Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Strzelniki - Kamieńskie.

WIG.6220.2.2024.DGA                                      Orzysz, 08 lipca 2024 r.
          
D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Działając na podstawie art. 71 ust 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i  art. 84 i 85 ust 2 pkt 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm. dalej ooś) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 dalej kpa) oraz § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) w związku z wnioskiem Gminy Orzysz, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz reprezentowanej przez Pełnomocnika z dnia 21.04.2024 r. (data wpływu 23.04.2024 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Strzelniki - Kamieńskie po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku;

orzekam

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Strzelniki - Kamieńskie. 
2. Konieczność podjęcia następujących działań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
• w obrębie systemów korzeniowych drzew oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie lokalizować składowisk materiałów budowlanych.
• drzewa, w których sąsiedztwie prowadzone będą prace budowlane, zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez owinięcie pni drzew matami słomianymi i deskami.
• prace w obrębie systemu korzeniowego drzew prowadzić ręcznie.
3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 23.04.2024 r. do tut. organu wpłynął wniosek Gminy Orzysz, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz reprezentowanej przez Pełnomocnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Strzelniki – Kamieńskie wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz poświadczoną przez właściwy organ kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidziany teren, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia wraz ze wskazanym terenem, na który będzie ono oddziaływać. 
Przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi gminnej Strzelniki – Kamieńskie na łącznym odcinku ok 2 700 mb należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.) - drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w§ 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej,
 z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, 
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). 
Burmistrz Orzysza zawiadomieniem/obwieszczeniem znak: WIG.6220.2.1.2024.DGA w dniu 26.04.2024 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania informując jednocześnie, iż zgodnie art. 
10 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie 
z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Strzelniki.
Tut. organ, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zwrócił się w dniu 26.04.2024 r. pismem znak: WIG.6220.2.2.2024.DGA do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, ul. Warszawska 5, 12 - 200 Pisz, pismem znak: WIG.6220.2.3.2024.DGA do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Giżycku oraz pismem znak: WIG.6220.2.4.2024.KOW do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10 – 437 Olsztyn o opinię, czy dla ww. przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu opinią sanitarną znak: ZNS.9022.2.20.2024 z dnia 09.05.2024 r. stwierdził, że dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  
W dniu 20.05.2024 r. (data wpływu 22.05.2024 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku opinią znak: BI.ZZŚ.4901.97.2024.MK nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla ww. przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 22.05.2024 r. znak: WOOŚ.4220.207.2024.AW.1 wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określił konieczność podjęcia określonych działań, które zostały literalnie wskazane w sentencji niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, w uzasadnieniu decyzji o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, należy zawrzeć informacje 
o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 tej ustawy, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
W myśl powyższych przepisów przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uwzględniono następujące uwarunkowania:
1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie.
Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem przebudowę drogi gminnej z miejscowości Strzelniki do miejscowości Kamieńskie na odcinku około 2 700 mb. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Orzysz, powiat piski we wschodniej części gminy Orzysz jadąc w kierunku miejscowości Ełk. Droga gminna przebiega przez teren nie niezabudowany i częściowo zabudowany. Droga gminna jest częścią kompleksu komunikacyjnego obsługującą okoliczne zabudowania jednorodzinne, pola oraz lasy, jeziora, instytucje publiczne oraz jako ciąg komunikacyjnym pomiędzy miejscowościami gminnymi jak Strzelniki a Kamieńskie oraz miejscowości położone dalej. Inwestycja częściowo objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kamieńskie przyjętego Uchwałą Nr XLV/646/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 czerwca 2006 r.).
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach oznaczonych nr: 147, 3008/1, 126, 140 obręb 0021 Strzelniki, 4/15, 20, 27, 5 obręb 0012 Kamieńskie, 136 obręb 0020 Rostki Skomackie. Istniejąca droga gminna posiada szerokość zmienną w granicach od 4 m do 4,50 m, pas drogowy szerokości 8,90-24,20 m. Droga gminna posiada nawierzchnię z płyt drogowych oraz z kruszywa łamanego. Droga ogólnie jest w średnim stanie technicznym z lokalnie występującymi ubytkami oraz zastoiskami wody. Projekt zakłada wykonanie jezdni szerokości 5 m (lokalnie 4,50 m) na całym odcinku oraz 
z poszerzeniami na łukach poziomych. Odwodnienie drogi odbywa się poprzez jedno lub dwustronne rowy oraz przepusty. W ciągu drogi zlokalizowane są drzewa oraz krzewy, które nie kolidują 
z inwestycją. Drzewa występujące w ciągu drogi to głównie wierzby, topole, pojedyncze lipy, klony. W obszarze realizacji przedsięwzięcia występują dwa cieki wodne z wlotem i wylotem do istniejących rowów. Cieki wodne wyposażone są w przepusty z rur ze ściankami betonowymi. W miejscowości Kamieńskie na końcowym odcinku drogi zlokalizowane jest Jezioro Orzysz, jednak inwestycji nie ingeruje w jezioro, jest od niego oddalona o około 40 m. Natężenie ruchu na drodze gminnej zależne jest o pory roku jak i również od liczby mieszkańców. Teren niniejszej inwestycji oraz teren atrakcyjny pod względem lokalizacji jeziora powoduje, że ruch kołowy jest różnorodny. Zakłada się, że natężenie ruchu odbywa się pomiędzy miejscowościami Strzelniki oraz Kamieńskie, głównie do zabudowań jednorodzinnych rolniczych i wynosi około 100 pojazdów na dobę. Po drodze poruszają się pojazdy osobowe, pojazdy rolnicze, samochody wysokotonażowe do przewozu drewna, pojazdy do przewozu dzieci. Droga gminna obsługuję komunikacyjnie okoliczne zabudowania, komunikację zbiorową oraz stanowi dojazd do miejscowości Strzelniki oraz Kamieńskie. Droga gminna na całym odcinku przebudowana będzie poprzez wbudowanie warstw konstrukcyjnych, nakładek bitumicznych na jezdni, skrzyżowaniach, zjazdach (podbudowa zasadnicza, warstwa wiążąca i warstwa ścieralna), wbudowanie podbudowy pomocniczej z gruntu zastabilizowanego cementem zależnej od zalegającego gruntu na poszerzeniach. Dodatkowo zadanie obejmuje również wykonanie konstrukcji na poboczach, odtworzenie istniejących obustronnych i jednostronnych rowów odwadniających, odtworzenie wzmocnień istniejących przepustów, korektę niwelety/profilu oraz geometrii drogi oraz skrzyżowań.
Założenia i parametry drogi w stanie projektowanym:
• klasa techniczna drogi: D (dojazdowa),
• kategoria ruchu: KR1-2,
• prędkość projektowa: VP=40 km/h,
• typ przekroju: drogowy, szlakowy,
• przekrój poprzeczny: droga jednopasmowa z możliwością ruchu w obu kierunkach,
• szerokość pasa ruchu: 2,50 m na całym odcinku drogi (lokalne zwężenia do 2,25 m),
• szerokość jezdni: 5,00 m (poszerzenia na łukach poziomych),
• dopuszczalny nacisk: 115  kN/oś,
• przekrój poprzeczny jednostronny 2,0% na całym odcinku drogi,
• szerokość poboczy 2 x 0,75 m,
• spadek poprzeczny poboczy 8,0%,
• szerokość zjazdów zwykłych od 3,50 m do 5,00 m,
• promienie wyokrąglające na zjazdach zwykłych 3,00 m, 5,00 m.
Założenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:
• długość odcinka do przebudowy: ok. 2 700 mb,
• promień łuku poziomego: min. 50 m,
• pochylenie poprzeczne jezdni: min. 0,3%; maks. 7%.
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
Planowa na do realizacji inwestycja nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami. Planowana inwestycja będzie powiązana z istniejącą siecią drogową. Jednakże z uwagi na rodzaj i skalę planowanej inwestycji nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnego kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać inwestycja. Jako istotne oddziaływania kumulujące się w przypadku inwestycji drogowych rozpatruje się głównie hałas i emisję zanieczyszczeń atmosferycznych. W obrębie analizowanego obszaru nie są realizowane ani planowane do realizacji działania, których skutki mogłyby się niekorzystnie sumować z oddziaływaniami z analizowanego odcinka drogi gminnej. Brak dróg w sąsiedztwie, które mogłyby w fazie użytkowania powodować niekorzystne kumulacje hałasu. Od analizowanej drogi odchodzą drogi dojazdowe do posesji oraz drogi do lasu. Ponieważ planowane przedsięwzięcie dotyczy drogi istniejącej, w przypadku której nowe działania inwestycyjne mają na celu podniesienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy a nie rozbudowę skutkującą zwiększeniem przepustowości drogi, nie przewiduje się wzrostu obserwowanych oddziaływań. Przebudowa nawierzchni drogowej przyniesie korzystne skutki, w tym środowiskowe, np. poprzez obniżenie uciążliwości akustycznej drogi. Upłynnienie ruchu drogowego pozwala zmniejszać emisję hałasu przy odpowiednim spowolnieniu ruchu do 40 km/h nawet o 3 dB. Ponadto, zmniejszeniu ulegnie emisja pyłów z poboczy, w związku 
z poszerzeniem pasa ruchu i stworzeniem warunków do bezpiecznego wymijania się pojazdów. 

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,
Planowana inwestycja przebiega przez tereny dotychczas zajmowane przez istniejącą drogę, tereny zabudowy jednorodzinnej oraz użytki rolne. Przedsięwzięcie nie koliduje z żadną zabudową mieszkaniową ani gospodarczą. Najbliższe otoczenie przylegające do projektowanej inwestycji działki są w większości zabudowane, a pozostałe przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, łąki, pastwiska i tereny rolne, tereny leśne. W obszarze oddziaływania, w ciągu drogi gminnej planowanego przedsięwzięcia nie zidentyfikowano występowania podlegających ochronie gatunkowej grzybów (w tym porostów), zwierząt i roślin. Ze względu na to że, występujący teren jest częściowo zurbanizowany, przewiduje się że nie wystąpi pogorszenie ograniczenia powierzchni, droga gminna nie będzie wywierała istotnego wpływu na liczebność i kondycję ewentualnie występujących gatunków chronionych, nie spowoduje istotnej zmiany ich nisz ekologicznych ani nie spowoduje utraty dotychczasowych siedlisk. Uważa się, że planowana inwestycja nie będzie wywierała istotnego wpływu na stan przyrody oraz stan i trasy migracji żadnej z ewentualnie występujących populacji. 
Podczas wykonywania prac rozbiórkowych powstanie materiał z rozbiórki istniejącej konstrukcji (lokalnie w miejscach dowiązań), który zostanie odebrany przez firmę dysponującą odpowiednimi i aktualnymi zezwoleniami na odbiór, transport, zagospodarowanie (w tym również odzysk) odpadów w poszczególnych kodach. Materiałem rozbiórkowym będzie ziemia z korytowań 
i wykopów, która będzie wykorzystana na miejscu a jej nadmiar odwieziony na odkład. Materiały wykorzystywane w toku budowy to: woda, piasek, kruszywo, beton asfaltowy, emulsja asfaltowa, beton cementowy, stal.  Na etapie wykonywanych prac drogowych wykorzystane zostaną surowce w postaci wody i paliw. Kalkulacja wstępna zakłada wykorzystanie wody do wbudowania warstw podbudowy konstrukcji jezdni, mijanek, zjazdów oraz m.in. obsługi pojazdów t.j. walce drogowe w ilości 450 tys. litrów. Zużycie paliw do obsługi przedsięwzięcia przewiduje się w ilości 6 700 litrów. Woda do celów bytowych i technologicznych będzie pozyskana z sieci wodociągowej Gminy Orzysz na zasadach zgodnie z umową. Ponadto ilości te zależne będą również pośrednio od przyszłego Wykonawcy robót (m.in. od sprzętu technicznego jakiego będzie używał). Materiały te w większości są obojętne dla środowiska. Sposób odprowadzenia bytowych uzależniony jest również od Wykonawcy robót, na etapie projektowana założono zastosowanie sanitariatów przenośnych.
Przewidywane szacunkowo ilości wykorzystania materiałów przy realizacji inwestycji:
- beton asfaltowy – 37 900 t,
- kruszywo naturalne – 19 200 t, 
- emulsje, roztwory asfaltowe – 390 m³.
W trakcie budowy nastąpi zużycie kopalin do celów budowlanych (piasek, kruszywo) - co nie stanowi zagrożenia dla środowiska przy skali i długości drogi. W/w materiały dostarczone będą 
z zewnątrz (wytwórnie). Nie przewiduje się wykorzystania energii, a woda i paliwo dostarczone z zewnątrz używane będą jedynie przez sprzęt i transport zatrudniony przy realizacji robót. Materiałochłonność i energochłonność prowadzonej przebudowy nie będzie odbiegać od analogicznych przedsięwzięć o podobnym profilu działalności. Zastosowane rozwiązania techniczne w trakcie budowy będą nowoczesne i nie będą stwarzać trwałych i ponadnormatywnych zagrożeń dla środowiska. 
W fazie eksploatacji będzie występowało zapotrzebowanie na środki do utrzymywania zimowego drogi (zależne od warunków atmosferycznych i rodzaju stosowanych środków). Średnia ilość ta wynosi w sezonie około 10g/m2 utrzymywanej powierzchni drogi (zwilżonej soli). W toku eksploatacji poruszające pojazdy użytkowników drogi będą wykorzystywały różne rodzaje paliw, 
w sposób porównywalny z dotychczasowym i stosownym powszechnie na drogach.
d) emisji i występowania innych uciążliwości,
Faza realizacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym wzrostem emisji spalin, poziomu hałasu, zapylenia spowodowanego pracą sprzętu budowlanego oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji. W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą pracowały maszyny i urządzenia technologiczne, używane w budownictwie maszyny robocze takie jak: koparko-spycharka, ubijak wibracyjny, młot pneumatyczny, frezarka nawierzchni, rozściełacz asfaltu, równiarka uniwersalna, walec ogumiony lub statyczny oraz środki transportu dowożące materiały budowlane - samochody samowyładowcze. W celu zminimalizowania uciążliwości akustycznej prace ziemne i budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu należy ograniczyć wyłącznie do pory dnia (tj. od 6:00 do 22:00). W celu ograniczenia pylenia, materiały sypkie należy przywozić na skrzyniach pojazdów zabezpieczonych opończą. Przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.
Zaplecze budowy i park maszynowy zlokalizowane będzie w granicach pasa drogowego przebudowywanej drogi. Nie przewiduje się tankowania sprzętu na budowie, gdyż nie zachodzi taka potrzeba, sprzęt tankowany będzie na stacjach paliw. Materiały takie jak kruszywa, beton cementowy, beton asfaltowy, dostarczane na budowę będą bezpośrednio wbudowywane. Tylko gotowe elementy prefabrykowane wymagały będą dość krótkiego składowania na placu budowy. Ścieki bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzić do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Powstające 
w trakcie budowy odpady należy segregować i magazynować w przeznaczonych do tego pojemnikach oraz sukcesywnie wywozić z placu budowy. Odpady magazynowane powinny być na utwardzonym 
i szczelnym podłożu, które zabezpieczać będzie przed ewentualnymi wyciekami do gruntu i wód. Teren magazynowania odpadów powinien być odpowiednio zabezpieczony i oznakowany. Pojemniki, w których magazynowane będą odpady niebezpieczne powinny być odporne na działanie substancji w nich magazynowanych. Odpady takie jak ziemia z korytowania i wykopów będzie na miejscu wykorzystana w nasypach a nadmiar jej niewykorzystany będzie wywieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora. System odprowadzania wód opadowych i roztopowych pozostanie bez zmian. Powierzchnia utwardzenia niniejszego opracowania wynosi 20 100 m2. Spływ wód opadowych odbywać się będzie powierzchniowo. Zalegający grunt poza drogą w postaci piasków oraz żwirów można zaliczyć do gruntów przepuszczalnych. Przedmiotowy odcinek drogi gminnej odwadniany będzie za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych z jezdni poprzez pobocza do odtworzonych i odmulonych rowów obustronnych i jednostronnych trapezowych. Etap realizacji wymaga użycia maszyn budowlanych oraz ciężkiego sprzętu będącego źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na skutek spalania paliw (w szczególności oleju napędowego). Na skutek spalania paliw w maszynach budowlanych będą emitowane związki azotu (NOx, w tym N02) tlenek węgla, węglowodory alifatyczne i aromatyczne (w tym benzen), tlenki siarki oraz pyły. Na skutek transportu materiałów sypkich oraz ich stosowania (drobnoziarniste kruszywa, cement itp.), szczególnie podczas wietrznej bezdeszczowej pogody, może dochodzić do wzmożonej emisji pyłów. Dlatego też podczas ciepłych i bezdeszczowych dni zaleca się, tam, gdzie jest to technicznie możliwe, stosowanie zraszania w celu ograniczenia pylenia, zaś transportowanie materiałów sypkich pylących powinno odbywać się przy użyciu samochodów wyposażonych w plandeki lub z wykorzystaniem specjalnie do tego przystosowanych naczep.
e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,
Planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.
f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,
Prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami, realizowana w ramach inwestycji drogowych, opiera się na fundamentalnej zasadzie zapobiegania powstawaniu odpadów lub minimalizacji ich ilości. Odpady, których powstaniu nie można zapobiec, należy poddawać procesowi odzysku lub unieszkodliwiania. Ostatecznym etapem gospodarowania odpadami jest ich składowanie. Wskazaną wyżej formę stosuje się w sytuacjach, w których inna metoda unieszkodliwienia pozostaje niewykonalna z przyczyn technologicznych lub nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych. Zgodnie 
z Ustawą z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (późn. Dz.U. 2016 poz. 1987 z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstających w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy ww. usługi. Z uwagi na fakt, iż wszystkie  prace związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia wykona Wykonawca zewnętrzny, stwierdza się, że właśnie ta firma będzie wytwórcą odpadów. 
Etap realizacji przedsięwzięcia powoduje powstanie większej ilości odpadów niż na etapie eksploatacji ze względu na konieczność wykonywania prac budowlanych, takich jak                              korytowanie jezdni. Odpady będą także pochodzić z tworzenia, funkcjonowania i likwidacji zaplecza materiałowego budowy i zasobów materiałowych.
Podstawowe źródła powstawania odpadów:
• roboty ziemne,
• ułożenie nawierzchni dróg,
• frezowanie nawierzchni,
• eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych i budowlanych,
• budowa, funkcjonowanie i likwidacja zapleczy budowlanych.
Odpady powstające w wyniku prowadzonych prac budowlanych można podzielić na grupy:
• Ziemia z wykopów – w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia może powstać w wyniku korytowania pod zjazdy na głębokości 20 cm oraz ścinki pobocza. Skład zależy od lokalnych uwarunkowań geologicznych.
• Odpady z przebudowy nawierzchni drogowej - odpad z nawierzchni drogi asfaltowej lub betonowej, piasek, wszelkie niezanieczyszczone pozostałości po budowie dróg składające się z substancji niezwiązanych, bitumicznie związanych (asfalt nie zawierający smoły) lub hydraulicznie związanych (beton), kamienia krawężnikowego i brukowego.
• Gruz rozbiórkowy, odpady z rozbiórki – na przykład destrukt powstały z frezowania podczas dowiązania się do nawierzchni bitumicznej drogowej (na odcinku zabudowanym), powstaje podczas prac budowlanych. Skład może być różny w zależności od rodzaju budowli i jej konstrukcji. Materiał mineralny zawierający niewielkie ilości substancji organicznych 
i nieorganicznych tj. ziemia, piasek, beton bez stali zbrojeniowej, cegła, kamienie naturalne uznawany jest za gruz niezanieczyszczony.
• Odpady z placów budowy: drewno, tworzywa sztuczne, papier, tektura, metal, kable, farby, lakiery, kleje.
Poza nadmiarem mas ziemnych (kod: 17 05 04) na etapie realizacji inwestycji mogą powstać odpady sklasyfikowane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923). Szczegółowy bilans mas ziemnych powinien znajdować się w projekcie budowlanym (w celu m.in. ustalenia  wielkości nadmiaru lub niedoboru mas ziemnych). Rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji sprowadzać się będą do prawidłowej   gospodarki   odpadami,   która   przede   wszystkim   polegała   będzie na selektywnej zbiórce odpadów, właściwym ich składowaniu, w miarę możliwości odzyskowi w miejscu wytwarzania oraz przekazywaniu podmiotom posiadającym stosowane zezwolenia. Część odpadów w miarę możliwości zostanie odzyskana na placu budowy. Odpady opakowaniowe, jak palety drewniane i pojemniki stanowią opakowania zwrotne. Opakowania z folii, papieru oraz odpady powstające na zapleczu socjalnym budowy będą gromadzone w wyznaczonych do tego celu pojemnikach i sukcesywnie odbierane z terenu inwestycji. Ze względu na charakter przedsięwzięcia, rodzaje oraz ilości powstających odpadów nie stanowią istotnego zagrożenia dla środowiska.
W fazie użytkowania przedsięwzięcia mogą powstawać następujące rodzaje odpadów:
Odpady z urządzeń elektrycznych i elektronicznych:
• 16 02 13 * Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy R4, R5, R12 (Odzysk wybranych elementów, materiałów, substancji). Przewidywane ilości wytwarzanych odpadów ok. 0,05 [Mg/rok]
• 16 02 14 Elementy usunięte z zużytych urządzeń R4, R5, R12 (Odzysk wybranych elementów, materiałów, substancji). Przewidywane ilości wytwarzanych odpadów ok. 0,05 [Mg/rok]
• 16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 D5 (Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne). Przewidywane ilości wytwarzanych odpadów ok. 0,05 [Mg/rok].
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych):
• 17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 R5, R12 (Dodatek do mieszanek mineralno – asfaltowych). Brak występowania odpadu.
• 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 R5, R12 (Surowiec wtórny do produkcji materiałów budowlanych). Przewidywane ilości wytwarzanych odpadów ok. 2,0 [Mg/rok].
Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie:
• 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji R3 lub R12 (Wykorzystywanie do kompostowania). Przewidywane ilości wytwarzanych odpadów ok. 0,5 [Mg/rok].
• 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne D5 (Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne). Przewidywane ilości wytwarzanych odpadów ok. 0,5 [Mg/rok].
• 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów D5 (Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne). Przewidywane ilości wytwarzanych odpadów ok. 0,05 [Mg/rok].
• 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych grupach D5 (Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne). Przewidywane ilości wytwarzanych odpadów ok. 0,05 [Mg/rok].
Odpady na etapie eksploatacji w początkowym okresie będą powstawać w stopniu ograniczonym. Wzrost powstawania odpadów będzie postępował wraz ze zużywaniem nawierzchni drogowej, co 
w konsekwencji wymagać będzie dokonywania remontów. Również ilość powstałych odpadów komunalnych wzrastać będzie wraz z zwiększeniem się natężenia ruchu drogowego. Oddziaływanie na środowisko wymienionych powyżej odpadów będzie niewielkie. Powstaną one w pasie drogowym i będą łatwe do usunięcia, a następnie przekazane do zutylizowania. Składowane we właściwy sposób odpady, odpowiednio magazynowane, przekazywane wyspecjalizowanym firmom zgodnie z zapisami ustawy o odpadach nie będą przyczyniały się do zanieczyszczenia środowiska.
W zakresie gospodarki odpadami w fazie budowy i użytkowania obiektu należy przestrzegać następujących zasad:
• selektywnie zbierać odpady w tym w szczególności nie mieszać z odpadami niebezpiecznymi,
• magazynować odpady w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych oraz uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi poprzez właściwe zabezpieczenie podłoża i zapobieganie wymywaniu substancji do gleby i wód,
• przekazywać odpady podmiotom posiadającym stosowane zezwolenia w zakresie ich transportu, odzysku, unieszkodliwiania bądź składowania,
• uzyskać pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwarzane jest powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie,
• przedłożyć informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.
g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;
Z przedstawionych dokumentów znajdujących się w aktach sprawy wynika, że realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu zastosowanych technologii i użytych materiałów, nie będzie powodować zagrożeń dla zdrowia ludzi. Eksploatacja planowanej inwestycji nie wiąże się z emisjami, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Ponadto PPIS w Piszu nie wniósł zastrzeżeń dla przedmiotowej inwestycji pod względem wymagań higienicznych i sanitarnych dla zdrowia ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, 
w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:
a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,
Analiza materiału dowodowego wskazała, iż przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno- błotnych, innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek. 
b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,
Obszar przedsięwzięcia leży poza obszarami wybrzeży oraz poza pasem nadmorskim.
c) obszary górskie lub leśne,
Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami górskimi. Na obszarze przebudowywanych dróg w całym ich przebiegu występują obszary leśne.
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza strefami ochronnymi ujęć wód, obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych oraz poza obszarami górskimi. Końcowy odcinek drogi 
w m. Kamieńskie zlokalizowany jest w niewielkiej odległości od jeziora Orzysz. Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne. Inwestycja znajduje się poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP).
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu (OChK) Jezior Orzyskich, na którym obowiązują zapisy rozporządzenia Nr 152 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich. (Dz. Urz. Warmi. 2008.179.2637), w tym m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ... (§ 4 ust. 1 pkt 2), do których zalicza się planowana inwestycja. Jednakże w przypadku przedmiotowej inwestycji zastosowanie ma odstępstwo od ww. zakazu wymienione w § 4 ust. 2 pkt 3, które brzmi: „zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego". Uwzględniając zasięg i skalę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia oraz uwarunkowania przyrodnicze przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000. Realizacja oraz eksploatacja inwestycji nie przyczynią się do zubożenia elementów środowiskowych kluczowych dla OChK. Nie zostaną złamane zakazy obowiązujące na przedmiotowym OChK. Przeprowadzona analiza przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie wykazała, brak znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia na ochronę przyrody OChK. Według projektów korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce opracowanych przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża analizowana inwestycja zlokalizowana jest częściowo 
w granicy korytarza ekologicznego Puszcza Piska-Dolina Biebrzy Północny GKPn-1A (2005 r.) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie korytarza ekologicznego Puszcza Piska GKPn-8 (2012 r). Z uwagi na fakt, że jest to inwestycja o niewielkiej skali, realizacja i eksploatacja przedmiotowej drogi nie będzie miała negatywnego wpływu na łączność ekologiczną ww. korytarzy ekologicznych. Planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w śladzie istniejącego ciągu drogowego. W obrębie istniejących terenów zieleni w obecnym pasie drogowym występuje typowa roślinność trawiasta 
i zakrzaczenia. W istniejącym układzie przestrzennym występują także drzewa przydrożne.
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,
Planowane przedsięwzięcie nie obejmuje obszarów o przekroczonych normach jakości środowiska takich jak obszary z rozwijającym się przemysłem ciężkim, powodujących wzrost emisji gazów, pyłów itp. oraz obszary o przekroczonych standardach jakości wód podziemnych 
i powierzchniowych.
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami o krajobrazie mającymi znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 
h) gęstość zaludnienia,
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze o średniej urbanizacji. Miejscowość Kamieńskie jest miejscowością turystyczną o zwiększonym napływie ludności w sezonie letnim. Wzdłuż planowanego do przebudowy odcinka drogi znajdują się nieliczne budynki mieszkalne. Mając na uwadze powyższe także natężenie ruchu nie przewiduje się zagrożenia dla środowiska ludzkiego.
i) obszary przylegające do jezior,
Analizowany obszar nie przylega do żadnego jeziora. Końcowy odcinek drogi w m. Kamieńskie zlokalizowany jest w niewielkiej odległości od jeziora Orzysz.
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami uzdrowisk oraz poza strefą obszarów ochrony uzdrowiskowej.
k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;
Planowane przedsięwzięcie pod względem hydrograficznym zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 04 listopada 2022 r. (Dz.U. 2023r. poz. 300). Inwestycja znajduje się w zlewni jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200031. Stan ilościowy i stan chemiczny ww. jednolitej części wód podziemnych został określony jako dobry; JCWPd jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Analizowana JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Ponadto inwestycja znajduje się w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) o nazwie „Pisa do jez. Roś", kod: PLRW200018264759 oraz w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych jeziornych (JCWP LW) o nazwie „Orzysz", kod: PLLW30252. Są to monitorowane, naturalne części wód, których ogólny stan wód określono jako zły. JCWP RW o nazwie: „Pisa do jez. Roś" jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Posiada umiarkowany stan ekologiczny, determinowany wskaźnikiem: ichtiofauna oraz stan chemiczny poniżej dobrego, determinowany wskaźnikami: benzo(a)piren, heptachlor. Celem środowiskowym dla danej JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego, zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Pisa w obrębie JCWP (dla węgorza europejskiego) oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Odstępstwo, polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE) jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: EFI+PL/ IBI_PL; benzo(a)piren(b), heptachlor(b). Warunkiem odstępstwa jest pełne 
i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań). JCWP LW o nazwie „Orzysz" nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Wskaźnikami, determinującymi stan ekologiczny ww. JCWP jest: cynk i miedź. Analizowana JCWP posiada stan chemiczny poniżej dobrego, determinowany wskaźnikiem: kadm. Celem środowiskowym dla danej JCWP jest dobry stan ekologiczny oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [kadm (w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Odstępstwo, polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE) jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: miedź, cynk. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Odstępstwo, polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźnika: kadm (w). Warunkiem ww. odstępstw jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,
Z uwagi na niewielką emisję zanieczyszczeń, ograniczoną głównie do prac związanych z etapem budowy, należy uznać, że realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na mieszkańców oraz na tereny zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie. Oddziaływanie będzie krótkotrwałe. 
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,
Nie stwierdza się możliwości wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym (bezpośrednich ani pośrednich).  Przedsięwzięcie ma charakter lokalny.
c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,
Projektowana inwestycja nie będzie pogarszała środowiska przyrodniczego i oddziaływała negatywnie na środowisko oraz zdrowie człowieka. Planowana inwestycja będzie powiązana 
z istniejącą siecią drogową. Jednakże z uwagi na rodzaj i skalę planowanej inwestycji nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnego kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać inwestycja. Jako istotne oddziaływania kumulujące się w przypadku inwestycji drogowych rozpatruje się głównie hałas i emisję zanieczyszczeń atmosferycznych. W obrębie analizowanego obszaru nie są realizowane ani planowane do realizacji działania, których skutki mogłyby się niekorzystnie sumować z oddziaływaniami z analizowanego odcinka drogi gminnej. Brak dróg w sąsiedztwie, które mogłyby w fazie użytkowania powodować niekorzystne kumulacje hałasu. Od analizowanej drogi odchodzą drogi dojazdowe do posesji oraz drogi do lasu. Ponieważ planowane przedsięwzięcie dotyczy drogi istniejącej, w przypadku której nowe działania inwestycyjne mają na celu podniesienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy a nie rozbudowę skutkującą zwiększeniem przepustowości drogi, nie przewiduje się wzrostu obserwowanych oddziaływań. Przebudowa nawierzchni drogowej przyniesie korzystne skutki, w tym środowiskowe, np. poprzez obniżenie uciążliwości akustycznej drogi. Upłynnienie ruchu drogowego pozwala zmniejszać emisję hałasu przy odpowiednim spowolnieniu ruchu do 40 km/h nawet o 3 dB. Ponadto, zmniejszeniu ulegnie emisja pyłów z poboczy, w związku z poszerzeniem pasa ruchu i stworzeniem warunków do bezpiecznego wymijania się pojazdów. Okresowe – w sezonie grzewczym – kumulacje stężeń niektórych substancji emitowanych z drogi oraz lokalnych kominów nie wzrosną w efekcie realizacji projektu.
d) prawdopodobieństwa oddziaływania,
Ze względu na swój charakter oraz przy zachowaniu warunków prowadzenia prac przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie wpływać na środowisko przyrodnicze (obszary chronione, siedliska przyrodnicze oraz chronione gatunki zwierząt i roślin). Ze względu na uwarunkowania przyrodnicze i charakterystykę przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie wpływać na przyrodnicze elementy środowiska naturalnego. Przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącej i funkcjonującej drogi. Do prac przewidziano stosunkowo krótki odcinek drogi (2,7 km), który zaplanowano częściowo w terenie zabudowanym i użytkowanym, co nie sprzyja występowaniu szczególnie cennych siedlisk przyrodniczych lub rzadkich gatunków chronionych (co jednak nie wyklucza występowania pospolitych a jednocześnie chronionych gatunków np. ptaków). Dotychczasowy sposób użytkowania terenu nie ulegnie zmianie. Poprawie ulegną jedynie parametry użytkowe, poprzez polepszenie nawierzchni na jezdni, przebudowę skrzyżowań, zjazdów.
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,
Planowane przedsięwzięcie będzie miało niewielki wpływ na środowisko w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Niekorzystne oddziaływania, jakie mogą wystąpić zarówno w okresie realizacji przedsięwzięcia, jak i późniejszym eksploatacji to hałas, zanieczyszczenia powstające w związku z pracą maszyn (faza budowy) i zanieczyszczenia związane z eksploatacją drogi (ruch pojazdów samochodowych).
Emisje w fazie budowy mają charakter punktowy (pojedyncze maszyny) i okresowy (czas trwania przebudowy). Występująca lokalnie w miejscu budowy uciążliwość hałasu może być odczuwalna w strefie zabudowy mieszkalnej. Dlatego prace budowlane w pobliżu zabudowy mieszkalnej należy prowadzić tylko w porze dnia (od godziny 6.00 do godziny 22.00).
Uciążliwości związane z okresem budowy będą krótkotrwałe i odwracalne. Wynika to ze skali inwestycji, stosowanej technologii i rodzaju przedsięwzięcia. Oddziaływania powyższe są integralnie związane z zakresem przedsięwzięcia i w zasadzie nie mogą być wyeliminowane. Istnieje ograniczona możliwość zmniejszenia uciążliwości budowy (głównie w zakresie emisji hałasu) poprzez ograniczenie hałaśliwych robót w rejonie zabudowy mieszkaniowej do pory dziennej. Należy podkreślić, że uciążliwości w zakresie emisji hałasu wynikające z pracy maszyn i pojazdów budowlanych będą w rejonie zabudowy mieszkaniowej zbliżone do tła akustycznego wynikającego 
z odbywającego się normalnie ruchu. Zasięg w/w zagrożeń w czasie budowy jest ograniczony 
w części i przestrzeni — nie decyduje w sposób trwały o stanie środowiska w rejonie analizowanego obszaru lokalizacji przedsięwzięcia (po zakończeniu budowy ten rodzaj oddziaływania na środowisko nie będzie występował). Hałas, który będzie powstawał w podczas prac budowlanych, będzie związany z pracą maszyn budowlanych i ruchem pojazdów ciężarowych. Na wielkość uciążliwości akustycznej będzie mieć wpływ głównie jednoczesność pracy wielu maszyn i urządzeń oraz czas trwania prac budowlanych. Pewne zagrożenie dla wód gruntowych może wystąpić jedynie podczas wykonywania prac budowlanych. Oddziaływanie na etapie prac budowlanych będzie miało charakter chwilowy i odwracalny. Po zakończeniu prac budowlanych oddziaływania w tym zakresie ustąpią.
f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
Planowane przedsięwzięcie nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami na obszarze, na który będzie oddziaływać i nie przewiduje się skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.
g) możliwości ograniczenia oddziaływania.
W ramach przebudowy drogi przewiduje się zastosowanie rozwiązań przyczyniających się do ochrony środowiska jak niżej.
Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi związane będzie głównie z taką organizacją placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawały resztki materiałów budowlanych, takich jak farby czy masy bitumiczne, które powodować mogły zanieczyszczenie gruntu. Ponadto w trakcie realizacji przedsięwzięcia podejmowane będą działania zmierzające do zapewnienia należytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń w celu zminimalizowania możliwości wycieku z nich substancji niebezpiecznych (olei, benzyn). Wytwarzane w trakcie budowy odpady budowlane o symbolu 17 05 04 pochodzące z korytowania, profilowania zagospodarowane zostaną przez Gminę Orzysz w ramach prac drogowych interwencyjnych na drogach gminnych lub przy inwestycji humusowanie i osianie trawą. Powstałe w trakcie trwania robót odpady komunalne i budowlane składowane będą czasowo w miejscach do tego przeznaczonych 
i zostaną przekazane do unieszkodliwienia i odzysku poza teren przedsięwzięcia przez firmy mające odpowiednie zezwolenia.  Nie przewiduje się innych odpadów w trakcie budowy.
Przeciwdziałanie grupie zagrożeń wód powierzchniowych i podziemnych na etapie budowy polegać będzie na odpowiedniej organizacji robót i lokalizacji zaplecza oraz bazy sprzętowej, tak, aby nie stanowiły one zagrożenia, ani wyciekami eksploatacyjnymi, ani wyciekami awaryjnymi. Podobnie jak w przypadku ochrony powierzchni ziemi ograniczenie możliwości zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych wiązać się będzie z koniecznością wyeliminowanie zdarzeń sprzyjających przedostawaniu się substancji niebezpiecznych zawartych w wytwarzanych odpadach oraz płynów eksploatacyjnych z wykorzystywanych urządzeń do środowiska wodnego.  Plac budowy niniejszego przedsięwzięcia będzie wyposażony w sorbenty na wypadek awaryjnego 
i niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych. Wykonawca będzie do tego zobligowany.
Realizacja powyższego polegać będzie na podejmowaniu działań tożsamych jak w przypadku eliminacji potencjalnych zagrożeń powierzchni ziemi. Zaplecze budowy i park maszynowy zlokalizowane będzie w granicach pasa drogowego przebudowywanej drogi. Nie przewiduje się tankowania sprzętu na budowie gdyż nie zachodzi taka potrzeba, sprzęt tankowany będzie na stacjach paliw. Materiały takie jak kruszywa, beton cementowy, beton asfaltowy, dostarczane na budowę będą bezpośrednio wbudowywane. Tylko gotowe elementy prefabrykowane wymagały  będą dość krótkiego składowania na placu budowy. Ścieki bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzić do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Działania dotyczące organizacji budowy, stanu technicznego sprzętu oraz prowadzenie prac zgodnie z zasadami bhp zminimalizują zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, które będzie krótkotrwałe. Wzmożony hałas 
w trakcie robót drogowych ma miejsce w trakcie pracy maszyn, urządzeń i samochodów – hałas powodowany przez nie minimalizowany będzie poprzez zastosowanie sprawdzonych, dobrze konserwowanych, posiadających właściwe atesty maszyn, urządzeń i samochodów. Ponadto wszelkie prace związane z emisją ponadnormatywnego hałasu prowadzone będą wyłącznie w godzinach dziennych – od 6.00 do 18.00.
Faza budowy, z punktu widzenia ochrony powietrza, wiązać się będzie z emisją niezorganizowaną spalin z silników pojazdów i maszyn roboczych oraz pyleniem z dróg i powierzchni terenu objętych pracami ziemnymi. W trakcie realizacji budowy emisja zanieczyszczeń posiadać będzie charakter czasowy i lokalny i zmieniać się będzie w zależności od miejsca i fazy budowy. Ze względu na swój krótkotrwały i przemijający charakter emisja ta zniknie od razu wraz z zakończeniem etapu prac budowlanych.
Obszar wpływu inwestycji, na długości około 2,7 km istniejącej drogi, zostanie ograniczony do obszaru prowadzonych prac tj. maksymalnie do granic projektowanego pasa drogowego. Teren inwestycji to istniejąca droga, tak więc obszar już przekształcony, dominują tu ruderalne zbiorowiska przydrożne - na skarpach i w rowach. W ramach przedsięwzięcia nie przewiduję się w ycinki drzew. Drzewa istniejące nie przeznaczone do wycinki, które znalazłyby się w zasięgu robót budowlanych zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniem przez odeskowanie i ręczne wykonywanie robót w bezpośrednim sąsiedztwie. Zabezpieczenie będzie znajdować się do wysokości nie mniejszej niż 2 m, dolna część desek będzie opierać się na podłożu, a nie na pniu czy podporach korzeniowych, oszalowanie zostanie opasane drutem bądź taśmą, deski będą przylegać ściśle do pni. Przy konieczności wykonania cięć redukcyjnych w systemie korzeniowym, zostanie pozostawiona bryła korzeniowa o średnicy zbliżonej do rzutu korony drzewa. Ograniczanie korzeni należy wykonać ostrą siekierą lub piłą, niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych. Nie dopuszcza się odcinać korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzewa. Przecięte korzenie zostaną zabezpieczone środkiem do pielęgnowania ran. W celu niedopuszczenia do przesuszania systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i krzewach będą zasypywane w jak najkrótszym czasie.
Brak negatywnego oddziaływania RDOŚ w Olsztynie stwierdził iż, przy założeniu, że inwestycja będzie realizowana zgodnie z założeniami ustawy o ochronie przyrody, która określa zakazy obowiązujące w stosunku do roślin, zwierząt oraz grzybów objętych ochroną gatunkową oraz jasno wskazuje, że wszelkie odstępstwa od wprowadzonych zakazów są możliwe jedynie po uzyskaniu zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska na podstawie:
• rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408),
• rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409),
• rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380). 
W związku z powyższym przed wykonaniem jakichkolwiek prac, które będą się wiązały 
z niszczeniem siedlisk przyrodniczych, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt, umyślnym zabijaniem osobników, wycinką drzew, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody należy każdorazowo wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z odpowiednim wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia na wykonanie czynności zabronionych. W celu ograniczania negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko w trakcie jego normalnej eksploatacji zastosowane będą następujące rozwiązania: Podczas eksploatacji drogi, gleby w jej sąsiedztwie zanieczyszczane będą: spalinami i cząstkami materiałów ściernych (jezdni, opon, tarcz hamulcowych) oraz ściekami opadowymi i roztopowymi. Ograniczenie wpływu drogi na ten element środowiska realizuje się głównie poprzez utrzymanie w dobrym stanie istniejącej zieleni. Zapobieganie zanieczyszczeniom oraz skażeniom wód powierzchniowych i podziemnych. Największe zagrożenie niesie za sobą przenikanie zanieczyszczeń występujących w ściekach opadowych i roztopowych do wód podziemnych. Wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo do projektowanych i odtworzonych rowów przydrożnych.  Inwestycja bezpośrednio po oddaniu do użytkowania, wpłynie w sposób pozytywny na stan klimatu akustycznego w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Ze względu na poprawę jakości nawierzchni oraz warunków ruchu (płynności jazdy, oraz ograniczona prędkość) zmniejszy się wielkość emisji hałasu do środowiska.  Powszechnie brak jest sposobów całkowitego ograniczenia emisji substancji szkodliwych z tzw. źródeł niezorganizowanych (komunikacyjnych). Cicha nawierzchnia oraz prawidłowa organizacja ruchu na przedmiotowej drodze sprzyjać będzie płynności ruchu i jeździe z jednakową prędkością optymalną.
Burmistrz Orzysza po przeanalizowaniu dokumentacji załączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz szczegółowych uwarunkowań zawartych  w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, w szczególności rodzaju, skali i usytuowania przedsięwzięcia oraz uwzględniając opinie organów: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku postanowił o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wymienionego w sentencji przedsięwzięcia.
Przed wydaniem decyzji, zgodnie z zapisem art. 10 Kpa, powiadomiono strony postępowania zawiadomieniem/obwieszczeniem znak WIG.6220.2.6.2024.DGA z dnia 27.05.2024 roku o zebraniu całego materiału dowodowego oraz możliwości wypowiedzenia się w sprawie jej wydania. 
W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie wniosła do tut. organu żadnych uwag i wniosków. 
Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji.

 


Pouczenie

Stronie służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie ul. Kajki 10/12 – za pośrednictwem Burmistrza Orzysza.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 
 Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje 
w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.
 Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji.

 

 

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

 

 

 

Otrzymują:
1. Wnioskodawca/Pełnomocnik
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
3. A/a


Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
2. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku

 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia
Załącznik do Decyzji Burmistrza Orzysza z dnia 08.07.2024 r. (znak:WIG.6220.2.2024.DGA)

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem przebudowę drogi gminnej z miejscowości Strzelniki do miejscowości Kamieńskie na odcinku około 2 700 mb. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Orzysz, powiat piski we wschodniej części gminy Orzysz jadąc w kierunku miejscowości Ełk. Droga gminna przebiega przez teren nie niezabudowany i częściowo zabudowany. Droga gminna jest częścią kompleksu komunikacyjnego obsługującą okoliczne zabudowania jednorodzinne, pola oraz lasy, jeziora, instytucje publiczne oraz jako ciąg komunikacyjnym pomiędzy miejscowościami gminnymi jak Strzelniki a Kamieńskie oraz miejscowości położone dalej. Inwestycja częściowo objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kamieńskie przyjętego Uchwałą Nr XLV/646/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 czerwca 2006 r.).
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach oznaczonych nr: 147, 3008/1, 126, 140 obręb 0021 Strzelniki, 4/15, 20, 27, 5 obręb 0012 Kamieńskie, 136 obręb 0020 Rostki Skomackie. Istniejąca droga gminna posiada szerokość zmienną w granicach od 4 m do 4,50 m, pas drogowy szerokości 8,90-24,20 m. Droga gminna posiada nawierzchnię z płyt drogowych oraz z kruszywa łamanego. Droga ogólnie jest w średnim stanie technicznym z lokalnie występującymi ubytkami oraz zastoiskami wody. Projekt zakłada wykonanie jezdni szerokości 5 m (lokalnie 4,50 m) na całym odcinku oraz 
z poszerzeniami na łukach poziomych. Odwodnienie drogi odbywa się poprzez jedno lub dwustronne rowy oraz przepusty. W ciągu drogi zlokalizowane są drzewa oraz krzewy, które nie kolidują 
z inwestycją. Drzewa występujące w ciągu drogi to głównie wierzby, topole, pojedyncze lipy, klony. Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza strefami ochronnymi ujęć wód, obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych oraz poza obszarami górskimi. Końcowy odcinek drogi 
w m. Kamieńskie zlokalizowany jest w niewielkiej odległości od jeziora Orzysz. 
Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne. Inwestycja znajduje się poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). W  sąsiedztwie  nie występują obszary wodno-błotne 
i o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary objęte ochroną, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.  
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu (OChK) Jezior Orzyskich, na którym obowiązują zapisy rozporządzenia Nr 152 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich. (Dz. Urz. Warmi. 2008.179.2637).

 

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

 

 

 

 

 

 


 

 

Data powstania: czwartek, 11 lip 2024 08:55
Data opublikowania: czwartek, 11 lip 2024 09:03
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 7 razy