związane przede wszystkim z etapem jej budowy. Teren inwestycji nie jest zabudowany więc realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia prac rozbiórkowych. Czas realizacji instalacji PV określa się na ok. 3-5 miesięcy. Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z przenoszeniem mas ziemnych lub ich transportem poza teren działek inwestycyjnych. Zjazdy dojazdowe do instalacji fotowoltaicznej zostaną wykonane z gruntu rodzimego (naturalnego). W czasie realizacji inwestycji nie przewiduje się utworzenia trwałego placu budowy, a jedynie dopuszcza się możliwość powstania niewielkiego zaplecza, zlokalizowanego bezpośrednio przy drogach dojazdowych i wjazdach, które byłoby likwidowane w miarę postępu prac związanych z budową konstrukcji wsporczej i pozostałych elementów instalacji. W trakcie realizacji przedsięwzięcia, w celu dowozu i montażu elementów instalacji fotowoltaicznej nastąpi ruch kilku samochodów na dobę o masie do 3,5 t w obrębie działek inwestycyjnych oraz kilku samochodów ciężarowych na dobę w obrębie dróg dojazdowych do granicy działek inwestycyjnych. W trakcie prac budowlano-montażowych przewiduje się wykorzystanie koparek, spycharek, koparko- ładowarek, samochodów ciężarowych, dźwigów samochodowych, podnośników koszowych samojezdnych oraz niezbędnych elektronarzędzi. Przy realizacji inwestycji wykorzystywane będą gotowe elementy i podzespoły do montażu, co skróci czas budowy oraz ograniczy oddziaływania środowiskowe.
Tymczasowe zaplecze budowy będzie ograniczone do niezbędnego minimum oraz nie będzie utwardzone w żaden sposób. Składowanie materiałów wykorzystywanych do budowy będzie się odbywało w sposób uporządkowany, w wyznaczonych miejscach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego oraz przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Nie przewiduje się tankowania maszyn na tymczasowym zapleczu budowy. Tankowanie pojazdów transportowych i budowlanych prowadzone będzie na stacjach paliw, a ewentualna naprawa sprzętu w miejscach do tego przystosowanych. W celu minimalizacji ryzyka wycieku z maszyn i zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem zaplecze budowy wyposażone zostanie w konieczne sorbenty. W trakcie prac budowlano-montażowych prowadzona będzie właściwa eksploatacja i kontrola sprzętu budowlanego oraz maszyn, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich sprawność techniczną. W przypadku zaistnienia awarii, gdy wystąpi zanieczyszczenie gruntu substancjami ropopochodnymi, należy niezwłocznie usunąć skażoną warstwę ziemi a teren przywrócić do stanu pierwotnego. Zebrane materiały czasowo należy magazynować w zabezpieczonym miejscu i przekazywać uprawnionym podmiotom do unieszkodliwienia. Ścieki bytowe, które będą powstawać w związku z pracą ludzi, gromadzone będą w szczelnych zbiornikach – mobilnych węzłach sanitarnych (typu „TOI-TOI”). Wywóz ścieków będzie zlecony firmie posiadającej stosowne zezwolenia w tym zakresie. 
W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady typowe dla prac budowlanych (odpady grupy 17), a także odpady opakowaniowe i ubrania ochronne (odpady grupy 15) oraz odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych (odpady grupy 16). Wytworzone odpady będą magazynowane selektywnie, w uporządkowany sposób, a miejsca magazynowania odpadów będą zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, dostępem osób trzecich oraz ewentualnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w zamkniętych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach zabezpieczonych przed działaniem opadów atmosferycznych i osób postronnych, a odpady inne niż niebezpieczne będą magazynowane w zależności od ich rodzaju w pojemnikach, kontenerach lub w wyznaczonych miejscach. Następnie odpady te zostaną przekazane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. Niewielkie ilości mas ziemnych mogą powstać podczas wykopów pod kable i zostaną zagospodarowane na miejscu do przykrycia kabli. Po zakończeniu wszystkich prac  budowlanych teren przedsięwzięcia powinien zostać uporządkowany. 
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej zabezpieczą środowisko przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz gruntu. 
Podczas prowadzenia prac budowlanych i montażowych będzie miała miejsce niezorganizowana emisja zanieczyszczeń emitowanych przez silniki spalinowe maszyn budowlanych i środków oraz emisja pyłów. Nastąpi również tymczasowy, lokalny i niewielki wzrost emisji gazów cieplarnianych na skutek emisji zanieczyszczeń z silników pojazdów samochodowych i pracy maszyn budowlanych. Można spodziewać się również okresowego, wzmożonego oddziaływania akustycznego spowodowanego pracą sprzętu budowlanego i pojazdów transportujących materiały. W celu zminimalizowania ewentualnych uciążliwości planowane jest ograniczenie czasu trwania prac przy realizacji przedsięwzięcia wyłącznie do pory dnia, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00. Prace prowadzone będą przy użyciu sprawnych technicznie maszyn i urządzeń. Silniki samochodów transportowych powinny być wyłączane podczas załadunku i rozładunku. Zaplecze budowy będzie zlokalizowane możliwie najdalej od zabudowy podlegającej ochronie akustycznej. Przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych w fazie budowy obiektów elektrowni fotowoltaicznej ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.
Ewentualna likwidacja przedsięwzięcia polegać będzie na demontażu paneli słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rekultywacji terenu zajmowanego przez stalową konstrukcję farmy. Oddziaływania przedsięwzięcia na tym etapie będą bardzo zbliżone do oddziaływań na etapie budowy elektrowni. Wyburzenie obiektów spowoduje powstanie większych ilości odpadów budowlanych, dlatego korzystniejsza byłaby możliwość ich adaptacji. Eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie będzie powodowała emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, w tym emisji gazów cieplarnianych. Ponadto produkcja energii ze źródła odnawialnego, jakim jest energia słoneczna umożliwi ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, jakie zostałaby wytworzone w elektrowni konwencjonalnej (np. węglowej) o podobnej mocy. Dzięki temu inwestycja korzystnie wpłynie na klimat, przyczyniając się do zmniejszenia skali antropogenicznego efektu cieplarnianego.
Emisje do powietrza ze środków transportu mogą pojawiać się tylko sporadycznie, w przypadkach takich jak serwis i kontrola instalacji. Jednak z uwagi na niewielką częstotliwość ww. prac i mały zasięg oddziaływania emisje te będą miały charakter ściśle lokalny bez istotne o oddziaływania na czystość powietrza atmosferycznego. 
Emisja hałasu w fazie użytkowania instalacji będzie niewielka i związana głównie z pracą transformatorów SN/nn o mocy akustycznej wynoszącej ok. 70 dB oraz inwerterów o mocy akustycznej wynoszącej do 40 dB. Ponadto obudowa prefabrykowanej stacji transformatora będzie charakteryzowała się izolacyjnością akustyczną około 20 dB, ograniczając oddziaływanie hałasu z tego źródła. Farma fotowoltaiczna jest instalacją bezobsługową, nadzorowaną zdalnie. Ruch samochodowy związany z jej konserwacją będzie miał marginalny wpływ na kształt klimatu akustycznego w rejonie inwestycji. 
Działka, na której planowane jest posadowienie instalacji fotowoltaicznej nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Najbliższe tereny objęte ochroną akustyczną zlokalizowane są w odległości ok. 35 m od przedmiotowej inwestycji i stanowią one zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dla której obowiązują najbardziej restrykcyjne normy dopuszczalnego poziomu hałasu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 r., poz. 112), tj. 50 dB w ciągu pory dnia i 40 dB w porze nocy. Na podstawie przyjętych założeń przeprowadzono w raporcie analizę propagacji hałasu od dominującego źródła, tj. stacji transformatorowej, bez założenia dodatkowego tłumienia dźwięku na przegrodach budowlanych. Z analizy wynika, że wielkość emisji hałasu z ww. źródła, a tym samym całego terenu inwestycji będzie niewielka i nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych standardów dla ww. terenów wymagających ochrony akustycznej. 
Praca elektrowni fotowoltaicznej będzie generować emisję promieniowania elektromagnetycznego, którego źródłem będą układy wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej, a także jej odbiorniki. Urządzenia pracujące na terenie farmy fotowoltaicznej będą przetwarzały prąd o niskim napięciu - do 1,5 kV. Jedynie w transformatorze zachodzić będzie przetworzenie napięcia niskiego na średnie - 15 kV. W związku z tym natężenie pól elektrycznego i magnetycznego, powstających w sąsiedztwie urządzeń i instalacji elektrycznej elektrowni będą pomijalnie małe. Na terenie instalacji wszystkie linie kablowe niskiego i średniego napięcia, za wyjątkiem przewodów elektrycznych niskiego napięcia poprowadzonych po konstrukcji paneli, będą przebiegały w gruncie (pod ziemią). Natomiast odległość transformatora (stacji) od najbliższej zabudowy mieszkaniowej wyniesie więcej niż 50 metrów (najprawdopodobniej będzie to co najmniej 450 m). W związku z powyższym przewiduje się, że planowana farma fotowoltaiczna nie będzie w żaden sposób negatywnie oddziaływać na klimat elektromagnetyczny środowiska oraz nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego nie będą przekroczone. 
Inwestycja nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z powstawaniem ścieków bytowych ani przemysłowych. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni paneli fotowoltaicznych będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu. Sposób wykonania dróg wewnętrznych umożliwi naturalne wsiąkanie wody, w związku z tym wykonanie dodatkowego odwodnienia nie będzie konieczne. Panele fotowoltaiczne nie będą podlegały czyszczeniu ani myciu. Wobec tego nie będzie występowało ryzyko zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego. Jeśli jednak pojawi się konieczność mycia (po stwierdzeniu zabrudzeń) zostanie zastosowana woda bez dodatku detergentów. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się zastosowanie transformatora żywicznego suchego, który nie posiada elementów mogących narazić środowisko gruntowo-wodne na skażenie. Jeśli jednak uwarunkowania techniczne spowodują konieczność zastosowania transformatorów olejowych, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodnogruntowego, na wypadek awarii, pod transformatorami znajdować się będą szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować 100 % oleju, wykonane z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostał się do środowiska gruntowo-wodnego. Miejsca lokalizacji transformatorów powinny zostać wyposażone w sorbent gotowy do użycia na wypadek rozszczelnienia urządzeń/awarii.
Podczas eksploatacji farmy nie przewiduje się powstawania odpadów. W niewielkiej ilości będą powstawały jedynie odpady związane z konserwacją i serwisowaniem instalacji. Wszystkie  wytworzone odpady będą usuwane z terenu instalacji bezpośrednio po zakończeniu ww. prac, nie będą magazynowane na terenie instalacji.
Planowana instalacja fotowoltaiczna nie jest zaliczana do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Nie jest również narażona na ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Jedynym elementem na terenie farmy fotowoltaicznej, który może ulec spaleniu będzie transformator. Będzie się on jednak znajdował w prefabrykowanym obiekcie budowlanym, co gwarantuje brak możliwości dalszego przeniesienia ognia. Dodatkowo, pozostałe elementy farmy fotowoltaicznej wykonane zostaną z materiałów całkowicie niepalnych (metale oraz szkło). W celu uniknięcia bądź zminimalizowania możliwości wystąpienia katastrofy budowlanej, ewentualnej katastrofy naturalnej, budowa instalacji fotowoltaicznej będzie prowadzona przez wykwalifikowanych pracowników oraz kierownictwa nadzorującego prace, a także przy użyciu certyfikowanych urządzeń i sprawnego technicznie sprzętu, maszyn i pojazdów przechodzących regularne przeglądy techniczne. Planowane przedsięwzięcie, z uwagi na jego lokalizację nie jest zagrożone powodzią ani ruchami masowymi ziemi. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zaprojektowana z uwzględnieniem możliwości wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych towarzyszących obserwowanym obecnie i przewidywanym w przyszłości zmianom klimatu.
Planowana inwestycja jest zlokalizowana w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich, dalej OChK oraz w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 – OSOP Ostoja Poligon Orzysz. Realizacja oraz eksploatacja inwestycji nie przyczyni się do zubożenia elementów środowiskowych kluczowych dla OChK. Nie zostaną złamane zakazy obowiązujące na Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich. Przeprowadzona analiza wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia na ochronę przyrody OChK. Instalacja zostanie usytuowana w odległości większej niż 100 m od linii brzegowej Jeziora Lipińskiego. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele, przedmioty ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000. Najbliżej położony obszar Natura 2000 to Ostoja Poligon Orzysz PLB280014. Na terenie inwestycji i w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie wykazano powiązań ekologicznych ani możliwości wystąpienia potencjalnych, znaczących, negatywnych oddziaływań wynikających z realizacji inwestycji na obszar Natura 2000 i jego przedmioty ochrony. Nie wykazano również znaczących negatywnych oddziaływań na cele działań ochronnych tego obszaru. Inwestycja zlokalizowana zostanie na korytarzach ekologicznych opracowanych przez ZBS PAN w Białowieży: Puszcza Borecka-Puszcza Piska KPn-5C (2005 r); Puszcza Borecka – Puszcza Piska KPn-7A (2012 r). Położenie terenu inwestycji na terenach użytkowanych, w niedalekim sąsiedztwie zabudowy, poza szlakami migracyjnymi dużych i kluczowych taksonów zwierząt, oddalenie ogrodzenia od lasu oraz brak podmurówki, nie stworzą bariery w migracji zwierząt. Tym samym realizacja inwestycji nie wpłynie na pogorszenie warunków migracyjnych lokalnej fauny i nie zakłóci funkcjonowania objętych ochroną ostoi i korytarzy migracyjnych.
Inwentaryzacja przyrodnicza wykonana w okresie XII 2021 – IX 2022 wykazała:
• W obrębie inwentaryzowanych działek oraz w ich sąsiedztwie stwierdzono jedynie pospolite gatunki grzybów. Roślinność rzeczywistą działek, na których planowana jest inwestycja stanowią w całości użytkowane zbiorowiska łąkowe. Na terenie obszaru objętego zakresem inwestycji, w jego północnej części, stwierdzono występowanie siedliska w typie 6510- Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris). W obrębie działek ewidencyjnych przeznaczonych pod inwestycję stwierdzono w sumie 78 gatunków roślin naczyniowych i 4 gatunki mszaków. Wszystkie te gatunki należą do pospolitych elementów flory krajowej. Spośród gatunków chronionych stwierdzono objęte ochroną częściową: Helichrysum arenarium kocanki piaskowe, Abietinella abietina jodłówka pospolita, Rhytidiadelphus squarrosus fałdownik nastroszony. Ponadto w sąsiedztwie inwentaryzowanych działek stwierdzono 4 chronione gatunki mchów oraz jeden niechroniony, ale uznany za cenny gatunek rośliny naczyniowej - traganek piaskowy Astragalus arenarius. Zastosowanie działań minimalizujących sprawi, że nie dojdzie do negatywnego oddziaływania na cenną florę lub mikobiotę.
• Bezkręgowce – stwierdzono dwa taksony podlegające w Polsce ochronie częściowej. Były to ślimak winniczek Helix pomatia oraz niezidentyfikowane do gatunku osobniki trzmieli Bombus sp. Winniczki obserwowano w lesie w północnej części powierzchni, natomiast 
trzmiele występowały równomiernie na całej powierzchni. W stosunku do trzmieli konieczne jest zastosowanie działań minimalizujących, co pozwoli na eliminację potencjalnego negatywnego oddziaływania.
• Ichtiofauna - ryb i minogów na terenie inwestycji nie stwierdzono (brak tu siedlisk wodnych niewysychających). Organizmy z tej grupy z całą pewnością występują w okolicznych jeziorach- poza zakresem oddziaływania inwestycji. W związku z powyższym nie dojdzie do negatywnego oddziaływania na tą grupę organizmów.
• Herpetofauna – stwierdzono łącznie 6 osobników ropuchy szarej Bufo bufo oraz
9 osobników żab z grupy żab brunatnych Rana sp., w tym żaby trawne R. temporaria oraz 1 osobnika ropuchy szarej. Były to osobniki migrujące. Na działkach przeznaczonych pod inwestycję brak jest miejsc rozrodu płazów. Na działce ewidencyjnej 427 obserwowano 1 osobnika jaszczurki zwinki Lacerta agilis. Charakter inwestycji, lokalizacja poza najcenniejszymi siedliskami oraz zastosowane działania minimalizujące sprawią, iż nie dojdzie do znacząco negatywnego wpływu inwestycji na tą grupę zwierząt.
• Ornitofauna – zaobserwowano łącznie 42 gatunków ptaków. Na działkach ewidencyjnych przeznaczonych pod inwestycję nie obserwowano gniazdowania ptaków. Gatunki uznane za lęgowe, gniazdowały w buforze 100 m, najczęściej w lesie, wzdłuż drogi w północnej części badanej powierzchni, a także w terenie zabudowanym w zachodniej części. Oknówka Delichon urbica gniazdowała w zabudowaniach wsi Kłusy (7 par). Gąsiorek Lanius collurio (1 para) gnieździł się w północno zachodniej części strefy buforowej, w luźnych zakrzaczeniach głogowych. Żuraw Grus grus i błotniak stawowy Circus aeruginosus, wykorzystujące badaną powierzchnię jako teren żerowiskowy. Nie obserwowano dużych ptaków wodno-błotnych wykorzystujących omawianą powierzchnie jako miejsce odpoczynku czy żerowania podczas migracji. Zaplanowane działaniaminimalizujące przyczynią się do zmniejszenia potencjalnego negatywnego oddziaływania na awifaunę.
• Teriofauna – na terenie inwestycyjnym oraz terenach przyległych stwierdzono obecność: zajaca europejskiego Lepus europaeus, dzika Sus scrofa, łosia Alces alces, sarny Capreolus capreolus i lisa Vulpes vulpes. Teren inwestycyjny jest wykorzystywany jako miejsce okazjonalnych lokalnych migracji czy żerowisko średnich i dużych ssaków, jednak ze względu na bliskość zabudowy nie jest to ważne, istotne miejsce - ostoja, dla lokalnych populacji ssaków, a raczej okazjonalne miejsce przebywania/żerowania/migracji. Na terenie inwestycyjnym nie odnaleziono schronień ssaków (dziupli, barłogów, nor, wyleżysk). Obserwowano po jednym osobniku z dwóch nieoznaczonych gatunków nietoperzy. Ze względu na charakter inwestycji oraz działania minimalizujące nie wpłynie ona na stan zachowania lokalnych populacji stwierdzonych chronionych gatunków ssaków naziemnych i nietoperzy.
W obrębie terenu przeznaczonego pod inwestycję oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie odnaleziono siedliska i gatunki chronione oraz cenne. Do najcenniejszych należy pas bogatych gatunkowo łąk świeżych w północnej części działek wraz z ciepłolubnymi murawami napiaskowymi, znajdującymi się na granicy z grądem (siedlisko przyrodnicze 6510). W rejonie tym znajdują się również stanowiska roślin chronionych. Płaty tych siedlisk zostały wyłączone z obszaru inwestycji. Działanie to ma na celu ochronę siedliska przyrodniczego, cennych siedlisk gatunków chronionych, ułatwienie dostępu do nich zwierzętom zajmującym siedliska zastępcze zlokalizowane wokół inwestycji oraz umożliwienie swobodnej migracji teriofaunie. 
Badany obszar nie należy do obszarów cennych pod względem występowania zwierząt. Obserwowane gatunki, są to na ogół gatunki powszechnie występujące w kraju, a ich liczebności nie są wysokie. Na działkach bezpośrednio przeznaczonych pod inwestycję nie gnieździł się ani jeden gatunek ptaków (powierzchnie te, były co najwyżej wykorzystywane jako miejsce żerowania). W toku realizacji inwestycji dojdzie do nieznacznych przekształceń powierzchni działek inwestycyjnych. W wyniku prowadzonych robót i montażu stelaży oraz paneli dojdzie do punktowych ingerencji w szatę roślinną. Realizacja inwestycji wiązać się będzie również z częściowym wyłączeniem terenu z funkcji siedliskowej dla zwierząt. Inwestycja będzie realizowana na terenach rolniczych i już użytkowanych. W bezpośrednim sąsiedztwie omawianego terenu (z każdej ze stron) pozostanie teren czynny biologicznie. Tym samym powierzchnia siedlisk, która ulegnie zniszczeniu stanowić będzie niewielką część obszaru o podobnych warunkach  siedliskowych, z którymi graniczą działki inwestycyjne. Jest to niewielki ubytek w powierzchni siedlisk, którego brak nie będzie miał znaczącego negatywnego wpływu na lokalny ekosystem, w tym na lokalną różnorodność biologiczną, fragmentację i utratę siedlisk oraz na krajobraz. Dla większości stwierdzonych podczas kontroli gatunków wpływ ten będzie znikomy o ile zastosuje się działania minimalizujące. Ze względu na swój charakter, przy zmianie kształtu inwestycji oraz przy zachowaniu warunków prowadzenia prac oraz zaleceń dotyczących eksploatacji wskazanych w sentencji niniejszej decyzji przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie wpływać na środowisko przyrodnicze (siedliska przyrodnicze oraz chronione gatunki zwierząt i roślin, obszary chronione).
Planowane zamierzenie pod względem hydrograficznym zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911). Przedsięwzięcie znajduje się w jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200031. Stan ilościowy i chemiczny ww. jednolitej części wód podziemnych został określony jako dobry; JCWPd jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowego. Zgodnie z art.59 ustawy Prawo wodne, celem środowiskowym JCWPd jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak, aby osiągnąć ich dobry stan.
Ponadto inwestycja znajduje się w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie „Pisa z jeziorem Śniardwy i Orzyszą do wpływu do jeziora Roś”, kod: PLRW20002526473.Jest to naturalna część wód , której stan określono jako dobry, a osiągnięcie celu środowiskowego uznano za niezagrożone. Na podstawie art. 56 ustawy Prawo Wodne , celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak, aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.
Pomimo stwierdzenia braku negatywnego oddziaływania na obszary chronione oraz zidentyfikowane gatunki chronione należy mieć na uwadze, iż na podstawie:
• rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408),
• rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409),
• rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380), wprowadzone zostały zakazy w stosunku do dziko występujących gatunków chronionych.
Podczas realizacji inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących ochrony gatunkowej zawartych w cyt. rozporządzeniach oraz w ustawie o ochronie przyrody. Czynności zabronione w stosunku do chronionych gatunków zwierząt określone w art. 52 ust. 1 Ustawy o Ochronie Przyrody oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska (np. umyślne zabijanie; umyślne okaleczanie lub chwytanie; umyślne niszczenie ich jaj, postaci młodocianych lub form rozwojowych; niszczenie siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania; niszczenie, usuwanie lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień) mogą zostać podjęte wyłącznie po uzyskaniu stosownej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie wydanej na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 (pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w art. 56 ust. 4 UoOP) na wykonywanie czynności podlegających zakazom, w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą i częściową. Analogiczna sytuacja funkcjonuje w przypadku zakazów w stosunku do roślin (art. 51 UoOP oraz § 6 rozp. MŚ). Wykonywanie czynności zabronionych bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom podlega karze aresztu albo grzywny (art. 131 pkt 14 UoOP).
W bezpośrednim sąsiedztwie brak jest innych przedsięwzięć o podobnym charakterze, które mogłyby prowadzić do kumulowania oddziaływań. Nie przewiduje się zatem możliwości występowania oddziaływań skumulowanych w związku z realizacją przedsięwzięcia.
 Ze względu na zakres oddziaływania oraz oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic państw sąsiednich instalacja nie będzie wymagała przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
Tut. Organ przeanalizował szczegółowo ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego uzupełnieniach oraz uzyskane w toku postępowania uzgodnienia i opinie ustalono, że przy spełnieniu warunków zawartych w niniejszej decyzji, warunków przedstawionych w raporcie oraz przy wykorzystaniu wszelkich możliwych rozwiązań technicznych i technologicznych zmierzających do dotrzymania standardów jakości środowiska, planowane przedsięwzięcie spełni właściwe wymagania higieniczno-zdrowotne, a realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. W sentencji decyzji zawarto wszystkie warunki realizacji inwestycji, które były zawarte w uzgodnieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz uwzględniono opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Giżycku.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.


Pouczenie

Stronie służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie ul. Kajki 10/12 – za pośrednictwem Burmistrza Orzysza.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 
 Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje 
w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.
 Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji.

 

 

 

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

 

 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia
Załącznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Orzysza z dnia 27.10.2023 r. (znak:WIG.6220.3.2021.DGA)

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).

 Planowane przedsięwzięcie, polegające na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, realizowane będzie na działkach ewidencyjnych o numerach 427, 428 i 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działki te zajmują łącznie powierzchnię 4,4648 ha i stanowią grunty orne klasy VI oraz łąki. Planowana inwestycja obejmie obszar ww. działek o powierzchni ok. 3 ha, przy czym powierzchnia zajęta bezpośrednio przez obiekty farmy (osłonięta modułami, pod utwardzenia i stacje transformatorowe) wyniesie ok. 9 945 m2. Teren inwestycji ma charakter rolny, są to łąki kośne, we fragmencie również mogą być użytkowane jako pastwisko. Powierzchnia jest pofalowana – północna część wyniesiona jest wyżej względem części centralnej i południowej. Część centralna jest najniżej położona względem terenów otaczających. W wyniku oceny oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze dokonano włączenia z posadowienia elementów instalacji obszaru najatrakcyjniejszego przyrodniczo, zlokalizowanego w północnych częściach działek inwestycyjnych oraz obszaru południowej części działek nr 427 i 428, znajdującego się w 100 metrowej strefie od Jeziora Lipińskiego, w której obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów budowlanych (załącznik nr 2 do niniejszej decyzji). Powyższe wyłączenia spowodowały konieczność ograniczenia zakresu inwestycji, jego powierzchni oraz mocy instalacji z 3 MW do 2 MW.
Działka, na której planowane jest posadowienie instalacji fotowoltaicznej nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Planowana inwestycja polegać będzie na instalacji paneli (modułów) fotowoltaicznych, w których będzie zachodził proces produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej. Moduły fotowoltaiczne to urządzenia, w których następuje przemiana energii promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną. Uzyskiwana w ten sposób energia elektryczna zostanie wprowadzona do sieci elektroenergetycznej. Wnioskodawca planuje przyłączyć przedmiotową farmę fotowoltaiczną do napowietrznej linii średniego napięcia (SN) lokalnego operatora energetycznego, która przechodzi przez działkę inwestycyjną. Projekt przyłącza energetycznego do sieci energetycznej będzie uzależniony jednak od wydanych przez operatora warunków przyłączenia.
Farmę fotowoltaiczną będą tworzyć następujące główne elementy:
• Moduły fotowoltaiczne – moc nominalna pojedynczego wynosić będzie od 250 do 600 Wp. Planowana do instalacji liczba paneli fotowoltaicznych (modułów) będzie wynosić w przedziale od 3 000 do 8 000 sztuk – liczba paneli będzie ostatecznie uzależniona od mocy jednostkowej panelu, a także od warunków określonych przez operatora energetycznego, jednak Inwestor na aktualnym etapie przewiduje ok. 3 700 szt. paneli PV.
• Stelaże – lekkie stalowe konstrukcje z rurek lub profili aluminiowych, które nie będą na stałe
przymocowane do gruntu. 
• Inwertery (przetwornice), przetwarzające prąd stały wytwarzany przez panele fotowoltaiczne na prąd przemienny. Ilość inwerterów zależna będzie od przyznanej mocy przyłączeniowej i układu instalacji; będą one najprawdopodobniej przymocowane do stelaży, na których będą posadowione panele fotowoltaiczne.
• Stacje transformatorowe służące do przekształcania napięcia do wartości 15 kV lub 20 kV, aby możliwa była współpraca z siecią dystrybucyjną. Przy planowej mocy do 2 MW planuje się zastosowanie 1-2 szt. (moc pojedynczego transformatora ok. 1000 kVA).
• Układy pomiarowe.
• Ogrodzenie i oświetlenie.
Odległość między rzędami paneli będzie wynosić od 1 metra do 10 metrów. Powierzchnia pomiędzy panelami pozostanie nieprzekształcona w wyniku realizacji przedsięwzięcia, biologicznie czynna. Na terenie instalacji fotowoltaicznej planuje się wykonanie drogi wewnętrznej pomiędzy rzędami paneli – droga o nawierzchni z gruntu rodzimego. Nie planuje się innego utwardzania powierzchni gruntu pod ani pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych. Ponadto panele fotowoltaiczne posadowione zostaną w odległości nie mniejszej niż 4 metry od ogrodzenia. Usytuowanie transformatora przewiduje się w rejonie przyłączenia linii energetycznej średniego napięcia, w kontenerze prefabrykowanym ustawionym bezpośrednio na gruncie.
Przewiduje się, że oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko będzie niewielkie i związane przede wszystkim z etapem jej budowy. Teren inwestycji nie jest zabudowany więc realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia prac rozbiórkowych. Czas realizacji instalacji PV określa się na ok. 3-5 miesięcy.
Planowana inwestycja jest zlokalizowana w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich, dalej OChK oraz w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 – OSOP Ostoja Poligon Orzysz. Realizacja oraz eksploatacja inwestycji nie przyczyni się do zubożenia elementów środowiskowych kluczowych dla OChK. Nie zostaną złamane zakazy obowiązujące na Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich. Przeprowadzona analiza wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia na ochronę przyrody OChK. Instalacja zostanie usytuowana w odległości większej niż 100 m od linii brzegowej Jeziora Lipińskiego. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele, przedmioty ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000. Najbliżej położony obszar Natura 2000 to Ostoja Poligon Orzysz PLB280014. Na terenie inwestycji i w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie wykazano powiązań ekologicznych ani możliwości wystąpienia potencjalnych, znaczących, negatywnych oddziaływań wynikających z realizacji inwestycji na obszar Natura 2000 i jego przedmioty ochrony. Nie wykazano również znaczących negatywnych oddziaływań na cele działań ochronnych tego obszaru. Inwestycja zlokalizowana zostanie na korytarzach ekologicznych opracowanych przez ZBS PAN w Białowieży: Puszcza Borecka-Puszcza Piska KPn-5C (2005 r); Puszcza Borecka – Puszcza Piska KPn-7A (2012 r). Położenie terenu inwestycji na terenach użytkowanych, w niedalekim sąsiedztwie zabudowy, poza szlakami migracyjnymi dużych i kluczowych taksonów zwierząt, oddalenie ogrodzenia od lasu oraz brak podmurówki, nie stworzą bariery w migracji zwierząt. Tym samym realizacja inwestycji nie wpłynie na pogorszenie warunków migracyjnych lokalnej fauny i nie zakłóci funkcjonowania objętych ochroną ostoi i korytarzy migracyjnych.
Planowane zamierzenie pod względem hydrograficznym zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911). Przedsięwzięcie znajduje się w jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200031. Ponadto inwestycja znajduje się w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie „Pisa z jeziorem Śniardwy i Orzyszą do wpływu do jeziora Roś”, kod: PLRW20002526473.Jest to naturalna część wód , której stan określono jako dobry, a osiągnięcie celu środowiskowego uznano za niezagrożone.

 

 

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 30 paź 2023 14:06
Data opublikowania: poniedziałek, 30 paź 2023 14:23
Opublikował(a): Aleksandra Flisiak
Zaakceptował(a): Aleksandra Flisiak
Artykuł był czytany: 78 razy