Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rada Seniorów Gminy Orzysz

Rada Seniorów podejmuje działania w celu integracji orzyskiego środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej gminy Orzysz, w szczególności poprzez:

1)    inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów, wzmacniania ich aktywności obywatelskiej oraz służących ochronie praw i poszanowaniu godności osób w wieku senioralnym;
2)    podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury, sportu, rekreacji, edukacji;
3)    zapobieganie marginalizacji seniorów oraz przełamywanie stereotypowego postrzegania ich społecznej roli;
4)    współpracę z władzami Gminy Orzysz przy opiniowaniu i rozstrzyganiu  istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób w wieku senioralnym, w tym opiniowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów oraz spraw przedłożonych Radzie Seniorów do zaopiniowania przez Burmistrza Orzysza oraz Radę Miejską w Orzyszu;
5)    zgłaszanie uwag i wniosków do projektów aktów prawa miejscowego przedkładanych Radzie Seniorów przez Burmistrza Orzysza oraz Radę Miejska w Orzyszu;
6)    formułowanie propozycji dotyczących krótko- i długoterminowych działań na rzecz osób w wieku senioralnym, w tym do ujęcia w miejskich planach i programach dotyczących seniorów;
7)    określenie potrzeb i doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia osób w wieku senioralnym, pomocy społecznej i usług opiekuńczych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
8)    współpracę z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami seniorów;
9)    upowszechnianie wiedzy o potrzebach, uprawnieniach i możliwości osób w wieku senioralnym;
10)    upowszechnianie informacji o podejmowanych działaniach na rzecz osób w wieku senioralnym.

Data powstania: poniedziałek, 11 sty 2016 12:17
Data opublikowania: poniedziałek, 11 sty 2016 12:20
Opublikował(a): Iwona Borzymowska
Zaakceptował(a): Iwona Borzymowska
Artykuł był czytany: 9839 razy