Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia zlokalizowaną w części południowej działek o nr ewidencyjnych 404 i 405, obręb Ogródek, gmina Orzysz.

WIG.6220.2.2021.DGA                                      Orzysz, 31 maja 2022 r.
          
D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Działając na podstawie art. 71 ust 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i  art. 80 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 82, 85 ust 1, 2, pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm. dalej ooś) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. dalej kpa) oraz § 3 ust. 1 pkt. 54 lit a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)  w związku z wnioskiem p. Michała Wróblewskiego z dnia 19.03.2021 r. (uzupełniony w dniu 29.04.2021 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia zlokalizowaną w części południowej działek o nr ewidencyjnych 404 i 405, obręb Ogródek, gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie”, po przeprowadzeniu postępowania 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko;

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia zlokalizowaną w części południowej działek o nr ewidencyjnych 404 
i 405, obręb Ogródek, gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie, polegające na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, realizowane będzie w południowych częściach działek nr 404 i 405 obręb Ogródek, gm. Orzysz, pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie. Łączna powierzchnia działek wynosi 2,74 ha, powierzchnia zabudowy wyniesie do 1,3 ha. Obecnie teren przeznaczony pod inwestycję wykorzystywany jest intensywnie jako obszar upraw rolnych - użytki zielone. Teren inwestycji nie posiada zadrzewień 
i zakrzaczeń powstałych w sposób samoistny jak i przez nasadzenia. Obszar, na którym planuje się budowę farmy fotowoltaicznej obejmie grunty o VI klasie użytkowej - użytki zielone, trawy kośno-pastwiskowe. Przez nieruchomość w kierunkach p6łnocny — zachód i południowy - wschód przebiega elektroenergetyczna linia SN. W północnej części działki nr 404 zlokalizowany jest maszt telekomunikacyjny sieci GSM. Na terenie działek przeznaczonych pod inwestycję i w ich bezpośrednim sąsiedztwie brak jest jakichkolwiek wód powierzchniowych, a odległość planowanej inwestycji od otaczających jezior wynosi co najmniej 230 m. Przedmiotowe działki sąsiadują głównie z trwałymi użytkami zielonymi o przeznaczeniu kośno-pastwiskowym. W północnej części działki sąsiadują z lasem sosnowym. Południowo - zachodni narożnik działki nr 404 styka się z granicą działki nr 411, na której zlokalizowany jest cmentarz parafialny. Obszar inwestycji będzie usytuowany w odległości około 110 m od najbliższych terenów zabudowy podlegających ochronie akustycznej.
W skład instalacji wchodzić będą panele fotowoltaiczne, inwertery, kontenerowa stacja transformatorowo-rozdzielcza oraz inne urządzenia służące do zamiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Ogniwa PV wytwarzają energię elektryczną wykorzystując energię promieniowania słonecznego. Wytworzona przez panele fotowoltaiczne energia przesyłana jest do inwerterów - urządzeń zmieniających prąd stały wyprodukowany w modułach fotowoltaicznych na prąd zmienny. Energia elektryczna przekazywana jest z inwertera do stacji transformatora, której zadaniem jest ustabilizowanie napięcia oraz nadanie charakterystyki prądowej, zgodnej z charakterystyką sieci operatora (głównie podniesienie napięcia do średniej wysokości 15 kV). Jedna stacja trafo może obsługiwać od 1 do 2 inwerterów. Na terenie farmy planuje się instalacje jednego transformatora o mocy do 1 000 kVA. W zależności od udzielonych warunków przyłączenia istnieje możliwość zmniejszenia mocy transformatora do np. 0,8 lub 0,5 kVA. Inwestor planuje integrację wszystkich obiektów kubaturowych farmy (budynki inwertera, transformatora 
i pomieszczenia technicznego) w jednym obiekcie budowlanym o wymiarach: 10 x 4 x 3 m. Obiekt zostanie usytuowany na prefabrykowanych płytach fundamentowych, zlokalizowanych na zagęszczonej podsypce. Rzędy paneli fotowoltaicznych będą utożone wzdłuż linii wschód-zachód w zespołach o długości kilkudziesięciu metrów. Dolna krawędź będzie na wysokości do 1,2 m nad gruntem, górna na wysokości do 3 m. Panele fotowoltaiczne mocowane będą do konstrukcji wolnostojącej w układzie wertykalnym, opierającej się na stalowych podporach wbijanych kafarami w podłoże. Podpory wykonane będą ze stali cynkowanej ogniowo. Głębokość osadzania podpór w podłożu dobierana jest w zależności od wyników badania gleby. Na terenie farmy wykonana zostanie droga technologiczna o szerokości ok. 3 - 4 m, z kruszywa łamanego. Droga będzie wykorzystywana podczas budowy do dowiezienia elementów farmy — stalowych profili na konstrukcję nośną, paneli, inwerterów i transformatorów wraz z płytami fundamentowymi oraz samych modułów fotowoltaicznych. W trakcie eksploatacji, drogi będą pełnić funkcję serwisową. Dodatkowo przed budynkiem technicznym wykonywany będzie plac manewrowy. Powierzchnie te będą częściowo przepuszczalne i nie będą wymagać odwodnienia. Teren, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia nie jest objęty ustaleniami aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt przyłącza energetycznego do sieci energetycznej lokalnego operatora energetycznego będzie uzależniony od wydanych przez niego warunków przyłączenia.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych
i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
1. w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej, tj. 
w godzinach 6.00 – 22.00;
2. dowóz   materiałów   budowlanych   i   urządzeń   na   teren   inwestycji   realizować 
z wykorzystaniem istniejącej sieci dróg;
3. prace budowlane prowadzić przy użyciu sprawnych technicznie maszyn i urządzeń, z wyłączaniem ich silników w trakcie postoju lub załadunku;
4. w celu zabezpieczenia przed ewentualnym przeciekiem substancji ropopochodnych z maszyn do gruntu, plac budowy i miejsce postoju maszyn wyposażyć w stanowisko z sorbentem, służącym do likwidacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych;
5. ścieki sanitarne w fazie realizacji inwestycji gromadzić w przewoźnych kabinach sanitarnych, 
z zapewnieniem regularnego ich opróżniania przez specjalistyczne firmy;
6. masy ziemne oraz wierzchnią warstwę ziemi (urodzajną, składowaną osobno), po zakończeniu prac w pierwszej kolejności wykorzystać do zagospodarowania terenu przedsięwzięcia;
7. w okresie aktywności płazów i gadów tj. od 15 marca do 15 listopada, prace należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym;
8. wykopy należy wykonać w sposób umożliwiający wydostanie się z nich drobnych zwierząt, brzegi wykopu mogą być ścięte w sposób umożliwiający wydostanie się z nich małych zwierząt lub zabezpieczone w sposób uniemożliwiający przedostawanie się drobnych zwierząt do wykopów;
9. powstające    w trakcie    realizacji   przedsięwzięcia   odpady   gromadzić   selektywnie 
w wyznaczonych miejscach, w szczelnych kontenerach lub pojemnikach na terenie zaplecza budowy 
i systematycznie przekazywać firmom posiadającym stosowne pozwolenia;
10. odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne wytwarzane w związku z konserwacją projektowanej instalacji, niezwłocznie po wytworzeniu przekazać do dalszego gospodarowania firmom posiadającym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami;
11. czyszczenie paneli fotowoltaicznych wykonywać z użyciem wody, bez chemicznych środków czyszczących;
12. po wybudowaniu farmy teren obsiać mieszanką traw i roślin zielnych, właściwych siedliskowo na analizowanym terenie, przez okres eksploatacji teren farmy powinien podlegać naturalnej sukcesji roślinnej;
13. wykaszanie roślinności należy prowadzić w dni suche słoneczne, od centrum farmy w kierunku jej brzegów;
14. do kultywacji terenów farmy nie używać środków ochrony roślin ani sztucznych nawozów;
15. po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren uporządkować.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm. dalej ooś). 
W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. zaprojektować konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych mocowane w gruncie metodą bezfundamentową, bezpośrednio wbijane w ziemię;
2. zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, co zwiększy absorpcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiegnie niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli, tzw. olśnieniu;
3. zastosować panele fotowoltaiczne z powłoką antyrefleksyjną, która zapobiegnie wystąpieniu zjawiska olśnienia odbiciowego, wpływającego negatywnie na przelatujące ptaki;
4. w celu umożliwienia migracji drobnych zwierząt, zaprojektować ogrodzenie terenu inwestycji siatką ogrodzeniową uniesioną nad powierzchnią ziemi na odległość ok. 20 cm;
5. transformatory zlokalizować w kontenerowej stacji transformatorowej;
6. w przypadku montażu transformatorów olejowych zabezpieczyć je przed wyciekiem poprzez zamontowanie szczelnych mis olejowych, będących w stanie pomieścić całą objętość oleju w przypadku awarii, w celu dodatkowego zabezpieczenia środowiska gruntowego na wypadek ewentualnych wycieków.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii.

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Ze względu na oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic państw sąsiednich przedsięwzięcie nie wymagało przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania.

VI. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego
użytkowania:

Planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji, dla której wymagane jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

VII. Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko
w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1.

Nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania
w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

W dniu 19.03.2021 r. do tut. organu wniósł wniosek p. Michał Wróblewski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia zlokalizowaną w części południowej działek o nr ewidencyjnych 404 i 405, obręb Ogródek, gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie”. Wraz z wnioskiem o wydanie decyzji przedłożono m.in. „Kartę Informacyjną
Przedsięwzięcia” oraz inne wymagane dokumenty.
W dniu 25.03.2021 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełninia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla w/w inwestycji. Uzupełnienie zostało złożone w dniu 29.04.2021 r.
Burmistrz Orzysza zawiadomieniem/obwieszczeniem znak: WIG.6220.2.2.2021.DGA w dniu 30.04.2021 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania informując jednocześnie, iż zgodnie art. 10 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Klusy.
Planowana inwestycja, polegająca na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW 
i powierzchni zabudowy do 1,3 ha, na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do wydania której organem właściwym, w myśl art. 75 ust.1 pkt 4 cytowanej powyżej ustawy, jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w przedmiotowej sprawie Burmistrz Orzysza.
Planowana inwestycja realizowana będzie w całości w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich, na terenie którego obowiązują zapisy Rozporządzenia Nr 152 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2008 r., Nr 179, poz. 2637). Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, z późn. zm.), na terenie obszaru chronionego krajobrazu wprowadza się zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 24 ust. 3 ww. ustawy zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu. Z przytoczonych zapisów wynika, że jednym z warunków jaki musi być spełniony, aby możliwe było zrealizowane planowanego przedsięwzięcia jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i wykazanie braku znacząco negatywnego wpływu na ochronę obszaru chronionego krajobrazu.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organami współdziałającymi są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu.
Tut. organ pismem z dnia 30 kwietnia 2021 roku (znak: WIG.6220.2.3.2021.DGA) zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, ul. Warszawska 5, 12 – 200 Pisz oraz pismem z dnia 30 kwietnia 2021 roku (znak: WIG.6220.2.5.2021.DGA) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10 – 437 Olsztyn, i pismem z dnia 30 kwietnia 2021 roku (znak: WIG.6220.2.4.2021.DGA) do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku o opinię, czy dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu Opinią Sanitarną z dnia 10.05.2021 r. znak: ZNS.9022.4.14.2021 stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  
W dniu 21.05.2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku opinią znak: BI.ZZŚ.3.4360.84.2021.AS nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla w/w przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem znak: WOOŚ.4220.255.2021.MG 
z dnia 14.05.2021 r.  analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz 
z kartą informacyjną przedsięwzięcia i uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ww. ustawy ooś, a w szczególności usytuowania planowanego przedsięwzięcia na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich wyraził opinię iż, dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wobec powyższego uznał, że dla planowanego przedsięwzięcia należy wykonać raport oddziaływania na środowisko w pełnym zakresie, określonym w art. 66 ustawy ooś, gdzie szczegółowej analizie poddane zostanie oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na wszystkie komponenty środowiska na etapie jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji. Analiza oddziaływań inwestycji powinna opierać się na wiarygodnych danych, w tym wynikach inwentaryzacji przyrodniczej i danych literaturowych, pozwalających ocenić charakter wpływu tego rodzaju inwestycji na środowisko przyrodnicze. Zgodnie z postanowieniem RDOŚ w Olsztynie „Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz 
o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Budowa farmy fotowoltaicznej wiąże się ze zmianą dotychczasowego zagospodarowania terenu, a tym samym ze zmianą funkcji rolniczej na przemysłową. W tym miejscu należy wskazać, że ochrona krajobrazowa ma na celu zachowanie cech charakterystycznych dla danego krajobrazu oraz niedopuszczenie do obniżenia walorów danego obszaru, a budowa farmy fotowoltaicznej skutkuje powstaniem obiektu przemysłowego, który nie jest elementem wchodzącym w skład krajobrazu rolniczego. W związku z tym, należy rozważyć, czy powstanie inwestycji w mozaice siedlisk przyrodniczych mogących potencjalnie stanowić ostoję bioróżnorodności jest zgodne z koncepcją utworzenia na tym terenie formy ochrony przyrody jaką jest obszar chronionego krajobrazu. Ponadto, zmiana sposobu zagospodarowania przestrzeni jak i sposobu użytkowania tego terenu może przyczynić się zarówno do fragmentacji siedlisk, jak również zmiany sposobu wykorzystania terenu przez lokalne populacje zwierząt. Przeznaczenie gruntów użytkowanych rolniczo do celów pozarolniczych, m.in. na potrzeby odnawialnych źródeł energii, skutkuje bowiem zmniejszeniem areałów żerowiskowych ptaków drapieżnych, drobnych ptaków krajobrazu rolniczego, w tym również zmniejszeniem ich potencjalnych miejsc lęgowych, siedlisk drobnych ssaków, płazów, gadów i owadów. Ponadto, powoduje uszczuplenie terenów żerowiskowych zwierząt łownych, w tym fragmentację siedlisk i utrudnia migrację pomiędzy żerowiskami. Biorąc pod uwagę, że większość gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową, występujących rzadko w skali kraju i regionu nie przejawia zdolności do adaptacji w środowisku zmienionym antropogenicznie przedmiotowa inwestycja może negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze. Przez przedmiotowy teren przebiegają korytarze ekologiczne: Puszcza Borecka - Puszcza Piska (KPn-7A) oraz Puszcza Borecka - Puszcza Piska (KPn-5C). Ponadto w odległości ok. 200 m na południe od miejsca realizacji inwestycji znajduje się obszar Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz PLB280014. Realizacja zamierzenia może prowadzić do zniszczenia lub znacznego ubytku siedlisk cennych przyrodniczo gatunków zwierząt i roślin objętych ochroną, w tym rzadkich przedstawicieli: bezkręgowców, herpetofauny, ornitofauny i teriofauny. Może także spowodować zaburzenie spójności lokalnych korytarzy ekologicznych, ponieważ teren inwestycji leży w obrębie zbiorowisk łąkowych w otoczeniu obszarów leśnych i jezior. Może być miejscem stałego występowania licznych taksonów gatunków zwierząt objętych ochroną.”
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie poinformował iż, raport 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pozwoli kompleksowo ocenić, w jaki sposób budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą wpłynie na środowisko, 
a także pozwoli przeanalizować oddziaływanie alternatywnych rozwiązań oraz wybrać optymalny wariant przedsięwzięcia i określić środki dla zminimalizowania wpływu przedsięwzięcia na środowisko.
W oparciu o istniejące uwarunkowania środowiskowe oraz uwzględniając opinię organu ochrony środowiska, biorącego udział w ocenie oddziaływania na środowisko Burmistrz Orzysza wydał postanowienie (znak: WIG.6220.2.6.2021.DGA z dnia 25.05.2021 r.) nakładające na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia zlokalizowaną w części południowej działek o nr ewidencyjnych 404 i 405, obręb Ogródek, gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie” ustalając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Od w/w postanowienia nie wpłynęło zażalenie.
W dniu 24.06.2022 r. tut. Organ zawiesił przedmiotowe postepowanie do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko.
Do tut. organu w dniu 10.02.2022 roku Wnioskodawca złożył wraz z pismem przewodnim raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z zapisem na nośniku CD. 
W dniu 21.02.2022 r. Burmistrz Orzysza podjął postanowieniem  znak WIG.6220.2.12.2021.DGA przedmiotowe postępowanie. 
Po przedłożeniu przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Burmistrz Orzysza, pismem z dnia 21 lutego 2022 r., znak: WIG.6220.2.13.2021.DGA wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, zgodnie z art. 77 ww. ustawy ooś 
z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Do wniosku dołączono raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko „Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działce nr 404 i 405 obręb Ogródek, gmina Orzysz”, opracowany 06.02.2022 r. przez mgr inż. Jarosława Piotra Zgiet.
Burmistrz Orzysza obwieszczeniem z dnia 21.02.2022 r. znak WIG.6220.2.15.2021.DGA poinformował o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia zlokalizowaną w części południowej działek o nr ewidencyjnych 404 i 405, obręb Ogródek, gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie”.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz w miejscu planowanej inwestycji na Tablicy Ogłoszeń miejscowości Klusy.
W dniu 21.03.2022 r. obwieszczeniem znak: WIG.6220.2.16.2021.DGA Burmistrz Orzysza przedłużył termin udziału społeczeństwa w postępowaniu z uwagi na fakt, trwającej analizy dokumentacji przez RDOŚ w Olsztynie. Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Orzyszu oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz 
w miejscu planowanej inwestycji na Tablicy Ogłoszeń miejscowości Klusy.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 30.03.2022 r. znak: WOOŚ.4221.17.2022.SCH postanowił uzgodnić realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia zlokalizowaną w części południowej działek o nr ewidencyjnych 404 i 405, obręb Ogródek, gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie” oraz określił warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz warunki dotyczące ochrony środowiska, które zostały literalnie wskazane w sentencji niniejszej decyzji.
W trakcie trwania możliwości udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski.
 Przed wydaniem decyzji, zgodnie z zapisem art. 10 Kpa, powiadomiono strony postępowania zawiadomieniem/obwieszczeniem znak WIG.6220.2.12.2021.DGA z dnia 04.05.2022 roku o zebraniu całego materiału dowodowego oraz możliwości wypowiedzenia się w sprawie jej wydania. 
W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie wniosła do tut. organu żadnych uwag i wniosków. 
 Planowane przedsięwzięcie, polegające na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, realizowane będzie w południowych częściach działek nr 404 i 405 obręb Ogródek, gm. Orzysz, pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie. Łączna powierzchnia działek wynosi 2,74 ha, powierzchnia zabudowy wyniesie do 1,3 ha. Obecnie teren przeznaczony pod inwestycję wykorzystywany jest intensywnie jako obszar upraw rolnych - użytki zielone. Teren inwestycji nie posiada zadrzewień i zakrzaczeń powstałych w sposób samoistny jak i przez nasadzenia. Obszar, na którym planuje się budowę farmy fotowoltaicznej obejmie grunty o VI klasie użytkowej - użytki zielone, trawy kośno-pastwiskowe. Przez nieruchomość w kierunkach p6łnocny — zachód i południowy - wschód przebiega elektroenergetyczna linia SN. W północnej części działki nr 404 zlokalizowany jest maszt telekomunikacyjny sieci GSM. Na terenie działek przeznaczonych pod inwestycję i w ich bezpośrednim sąsiedztwie brak jest jakichkolwiek wód powierzchniowych, a odległość planowanej inwestycji od otaczających jezior wynosi co najmniej 230 m. Przedmiotowe działki sąsiadują głównie z trwałymi użytkami zielonymi o przeznaczeniu kośno-pastwiskowym. W północnej części działki sąsiadują z lasem sosnowym. Południowo - zachodni narożnik działki nr 404 styka się z granicą działki nr 411, na której zlokalizowany jest cmentarz parafialny. Obszar inwestycji będzie usytuowany w odległości około 110 m od najbliższych terenów zabudowy podlegających ochronie akustycznej. W skład instalacji wchodzić będą panele fotowoltaiczne, inwertery, kontenerowa stacja transformatorowo-rozdzielcza oraz inne urządzenia służące do zamiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Ogniwa PV wytwarzają energię elektryczną wykorzystując energię promieniowania słonecznego. Wytworzona przez panele fotowoltaiczne energia przesyłana jest do inwerterów - urządzeń zmieniających prąd stały wyprodukowany w modułach fotowoltaicznych na prąd zmienny. Energia elektryczna przekazywana jest z inwertera do stacji transformatora, której zadaniem jest ustabilizowanie napięcia oraz nadanie charakterystyki prądowej, zgodnej z charakterystyką sieci operatora (głównie podniesienie napięcia do średniej wysokości 15 kV). Jedna stacja trafo może obsługiwać od 1 do 2 inwerterów. Na terenie farmy planuje się instalacje jednego transformatora o mocy do 1 000 kVA. 
W zależności od udzielonych warunków przyłączenia istnieje możliwość zmniejszenia mocy transformatora do np. 0,8 lub 0,5 kVA. Inwestor planuje integrację wszystkich obiektów kubaturowych farmy (budynki inwertera, transformatora i pomieszczenia technicznego) w jednym obiekcie budowlanym o wymiarach: 10 x 4 x 3 m. Obiekt zostanie usytuowany na prefabrykowanych płytach fundamentowych, zlokalizowanych na zagęszczonej podsypce. Rzędy paneli fotowoltaicznych będą ułożone wzdłuż linii wschód-zachód w zespołach o długości kilkudziesięciu metrów. Dolna krawędź będzie na wysokości do 1,2 m nad gruntem, górna na wysokości do 3 m. Panele fotowoltaiczne mocowane będą do konstrukcji wolnostojącej w układzie wertykalnym, opierającej się na stalowych podporach wbijanych kafarami w podłoże. Podpory wykonane będą ze stali cynkowanej ogniowo. Głębokość osadzania podpór w podłożu dobierana jest w zależności od wyników badania gleby. Na terenie farmy wykonana zostanie droga technologiczna o szerokości ok. 3 - 4 m, z kruszywa łamanego. Droga będzie wykorzystywana podczas budowy do dowiezienia elementów farmy — stalowych profili na konstrukcję nośną, paneli, inwerterów i transformatorów wraz z płytami fundamentowymi oraz samych modułów fotowoltaicznych. W trakcie eksploatacji, drogi będą pełnić funkcję serwisową. Dodatkowo przed budynkiem technicznym wykonywany będzie plac manewrowy. Powierzchnie te będą częściowo przepuszczalne i nie będą wymagać odwodnienia. Teren, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia nie jest objęty ustaleniami aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt przyłącza energetycznego do sieci energetycznej lokalnego operatora energetycznego będzie uzależniony od wydanych przez niego warunków przyłączenia.
 Przewiduje się, że oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko będzie niewielkie 
i związane przede wszystkim z etapem jej budowy, jak również z etapem jej ewentualnej likwidacji. Faza realizacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym wzrostem emisji spalin i zapylenia oraz poziomu hałasu spowodowanego pracami budowlano- montażowymi czy też ruchem pojazdów po terenie inwestycji. W celu ich zminimalizowania planowane jest ograniczenie czasu trwania prac budowlanych wyłącznie do pory dnia oraz prowadzenie prac przy użyciu sprawnych technicznie maszyn i urządzeń. Silniki urządzeń niepracujących w danej chwili powinny być wyłączane. Przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych w fazie budowy obiektów elektrowni fotowoltaicznej ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.
 W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady związane z realizacją poszczególnych elementów składowych elektrowni fotowoltaicznej przede wszystkim związane 
z pracami budowlanymi (m.in. odpady z grupy 17. - odpady z budowy, remontów í demontażu obiektów budowlanych; odpady z grupy 15 - odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne; odpady z grupy 13 — oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw). Odpady powstające na etapie budowy gromadzone będą selektywnie w wydzielonym miejscu o szczelnym podłożu i systematycznie przekazywane firmom posiadającym stosowne pozwolenia. Odpady powstające na etapie eksploatacji, będą wstępnie segregowane i gromadzone w miejscu powstawania, 
a następnie przekazane do dalszego zagospodarowania.
 W celu zminimalizowania negatywnych oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne w czasie budowy instalacji, należy chronić wody powierzchniowe oraz powierzchnię gruntu przed spływami zanieczyszczeń. Dlatego też sprzęt wykorzystywany przy budowie będzie nowoczesny i sprawny technicznie. Plac budowy należy wyposażyć w sorbenty do strącania zanieczyszczeń ropopochodnych (np. smarów i paliw) oraz syntetycznych (np. olejów). W przypadku zaistnienia awarii, gdy wystąpi skażenie gruntu substancjami ropopochodnymi należy niezwłocznie usunąć skażoną warstwę ziemi przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo, a teren przywrócić do stanu pierwotnego. Zaplecze techniczne, miejsce tankowania maszyn i sprzętu, stanowisko do bieżących napraw znajdować się będzie poza placem budowy. Na etapie realizacji inwestycji powstające ścieki bytowe gromadzone będą w zamkniętych zbiornikach przenośnych toalet, które powinny być regularnie opróżniane przez specjalistyczną firmę. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że zaproponowane rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie gospodarki wodno- ściekowej zabezpieczą środowisko przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz gruntu.
 Grunt z wykopów po montażu okablowania powinien zostać użyty do ich zasypania, przy czym warstwa próchnicza gleb powinna zostać zdeponowana oddzielnie i wykorzystana do kształtowania powierzchni terenu inwestycji. Ze względu na niewielką głębokość wykopów nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na wody powierzchniowe i gruntowe.
 W trakcie funkcjonowania projektowana elektrownia będzie bezobsługowa. Przewiduje się jedynie prowadzenie okresowych prac konserwacyjnych, raz w roku mycie paneli czy koszenie trawy 1-2 razy w roku. Obecność obsługi będzie wymagana również w przypadku konieczności usunięcia awarii, przekonfigurowania i przeprogramowania sterowników lub wykonania czynności konserwacji i przeglądów okresowych aparatury elektroenergetycznej. Dodatkowo w okresach szczególnie śnieżnej zimy może dojść do konieczności mechanicznego oczyszczenia paneli fotowoltaicznych z zalegającego śniegu.
 Eksploatacja przedsięwzięcia w niewielkim stopniu będzie wymagała wykorzystania surowców w przypadku prac konserwacyjnych urządzeń technicznych. W niewielkim stopniu zużywana będzie woda do mycia paneli. Funkcjonowanie instalacji nie będzie wiązało się z powodowaniem znaczących emisji zanieczyszczeń do środowiska, zarówno w zakresie emisji gazów i pył6w do powietrza, emisji hałasu czy też ścieków. Praca ogniw fotowoltaicznych nie jest związana z emisją substancji do powietrza ani hałasem. Okresowe oddziaływania mogą być związane z prowadzonymi pracami porządkowymi i konserwacyjnymi, jednak będą one ograniczone do niewielkiej strefy wokół instalacji, a ich wielkość będzie pomijalnie mąka. żródłami hałasu na etapie eksploatacji będzie kontenerowa stacja transformatorowa, inwertery. Najbliższe tereny objęte ochroną akustyczną znajdują się w kierunku południowo- wschodnim w odległości ok. 110 m od granicy terenu inwestycji. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że wielkość emisji hałasu z terenu planowanego przedsięwzięcia będzie bardzo niska i nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych standardów dla terenów wymagających ochrony akustycznej, zarówno w porze dnia jak i w nocy, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112).
 Przewiduje się również, że w związku z rodzajem i mocą zainstalowanych elementów 
i urządzeń elektroenergetycznych oraz ich usytuowaniem (lokalizacja linii kablowych pod ziemią, poza terenami mieszkalnymi) projektowana infrastruktura elektrowni fotowoltaicznej nie wpłynie na pogorszenie jakości klimatu elektromagnetycznego środowiska, jak też nie będzie stanowiła zagrożenia dla zdrowia ludzi. Instalacje fotowoltaiczne wykorzystują do pracy światło słoneczne, w związku 
z czym funkcjonowanie ich urządzeń, a tym samym oddziaływania środowiskowe, ograniczone będą głównie do pory dnia.
 Eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie jest związana z powstawaniem zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na środowisko gruntowo-wodne. Wykorzystywane w trakcie eksploatacji maszyny i pojazdy będą sprawie technicznie, co zminimalizuje ryzyko zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi. W przypadku zastosowania transformatora tzw. olejowego, będzie wyposażony w szczelną misę olejową, będącą w stanie pomieścić 100 % objętości oleju w przypadku awarii, co pozwoli na ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem. Mycie paneli fotowoltaicznych prowadzone będzie za pomocą wody zdemineralizowanej, bez zastosowania żadnych dodatków w tym detergentów. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zabezpieczą środowisko przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz gruntu.
 Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. 2016 r. poz. 1911).
 Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na etapie jego likwidacji będzie zbliżone do jego wpływu na środowisko na etapie realizacji i związane będzie głównie z wytwarzaniem odpadów, transportem pracowników, pracami demontażowymi i wywozem elementów elektrowni.
 Planowana inwestycja będzie realizowana w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich, na terenie którego obowiązują zapisy Rozporządzenia Nr 152 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2008 r., Nr 179, poz. 2637). Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia zakazów obowiązujących na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich, tj. realizacji przedmiotowej inwestycji nie będzie towarzyszyć zabijanie dziko występujących zwierząt, a także niszczenie ich nor, legowisk oraz innych schronień i miejsc rozrodu, realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z likwidowaniem i niszczeniem drzew i krzewów, w miejscu planowanej inwestycji nie występują żadne naturalne zbiorniki wodne, starorzecza oraz obszary wodno-błotne, ponadto planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych. Postrzeganie wnioskowanego zamierzenia w przestrzeni (krajobrazie) zostanie dodatkowo ograniczone poprzez zastosowanie działań minimalizujących, np. zastosowanie niskich konstrukcji montażowych, których wysokość nie przekroczy 3 m n.p.t., wykonanie ogrodzenia z siatki, zastosowanie paneli fotowoltaicznych wyposażonych w powłokę antyrefleksyjną celem wyeliminowania nieprzyjemnego (oślepiającego) odbijania światła słonecznego.
 Mając na uwadze powyższe nie stwierdza się negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu.
 Inwestycja zlokalizowana jest w granicach korytarza ekologicznego a nazwie Puszcza Borecka - Puszcza Piska KPn-7A. Przewiduje się, że elektrownia nie będzie tworzyć bariery do przemieszczania się większych zwierząt, ani nie wpłynie na drożność korytarzy ekologicznych, z uwagi na brak stykających się ogrodzeń pomiędzy inwestycją a innymi obiektami, jak również wykonanie ogrodzenia terenu inwestycji z siatki, z wolną przestrzenią od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia, bez podmurówki. Dzięki temu pod ogrodzeniem nie będą istniały fizyczne przeszkody uniemożliwiające migrację małym i średnim zwierzętom. Pojawiające się większe zwierzęta będą mogły obejść elektrownię wzdłuż ogrodzenia.
 Najbliżej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Poligon Orzysz PLB280014, oddalony ok. 216 m od planowanego przedsięwzięcia. Mając na uwadze oddalenie planowanego przedsięwzięcia od ww. obszarów Natura 2000 nie przewiduje się możliwości negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na gatunki i siedliska, dla ochrony których wyznaczone zostały obszary Natura 2000 oraz na integralność tych obszarów. Zastosowanie powłoki antyrefleksyjnej dla pokrycia paneli fotowoltaicznych zwiększy absorpcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiegnie niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli, tzw. olśnieniu. Tym samym inwestycja nie będzie generować negatywnego oddziaływania na przelatujące w pobliżu ptaki.
 Należy jednak wskazać, że brak negatywnego oddziaływania stwierdzono przy założeniu, że inwestycja będzie realizowana zgodnie z założeniami ustawy o ochronie przyrody, która określa zakazy obowiązujące w stosunku do roślin, zwierząt oraz grzybów objętych ochroną gatunkową oraz jasno wskazuje, że wszelkie odstępstwa od wprowadzonych zakazów są możliwe jedynie po uzyskaniu zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska na podstawie:
• rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408),
• rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409),
• rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183, z późn. zm.).
W związku z powyższym przed wykonaniem jakichkolwiek prac, które będą się wiązały 
z niszczeniem siedlisk przyrodniczych, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt, umyślnym zabijaniem osobników, wycinką drzew, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody należy każdorazowo wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z odpowiednim wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia na wykonanie czynności zabronionych.
W okresie aktywności płazów i gadów tj. od 15 marca do 15 listopada, prace będą prowadzone pod nadzorem przyrodniczym. Do uprawnień nadzoru będzie należała kontrola terenu pod kątem występowania płazów, a w przypadku ich stwierdzenia — podejmowanie działań w zakresie zabezpieczenia, odłowienia i ewakuacji zwierząt. Wykopy ziemne, w miejscach wskazanych przez nadzór przyrodniczy, zostaną zabezpieczone przed wpadaniem do nich płazów i małych ssaków (siatka o drobnych oczkach lub folia). Należy prowadzić stałą kontrolę wykopów ziemnych pod kątem ochrony zwierząt (głównie płazów i gadów). W przypadku uwięzienia zwierząt, należy je uwolni i przenieść w bezpieczne miejsce.
Po wybudowaniu farmy teren należy obsiać mieszanką traw i roślin zielnych, właściwych siedliskowo na analizowanym terenie. Przez okres eksploatacji teren farmy powinien podlegać naturalnej sukcesji roślinnej. Wykaszanie roślinności należy prowadzić w dni suche i słoneczne, od centrum farmy w kierunku jej brzegów. Taki sposób koszenia umożliwi ucieczkę zwierząt i ograniczy ich śmiertelność. Do kultywacji terenów farmy nie należy używać środków ochrony roś)in ani sztucznych nawozów.
Przewiduje się, że realizacja planowanej inwestycji nie będzie w sposób negatywny oddziaływała na klimat. Planowana instalacja nie jest związana z emisją gazów cieplarnianych (poza krótkotrwałą fazą realizacji), nie będzie wymagała również wycinki drzew i krzewów, która mogłaby prowadzić pośrednio do zwiększenia emisji tych gazów. Ponadto przedsięwzięcie będzie związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, przyczyniając się do zmniejszenia skali antropogenicznego efektu cieplarnianego. Zastosowana konstrukcja w opisywanej elektrowni fotowoltaicznej jest wytrzymała 
i odporna na warunki atmosferyczne.
Po analizie przedłożonego przez Inwestora „Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”, postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, organ prowadzący postępowanie postanowił wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Mając na uwadze powyższe stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko Z załączonych do wniosku informacji oraz raportu ooś wynika, iż inwestycja uwzględnia wymogi związane z ochroną środowiska.
  Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie
  
 Stronie służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie ul. Kajki 10/12 – za pośrednictwem Burmistrza Orzysza.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 


 Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.
 Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji.

 

 

 


Otrzymują:
1. Wnioskodawca 
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
3. A/a

 

 


Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
2. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku

 


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

 

 

 


Charakterystyka przedsięwzięcia
Załącznik do Decyzji Burmistrza Orzysza z dnia 31.05.2022 r. (znak:WIG.6220.2.2021.DGA)

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.).

Planowane przedsięwzięcie, polegające na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, realizowane będzie w południowych częściach działek nr 404 i 405 obręb Ogródek, gm. Orzysz, pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie. Łączna powierzchnia działek wynosi 2,74 ha, powierzchnia zabudowy wyniesie do 1,3 ha. Obecnie teren przeznaczony pod inwestycję wykorzystywany jest intensywnie jako obszar upraw rolnych - użytki zielone. Teren inwestycji nie posiada zadrzewień i zakrzaczeń powstałych w sposób samoistny jak i przez nasadzenia. Obszar, na którym planuje się budowę farmy fotowoltaicznej obejmie grunty o VI klasie użytkowej - użytki zielone, trawy kośno-pastwiskowe. Przez nieruchomość w kierunkach p6łnocny — zachód i południowy - wschód przebiega elektroenergetyczna linia SN. W północnej części działki nr 404 zlokalizowany jest maszt telekomunikacyjny sieci GSM. Na terenie działek przeznaczonych pod inwestycję i w ich bezpośrednim sąsiedztwie brak jest jakichkolwiek wód powierzchniowych, a odległość planowanej inwestycji od otaczających jezior wynosi co najmniej 230 m. Przedmiotowe działki sąsiadują głównie z trwałymi użytkami zielonymi o przeznaczeniu kośno-pastwiskowym. W północnej części działki sąsiadują z lasem sosnowym. Południowo - zachodni narożnik działki nr 404 styka się z granicą działki nr 411, na której zlokalizowany jest cmentarz parafialny. Obszar inwestycji będzie usytuowany w odległości około 110 m od najbliższych terenów zabudowy podlegających ochronie akustycznej.
W skład instalacji wchodzić będą panele fotowoltaiczne, inwertery, kontenerowa stacja transformatorowo-rozdzielcza oraz inne urządzenia służące do zamiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Ogniwa PV wytwarzają energię elektryczną wykorzystując energię promieniowania słonecznego. Wytworzona przez panele fotowoltaiczne energia przesyłana jest do inwerterów - urządzeń zmieniających prąd stały wyprodukowany w modułach fotowoltaicznych na prąd zmienny. Energia elektryczna przekazywana jest z inwertera do stacji transformatora, której zadaniem jest ustabilizowanie napięcia oraz nadanie charakterystyki prądowej, zgodnej z charakterystyką sieci operatora (głównie podniesienie napięcia do średniej wysokości 15 kV). Jedna stacja trafo może obsługiwać od 1 do 2 inwerterów. Na terenie farmy planuje się instalacje jednego transformatora o mocy do 1 000 kVA. W zależności od udzielonych warunków przyłączenia istnieje możliwość zmniejszenia mocy transformatora do np. 0,8 lub 0,5 kVA. Inwestor planuje integrację wszystkich obiektów kubaturowych farmy (budynki inwertera, transformatora i pomieszczenia technicznego) w jednym obiekcie budowlanym o wymiarach: 10 x 4 x 3 m. Obiekt zostanie usytuowany na prefabrykowanych płytach fundamentowych, zlokalizowanych na zagęszczonej podsypce. Rzędy paneli fotowoltaicznych będą utworzone wzdłuż linii wschód-zachód w zespołach o długości kilkudziesięciu metrów. Dolna krawędź będzie na wysokości do 1,2 m nad gruntem, górna na wysokości do 3 m. Panele fotowoltaiczne mocowane będą do konstrukcji wolnostojącej w układzie wertykalnym, opierającej się na stalowych podporach wbijanych kafarami w podłoże. Podpory wykonane będą ze stali cynkowanej ogniowo. Głębokość osadzania podpór w podłożu dobierana jest w zależności od wyników badania gleby. Na terenie farmy wykonana zostanie droga technologiczna o szerokości ok. 3 - 4 m, z kruszywa łamanego. Droga będzie wykorzystywana podczas budowy do dowiezienia elementów farmy — stalowych profili na konstrukcję nośną, paneli, inwerterów i transformatorów wraz z płytami fundamentowymi oraz samych modułów fotowoltaicznych. W trakcie eksploatacji, drogi będą pełnić funkcję serwisową. Dodatkowo przed budynkiem technicznym wykonywany będzie plac manewrowy. Powierzchnie te będą częściowo przepuszczalne i nie będą wymagać odwodnienia. Teren, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia nie jest objęty ustaleniami aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt przyłącza energetycznego do sieci energetycznej lokalnego operatora energetycznego będzie uzależniony od wydanych przez niego warunków przyłączenia.

 

Planowana inwestycja będzie realizowana w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich, na terenie którego obowiązują zapisy Rozporządzenia Nr 152 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2008 r., Nr 179, poz. 2637).
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. 2016 r. poz. 1911).
Inwestycja zlokalizowana jest w granicach korytarza ekologicznego a nazwie Puszcza Borecka - Puszcza Piska KPn-7A. Najbliżej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Poligon Orzysz PLB280014, oddalony ok. 216 m od planowanego przedsięwzięcia. 
 
 


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

 
   

 

Data powstania: środa, 1 cze 2022 14:53
Data opublikowania: środa, 1 cze 2022 14:58
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 2712 razy