Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 18/5, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

WIG.6220.3.2022.DGA                                 Orzysz, 28 czerwca 2024 r.
          

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Działając na podstawie art. 71 ust 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i  art. 80 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 82, 85 ust 1, 2, pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm. dalej ooś) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 dalej kpa) oraz § 3 ust. 1 pkt. 54 lit a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)  w związku z wnioskiem Doral Sungrid Renewable Energy Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa reprezentowana przez pełnomocnika z dnia 22.04.2022 r. (data wpływu 25.04.2022 r.) zmieniony w dniu 02.11.2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 18/5, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko;

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 18/5, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polegające na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW, realizowane będzie na terenie działek o nr ewidencyjnych:
- obręb 0008 Gaudynki: 50, 51, 53, 58/3 i 101,
- obręb 0011 Grzegorze: 1/16, 10, 18/5 i 187/2,
gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie. Powierzchnia ww. nieruchomości, która zostanie wykorzystana na posadowienie paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą 
(w ogrodzeniu) wyniesie do 80 ha. Obecna struktura użytkowania działek inwestycyjnych obejmuje głównie grunty orne (uprawa kukurydzy, zboża), grunty zadrzewione i zakrzewione, łąki kośne, teren okresowo podmokły. Z terenu inwestycji zostaną wyłączone grunty zadrzewione i zakrzewione oraz teren okresowo podmokły.
Teren planowanej inwestycji charakteryzuje się krajobrazem rolniczym. Otoczenie działek inwestycyjnych stanowią użytki rolne, łąki, lasy, nieużytki, zadrzewienia, nieczynne nasypy kolejowe, skupiona zabudowa miejscowości Szwejkówko, pojedyncze rozproszone zabudowania, cieki wodne, rowy melioracyjne, jezioro Śniardwy oddalone około 430 m, miasto Orzysz oddalone ponad 3 km, teren wojskowy, zbiorniki wodne, tereny podmokłe. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa, rozproszona, zlokalizowana jest w odległości ok. 30 metrów od granicy działek inwestycyjnych. Stacja transformatorowa SN/WN zostanie zlokalizowana w odległości min. 550 m od zabudowy mieszkaniowej, stacje transformatorowe w odległości min. 250 m.
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 MW, wytwarzające energię elektryczną ze źródła odnawialnego, jakim jest promieniowanie słoneczne. Uzyskana w ten sposób energia będzie przekazywana do sieci elektroenergetycznej przy pomocy podziemnego kabla elektroenergetycznego. Lokalizacja infrastruktury przyłączenia do sieci operatora będzie możliwa do określenia na późniejszym etapie przygotowania inwestycji, po uzyskaniu warunków przyłączenia od operatora. Dopuszcza się rozłożenie budowy inwestycji na etapy. W skład instalacji będą wchodziły następujące elementy:
- wolnostojące stalowe lub aluminiowe konstrukcie wsporcze z panelami fotowoltaicznymi, o łącznej mocy nominalnej do 100 MW,
- ogniwa fotowoltaiczne na wolnostojących konstrukcjach wsporczych o mocy jednostkowej do 1600 Wp (jednostronne lub dwustronne typu bifacial),
- podziemne linie elektroenergetyczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia, linie światłowodowe, drogi dojazdowe wraz z miejscami postojowymi, place stałe i tymczasowe,
- przekształtniki DC/AC (inwertery) podczepiane do konstrukcji wsporczych lub zlokalizowane 
w kontenerowej stacji (do 15 na 1 MW),
- wolnostojące kontenerowe stacje transformatorowe SN/nN (2-transformatorowe) - do 35 szt.,
- stacja transformatorowa SN/WN (GPO) -1 szt.,
- instalacja solarna prądu stałego,
- trójfazowa instalacja elektryczna prądu przemiennego,
- układ pomiarowo-rozliczeniowy w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej,
- układy pomiarowo-kontrolne na zaciskach systemu,
- ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa,
- kontenerowe magazyny energii o powierzchni do 1,5 ha, o łącznej mocy do 1 MWh.
Moduły fotowoltaiczne zamontowane zostaną w sposób nieinwazyjny na skręcanym szkielecie metalowym. Szkielet zostanie wsparty na pionowych profilach metalowych wbitych bezpośrednio w grunt rodzimy. Moduły fotowoltaiczne pogrupowane zostaną w powtarzalne sekcje oraz ustawione w równomiernie rozmieszczonych rzędach. Kable łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne będą mocowane do konstrukcji wsporczej (prowadzenie kabli wzdłuż konstrukcji wsporczej lub w rurach osłonowych w ziemi). Przewody elektryczne wewnątrz elektrowni zostaną zakopane w wiązkach bezpośrednio w wykopach sięgających głębokość do 1,5 m. Nie planuje się realizacji dróg o nawierzchni twardej. Przed stacją transformatorową i elektroenergetyczną planuje się plac postojowy z wydzielonymi kilkoma miejscami parkingowymi.
Punkt GPO wstępnie planuje się zlokalizować na dz. ew. 18/5 obręb Grzegorze, ale ostateczna jego lokalizacja zależy od otrzymanych warunków przyłączenia. Wymiary stacji GPO (ogrodzona powierzchnia) będą mieściły się w zakresie: dł. ok 35-65 m x szer. ok 15-35 m. Wyposażona zostanie ona w transformator o napięciu znamionowym 110 kV, częstotliwości znamionowej do 50 Hz. Budynki/kontenery techniczne do montażu inwerterów (w przypadku zastosowania inwerterów centralnych) i stacji transformatorowych oraz elektroenergetycznej zostaną złożone z prefabrykowanych elementów lub dostarczone na teren inwestycji w całości a, na terenie elektrowni ustawione, w razie potrzeby, na prefabrykowanej płycie fundamentowej.
Planowana elektrownia będzie instalacją nieposiadającą stałej obsługi, będzie monitorowana 
i zarządzana zdalnie. Czynności obsługowe i serwisowe wymagające udziału człowieka będą wykonywane periodycznie. Przewiduje się możliwość instalacji oświetlenia terenu, a także ewentualnego obwodowego systemu dozorującego opartego o barierę podczerwieni. Teren inwestycji zostanie ogrodzony na całym obwodzie ogrodzeniem z siatki stalowej.
Teren, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia nie jest objęty ustaleniami aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, i likwidacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych
i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
1. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlano-montażowe prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00-22:00.
2. Miejsca do parkowania maszyn budowlanych zorganizować na terenie zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo - wodne, np. poprzez zastosowanie mat szczelnych, folii bądź innych środków technicznych zabezpieczających grunt przed przeciekami.
3. W razie potrzeby tankowania sprzętu budowlanego wykorzystywać maty absorbujące, zapobiegające ewentualnym przeciekom substancji szkodliwych (olejów, płynów eksploatacyjnych) do podłoża.
4. Plac budowy zaopatrzyć w odpowiednie sorbenty, umożliwiające neutralizację ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.
5. W ramach inwestycji nie zezwala się na likwidowanie i niszczenie zadrzewień.
6. Inwestycję należy realizować poza zbiornikami wodnymi, rowami melioracyjnymi, ciekami wodnymi, terenami podmokłymi, zadrzewieniami, lasami. Tereny podmokłe, zbiorniki wodne, rowy melioracyjne, cieki wodne, zadrzewienia, lasy pozostawić w stanie nienaruszonym.
7. Za niedopuszczalne uznaje się prowadzenie prac ziemnych, które doprowadzą do trwałego zniekształcenia rzeźby terenu. Inwestycję należy realizować w dostosowaniu do istniejącej rzeźby terenu zachowując jej cechy morfologiczne.
8. Inwestycję realizować poza 100 metrową strefą ochronną rzek, jezior, zbiorników wodnych.
9. Nie stosować herbicydów, środków owadobójczych ani nawozów sztucznych na terenie planowanej inwestycji.
10. Ustanowić i utrzymywać drożność korytarzy ekologicznych. Należy zapewnić zwierzętom   swobodny dostęp do obszarów umożliwiających migrację.
11. Drzewa znajdujące się w zasięgu oddziaływania prowadzonych prac montażowych 
i budowlanych zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez np. odeskowanie.
12. Przewody prowadzić w miejscach możliwie oddalonych od drzew, poza strefą korzeniową.
13. Wokół zadrzewień, terenów podmokłych, rowów melioracyjnych, lasów, zbiorników wodnych, cieków wodnych wyznaczyć strefy ochronne, w obrębie których nie gromadzić materiałów, odpadów, zaplecza budowy, sprzętów, maszyn, pojazdów, kontenerów socjalnych, przenośnych toalet aby zachować siedliska.
14. Prace budowlane rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu innych gatunków dziko występujących zwierząt, który trwa od 1 marca do 31 sierpnia z uwagi na możliwe zniszczenie lęgów i zakłóceń w rozrodzie poprzez prowadzenie prac. 
W wypadku stwierdzenia rozrodu, miejsce z gniazdem/rozrodem powinno być zabezpieczone przed zniszczeniem. Prace można przeprowadzić po zakończeniu lęgów/rozrodu i opuszczeniu terenu przez młode i uzyskaniu decyzji derogacyjnej.
15. Na etapie realizacji przedsięwzięcia prowadzić nadzór przyrodniczy. Do zadań nadzoru przyrodniczego należeć będzie:
                  - sprawdzanie terenu inwestycji pod kątem występowania zwierząt i w razie konieczności wstrzymanie prac mogących mieć negatywny wpływ na gatunki;
                  - sprawdzanie terenu inwestycji pod kątem występowania zwierząt i w razie konieczności typowanie miejsc, obszarów (np. tereny podmokłe, rowy melioracyjne), które charakteryzuje zasadnicza aktywność zwierząt niezbędnych do wygrodzenia płotkami herpetologicznymi, które będą miały na celu np. ograniczanie przedostawania się małych zwierząt na teren budowy, naprowadzanie małych zwierząt na konkretny kierunek przemieszczania się;
                  - ujmowanie zwierząt, które dostaną się na teren budowy i uwalnianie ich w bezpieczne dla nich miejsca;
                 - typowanie miejsc do montażu budek lęgowych dla ptaków, skrzynek rozrodczych dla nietoperzy, budek dla trzmieli i innych dzikich zapylaczy;
                 - wskazywanie miejsc zastosowania płotków herpetologicznych.
16. Podczas prowadzenia wykopów pod linie kablowe unikać pozostawienia niezasypanych wykopów, w przeciwnym razie należy zabezpieczyć je przed wpadaniem do nich drobnych zwierząt (np. za pomocą wygrodzeń), formować wykopy w taki sposób aby zwierzęta mogły swobodnie się z nich wydostać. Przed zasypaniem wykopu należy zlustrować je w celu uwolnienia i przeniesione w bezpieczne miejsce zwierząt, które mogły się do nich dostać. Jeżeli wykopy będą funkcjonowały przez dłuższy czas, lustracje należy prowadzić codziennie.
17. Zabezpieczyć wszelkie otwory w drzwiach i ścianach stacji kontenerowych oraz innych obiektów kubaturowych przed dostępem ptaków i nietoperzy, np. poprzez zasłonięcie siatką 
o oczkach o średnicy maksymalnie 1 cm.
18. Oświetlenie terenu zaprojektować w sposób maksymalnie ograniczający zanieczyszczenie świetlne środowiska - tzn. należy stosować oświetlenie o świetle skierowanym w dół. Należy unikać zbędnego oświetlania i podświetlania obiektów. Należy unikać zbędnego oświetlania koron drzew. Włączanie oświetlenia za pomocą czujników ruchu powinno ograniczać się do przypadków wtargnięcia ludzi na teren elektrowni fotowoltaicznej. Zastosowanie czujników ruchu, które nie będą reagować na ruch zwierząt zredukuje ryzyko wabienia zwierząt blaskiem światła. Pozwoli to m.in. zniwelować potencjalny negatywny wpływ inwestycji na gatunki nietoperzy wrażliwych na obecność sztucznych źródeł światła, które unikają terenów intensywnie oświetlonych.
19. Koszenie roślinności wykonywać po 1 sierpnia, od centrum w kierunku granic farmy fotowoltaicznej.
20. Ze względu na możliwość zubożenia siedlisk chronionych gatunków zamontować: 30 budek lęgowych dla ptaków (różnych typów) i 5 skrzynek rozrodczych dla nietoperzy, które powinny być rozmieszczone na terenie planowanej farmy lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie (np. na drzewach). Okresowo dokonywać przeglądu ich stanu oraz utrzymywać w stanie umożliwiającym ich zasiedlanie przez cały okres funkcjonowania farmy.
21. Grunty w obrębie inwestycji pozostawić do naturalnej sukcesji. Na części przestrzeni między elementami instalacji założyć (i utrzymywać) łąkę kwietną, składającą się z mieszanki różnych roślin kwietnych, miododajnych gatunków rodzimych.
22. Z uwagi na fakt, iż może dojść do częściowego zniszczenia siedlisk trzmieli, oprócz założenia ww. łąki kwietnej zamontować 8 budek dla trzmieli (można zastosować także częściowo domki dla innych dzikich zapylaczy). Okresowo dokonywać przeglądu ich stanu oraz utrzymywać w stanie umożliwiającym ich zasiedlanie przez cały okres funkcjonowania farmy.
23. Wprowadzić rozwiązania minimalizujące odczucia wizualne m.in. poprzez stosowanie stonowanych barw elektrowni.
24. W przypadku konieczności mycia paneli używać należy czystej wody, bez zastosowania żadnych dodatków, w tym detergentów.
25. Odpady wytwarzane w związku z serwisowaniem i naprawami instalacji fotowoltaicznej przekazywać do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom, bez magazynowania ich na terenie przedsięwzięcia.
26. Ograniczyć do niezbędnego minimum ilość kursów samochodów ciężarowych transportujących części montażowe farmy PV, celem zminimalizowania emisji.
27. Prace budowlane w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej przeprowadzić możliwie w jak najkrótszym czasie.
28. Zapewnić skuteczność działania wszystkich urządzeń i rozwiązań technicznych, aby ewentualne uciążliwości mieściły się w granicach terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny.
29. Charakter inwestycji nie może pogorszyć standardów jakości środowiska i stwarzać uciążliwości dla ludzi przebywających w sąsiedztwie planowanej instalacji.
30. Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji i potencjalnej likwidacji przedsięwzięcia.
31. Możliwie najszybciej należy przeprowadzić etap realizacji przedsięwzięcia (budowa 
i rozruch farmy) oraz jego ewentualnej likwidacji (demontaż instalacji), celem skrócenia czasookresu wzmożonej aktywności ludzi i maszyn w terenie.
32. Chronić wody powierzchniowe oraz powierzchnie gruntu przed spływami bądź wody 
z dodatkiem środków biodegradowalnych.
33. Z terenu zainwestowania wyłączyć zbiorniki wodne, lokalne zagłębienia terenowe z okresowo występującą wodą, cieki naturalne, rowy melioracyjne itp. oraz obszary od wód zależne (np. torfowiska, mokradła, zabagnienia).
34. Zabudowę lokalizować w odległości min. 100 m od cieku naturalnego Szwejkówka.
35. Prace ziemne związane z wykonywaniem wykopów pod linie elektroenergetyczne prowadzić 
w okresach suchych (przy niskich stanach wód), aby nie dopuścić do tworzenia zastoisk 
w wykopach.
36. Masy ziemne powstałe w wyniku prowadzonych robót związanych z wykonywaniem wykopów należy składować w wyznaczonym miejscu, w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie, a po ułożeniu kabli wykorzystać do zasypania wykopów.
37. Panele fotowoltaiczne posadowić pod kątem umożliwiającym swobodny spływ wód opadowych z powierzchni paneli do gruntu.
38. Czyszczenie powierzchni paneli prowadzić z wykorzystaniem bezwodnej technologii lub 
z użyciem czystej wody, bez domieszek substancji chemicznych.
39. Dokonywać okresowych konserwacji elementów elektrowni celem zapewnienia prawidłowego działania instalacji oraz zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego.
40. Na etapie eksploatacji nie stosować środków chemicznych, ograniczających wzrost roślin oraz nawozów mineralnych.
41. Zapewnić odbiór odpadów związanych z pracami konserwacyjnymi przez firmy serwisujące, posiadające odpowiednie zezwolenia.
42. Transformatory zaopatrzyć w szczelne misy olejowe, będące w stanie pomieścić co najmniej całą zawartość oleju znajdującego się w transformatorze.
III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm. dalej ooś). 

W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:
1. W celu ograniczenia oddziaływań akustycznych stację transformatorową SN/WN zlokalizować w odległości min. 550 m od zabudowy mieszkaniowej, natomiast stacje transformatorowe SN/nN w odległości min. 250 m od tej zabudowy.
2. Pozostawienie wolnej przestrzeni pomiędzy lasami, a inwestycją. Projektowaną zabudowę należy zlokalizować w odległości co najmniej 15 m od gruntów leśnych, z którymi wnioskowana zabudowa na działkach nr 1/16, 187/2 sąsiaduje od zachodu co stworzy strefę buforową.
3. Pozostawienie wolnej przestrzeni pomiędzy zadrzewieniami, terenami podmokłymi, rowami melioracyjnymi, a inwestycją. Projektowaną zabudowę należy zlokalizować w odległości co najmniej 5 m od ww. struktur co stworzy strefę buforową.
4. Aby zapobiec ewentualnym kolizjom ptaków z panelami fotowoltaicznymi należy zachować odstęp pomiędzy rzędami paneli (brak efektu lustra), zastosować panele wyposażone 
w warstwy antyrefleksyjne, które zwiększają absorbcję promieniowania słonecznego oraz zapobiegają odbijaniu światła. Dzięki temu nie wystąpi tzw. efekt olśnienia. Ponadto panele powinny posiadać jasne obramowania i paski podziału, które zminimalizują możliwość mylenia powierzchni paneli z powierzchnią wody.
5. Aby teren inwestycji nie stanowił bariery dla płazów, gadów i drobnych ssaków podczas eksploatacji elektrowni zastosować ogrodzenia z siatki bez podmurówki. Pozostawić min. 30 cm przerwy pomiędzy siatką ogradzającą teren inwestycji a powierzchnią ziemi umożliwiającą ewentualną migrację płazów, gadów i drobnych ssaków.
6. Dokonać nasadzeń zieleni izolacyjnej, która jednocześnie będzie niwelowała płoszący efekt działania elektrowni. Do nasadzeń należy wykorzystać rodzime gatunki drzew lub krzewów, np. głóg, śliwa tarnina, jabłoń pospolita, bez czarny, brzoza brodawkowata, klon pospolity, jarząb pospolity, kalina koralowa, dzika róża, rodzime gatunki jeżyn. Nasadzenia wykonać 
w możliwie w jak najszybszym czasie. Zadrzewienia stanowią element maskujący ale także struktury siedliskowe, które gwarantują zwierzętom warunki ukrycia np. przed naturalnymi wrogami, człowiekiem i zapewniają bazę żerową. Zadrzewienia stanowią naturalną barierę widokową, która wpływa na minimalizację zasięgów widoczności elektrowni. Nasadzenia wykonywać z zachowaniem drożności korytarzy migracyjnych i wolnych przestrzeni pomiędzy ogrodzeniem elektrowni, a ścianami pobliskich lasów i zadrzewień, które stworzą strefy buforowe między istniejącą zielenią, a elektrownią. Pierwsze nasadzenia należy wprowadzić w szczególności w sąsiedztwie zabudowań, dróg, które stanowią miejsca kluczowe. Pierwsze nasadzenia należy wykonać: wzdłuż północnej granicy działki nr 187/2, wzdłuż południowo-zachodniej i południowo-wschodniej granicy działki nr 1/16, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 58/3, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 101, wzdłuż północnej i południowej granicy działek nr 50, 51, 53, wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 50.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii.

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Ze względu na oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic państw sąsiednich przedsięwzięcie nie wymagało przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania.

VI. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego
użytkowania:

Planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji, dla której wymagane jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

VII. Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko
w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1.

Nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowaniaw sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

VIII. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 25.04.2022 r.  do tut. Organu wniosła wniosek Doral Sungrid Renewable Energy Sp. 
z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa reprezentowana przez pełnomocnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz. Wraz z wnioskiem o wydanie decyzji przedłożono m.in. „Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia” oraz inne wymagane dokumenty. Planowana do realizacji inwestycja miała polegać na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy całkowitej do 100 MW oraz budowie instalacji do wytwarzania wodoru wraz ze stacją tankowania pojazdów wodorowych i/lub ładowania pojazdów elektrycznych na powierzchni do około 122 ha.
Przedmiotową inwestycję należało zakwalifikować do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit a) oraz § 3 ust. 1 pkt. 37 lit c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
Burmistrz Orzysza zawiadomieniem/obwieszczeniem znak: WIG.6220.3.1.2022.DGA w dniu 04.05.2022 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania informując jednocześnie, iż zgodnie art. 10 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Szwejkówko, Grzegorze, Gaudynki, Nowe Guty.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do wydania której organem właściwym, w myśl art. 75 ust.1 pkt 4 cytowanej powyżej ustawy, jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w przedmiotowej sprawie Burmistrz Orzysza.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organami współdziałającymi są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu.
Tut. organ pismem z dnia 04 maja 2022 roku (znak: WIG.6220.3.2.2022.DGA) zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, ul. Warszawska 5, 12 – 200 Pisz oraz pismem z dnia 04 maja 2022  roku (znak: WIG.6220.3.4.2022.DGA) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10 – 437 Olsztyn, i pismem z dnia 04 maja 2022 roku (znak: WIG.6220.3.3.2022.DGA) do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku o opinię, czy dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu Opinią Sanitarną z dnia 13.05.2022 r. znak: ZNS.9022.4.15.2022 stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko „Moc planowanej elektrowni fotowoltaicznej docelowo będzie wynosiła 100 MW. Zajmująca olbrzymią powierzchnię inwestycja (sumaryczna powierzchnia działek inwestycyjnych ok 140 ha) może oddziaływać na ludzi i środowisko, na etapie budowy jak również na etapie późniejszej eksploatacji. Najbliższa zabudowa  mieszkalna znajduje się w niewielkiej odległości ok 31m od działki ewidencyjnej nr 101 obręb Gaudynki, oraz Nowe Guty-Kolonia w odległości ponad 50m w kierunku zachodnim od działki inwestycyjnej nr 50 obręb Gaudynki.”
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem znak: WOOŚ.4220.266.2022.KT.3 z dnia 06.06.2022 r.  analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia wyraził opinię iż, dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wobec powyższego uznał, że dla planowanego przedsięwzięcia należy wykonać raport oddziaływania na środowisko w pełnym zakresie, określonym w art. 66 ustawy ooś, gdzie szczegółowej analizie poddane zostanie oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na wszystkie komponenty środowiska na etapie jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wskazał iż: „Planowane przedsięwzięcie zaplanowano w części na Obszarze Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku krajobrazowego – Wschód (OChK), na terenie którego obowiązują zapisy rozporządzenia Nr 136 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego- Wschód (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 178 poz. 2618), w tym m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z zapisem art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) na obszarze chronione o krajobrazu dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu. Z przytoczonych zapisów wynika, że jednym z warunków jaki musi być spełniony, aby możliwe było zrealizowanie planowanego przedsięwzięcia jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i wykazanie braku znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonać należy w pełnym zakresie, określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Niezależnie od powyższego w raporcie ooś przeanalizować również należy poniżej poruszone kwestie.
Planowane przedsięwzięcie położone jest również w sąsiedztwie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (MPK), na terenie Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego która stanowi strefę ochronną graniczącą z formą ochrony przyrody i wyznaczona została w celu zabezpieczenia Parku przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka (art. 5 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody). Zagrożenia zewnętrzne to czynniki mogące wywołać niekorzystne   zmiany   cech   fizycznych,    chemicznych    lub   biologicznych    zasobów,    tworów i składników chronionej przyrody, walorów krajobrazowych oraz przebiegu procesów przyrodniczych, wynikających z przyczyn naturalnych lub z działalności człowieka, mający swoje źródło poza granicami obszarów lub obiektów podlegających ochronie prawnej (art. 5 pkt 29 ustawy o ochronie przyrody). Mając na uwadze cel otuliny, wynikający z definicji legalnej otuliny, przyjąć należy że w otulinie parku można lokalizować tylko takie inwestycje, które dla tego parku nie stwarzają zagrożenia wynikającego z działalności człowieka. Wobec powyższego, w raporcie ooś przeanalizowana zostać powinna również powyższa kwestia. Przedsięwzięcie zlokalizowane  jest  również  w  sąsiedztwie  obszarów  Natura  2000 Puszcza Piska PLB280008 i Ostoja Poligon Orzysz PLB280014. Zauważyć również należy, że działki inwestycyjne znajdują się wokół miejscowości Szwejkowo, w bezpośrednim sąsiedztwie innego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca, na działkach nr 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6, w obrębie Grzegorze, gm. Orzysz, pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie. Wymieniona farma fotowoltaiczna skupiona jest wokół wsi Szwejkówko, a analizowana w ramach niniejszego postępowania „Farma fotowoltaiczna Orzysz' stanowi jakoby jej kontynuację (farmy bezpośrednio ze sobą sąsiadują). Farmy fotowoltaiczne planowane na analizowanym terenie łącznie zajmować będą powierzchnię ok. 240 ha. W związku z powyższym w raporcie ooś skupić się także należy na analizie skumulowanego oddziaływania w. farm fotowoltaicznych. Niezbędne jest zbadanie możliwych oddziaływań mogących zaistnieć po realizacji obydwu planowanych farm, które w istocie stanowić będą jedną wielką powierzchnię przemysłową i ich wpływu na formy ochrony przyrody oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi. W kontekście oddziaływania na ochronę przyrody zwrócić należy uwagę, że w raporcie ooś wykonanym dla planowanej w sąsiedztwie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 100 MW analizowano pierwotnie lokalizację tej inwestycji na większym obszarze - badaniami objęto obszar ok. 330 ha, jednak ostatecznie do realizacji wskazano wariant zakładający wyłączenie z obszaru inwestycji najbogatszych środowisk – wilgotnych łąk oraz utworzenie stref buforowych wzdłuż lasów i zadrzewień, a także dodatkowo zrezygnowano z lokalizacji inwestycji na terenach otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Tym samym powierzchnia inwestycji została zredukowana do maksymalnie 125 ha. Zwrócić należy uwagę, że obszar zarekomendowany do wyłączenia obejmował działki wskazane pod zabudowę w ramach analizowanego przedsięwzięcia (np. działki nr 16/4 i 180 obr. Grzegorze). W raporcie ooś należy więc przeanalizować konieczność wyłączenia tych obszarów z terenu pod planowane przedsięwzięcie. W ocenie tut. Organu cenność przyrodnicza analizowanego terenu została wstępnie opisana w Opinii Przyrodniczej. Jednakże zakres inwentaryzacji był niepełny (nie wszystkie konieczne do zbadania grupy organizmów), a terminy omijały szczególnie istotny okres wczesnowiosenny. Przedstawiona analiza w oparciu o tak zebrany materiał nie może stanowić rzetelnej i pełnej oceny wpływu przedmiotowej inwestycji na środowisko przyrodnicze. W KIP i Opinii Przyrodniczej tylko wstępnie wskazano ewentualne oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze. Wobec tego oraz z uwagi na dużą skalę przedsięwzięcia, realizację 
w terenie niezabudowanym, na Obszarze Chronionego Krajobrazu, w pobliżu stref ptaków oraz możliwość wystąpienia oddziaływania skumulowanego, konieczne jest sporządzenie raportu w pełnym zakresie uwzględniającym w szczególności:
- raport powinien zawierać szczegółową analizę wpływu planowanej inwestycji na formy ochrony przyrody (OChK, Natura 2000, MPK);
- raport powinien opierać się na inwentaryzacji owadów, herpetofauny, ptaków, ssaków (w tym nietoperzy).
- raport powinien brać pod uwagę oraz odnosić się do wyników dostępnych inwentaryzacji przyrodniczych;
- raport powinien odnosić się i szczegółowo analizować oddziaływania skumulowane planowanego przedsięwzięcia z inwestycjami istniejącymi, realizowanymi oraz planowanymi, a także analizować możliwość inicjacji i stymulacji budowy kolejnych farm fotowoltaicznych w pobliżu inwestycji (m.in. 
w zakresie wpływu na szlaki migracyjne zwierząt, areały żerowiskowe i lęgowiska ptaków);
- raport powinien zawierać kompleksowa, analizę krajobrazową;
- raport powinien zawierać szczegółową analizę wpływu na korytarze ekologiczne i szlaki migracji zwierząt;
- w raporcie należy przedstawić szczegółowa, i rzetelna analizę wpływu na ptaki objęte ochroną strefowa: bielika, orlika krzykliwego, kani czarnej (zwłaszcza w perspektywie uszczuplenia żerowisk przez odstraszający i płoszący wpływ terenu zabudowanego instalacjami przemysłowymi służącymi do wytwarzania energii) wraz ze szczegółowym rozpoznaniem lokalizacji żerowisk ww. gat. ptaków.
- konieczne są badania uzupełniające uwzględniający aspekt wczesnowiosenny marzec – kwiecień -początek maja w odniesieniu do płazów i ich migracji oraz początku sezonu lęgowego ptaków;
- należy szczegółowo przedstawić działania minimalizujące włącznie z oceną ich skuteczności.
W odniesieniu do Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Wschód raport ooś powinien zawierać:
- kompleksową analizę krajobrazową;
- szczegółową i rzetelną analizę możliwości łamania zakazów określonych dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego — Wschód w/w. rozporządzeniu Nr 136 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008 r.
W odniesieniu do innych obszarów chronionych należy przedstawić ocenę możliwości wpływu na walory przyrodnicze Mazurskiego Parku Krajobrazowego (co szczegółowo wskazano powyżej) 
i obszarów Natura 2000 Puszcza Piska i Ostoja Poligon Orzysz.”
W dniu 06.06.2022 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni 
w Giżycku pismem znak BI.ZZŚ.3.4360.88.2022.AS wezwał do uzupełnienia przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia. Burmistrz Orzysza wezwaniem z dnia 07.06.2022 r. wezwał zatem Wnioskodawcę do złożenia stosownych wyjaśnień w zakresie:
„1. Z KIP wynika, iż inwestycja zlokalizowana będzie na powierzchni ok. 122 ha. W związku 
z powyższym należy dokonać analizy występowania na danym terenie zbiorników wodnych, zbiorników astatycznych w postaci lokalnych zagłębień terenowych z okresowo występującą wodą, cieków wodnych, rowów melioracyjnych oraz obszarów od wód zależnych (typu torfowiska, mokradła, zabagnienia, podmokłe łąki itp.) wraz z określeniem wpływu realizacji inwestycji na ww. obszary, 
a także przedstawieniem rozwiązań dotyczących ich zabezpieczenia. Zdaniem tut. Organu obszary te powinny być wyłączone z terenu zainwestowania. W przypadku stwierdzenia występowania ww. obszarów należy dokonać ponownego przeliczenia powierzchni terenu przeznaczonego pod inwestycję, wykluczając ww. kontury z obszaru przedsięwzięcia.
2. Przedstawienie powierzchni całkowitej działek objętych analizą z uwagi na rozbieżne informacje podane w KIP tj. na str. 21 jako łączną powierzchnię działek podaje się ok. 140 ha, natomiast na str. 37 KIP oraz str. 6 Opinii przyrodniczej - ok. 156 ha.
3. Z danych Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (źródło: www.wody.isok.gov.pl) wynika, iż na terenie działek nr 15/2 oraz 16/4 obr. Grzegorze występują liczne rowy melioracyjne, teren jest podmokły (dot. dz. nr 15/2), zaś na granicy analizowanych działek znajduje się naturalny ciek wodny — Szwejkówka. Według zapisów przedstawionych na str. 40 KIP oraz str. 32 Opinii przyrodniczej obszar działek nr 15/2 oraz 16/4 ze względu na walory przyrodnicze rekomendowany jest do wyłączenia z obszaru planowanej inwestycji. Niemniej jednak - jak wynika z zapisów na str. 58 KIP — w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia na części działki nr 16/4 planuje się zlokalizowanie stacji ładowania pojazdów. W związku z powyższym należy przeanalizować i uzasadnić możliwość posadowienia ww. stacji w obrębie przedmiotowej działki.
4. Doprecyzowanie informacji nt. budowy przyłącza wodociągowego, ewentualnego zrzutu wody, powstawania produktów ubocznych.
5. Doprecyzowanie informacji nt. odprowadzania wód opadowych z terenów utwardzonych.
6. Z uwagi na lokalizację części analizowanych działek w obszarze Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Wschód oraz w otulinie Mazurskiego Parku Krajobrazowego należy dokonać analizy zgodności przedsięwzięcia z celami środowiskowymi dla ww. obszarów mając na uwadze zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).
7. Wskazania, czy realizacja planowanego zamierzenia związana będzie ze szczególnym korzystaniem z wód, korzystaniem z usług wodnych lub wykonywaniem urządzeń wodnych w całości lub w części na terenach zamkniętych w rozumieniu art. 3 pkt. 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r poz. 1973 z późn. zm.), z uwagi na sąsiedztwo terenów przez które przebiegają linie kolejowe. Powyższa informacja jest niezbędna do określenia organu Wód Polskich właściwego w przedmiotowej sprawie.”
Przedmiotowe uzupełnienie Inwestor złożył do tut. Organu w dniu 27.06.2022 r. wyjaśniając min.:
„Ad.l. Zaczynając od najbardziej wysuniętej na zachód części inwestycji czyli działek ewid. nr 141,187/2,1/16, 10 oraz 18/5, obręb Grzegorze, po przeprowadzonych wizjach terenowych stwierdza się, iż jedynie na terenie działki nr 1/16 w jej południowo-wschodniej części znajduje się niewielkie skupisko drzew z być może okresowo występującą wodą. Teren ten został wyłączony spod zabudowy planowaną infrastrukturą. Na działce nr 180 obręb Grzegorze, położonej w centralnej, północnej części inwestycji, nie ma zbiorników wodnych, cieków, zagłębień itp. a na tej działce będzie posadowiona wyłącznie stacja transformatorowa WN bądź hydrolizer, na niezadrzewionej części działki. Przy zachodniej granicy wschodniej części inwestycji, czyli działki ewid. nr 16/4 obręb Grzegorze, biegnie ciek wodny wraz z przylegającymi do niego rowami melioracyjnymi a w północnej części działki znajduje się miejsce gdzie być może okresowo występuje woda, jednak właśnie z tych względów prawie cały obszar działki, ze względu na walory przyrodnicze został wyłączony z obszaru planowanej inwestycji. Pod zabudowę został przeznaczony jedynie niewielki fragment powierzchni działki (nie większy niż 0,5 ha), w jej południowo-wschodnim rogu, gdzie nie ma żadnych cieków wodnych ani rowów melioracyjnych. Analizując południową część inwestycji czyli działki ewid. nr 50, 51, 53, 58/3 i 101 obręb Gaudynki, tereny, na których czasowo może występować woda znajdują się na pograniczu działek 50 i 51, w ich centralnej części oraz na terenie działki 101 i 58/3. Wszystkie tereny gdzie mogą występować obszary podmokłe zostały wyłączone z zagospodarowania przedmiotową farmą fotowoltaiczną. Do niniejszego pisma załącza się raz jeszcze Planowane Zagospodarowanie Terenu -Załącznik nr 1 - planowanej inwestycji gdzie widać, które tereny zostały wyłączone spod zabudowy panelami fotowoltaicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą. Biorąc pod uwagę powyższe, wszystkie tereny podmokłe, tereny cieków i rowów melioracyjnych zostały wyłączone spod zabudowy już na etapie przygotowywania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i zostało to zobrazowane na załącznik nr 4 do KIP - Planowane zagospodarowanie terenu. Ze 140 ha przeznaczonych pod inwestycję, ze względu na walory przyrodnicze wyłączone zostało 18 ha tym samy finalnie przewiduje się realizacje inwestycji na ok. 122 ha.
W ramach inwestycji planuje się następujące działania ochronne dla środowiska gruntowo-wodnego
Na etapie realizacji inwestycji przestrzegane będą następujące wytyczne:
- Magazynowanie olejów, smarów i materiałów niezbędnych do eksploatacji, konserwacji sprzętu będzie odbywało się poza miejscem realizacji prac; o Zaplecze budowy zostanie wyposażone w system odbioru oraz odprowadzania ścieków bytowych w postaci instalacji przenośnych toalet, które odbierane będą regularnie przez firmy, które zajmują się wywozem nieczystości płynnych; 
- Ścieki powstające podczas budowy obejmie postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami;
- Teren realizacji przedsięwzięcia (plac budowy) będzie wyposażony w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów); 
- Transformatory zostaną zabezpieczone przed wyciekiem poprzez zamontowanie szczelnej misy olejowej, gwarantującej pomieszczenie całej objętości oleju znajdującego się w urządzeniu na wypadek jego awarii. Misa olejowa będzie wykonana z materiału zapewniającego nie przedostanie się oleju do środowiska gruntowo-wodnego.
- Nie będą wykonywane naprawy sprzętu i pojazdów na terenie realizacji inwestycji.
Na etapie eksploatacji:
- Nie przewiduje się poboru wody, w tym na cele związane z myciem paneli, dzięki czemu nie powstaną ścieki socjalno-bytowe i technologiczne;
- Z terenu inwestycji będą jedynie odprowadzane wody opadowe, a ich jakość będzie odpowiadać poziomowi tła;
- W celu uniknięcia przedostawania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno- gruntowego na wypadek awarii jest zastosowanie transformatora olejowego z misą zabezpieczającą 100 % objętości używanego oleju. Misa wykonana będzie z materiałów nieprzepuszczających ciecz izolacyjną lub olej do środowiska gruntowo-wodnego.
Ad.2. Wnioskodawca pragnie wyjaśnić, iż badaniami terenowymi zostało objętych 156 ha, w tym wszystkie działki objęte wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (nr 50, 51, 53, 58/3 i 101 obręb 0008 Gaudynki oraz działki ewidencyjne nr 1/16,10,16/4,18/5,141,180 i 187/2 obręb 0011 Grzegorze) jak również działki 15/2,139 i 179/3 obręb Grzegorze. Po przeprowadzeniu badań terenowych Wnioskodawca zdecydował się na wyłączenie spod inwestycji działek 15/2,139 
i 179/3 obręb Grzegorze, ze względu na wysokie walory przyrodnicze. W związku z powyższym, badania przeprowadzono na 156 ha, uwzględniając wnioski z nich wyłączono z planowanej inwestycji obszar trzech działek wymienionych w akapicie powyżej, tym samym całkowita powierzchnia działek inwestycyjnych, objętych wnioskiem wynosi ok. 140 ha (działki wymienione w akapicie pierwszym).
Ad.3. Jak napisano w odpowiedzi na pytanie 1 przy zachodniej granicy wschodniej części inwestycji, czyli działki ewid. nr 16/4 obręb Grzegorze, biegnie ciek wodny wraz z przylegającymi do niego rowami melioracyjnymi a w północnej części działki znajduje się miejsce gdzie być może okresowo występuje woda, jednak właśnie z tych względów prawie cały obszar działki, ze względu na walory przyrodnicze został wyłączony z obszaru planowanej inwestycji. Pod zabudowę został przeznaczony jedynie niewielki fragment powierzchni działki (nie większy niż 0,5 ha), w jej południowo-wschodnim rogu, gdzie nie ma żadnych cieków wodnych ani rowów melioracyjnych. Działka ewid. nr 15/2 nie zaś jest objęta przedmiotowym wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (została wyłączona z inwestycji od razu po przeprowadzeniu badań terenowych i nie była nawet uwzględniana przy pisaniu opracowania KIP).
Ad.4. Na obecnym etapie planowania inwestycji nie ma doprecyzowanych informacji na temat przebiegu przyłącza wodociągowego. Kwestia ta będzie ustalana na etapie projektu budowlanego. Ewentualne zrzuty wody nie będą miały miejsca w planowanej inwestycji a powstającym produktem ubocznym będzie tlen.
Ad. 5. Tereny utwardzone w ramach niniejszej inwestycji będą zajmowały stosunkowo niewielkie powierzchnie uszczelnionych pod planowane budynki stacji transformatorowych, stację transformatorową WN/hydrolizer oraz stację ładowania pojazdów. Będzie to zaledwie kilka procent w skali całej inwestycji. Nie wpłynie to w znaczącym stopniu na gospodarkę wodną i odprowadzanie wód opadowych na terenie wokół nich. Nadal będzie to naturalny spływ powierzchniowy i infiltracja. Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się powstawania wód opadowych zanieczyszczonych, dlatego wody opadowe i roztopowe będą naturalnie infiltrować do gruntu. Na etapie eksploatacji sytuacja się nie zmieni, wody opadowe z powierzchni dróg technicznych i placów będą infiltrowały do gruntu.
Ad.6. Część obszaru planowanej inwestycji (tj. dz. ew. o nr 1/16, 10, 18/5, 139, 141 i 187/2 w obrębie Grzegorze oraz na działkach o nr 50, 51, 53 i 101 w obrębie Gaudynki) są położone na terenie objętych formą ochrony przyrody. Dlatego w opinii przyrodniczej w rozdziale 5 na stronach 27-29 poddano analizie odziaływanie przedsięwzięcia na Obszar Chronionego Krajobrazu „Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Wschód" oraz na otulinę Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Zrealizowana analiza na obowiązujące zakazy w/w Obszarów wykazała, że realizacja oraz eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie wiązała się ze złamaniem zakazów ustanowionych dla tych obszarów chronionych.
Ad. 7. Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenach zamkniętych a tym samym nie będzie miało miejsca szczególne korzystanie z wód, z usług wodnych lub wykonywanie urządzeń wodnych w całości lub w części na terenach zamkniętych w rozumieniu art. 3 pkt. 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.). Zgodnie z Załącznikiem nr 14 „TERENY ZAMKNIĘTE ZASTRZEŻONE ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA,, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE, DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO do Decyzji Nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe, tereny zamknięte w pobliżu planowanej inwestycji znajdują się na działkach ewidencyjnych nr 218/1, 218/2 i 448/1, obręb Grzegorze, gm. Orzysz. Działki te nie wchodzą w obszar planowanej inwestycji 
i w związku z tym nie będą wykonywane na nich żadne prace.”
Przedmiotowe uzupełnienie przesłano do organów współdziałających w dniu 24.06.2022 r. pismem znak WIG.6220.3.13.2022.DGA.
Burmistrz Orzysza zawiadomieniem/obwieszczeniem znak: WIG.6220.3.14.2022.DGA 
w dniu 24.06.2022 r. zawiadomił strony o w/w uzupełnieniu. 
W dniu 21.07.2022 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku opinią znak: BI.ZZŚ.3.4360.88.2022.AS nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla w/w przedsięwzięcia.
W oparciu o istniejące uwarunkowania środowiskowe oraz uwzględniając opinię organu ochrony środowiska oraz PPIS w Piszu biorącego udział w ocenie oddziaływania na środowisko Burmistrz Orzysza wydał postanowienie (znak: WIG.6220.3.20.2022.DGA z dnia 29.08.2022r. nakładające na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz ustalając jednocześnie zakres raportu 
o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 
Burmistrz Orzysza zawiadomieniem/obwieszczeniem znak: WIG.6220.3.21.2022.DGA w dniu 29.08.2022 r. zawiadomił strony o w/w postanowieniu. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Orzyszu bip.orzysz.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Szwejkówko, Grzegorze, Nowe Guty, Gaudynki. Od w/w postanowienia nie wpłynęło zażalenie.
W dniu 12.10.2022 r. tut. Organ postanowieniem znak WIG.6220.3.23.2022.DGA zawiesił przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko.
Do tut. Organu w dniu 18.11.2022 roku Wnioskodawca złożył wraz z pismem przewodnim raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z zapisem na nośniku CD. 
W dniu 23.11.2022 r. Wnioskodawca złożył wraz z pismem przewodnim uzupełnienie raportu o dokument „Analiza oddziaływania na krajobraz „Farmy fotowoltaicznej Orzysz” o łącznej mocy do 100MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.
W dniu 24.11.2022 r. Burmistrz Orzysza podjął postanowieniem znak WIG.6220.3.26.2022.DGA przedmiotowe postępowanie. 
Po przedłożeniu przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Burmistrz Orzysza, pismem z dnia 24 listopada 2022 r., znak: WIG.6220.3.28.2022.DGA wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, oraz pismem z dnia 24 listopada 2022 r., znak: WIG.6220.3.29.2022.DGA wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Piszu zgodnie z art. 77 ww. ustawy ooś z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Do wniosku dołączono raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” opracowany listopad 2022 r. 
Burmistrz Orzysza obwieszczeniem z dnia 24.11.2022 r. (data umieszczenie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu 28.11.2022 r.) znak WIG.6220.3.32.2022.DGA poinformował o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz”.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz w miejscu planowanej inwestycji na Tablicy Ogłoszeń miejscowości Szwejkówko, Grzegorze, Nowe Guty, Gaudynki.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu Opinią Sanitarną z dnia 01.12.2022 r. (data wpływu 01.12.2022 r.) znak: ZNS.9022.4.15.2022 uzgodnił inwestycję w zakresie sanitarno-higienicznym i zdrowotnym i określił warunki jej realizacji, które zostały literalnie wskazane w sentencji niniejszej decyzji.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 02.12.2022 r. znak: WOOŚ.4221.119.2022.BG.2 wezwał do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji do uzgodnienia.
 W odpowiedzi na w/w pismo Burmistrz Orzysza w dniu 07.12.2022 r. przesłał wymagane uzupełnienie o płytę CD z zapisem danych Raportu. 
Burmistrz Orzysza zawiadomieniem/obwieszczeniem znak: WIG.6220.3.37.2022.DGA w dniu 07.12.2022 r. zawiadomił strony o w/w uzupełnieniu.
W dniu 23.12.2022 r. obwieszczeniem znak: WIG.6220.3.39.2022.DGA Burmistrz Orzysza przedłużył termin udziału społeczeństwa w postępowaniu z uwagi na fakt, trwającej analizy dokumentacji przez RDOŚ w Olsztynie. Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Orzyszu oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz w miejscu planowanej inwestycji na Tablicy Ogłoszeń miejscowości Szwejkówko, Grzegorze, Nowe Guty, Gaudynki.
W dniu 09.01.2023 r.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem znak: WOOŚ.4221.119.2022.BG.3 przedłużył termin na załatwienie sprawy.
Burmistrz Orzysza zawiadomieniem/obwieszczeniem znak: WIG.6220.3.43.2022.DGA w dniu 24.02.2023 r. zawiadomił strony o wyznaczeniu nowego terminu na załatwienie sprawy 
z uwagi na trwającą analizę dokumentacji w RDOŚ w Olsztynie.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, pismem z 03.03.2023 r., znak: WOOŚ.4221.119.2022.BG.4, wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnienie informacji zawartych w raporcie ooś o następujące informacje i wyjaśnienia:
„W odniesieniu do terenu inwestycji:
a) Z uwagi na rozległe przestrzennie ograniczenia wynikające z planowanych na tym obszarze elektrowni słonecznych należy wyznaczyć korytarze ekologiczne zwracając uwagę na sposób ogrodzenia terenu. Postuluje się wyznaczenie korytarzy ekologicznych między innymi 
w obrębie działek nr 1/16 i 18/5.
b) Proszę uzasadnić przesłanki, którymi kierowano się wyznaczając korytarze ekologiczne, aby zniwelować negatywny wpływ przedsięwzięcia na możliwości migracyjne zwierząt na tym terenie, uwzględniając inne elektrownie, jakie planuje się zrealizować w regionie.
c) W raporcie ooś czytamy, iż „istnieje możliwość zagospodarowania terenu poprzez wprowadzenie zieleni izolacyjnej w taki sposób, aby całkowicie zasłonić instalację 
i wkomponować ją w krajobraz". Proszę przedstawić, scharakteryzować plan nasadzeń zieleni izolacyjnej.
W zakresie oddziaływania na teriofaunę:
a) W opinii przyrodniczej czytamy: „Przeprowadzona w ramach inwentaryzacji teriofauny naziemnej waloryzacja terenu i otoczenia przedsięwzięcia posiada ograniczoną formułę prezentacji, co uwarunkowane jest charakterem rozpatrywanego terenu przeznaczonego pod inwestycję”.
- Proszę uzasadnić i zobrazować jakie są powody tego ograniczenia.
- W jaki sposób ograniczenia te miały wpływ na możliwość wykonania inwentaryzacji terenu i otoczenia przedsięwzięcia?
Przedstawić na załączniku graficznym rozmieszczenie zinwentaryzowanej teriofauny.
Opisać i wyznaczyć na załączniku graficznym lokalne trasy przemieszczania się teriofauny.”
Burmistrz Orzysza zawiadomieniem/obwieszczeniem znak: WIG.6220.3.46.2022.DGA 
w dniu 07.03.2023 r. zawiadomił strony o wyznaczeniu nowego terminu na załatwienie sprawy 
z uwagi na trwającą analizę dokumentacji w RDOŚ w Olsztynie.
Pismem z dnia 03.04.2023 r. Wnioskodawca ustanowił w sprawie nowego pełnomocnika.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, pismem z 04.04.2023 r., znak: WOOŚ.4221.119.2022.BG.5, wyznaczył przedłużenie terminu na złożenie w/w uzupełnienia przez Inwestora.
Burmistrz Orzysza zawiadomieniem/obwieszczeniem znak: WIG.6220.3.48.2022.DGA 
w dniu 06.04.2023 r. zawiadomił strony o wyznaczeniu nowego terminu na załatwienie sprawy 
z uwagi na trwającą analizę dokumentacji w RDOŚ w Olsztynie.
W dniu 06.04.2023 r. do tut. organu wpłynęło pismo Wnioskodawcy o złożeniu do RDOŚ 
w Olsztynie wniosku o wydłużenie terminu na złożenie uzupełnienia Raportu dla planowanej inwestycji.
Burmistrz Orzysza zawiadomieniem/obwieszczeniem znak: WIG.6220.3.47.2022.DGA 
w dniu 06.04.2023 r. zawiadomił strony o wyznaczeniu nowego terminu na załatwienie sprawy 
z uwagi na trwającą analizę dokumentacji w RDOŚ w Olsztynie.
W trakcie trwania procedury w przedmiotowym postępowaniu w dniu 12.05.2023 r. wpłynął sprzeciw mieszkańców wsi Grzegorze, (według listy 16 podpisów mieszkańców) przeciw budowie farmy fotowoltaicznej. W złożonej petycji wobec planowanego przedsięwzięcia mieszkańcy wskazali, że:
„Wybudowanie wyżej wymienionej inwestycji narusza zasady ładu przestrzennego i koliduje 
z sąsiadująca zabudowa. W obecnym stanie prawnym farmy fotowoltaiczne o tak dużej powierzchni zalicza się do zabudowy przemysłowej, która podlega zasadzie dobrego sąsiedztwa. Tego typu inwestycje znacząco wpływają bowiem na estetykę krajobrazu i zniekształcają piękno naturalnego otoczenia. Przy tym, skutki inwestycji dla właścicieli okolicznych nieruchomości odczuwane będą przez co najmniej 30 lat (okres trwałości ogniw fotowoltaicznych), co oznacza, że przez taki okres czasu, zamiast przyrody i pięknego zielonego krajobrazu, będziemy mieli szklano - blaszane powierzchnie ogrodzone siatką. Co przy tym istotne, planowana inwestycja godzi w nasze prawo własności, gdyż utrudni obrót i obniży wartość okolicznych nieruchomości. Pomimo bliskości jeziora Śniardwy i rozległych terenów leśnych, nie będziemy mieli już możliwości przekształcenia naszych pól chociażby pod rekreację, czy też potrzeby mieszkaniowe. Trudno bowiem sobie wyobrazić, że znajdzie się ktoś zainteresowany odpoczynkiem, czy też zamieszkaniem przy kilkusethektarowej elektrowni. Poza zmianą krajobrazu zniechęcić potencjalnych kupców może również wpływ tak rozległej fotowoltaiki na otoczenie, w tym negatywne skutki zdrowotne, jakie może wywoływać pole elektromagnetyczne. Mieszkańcy wsi Grzegorze i właściciele nieruchomości zdają sobie sprawę, że długi okres ekspozycji na pole elektromagnetyczne generowane przez instalację fotowoltaiczną wpływa na zdrowie ludzi, zwłaszcza dzieci, kobiety w ciąży i osoby starsze. Skutki zdrowotne to m.in. bóle głowy, problemy z koncentracją, zmęczenie, drażliwość, zaburzenia snu. Nadto, wytwarzane ciepło poprzez farmę fotowoltaiczną i tak duże połacie powierzchni pokryte taflą szkła znacząco osuszą teren, powodując wysychanie stawów, rozlewisk i innych zbiorników wodnych, co doprowadzi do obniżenie wód gruntowych. Rozważając kwestie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi należy mieć zarazem na uwadze zasadę przezorności - zasada prawa unijnego (art.191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej TFUN), która jako tzw. ogólna zasada powinna być uwzględniona przy interpretacji wszystkich przepisów ochrony środowiska oraz przy podejmowaniu decyzji w sprawach administracyjnych. Zasada ta wymaga, aby wszelkie prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków traktować, jak pewność ich wystąpienia. Decyzje podejmowane w sprawach ważnych dla środowiska przyrodniczego i lokalnej społeczności mają bowiem znaczenie nie tylko na teraźniejszą sytuację społeczno- gospodarczą, ale także na przyszłe pokolenia mieszkańców i zrównoważony rozwój gminy. Nie można jednocześnie zapominać, iż planowana elektrownia fotowoltaiczną po zakończeniu okresu żywotności paneli, stanowić będzie istotny problem pod katem utylizacji i doprowadzenie terenu do pierwotnego stanu. Znając realia, inwestor, którym zapewne będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy likwidacji farmy będzie kierował się głównie względami ekonomicznymi, o ile w ogóle przedmiotową likwidację przeprowadzi. W przypadku bowiem wszczęcia postępowania likwidacyjnego, bądź upadłościowego spółki, brak będzie podmiotu, od którego można będzie wyegzekwować ten obowiązek. Sytuacja taka może doprowadzić do katastrofy ekologicznej, zwłaszcza mając na uwadze skalę kumulacji substancji trujących, metali ciężkich i innych szkodliwych pierwiastków znajdujących się w tonach zużytych toksycznych paneli. Wszystkie te szkodliwe substancje przedostaną się ostatecznie do gleby, wód gruntowych i całego naszego środowiska naturalnego. Zagrożenie skażeniem należy przy tym ocenić biorąc pod uwagę, gdzie powstać ma farma fotowoltaiczną. Została ona bowiem zaplanowana w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000, Ostoja Poligon Orzysz, Puszczy Piskiej i Parku Krajobrazowego. W przypadku skażenia, nieodwracalne szkody zostaną wyrządzone również na terenach już teraz objętych szczególną ochroną. Ucierpią wówczas siedliska zwierząt i roślin, często objętych ścisłą ochroną gatunkową. Co więcej, zmiany w krajobrazie i w warunkach środowiskowych, takie jak utrata siedlisk, hałas generowany przez prace transformatorów, emisja światła czy ciepła, już teraz będą wpływać negatywnie na migrację, rozmnażanie i zachowanie zwierząt. Na marginesie zauważyć także trzeba, iż na działkach, na których planowana jest inwestycja oraz działkach sąsiadujących, nie ma odpowiedniej infrastruktury elektrycznej pozwalającej na odbiór wyprodukowanej energii. Generalnie sieć elektroenergetyczna nie była modernizowana od dłuższego czasu i nie jest planowana jej modernizacja. Zatem przyjęcie tak dużej ilości wyprodukowanej energii będzie powodowała duże problemy dla mieszkańców, powodując uciążliwe awarie i pozbawiając ludzi prądu. Mając na uwadze wszystkie podniesione argumenty uznać należy, iż planowana inwestycja budowy farmy fotowoltaicznej doprowadzi do niepowetowanych szkód, zarówno w majątku właścicieli okolicznych nieruchomości, jak i w środowisku naturalnym, obniżając jednocześnie jakość i komfort życia wszystkich mieszkańców. Z tego też względu inwestor nie powinien otrzymać zgody na realizację inwestycji, która kłuci się z dobrem okolicznych właścicieli i mieszkańców.”
Ponadto do tut. Organu wpłynęło w dniu 12.05.2023 r. 14 pism (część osób składających pisma są stronami postępowania) pt. „Sprzeciw przeciwko zawiadomieniu - obwieszczeniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „ Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50,51,53,58/3,101, położonych 
w obrębie Gaudynki oraz 1/16,10,16/4,18/5,141,180,187/2 położonych w obrębie Grzegorze , gmina Orzysz”.
Wszystkie te pisma zawierały powielone argumenty z sprzeciwu mieszkańców przytoczonego wyżej. tj. „Działając jako właściciel wyrażam swój sprzeciw odnośnie lokalizacji inwestycji, dla przedsięwzięcia pn ,,Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50,51,53,58/3,101, położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16,10,16/4,18/5,141,180,187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz Wybudowanie wyżej wymienionej inwestycji narusza zasady ładu przestrzennego i koliduje z sąsiadująca zabudową. 
W obecnym stanie prawnym , farmy fotowoltaiczne o tak dużej powierzchni zalicza się do zabudowy przemysłowej, która podlega zasadzie dobrego sąsiedztwa. Na w/w działkach oraz działkach sąsiadujących nie ma odpowiedniej infrastruktury elektrycznej pozwalającej na odbiór wyprodukowanej energii. Generalnie sieć elektroenergetyczna nie była modernizowana od dłuższego czasu i nie jest planowana a przyjęcie tak dużej ilości wyprodukowanej energii będzie powodowała duże problemy dla mieszkańców. Wybudowanie farmy i nie dostosowania przyłączy bezpośrednio do sieci zniszczy otoczenie, a także obniży komfort naszego życia. Mieszkańcy wsi i właściciele nieruchomości zdają sobie sprawę, że długi okres ekspozycji na pole elektromagnetyczne generowane przez panele fotowoltaiczne wpływa na zdrowie ludzi, zwłaszcza dzieci, kobiety w ciąży i osoby starsze. Skutki zdrowotne to m.in. bóle głowy, problemy z koncentracją , zmęczenie, drażliwość , zaburzenie snu. Wytwarzane ciepło poprzez farmę fotowoltaiczną i tak duże połacie powierzchni pokryte taflą szkła znacząco osuszą teren, powodując wysychanie stawów, rozlewisk i innych zbiorników wodnych co doprowadzi do obniżenie wód gruntowych. Od kilku lat mamy niski poziom wody gruntowej. Teren gdzie ma powstać farma znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz i Puszcza Piska ,będzie miało to negatywny wpływ na środowisko naturalne, w tym siedliska zwierząt i roślin, a także na krajobraz. Zmiany w krajobrazie 
i w warunkach środowiskowych, takie jak utrata siedlisk, hałas generowany przez prace transformatorów, emisja światła , ciepła wpływają na migracje , rozmnażanie i zachowanie zwierząt. Budowa elektrowni wpłynie negatywnie na wartość naszych nieruchomości. Zmiana krajobrazu oraz wpływ na otoczenie , w tym negatywne skutki zdrowotne mogą zniechęcić potencjalnych kupców 
i znacząco obniżyć wartość działek, nieruchomości. Budowa elektrowni fotowoltaicznej znacząco wpłynie na estetykę krajobrazu i zniekształci piękno naturalnego otoczenia. Farma będzie szpeciła nasz krajobraz przez około 30 lat, a przez te lata zamiast przyrody i krajobrazu będziemy mieli szklano blaszane powierzchnie ogrodzone siatką. Kolejny problem w późniejszym czasie to utylizacja 
i doprowadzenie terenu do pierwotnego stanu. Znając realia , inwestor przy likwidacji farmy będzie kierował się głównie względami ekonomicznymi, co może doprowadzić do katastrofy ekologicznej przy tak wielkiej kumulacji substancji trujących, metali ciężkich i innych szkodliwych pierwiastków znajdujących się w tonach zużytych toksycznych paneli, które mogą przedostać się do gleby i naszego środowiska naturalnego. Budowa elektrowni to nowość od kilku lat, rozważając kwestie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi należy mieć na uwadze zasadę przezorności -zasada prawa unijnego ( art.191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej TFUN), która jako tzw. ogólna zasada powinna być uwzględniona przy interpretacji wszystkich przepisów ochrony środowiska oraz przy podejmowaniu decyzji w sprawach administracyjnych. Zasada ta wymaga, aby wszelkie prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków traktować, jak pewność ich wystąpienia. Decyzje podejmowane w sprawach ważnych dla środowiska przyrodniczego i lokalnej społeczności mają znaczenie nie tylko na teraźniejszą sytuację społeczno-gospodarczą , a także na przyszłe pokolenia mieszkańców i zrównoważony rozwój gminy.”
W dniu 02.06.2023 r. Wnioskodawca złożył uzupełnienie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ w Olsztynie do którego dołączył:
Załącznik nr 1. Propozycja wyznaczenia korytarzy ekologicznych. 
Załącznik nr 2. Rozmieszczenie zinwentaryzowanej teriofauny. 
Załącznik nr 3. Lokalne trasy przemieszczania się teriofauny. 
Załącznik nr 4. Dogodne biotopy dla zwierząt występujące w sąsiedztwie. 
Załącznik nr 5. Lokalizacja rewiru orlika krzykliwego. 
Załącznik nr 6. Miejsca koncentracji ptaków. 
Załącznik nr 7. Wyniki wykonanej waloryzacji elementów przyrody.
 Ponadto Wnioskodawca udzielił wyjaśnień zgodnie z wezwaniem RDOŚ w Olsztynie min.: „Inwentaryzację rozpatrywanego terenu polegającą na pieszym przemarszu terenu i obserwacjach bezpośrednich oraz odnotowywaniu śladów bytowania (np. tropy czy odchody) i notowaniu podczas wszystkich wizyt zasobów przyrodniczych, przeprowadzono od maja 2021 do czerwca 2022 roku. Podczas przeszukiwania rozpatrywanego obszaru znaczenie ewentualnych lokalnych tras przemieszczania się ssaków oceniano wyróżniając wykorzystywanie terenu przez duże ssaki parzystokopytne i drapieżne (dla ssaków średniej i małej wielkości dzięki działaniom minimalizującym inwestycja nie będzie stanowić istotnej bariery migracyjnej). W oparciu o materiały Instytutu Badania Ssaków PAN (Jędrzejewski i in 2005, 2006, 2012; geoserwis gdoś, mapa korytarze, natura2000.eea.europa.eu) ustalono, że obszar planowanej inwestycji znajduje się poza wyznaczonymi korytarzami ekologicznymi. Większą aktywność ssaków odnotowano jedynie wzdłuż dróg gruntowych co nie może dziwić ponieważ ok. 70% działek inwestycyjnych jest ogrodzona płotem, który obecnie uniemożliwia dostanie się dużych ssaków na obszar planowanego posadowienia paneli fotowoltaicznych, a działki nieogrodzone prawie w całości zostały wyłączone z obszaru planowanej inwestycji. Uwzględniając wszystkie aspekty funkcjonowania farmy fotowoltaicznej oraz przyjęte działania minimalizujące, planowana inwestycja nie może znacznie wpływać na przerwanie potencjalnych szlaków migracyjnych dużych ssaków. Zachowanie przerwy między ogrodzeniem, a powierzchnią ziemi umożliwi swobodne przemieszczanie się ich i nie będzie stanowić bariery migracyjnej zarówno dla płazów, jak i małych i średniej wielkości ssaków. Ponadto planowana farma fotowoltaiczna jest podzielona na kilka osobnych powierzchni, pomiędzy którymi zachowane zostaną przestrzenie umożliwiające swobodne przemieszczanie się nawet dużych ssaków. Również efekt skumulowany planowanej inwestycji z uwzględnieniem innych elektrowni, jakie planuje się zrealizować w regionie można uznać, za mało istotny pod względem wpływu na pogorszenie szlaków migracyjnych ponieważ większość działek inwestycyjnych, które nie były ogrodzone zostały wyłączone z obszaru inwestycji. Przeznaczone pod inwestycję działki są obecnie w ponad 70% ogrodzone i stanowią barierę migracyjną dla dużych ssaków. W ramach działań minimalizujących zaplanowano wprowadzanie korytarzy migracyjnych na największych działkach inwestycyjnych, które są obecnie w całości ogrodzone co przyczyni się do polepszenia warunków migracyjnych dla dużych ssaków (Załącznik nr1.). Jeżeli w trakcie prac Wnioskodawca faktycznie zdecyduje się na nasadzenia zieleni izolacyjnej to w celu ograniczenia widoczności farmy, możliwe jest wprowadzenie nasadzeń wzdłuż dróg oraz od strony terenów mieszkaniowych. Aby nasadzenia miały jak najbardziej naturalny wygląd należy wykorzystać gatunki rodzime i pospolite, które występują w okolicy. Mogą to być krzewy: tarniny, dzikiej róży, bzu czarnego, głogu, leszczyny itp. oraz dla urozmaicenia drzewa, tj.: brzoza brodawkowata, sosna zwyczajna, grab pospolity, lipa drobnolistna itp. Pozostawienie wąskiego pasa (5-10 m) zieleni naturalnej, w której ingerencja człowieka będzie ograniczona pozwoli w krótkim czasie na pojawienie się również innych gatunków roślin w tym roślinności zielnej, która dodatkowo wzbogaci krajobraz obszaru. Jednocześnie, pasy zieleni izolacyjnej o różnorodnym składzie gatunkowym będą stanowiły doskonałe siedlisko dla różnych gatunków zwierząt, zwłaszcza ptaków. Jest to rozwiązanie opcjonalne, które zostanie bardziej doprecyzowane na etapie projektu budowlanego. Znaczny obszar planowanej inwestycji bo około 70% powierzchni działek przeznaczonych pod inwestycję (w tym największa powierzchnia inwestycyjna na działce nr 1/16, Fot. 3.) jest ogrodzona płotem, który obecnie nie umożliwia dostania się dużych ssaków na obszar planowanego posadowienia paneli fotowoltaicznych (Fot. 4). Ograniczenia te niemiały istotnego wpływu na możliwość wykonania inwentaryzacji teriofauny naziemnej, ale zarówno ogrodzenie znacznej powierzchni działek inwestycyjnych jak i intensywne użytkowanie rolnicze gruntów przeznaczonych pod inwestycje miało wpływ na wyniki inwentaryzacji. Ogrodzenie na działkach ograniczało możliwość migracji dużych ssaków oraz uniemożliwiało ich żerowanie na ich obszarze. 
W sąsiedztwie planowanej inwestycji znajduje się 1 rewir orlika krzykliwego (lokalizacja przedstawiona w Załączniku nr 5). Po wyłączeniu z obszaru inwestycji najbliższej działki znajdującej się w pobliżu miejsca rozrodu tego gatunku (działka nr 139), granica planowanej inwestycji będzie oddalona w najbliższym miejscu o ok. 500 m, a więc nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca rozrodu. W podobnej odległości od miejsca rozrodu znajduje się zabudowa mieszkalna miejscowości Grzegorze. Obszar przeznaczony pod inwestycję jest obecnie intensywnie użytkowany rolniczo, w ostatnich dwóch sezonach głównie obsiewany kukurydzą, a więc najmniej sprzyjający sposób użytkowania dla orlika krzykliwego bo praktycznie od czerwca do odlotu tego gatunku
 z naszego kraju obszar ten żerowiskowo jest dla niego niedostępny (uprawa kukurydzy jest wysoka 
i zwarta uniemożliwiając żerowanie). Jak wykazała inwentaryzacja przyrodnicza, kluczowe żerowisko tego gatunku znajduje się na użytkach zielonych zlokalizowanych wzdłuż rzeki Orzysza, która jest zlokalizowana na północny-wschód od miejsca rozrodu orlika oraz planowanej inwestycji. Z obszaru inwestycji zostały wyłączone działki nr 15/2, 16/41 i 79/3, na których znajdują się dogodne warunki żerowiskowe dla tego gatunku. Ponadto pokrycie terenu panelami przyczyni się do wykształcenia pomiędzy nimi półnaturalnych zbiorowisk murawowych zdominowanych przez wysoką roślinność zielną. Stworzenie takiej enklawy wpłynie w sposób istotny na zwiększenie zasobów lokalnej bioróżnorodności. Dlatego część gatunków odniesie korzyść ze zmiany sposobu użytkowania terenu. Dotyczy to przede wszystkim płazów lądowych, którym zagrażają mechaniczne koszenie jak i stosowanie chemicznych środków ochrony roślin oraz nawozów (na terenie inwestycji nie będą stosowane środki ochrony roślin ani sztuczne nawozy). Zaprzestanie zabiegów agrotechnicznych stosowanych na tych gruntach (intensywne koszenie) umożliwi także wzrost różnorodności 
i liczebności drobnych ssaków i rekolonizację użytków rolnych przez objętego ochroną częściową kreta Talpa europaea. Zarówno płazy jak i gryzonie, które są głównym źródłem pokarmu dla tego gatunku będą migrować poza obszar inwestycji i w ten sposób będą zasilać dostępną bazę pokarmową orlika krzykliwego. Wielkoobszarowe intensywnie użytkowane grunty orne obsiewane uprawami monokulturowymi charakteryzują się ubogim składem gatunkowym zarówno awifauny jak i bioróżnorodności. Przy założeniu minimalnej ingerencji w środowisko, oddziaływanie planowanej inwestycji jak i innych inwestycji planowanych w pobliżu przyczyni się do częściowego wycofania się niektórych gatunków. Ograniczy się to jednak do niewielkiej ilości dość wąskiej grupy pospolitej awifauny związanej z otwartym krajobrazem rolniczym, a więc biotopem dominującym w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji. Wszystkie atrakcyjne miejsca rozrodu ptaków 
z odpowiednim buforem zostały wyłączone z obszaru planowanej inwestycji oraz innych planowanych w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Z oczywistych względów, jak na każdej podobnej wielkości powierzchni w Polsce, występują tu objęte ochroną gatunki ptaków np. skowronek Alauda arvensis. Nie reprezentują one jednak gatunków szczególnie rzadkich czy cennych zarówno w skali kraju czy regionu, a zajęcie potencjalnych powierzchni żerowiskowych pod panele fotowoltaiczne nie będzie miało znaczenia dla lokalnych populacji. Wyparte osobniki awifauny lęgowej bez problemu znajdą dogodne rozległe biotopy do rozrodu i żerowania w najbliższym sąsiedztwie, a planowana inwestycja 9 nie przyczyni się do zmniejszenia ich populacji zarówno w skali lokalnej jak i regionu. Ponadto powierzchnia gruntu planowanej inwestycji zostanie pozostawiona do naturalnej sukcesji (bez celowego podsiewania traw) dzięki temu w przestrzeniach pomiędzy panelami wykształcą się półnaturalne murawy złożone z rodzimych gatunków, dostosowanych do siedliska. Spodziewany wzrost bogactwa szaty roślinnej, mimo zasłonięcia znacznej części powierzchni, umożliwi także silny wzrost liczebności owadów, w tym także chronionych trzmieli. Większa różnorodność bezkręgowców będzie z kolei korzystna dla owadożernych ptaków, nietoperzy i płazów, a z czasem prawdopodobnie także dla innych kręgowców, jak jaszczurki czy wspomniany już wcześniej kret. Do beneficjentów omawianych tutaj zmian zaliczy się m.in. wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej gąsiorek Lanius collurio, który jest w szczególny sposób zależny od różnorodnej diety oraz wiele innych gatunków ptaków zasiedlających ekotony zbiorowisk murawowych z wysoką roślinnością zielną 
i zakrzewieniami tj. np. trznadel, pokląskwa, cierniówka, potrzeszcz. Również gatunki ptaków gniazdujące w bezpośrednim sąsiedztwie w okolicznych drzewach i krzewach jak np. kos, kwiczoł, śpiewak czy zięba będą wykorzystywać obszar inwestycji jako żerowisko zarówno w okresie rozrodczym jak i migracji. W 2022 roku podczas inwentaryzacji obszar zlokalizowany w północnej części działce nr 1/16. (53°47'20.9"N 21°53'14.5"E, Fot. 6.) był pozbawiony wody. Na początku maja 2023 r. po intensywnych opadach pojawiła się niewielka kałuża wody, która w ciągu kilku dni bez opadów przestanie istnieć (fot. poniżej). Pomimo tego, że nie jest to obszar, który pełni rolę zbiornika teren ten został wyłączony z obszaru inwestycji. Odnośnie instalacji wytwarzania wodoru: TAK 
w przypadku instalacji opartej na magazynach energii na potrzeby wytwarzania wodoru, NIE 
w przypadku braku magazynów energii. Max. 5 osób obsługujących instalację elektrolizerów. Jeśli TAK: Obsługa i zaplecze socjalne realizowane poprzez kontenery mobilne. Działanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie wpływa to na oddziaływania inwestycji. Jeśli NIE: Obsługa i zaplecze socjalne realizowane poprzez kontenery mobilne podczas pracy instalacji w tylko podczas dnia w godzinach pracy farmy PV. Obsługa zdalna 24 h/7 dni w tygodniu. W obu przypadkach zaplecze zlokalizowane będzie tam, gdzie elektrolizery. Odnośnie stacji tankowania pojazdów wodorowych i/lub ładowania pojazdów elektrycznych: NIE, stacja będzie bezobsługowa, nie wymaga stałej obsługi i zaplecza socjalnego.”
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, pismem z dnia 31.07.2023 r., znak: WOOŚ.4221.119.2022.BG.7, przedłużył termin na załatwienie sprawy.
Burmistrz Orzysza zawiadomieniem/obwieszczeniem znak: WIG.6220.3.52.2022.DGA 
w dniu 03.08.2023 r. zawiadomił strony o wyznaczeniu nowego terminu na załatwienie sprawy 
z uwagi na trwającą analizę dokumentacji w RDOŚ w Olsztynie.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, pismem z dnia 28.08.2023 r., znak: WOOŚ.4221.119.2022.BG.8, wezwał ponownie Inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnienie informacji zawartych w raporcie ooś o następujące informacje i wyjaśnienia:
1. Nie można wykluczyć, iż inwestycja we wskazanej formie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym należy wprowadzić działania minimalizujące oddziaływanie inwestycji na środowisko, które w sposób opisowy i graficzny zaprezentowano poniżej (litery A, B, C...itd.):
A. Elektrownie słoneczne, które zajmują rozległe przestrzenie, utrudniają migrację i dostęp do siedlisk w szczególności dużym ssakom. Przeważająca część inwestycji realizowana będzie na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Wschód (OCHK otuliny MPK-Wschód) i na terenie otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Jednym z założeń ich ustanowienia jest zapewnienie migracji roślin, grzybów i zwierząt. W granicach działek nr 1/16, 18/5, 3, 9, 21/18, 27/8 zaplanowane 
w okolicy elektrownie nie są podzielone na kilka mniejszych, wyodrębnionych, oddalonych od siebie powierzchni, lecz stanowią wielkopowierzchniowe instalacje. Co prawda, w obrębie wnioskowanej elektrowni wyznaczono korytarze migracyjne: szerokości 30 m, niemniej jednak, projektując przejścia dla dużych zwierząt ich minimalna szerokość powinna wynosić przynajmniej 35 m. Zaplanowane elektrownie fotowoltaiczne stanowią realną barierę ekologiczną ograniczającą utrudniającą przemieszczanie się gatunkom na terenach dedykowanych do ochrony siedlisk i gatunków zagrożonych fragmentacją środowiska. Zważając na uwarunkowania środowiskowe, rozległe przestrzennie ograniczenia wynikające 
z planowanych na tym obszarze elektrowni słonecznych, których powierzchnia wyniesie około 250 ha oraz cele statutowe obszaru chronionego krajobrazu i parku krajobrazowego, tutejszy organ zwraca uwagę na konieczność zwiększenia szerokości projektowanych korytarzy ekologicznych do 50 m oraz utworzenia dodatkowych przejść dla zwierząt zgodnie 
z załącznikiem nr 1, co pozwoli zachować drożność i ciągłość korytarzy ekologicznych 
w regionie i zmniejszy ryzyko kolizji zwierząt z ogrodzeniem. Należy mieć na względzie, iż jednym z celów statutowych ww. obszarów chronionych jest nie tylko utrzymywanie, ale 
w razie konieczności odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych. Budowa kilku szerokich korytarzy ekologicznych, jak również ograniczenie ogrodzonych powierzchni polepszy warunki migracyjne dla dużych zwierząt na tym terenie, który obecnie, w przeważającej części, od wielu lat jest ogrodzony, co utrudnia poruszanie się dużym zwierzętom na tym obszarze. Obecnie w okolicy lokalne trasy przemieszczania teriofauny w znacznej części muszą bazować na drogach gruntowych albo gruntach przylegających do ogrodzonych parceli. Zalecenia te zatem wpisują się w ustalenia dotyczące, czynnej ochrony ekosystemów, związane z utrzymywaniem, ale także jakże istotnym odtwarzaniem lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych. Planowane korytarze migracyjne wyznaczono niebieskimi liniami na rysunku. Korytarze wyznaczono bazując na strukturach tj. grunty orne, drogi gruntowe, trasa nasypu, zadrzewienia, zapewniając dostęp z różnych stron - np. lasów, pól, nasypu.
B. Środowisko wizualne w najbliższym sąsiedztwie planowanej inwestycji to wnętrza krajobrazowe o charakterze rolniczym. Realizacja inwestycji przyczyni się do wprowadzenia instalacji o charakterze przemysłowym w strukturze krajobrazu rolniczego, tworzącego mozaikę pól uprawnych, łąk i zbiorowisk leśnych, terenów podmokłych, skupionej zabudowy wsi Szwejkówko, który będzie się wyróżniać na tle występujących elementów krajobrazu. Wybudowanie elektrowni fotowoltaicznej wprowadzi zmianę w istniejącym krajobrazie. Inwestycja będzie nowym, obcym elementem w krajobrazie. Realizacja projektu przyczyni się do pogorszenia naturalności walorów mozaiki krajobrazu rolniczego poprzez wprowadzenie nowego elementu o charakterze antropogenicznym, przemysłowym. Przeważająca część inwestycji realizowana będzie na terenie OCHK otuliny MPK-Wschód i na terenie otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Otulina Mazurskiego Parku Krajobrazowego funkcjonuje w celu zabezpieczenia Parku przed zagrożeniami zewnętrznymi. Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne
 i kulturowe, ale także walory krajobrazowe. Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach. Są to zatem formy ochrony przyrody, w których krajobraz stanowi kluczowy walor. Wśród ustaleń dotyczących czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych na OCHK otuliny MPK-Wschód obowiązuje ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, parków wiejskich oraz kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę istniejących oraz formowanie nowych zakrzewień i zadrzewień śródpolnych i przydrożnych. Działanie to pokrywa się zasadniczo z jednym z celów ochrony parku, którym jest kształtowanie harmonijnego wiejskiego krajobrazu obszaru parku, przez zachowanie istniejącej tradycyjnej architektury mazurskiej, nawiązywanie do wzorów regionalnych przy tworzeniu nowej zabudowy oraz zachowanie historycznych układów w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z ochroną alei przydrożnych i zadrzewień śródpolnych. Zważając na dalekie zasięgi widoczności z lokalnych osi widokowych oraz cele statutowe obszaru chronionego krajobrazu i parku krajobrazowego, którymi jest m.in. kształtowanie harmonijnego wiejskiego krajobrazu, należy wprowadzić rozwiązania minimalizujące odczucia wizualne. W związku z powyższym tutejszy organ zwraca uwagę na konieczność wprowadzenia nasadzeń zieleni izolacyjnej, maskującej, które minimalizować będą odczucia wizualne. Optymalnym rozwiązaniem jest wprowadzenie zieleni izolacyjnej niskiej i wysokiej na całej granicy opracowania. Pierwsze nasadzenia należy wprowadzić w szczególności w sąsiedztwie zabudowań, dróg, które stanowią miejsca kluczowe. Na załączniku graficznym nr 2 wytypowano miejsca do pierwszych nasadzeń (czerwona linia).
C. Projektowaną zabudowę należy zlokalizować w odległości 15 m od gruntów leśnych, 
z którymi wnioskowana zabudowa na działkach nr 1/16, 187/2 sąsiaduje od zachodu, co stworzy strefy buforowe.
D. Projektowaną zabudowę należy zlokalizować w odległości 5 m od pozostałych zadrzewień 
i rowów melioracyjnych, znajdujących się w sąsiedztwie elektrowni, co stworzy strefy buforowe.
E. Brak znacząco negatywnego wpływu inwestycji fotowoltaicznych na przyrodę w regionie miejscowości Szwejkówko obwarowany jest rezygnacją z zabudowy części terenów, co wielokrotnie podkreślał autor opinii przyrodniczych ww. obszaru. Ze względu na wysokie walory przyrodnicze, wśród kilku powierzchni rekomendowanych do wyłączenia ekspert wymienił działki nr 180 i 16/4, stanowiące najcenniejsze siedliska zwierząt. Część wykrytych na tym terenie gatunków objętych jest ochroną w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Wśród stwierdzonych zwierząt występują przedmioty ochrony dwóch sąsiadujących z planowaną zabudową obszarów Natura 2000, a mianowicie obszaru Natura 2000 Puszcza Piska PLB280008 i obszaru Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz PLB280014, tj. orlik krzykliwy, derkacz, żuraw, błotniak stawowy, bocian biały.
Działka nr 180 i jej bezpośrednie otoczenie jest szczególnie istotnym rewirem zwierząt. Waloryzacja wykazała bowiem, iż obszar ten m.in.:
- stanowi dogodne żerowisko orlika krzykliwego, który gniazduje w bezpośredniej okolicy,
- stanowi obszar zasadniczej aktywności żurawi. Obserwowano tutaj bowiem: żerującą parę żurawi z młodym, żerujące grupy żurawi których koncentracje dochodziły do 70 osobników, a także stwierdzono lęgowisko pary żurawi,
- stanowi siedlisko derkaczy,
- stanowi rewiry ptaków siewkowych tj. czajka i kszyk,
- stanowi rewiry gąsiorków,
- jest miejscem rozrodu i regularnego występowania płazów,
- jest miejscem występowania jaszczurki zwinki,
- jest miejscem występowania łosia, borsuka, dzika, jelenia europejskiego, lisa, sarny europejskiej, zająca szaraka.
Z kolei działka nr 16/4 i jej bezpośrednie otoczenie również jest szczególnie istotną ostoją zwierząt. Waloryzacja wykazała, iż obszar ten m.in:
- jest miejscem rozrodu i regularnego występowania płazów,
- potencjalnym siedliskiem czerwończyka nieparka,
- stanowi rewiry gąsiorków,
- stanowi rewiry ptaków siewkowych tj. czajka i kszyk,
- stanowi siedlisko derkaczy,
- stanowi żerowisko bocianów białych,
- stanowi obszar zasadniczej aktywności żurawi. Obserwowano tutaj: żerujące pary żurawi z młodymi, a także stwierdzono lęgowisko pary żurawi,
- stanowi żerowisko pary błotniaków stawowych,
- stanowi żerowisko orlika krzykliwego,
- stanowi żerowisko grupy czajek których koncentracje dochodziły do 50 osobników.
- jest miejscem występowania bobra europejskiego, łosia, borsuka, dzika, jelenia europejskiego, lisa, sarny europejskiej, zająca szaraka.
Na uwagę zasługuje również rejon działki nr 141. Waloryzacja wykazała, iż obszar ten m.in:
- stanowi obszar zasadniczej aktywności orlika krzykliwego, gdyż znajduje się w pobliżu gniazda ptaka i obszarów stanowiących dogodne żerowisko gatunku,
- stanowi żerowisko grupy siewki złotej których koncentracje dochodziły do 150 osobników.
- znajduje się w pobliżu rewiru gąsiorka.
Nadmienić należy, iż skala i rodzaje oddziaływań na środowisko jakie generuje instalacja do wytwarzania wodoru i stacja tankowania pojazdów wodorowych i/lub ładowania pojazdów elektrycznych, które projektuje się na działkach nr 180 i 16/4 z pewnością będą częściowo różnić się od oddziaływań jakie generuje elektrownia fotowoltaiczna, co wynika z charakteru poszczególnych obiektów. Opis oddziaływań inwestycji na faunę, florę ogranicza się zasadniczo do elektrowni. 
W związku z powyższym, zważając na uwarunkowania środowiskowe, opinie przyrodnicze badanego terenu, rekomendacje eksperta, niepełny opis oddziaływań inwestycji na środowisko, działki nr 141, 180, 16/4 należy wyłączyć z zabudowy i odstąpić od budowy instalacji do wytwarzania wodoru, stacji tankowania pojazdów wodorowych i/lub ładowania pojazdów elektrycznych. Inwestycja nie powinna przyczyniać się do degradacji cennych zasobów przyrodniczych. Potrzebę wyłączenia spod zabudowy części z wnioskowanych nieruchomości tutejszy organ wskazywał już wcześniej, w postanowieniu wyrażającym konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego zamierzenia. Zdaniem tutejszego organu jest to niezbędne do osiągnięcia względnej stabilizacji 
w środowisku przyrodniczym. Koncepcja i opis zagospodarowania terenu wymaga zatem modyfikacji. Po wprowadzeniu zmian należy określić powierzchnię (ha) ogrodzonego terenu, na którym zaplanowana została elektrownia, maksymalną moc instalacji, liczbę i rodzaje urządzeń. Proponowane przez tutejszy organ rozwiązanie będzie miało wpływ również na oddziaływania środowiskowe inwestycji. W związku z tym proszę o ewentualne uwzględnienie tych zmian 
w uzupełnieniu.
2. Proszę wskazać, w obrębie jakich siedlisk, struktur wyznaczono korytarze ekologiczne (np. grunty orne, drogi gruntowe, nasyp kolejowy, tereny zadrzewione).
3. Proszę przedstawić obecną strukturę użytkowania, zagospodarowania poszczególnych nieruchomości objętych inwestycją.
4. Proszę opisać i przedstawić wyniki obserwacji orlika krzykliwego, błotniaków stawowych. Na mapie należy wyznaczyć trasy przelotów i inne zaobserwowane aktywności, miejsce gniazdowania błotniaka stawowego nad jeziorem.
5. Proszę zamieścić więcej zdjęć obszaru nr 8 z załącznika nr 7 uzupełnienia. Wśród fotografii powinny być zdjęcia, gdy obszar ten był pozbawiony wody i gdy był wypełniony wodą. Dołączyć fotografie, na których widać linię brzegu wody. Proszę opisać roślinność porastającą teren w tym miejscu.”
Burmistrz Orzysza zawiadomieniem/obwieszczeniem znak: WIG.6220.3.54.2022.DGA w dniu 30.08.2023 r. zawiadomił strony o wezwaniu Wnioskodawcy przez RDOŚ w Olsztynie do uzupełnienia Raportu.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz w miejscu planowanej inwestycji na Tablicy Ogłoszeń miejscowości Szwejkówko, Grzegorze, Nowe Guty, Gaudynki.
W dniu 02.10.2023 r. Wnioskodawca złożył uzupełnienie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ w Olsztynie oraz poinformował iż, zmienił się pełnomocnik 
w sprawie. W uzupełnieniu Raportu Wnioskodawca wyjaśnił:
„- Nie można wykluczyć, iż inwestycja we wskazanej formie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym należy wprowadzić działania minimalizujące oddziaływanie inwestycji na środowisko, które w sposób opisowy i graficzny zaprezentowano poniżej (litery A, B, C…itd.):
- Wnioskodawca zgodnie z zaleceniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Olsztynie zwiększył szerokość projektowanych korytarzy ekologicznych do minimalnej szerokości 50 m oraz utworzył dodatkowe przejścia dla zwierząt zgodnie z załącznikiem nr 1,co pozwoli zachować drożność i ciągłość korytarzy ekologicznych w regionie i zmniejszy ryzyko kolizji zwierząt 
z ogrodzeniem.  - Wnioskodawca zgodnie z zaleceniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Olsztynie wprowadzi nasadzenia zieleni izolacyjnej, maskującej, które minimalizować będą odczucia wizualne zgodnie z Załącznikiem nr 2.
- Zgodnie z zaleceniem ogrodzenie na zachodniej granicy działek  inwestycyjnych nr 1/16, 187/2 zostanie odsunięte na odległości minimum 15 m od sąsiadujących gruntów leśnych na tej granicy, co pozwoli stworzyć strefę buforową, odsunięcie przedstawiono w Załączniku nr 3.
- Zgodnie z zaleceniem planowana zabudowa będzie zlokalizowana w odległości nie mniejszej niż 5 m od pozostałych zadrzewień i rowów melioracyjnych, znajdujących się w sąsiedztwie elektrowni, co pozwoli stworzyć strefę buforową, odsunięcie przedstawiono w Załączniku nr 3.
- Informujemy, iż w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia działki nr 141, 180, 16/4 zostały wyłączone z zabudowy oraz odstąpiono od budowy instalacji do wytwarzania wodoru, stacji tankowania pojazdów wodorowych i/lub ładowania pojazdów elektrycznych. Dodatkowe wyłączenia przedstawiono w Załączniku nr 3 
- Ze względu na to, że obecnie obszar planowanej inwestycji (grunty orne) jest prawie w całości ogrodzony to lokalne trasy przemieszczania teriofauny w znacznej części muszą bazować na drogach gruntowych albo gruntach przylegających do ogrodzonych parceli. Planowane korytarze migracyjne wyznaczono niebieskimi liniami na rysunku w Załączniku nr 1 bazując na strukturach tj. grunty orne, drogi gruntowe, trasa nasypu, zadrzewienia czy wzdłuż obszarów leśnych zapewniając dostęp 
z różnych stron - np. lasów, pól, nasypu.
- Na podstawie dostępnych źródeł oraz wizji terenowej obszaru przedsięwzięcia w poniższej tabeli zawarto informacje na temat struktury użytkowania, zagospodarowania poszczególnych działek. 
- W załączniku graficznym nr 4 przedstawiono miejsce polowań orlika krzykliwego Clanga pomarina. Jego regularne żerowisko znajduje się przy północnej granicy działek nr 139, 179/3 i 180. Czynny rewir tego gatunku znajduje się w odległości około 0,5 km od działki nr 139. Ponadto, jedna para błotniaka stawowego Circus aeruginosus  gniazdowała w podmokłym obniżeniu, znajdującym się na  zachód od granicy działek inwestycyjnych o nr 15/2 i 16/4 (obie działki wyłączone w całości z obszaru inwestycji). Na zachodnich działkach inwestycyjnych zaobserwowano polującego błotniaka stawowego Circus aeruginosus z pary gniazdującej na jeziorze Śniardwy, oddalonym o ok. 0,5 km od najbliższej granicy działki inwestycyjnej. Para ta gniazdowała w odległości ok. 3 km od najbliższej działki inwestycyjnej (53°45'54.8"N 21°50'03.9"E). Gatunek ten charakteryzuje się rozległymi obszarami łowieckimi i często jest widywany polujący nawet do 10 km od gniazda. Oczywiście oba gatunki sporadycznie, szczególnie w okresie wiosennym (przed zasiewami kukurydzy), mogą pojawić się i polować na obszarze całej inwestycji. Jednak tereny przeznaczone pod inwestycje w postaci gruntów ornych obsianych kukurydzą nie są kluczowym żerowiskiem dla tego gatunku, ponieważ od czerwca do połowy października (kiedy zazwyczaj kosi się kukurydzę) obszar ten jest niedostępny dla tych gatunków ze względu na to, że zwarta wysoka kukurydza uniemożliwia im polowanie 
w kluczowym momencie ich rozrodu - w czasie intensywnego karmienia pisklaków, przed ich wylotem oraz tuż przed odlotem tych gatunków na zimowisko. Oba gatunki preferują podczas polowania wilgotne użytki zielone.
- Powierzchnia nr 8 (53°46'54.5"N, 21°52'26.0"E) zlokalizowana jest około 100 m  od południowej granicy działki inwestycyjnej nr 1/16, jest to niewielkie śródpolne obniżenie,  które w przeszłości było zalewane regularnie wodą i często była tam przez cały rok. Przy obecnie panujących warunkach pogodowych woda pojawia się tam okresowo jedynie wiosną i latem na tym obszarze nie ma wody. Ze względu na częsty brak wody nie ma tam typowej roślinności wodnej, a grunty orne przylegają praktycznie niemalże do samej linii brzegowej. Z powodu wysokich temperatur w okresie letnim 
i braku opadów nie posiadamy zdjęć z wysokim poziomem wody w tym obszarze. Przedstawione poniżej fotografie  obrazują tę powierzchnię i jej charakter przyrodniczy, zostały wykonane 3 maja 2023 roku.  
- W związku z rezygnacją z budowy instalacji do wytwarzania wodoru, stacji tankowania pojazdów wodorowych i/lub ładowania pojazdów elektrycznych w ramach przedsięwzięcia nie będzie realizowane zaplecze socjalne i nie przewiduje się zaopatrzenia w wodę oraz powstawania ścieków.
- Podczas budowy woda będzie dostarczana w pojemnikach, a ścieki bytowe będą sukcesywnie usuwane w ramach usługi dzierżawy przenośnych toalet.”
Burmistrz Orzysza zawiadomieniem/obwieszczeniem znak: WIG.6220.3.56.2022.DGA 
w dniu 27.10.2023 r. zawiadomił strony o złożonym przez Wnioskodawcę do RDOŚ w Olsztynie uzupełnieniu Raportu.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz w miejscu planowanej inwestycji na Tablicy Ogłoszeń miejscowości Szwejkówko, Grzegorze, Nowe Guty, Gaudynki.
Przedmiotowe uzupełnienie Wnioskodawcy zostało przesłane również w dniu 27.10.2023 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, ul. Warszawska 5, 12 – 200 Pisz oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, pismem z dnia 31.10.2023 r., znak: WOOŚ.4221.119.2022.BG.10, przedłużył termin na załatwienie sprawy.
Burmistrz Orzysza zawiadomieniem/obwieszczeniem znak: WIG.6220.3.60.2022.DGA 
w dniu 02.11.2023 r. zawiadomił strony o wyznaczeniu nowego terminu na załatwienie sprawy 
z uwagi na trwającą analizę dokumentacji w RDOŚ w Olsztynie.
W dniu 02.11.2023 r. Wnioskodawca złożył kolejne uzupełnienie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ w Olsztynie w którym nastąpiła zmiana zakresu inwestycji polegająca na wyłączeniu z realizacji  instalacji do wytwarzania wodoru oraz stacji tankowania pojazdów elektrycznych i/lub ładowania pojazdów wodorowych oraz ograniczenia powierzchni zabudowy farmy fotowoltaicznej powierzchnia ogrodzonego terenu dla przedsięwzięcia została ograniczona do 80 ha. Z zakresu inwestycji wyłączono działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 16/4, 141 i 180. Treść wniosku: „W związku z rezygnacją z realizacji instalacji do wytwarzania wodoru oraz stacji tankowania pojazdów elektrycznych i/lub ładowania pojazdów wodorowych oraz ograniczenia powierzchni zabudowy farmy fotowoltaicznej powierzchnia ogrodzonego terenu dla przedsięwzięcia została ograniczona do 80 ha. Na zakres inwestycyjny planowanego przedsięwzięcia składają się następujące elementy:
a)  farma fotowoltaiczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą:
b) wolnostojące stalowe lub aluminiowe konstrukcje wsporcze z panelami fotowoltaicznymi, o łącznej mocy nominalnej do 100 MW,
c) ogniwa fotowoltaiczne na wolnostojących konstrukcjach wsporczych o mocy jednostkowej do 1600 Wp (jednostronne lub dwustronne typu bifacial),
d) podziemne linie elektroenergetyczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia, linie światłowodowe, drogi dojazdowe wraz z miejscami postojowymi, place stałe i tymczasowe,
e) przekształtniki DC/AC (inwertery) podczepiane do konstrukcji wsporczych lub zlokalizowane w kontenerowej stacji (do 15 na 1 MW),
f) wolnostojące kontenerowe stacje transformatorowe SN/nN (2-transformatorowe) - do 35 szt.,
g) stacja transformatorowa SN/WN (GPO) -1 szt.
h) instalacja solarna prądu stałego,
i) trójfazowa instalacja elektryczna prądu przemiennego,
j) układ pomiarowo-rozliczeniowy w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej,
k) układy pomiarowo-kontrolne na zaciskach systemu,
l) ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa,
m) kontenerowe magazyny energii o powierzchni do 1,5 ha .”
Przedmiotowa inwestycja, po zmianie polegająca na budowie instalacji fotowoltaicznej 
o mocy do 100 MW i powierzchni zabudowy do 80 ha, zlokalizowanej w granicach obszarów objętych ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w§3ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.), tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody.
Pismem z dnia 22.11.2023 r. znak BI.ZZŚ.3.4360.88.2022.AS Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku podtrzymał stanowisko przedstawione 
w opinii z dnia 21.07.2022 r. znak BI.ZZŚ.3.4360.88.2022.AS.
Przedmiotowe uzupełnienie Wnioskodawcy wraz z zmianą zakresu inwestycji oraz terenu inwestycji zostało przesłane również w dniu 07.12.2023 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, ul. Warszawska 5, 12 – 200 Pisz oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku.
Burmistrz Orzysza zawiadomieniem/obwieszczeniem znak: WIG.6220.3.62.2022.DGA w dniu 07.12.2023 r. zawiadomił strony o złożonym przez Wnioskodawcę do RDOŚ w Olsztynie uzupełnieniu Raportu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 28.12.2023 r. znak: WOOŚ.4221.119.2022.BG.11 postanowił uzgodnić realizację przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 18/5, 141, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz oraz określił warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz warunki dotyczące ochrony środowiska, które zostały literalnie wskazane w sentencji niniejszej decyzji. „W dniach 02.06.2023 r., 02.10.2023 r. i 03.11.2023 r. złożono stosowne uzupełnienia, co umożliwiło tutejszemu organowi rozpatrzenie sprawy. W wyniku przeprowadzonej analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze ograniczony został zakres przedsięwzięcia, tj. działki nr 141, 180, 16/4, obręb 0011 Grzegorze zostały wyłączone z zabudowy oraz odstąpiono od budowy instalacji do wytwarzania wodoru, stacji tankowania pojazdów wodorowych i/lub ładowania pojazdów elektrycznych. Zmniejszeniu uległa również powierzchnia zabudowy planowanego przedsięwzięcia do 80 ha (w ogrodzeniu). W związku z powyższym w sentencji niniejszego postanowienia, w nazwie przedsięwzięcia, tutejszy organ wskazał jedynie te działki, na których ostatecznie realizowana będzie inwestycja.”
Burmistrz Orzysza obwieszczeniem z dnia 07.03.2024 r. (data umieszczenie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu 08.03.2024 r.) znak WIG.6220.3.66.2022.DGA poinformował o uzgodnieniu przez RDOŚ w Olsztynie planowanej inwestycji oraz o ponownej możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz”.
W dniach 08-09.04.2024 r. wpłynęły trzy sprzeciwy przeciwko lokalizacji przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz”. W treści w/w sprzeciwów zostały powielone takie same argumenty jak:
• długi okres ekspozycji na pole elektromagnetyczne generowane przez instalację fotowoltaiczną wpływa na zdrowie ludzi, zwłaszcza dzieci, kobiety w ciąży i osoby starsze. Skutki zdrowotne to m.in. bóle głowy, problemy z koncentracją, zmęczenie, drażliwość, zaburzenia snu.
• wytwarzane ciepło poprzez farmę fotowoltaiczną i tak duże połacie powierzchni pokryte taflą szkła znacząco osuszą teren, powodując wysychanie stawów, rozlewisk i innych zbiorników wodnych, co doprowadzi do obniżenie wód gruntowych. 
• nie dostrzeżono nadto istotnego wpływu planowanej inwestycji na środowisko naturalne poprzez powstanie tzw. „efektu świetlnego ", który może wpływać na zachowanie dzikiej fauny, 
w szczególności nocnych zwierząt, takich jak m.in. ptaki i nietoperze. 
• planowane przedsięwzięcie z całą pewnością w sposób znacząco negatywny wpłynie również na działki, na których hoduję zwierzęta, uprawiam soczewicę ekologiczną, owies oraz warzywa 
i owoce. Skażone promieniowaniem produkty niekorzystnie wpłyną na zdrowie ludzi oraz zwierząt. 
• lokalizacja inwestycji skutkować będzie istotną zmianą krajobrazu.
• wybudowanie wyżej wymienionej inwestycji narusza także zasady ładu przestrzennego i koliduje 
z sąsiadująca zabudową. W obecnym stanie prawnym, farmy fotowoltaiczne o tak dużej powierzchni zalicza się do zabudowy przemysłowej, która podlega zasadzie dobrego sąsiedztwa. W sąsiedztwie brak jest zaś jakiejkolwiek zabudowy przemysłowej, czy też innych obiektów 
o przemysłowym charakterze. Miejsce inwestycji stanowi w przeważającej części Obszar Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego, który nadto graniczy 
z obszarem Natura 2000, Ostoją Poligon Orzysz, Puszczą Piska oraz Parkiem Krajobrazowym. Zważywszy na konieczność ochrony tych istotnych dla środowiska terenów, jak i występującej tam fauny i flory, w żadnym wypadku tereny te nie powinny zostać przeznaczone na tak głęboko ingerującą w środowisko inwestycję.
• tego typu inwestycje znacząco wpływają również na estetykę krajobrazu i zniekształcają piękno naturalnego otoczenia. Obszar planowanej inwestycji kolidować będzie z turystycznym przeznaczeniem wskazanych terenów, co bezpośrednio godzić będzie w dobro regionu oraz mieszkańców, którzy sezonowo udostępniają miejsca noclegowe. Przy tym, skutki inwestycji dla właścicieli okolicznych nieruchomości odczuwane będą przez co najmniej 30 lat (okres trwałości ogniw fotowoltaicznych), co oznacza, że przez taki okres czasu, zamiast przyrody i pięknego zielonego krajobrazu, będziemy mieli szklano - blaszane powierzchnie ogrodzone 3 metrową siatką.
• planowana inwestycja godzi w prawo własności właścicieli okolicznych nieruchomości, gdyż utrudni obrót i obniży wartość tych nieruchomości. Pomimo bliskości jeziora Śniardwy 
i rozległych terenów leśnych, nie będzie już możliwości przekształcenia naszych pól chociażby pod rekreację, czy też potrzeby mieszkaniowe. Trudno bowiem sobie wyobrazić, że znajdzie się ktoś zainteresowany odpoczynkiem, czy też zamieszkaniem przy kilkusethektarowej elektrowni. Poza zmianą krajobrazu zniechęcić potencjalnych kupców może również wpływ tak rozległej fotowoltaiki na otoczenie, w tym negatywne skutki zdrowotne, jakie może wywoływać pole elektromagnetyczne.
• na w/w działkach oraz działkach sąsiadujących nie ma również odpowiedniej infrastruktury elektrycznej pozwalającej na odbiór wyprodukowanej energii. Generalnie sieć elektroenergetyczna nie była modernizowana od dłuższego czasu i nie jest planowana, a przyjęcie tak dużej ilości wyprodukowanej energii będzie powodowała duże problemy dla mieszkańców. Wybudowanie farmy i nie dostosowania przyłączy bezpośrednio do sieci zniszczy otoczenie, a także obniży komfort naszego życia, bowiem wiązać się może z przerwami w dostawie prądu.
• nie można jednocześnie zapominać, iż planowana elektrownia fotowoltaiczna po zakończeniu okresu żywotności paneli, stanowić będzie istotny problem pod katem utylizacji i doprowadzenie terenu do pierwotnego stanu. Zagrożenie skażeniem należy przy tym ocenić biorąc pod uwagę, gdzie powstać ma farma fotowoltaiczna. Została ona bowiem zaplanowana w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000, Ostoja Poligon Orzysz, Puszczy Piskiej i Parku Krajobrazowego. W przypadku skażenia, nieodwracalne szkody zostaną wyrządzone również na terenach już teraz objętych szczególną ochroną. Ucierpią wówczas siedliska zwierząt i roślin, często objętych ścisłą ochroną gatunkową. Co więcej, zmiany w krajobrazie i w warunkach środowiskowych, takie jak utrata siedlisk, hałas generowany przez prace transformatorów, emisja światła czy ciepła, już teraz będą wpływać negatywnie na migrację, rozmnażanie i zachowanie zwierząt.
Przed wydaniem decyzji, zgodnie z zapisem art. 10 Kpa, powiadomiono strony postępowania zawiadomieniem/obwieszczeniem znak WIG.6220.3.69.2022.DGA z dnia 24.04.2024 roku o zebraniu całego materiału dowodowego oraz możliwości wypowiedzenia się w sprawie jej wydania. 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz w miejscu planowanej inwestycji na Tablicy Ogłoszeń miejscowości Szwejkówko, Grzegorze, Nowe Guty, Gaudynki. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie wniosła do tut. Organu żadnych uwag i wniosków. 


Analiza przedłożonych dokumentów wykazała co następuje:

Przedsięwzięcie polegające na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW, realizowane będzie na terenie działek o nr ewidencyjnych:
• obręb 0008 Gaudynki: 50, 51, 53, 58/3 i 101,
• obręb 0011 Grzegorze: 1/16, 10, 18/5 i 187/2,
gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie. Powierzchnia ww. nieruchomości, która zostanie wykorzystana na posadowienie paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą 
(w ogrodzeniu) wyniesie do 80 ha. Obecna struktura użytkowania działek inwestycyjnych obejmuje głównie grunty orne (uprawa kukurydzy, zboża), grunty zadrzewione i zakrzewione, łąki kośne, teren okresowo podmokły. Z terenu inwestycji zostaną wyłączone grunty zadrzewione i zakrzewione oraz teren okresowo podmokły.
Teren planowanej inwestycji charakteryzuje się krajobrazem rolniczym. Otoczenie działek inwestycyjnych stanowią użytki rolne, łąki, lasy, nieużytki, zadrzewienia, nieczynne nasypy kolejowe, skupiona zabudowa miejscowości Szwejkówko, pojedyncze rozproszone zabudowania, cieki wodne, rowy melioracyjne, jezioro Śniardwy oddalone około 430 m, miasto Orzysz oddalone ponad 3 km, teren wojskowy, zbiorniki wodne, tereny podmokłe. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa, rozproszona, zlokalizowana jest w odległości ok. 30 metrów od granicy działek inwestycyjnych. Stacja transformatorowa SN/WN zostanie zlokalizowana w odległości min. 550 m ód zabudowy mieszkaniowej, stacje transformatorowe w odległości min. 250 m.
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 MW, wytwarzające energię elektryczną ze źródła odnawialnego, jakim jest promieniowanie słoneczne. Uzyskana w ten sposób energia będzie przekazywana do sieci elektroenergetycznej przy pomocy podziemnego kabla elektroenergetycznego. Lokalizacja infrastruktury przyłączenia do sieci operatora będzie możliwa do określenia na późniejszym etapie przygotowania inwestycji, po uzyskaniu warunków przyłączenia od operatora. Dopuszcza się rozłożenie budowy inwestycji na etapy. W skład instalacji będą wchodziły następujące elementy:
• wolnostojące stalowe lub aluminiowe konstrukcie wsporcze z panelami fotowoltaicznymi, 
o łącznej mocy nominalnej do 100 MW,
• ogniwa fotowoltaiczne na wolnostojących konstrukcjach wsporczych o mocy jednostkowej do 1600 Wp Oednostronne lub dwustronne typu bifacial),
• podziemne linie elektroenergetyczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia, linie światłowodowe, drogi dojazdowe wraz z miejscami postojowymi, place stałe i tymczasowe,
• przekształtniki DC/AC (inwertery) podczepiane do konstrukcji wsporczych lub zlokalizowane w kontenerowej stacji (do 15 na 1 MW),
• wolnostojące kontenerowe stacje transformatorowe SN/nN (2-transformatorowe) - do 35 szt.,
• stacja transformatorowa SN/WN (GPO) -1 szt.,
• instalacja solarna prądu stałego,
• trójfazowa instalacja elektryczna prądu przemiennego,
• układ pomiarowo-rozliczeniowy w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej,
• układy pomiarowo-kontrolne na zaciskach systemu,
• ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa,
• kontenerowe magazyny energii o powierzchni do 1,5 ha, o łącznej mocy do 1 MWh.
Moduły fotowoltaiczne zamontowane zostaną w sposób nieinwazyjny na skręcanym szkielecie metalowym. Szkielet zostanie wsparty na pionowych profilach metalowych wbitych bezpośrednio w grunt rodzimy. Moduły fotowoltaiczne pogrupowane zostaną w powtarzalne sekcje oraz ustawione w równomiernie rozmieszczonych rzędach. Kable łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne będą mocowane do konstrukcji wsporczej (prowadzenie kabli wzdłuż konstrukcji wsporczej lub w rurach osłonowych w ziemi). Przewody elektryczne wewnątrz elektrowni zostaną zakopane w wiązkach bezpośrednio w wykopach sięgających głębokość do 1,5 m. Nie planuje się realizacji dróg o nawierzchni twardej. Przed stacją transformatorową i elektroenergetyczną planuje się plac postojowy 
z wydzielonymi kilkoma miejscami parkingowymi.
Punkt GPO wstępnie planuje się zlokalizować na dz. ew. 18/5 obręb Grzegorze, ale ostateczna jego lokalizacja zależy od otrzymanych warunków przyłączenia. Wymiary stacji GPO (ogrodzona powierzchnia) będą mieściły się w zakresie: dł. ok 35-65 m x szer. ok 15-35 m. Wyposażona zostanie ona w transformator o napięciu znamionowym 110 kV, częstotliwości znamionowej do 50 Hz. Budynki/kontenery techniczne do montażu inwerterów (w przypadku zastosowania inwerterów centralnych) i stacji transformatorowych oraz elektroenergetycznej zostaną złożone z prefabrykowanych elementów lub dostarczone na teren inwestycji w całości, a, na terenie elektrowni ustawione, w razie potrzeby, na prefabrykowanej płycie fundamentowej.
Planowana elektrownia będzie instalacją nieposiadającą stałej obsługi, będzie monitorowana i zarządzana zdalnie. Czynności obsługowe i serwisowe wymagające udziału człowieka będą wykonywane periodycznie. Przewiduje się możliwość instalacji oświetlenia terenu, a także ewentualnego obwodowego systemu dozorującego opartego o barierę podczerwieni. Teren inwestycji zostanie ogrodzony na całym obwodzie ogrodzeniem z siatki stalowej.
Realizacja inwestycji spowoduje zajęcie do 80 ha, co jednak nie spowoduje jej wyłączenia jako powierzchni biologicznie czynnej. Teren nie będzie podlegać niwelacji. W wyniku realizacji prac nie jest planowane usuwanie gleby, a na całym terenie elektrowni, poza kontenerowymi lub zabudowanymi stacjami transformatorowymi, stacjami elektroenergetycznymi oraz inwerterami (wyłącznie w przypadku zastosowania inwerterów centralnych), pozostanie obszar aktywny biologicznie bez upraw rolniczych, na którym będzie mogła się rozwijać swobodnie roślinność. Niewielkie, powstałe masy ziemne w miarę potrzeb i możliwości zostaną zagospodarowywane w granicach przedsięwzięcia, zostaną częściowo wykorzystane do odtworzenia bądź uporządkowania wierzchniej warstwy gruntu.
Czas budowy farmy fotowoltaicznej wyniesie kilka miesięcy. W trakcie budowy będzie wykorzystywany sprzęt w postaci wiertnic/palownic, maszyn do zagęszczania, takich jak płyty wibracyjne, ubijaki wibracyjne, wózki widłowe/HDS oraz dźwigi do 3,5 t. Wszystkie komponenty wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia będą dostarczane na miejsce planowanej inwestycji samochodami dostawczymi jako elementy częściowo przygotowane do montażu. Dzięki temu zostanie zminimalizowany hałas oraz ilość powstałych odpadów. Poszczególne elementy będą dostarczane do granic działek samochodami ciężarowymi, do czego zostanie wykorzystana istniejąca infrastruktura drogowa. W obrębie działek inwestycyjnych poszczególne komponenty będą rozwożone po nieutwardzonym terenie samochodami o masie poniżej 3,5t.
Przewiduje się, że oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko będzie niewielkie i związane przede wszystkim z etapem jej budowy. Podczas prowadzenia prac budowlanych i montażowych będzie miała miejsce niezorganizowana emisja zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy samochodowe i maszyny uczestniczące w pracach montażowych oraz emisja pyłów. Będą to emisje niewielkie i rozproszone, bez istotnego oddziaływania na otoczenie w zakresie ilości emitowanych substancji gazowych i pyłowych do powietrza. Można spodziewać się również okresowego, wzmożonego oddziaływania akustycznego spowodowanego pracą urządzeń budowlanych i pojazdów obsługujących budowę instalacji. Emisja hałasu będzie miała charakter punktowy. Minimalizacja oddziaływań zostanie zapewniona przez ekonomiczne używanie pojazdów samochodowych (wyłączanie silników podczas załadunku i rozładunku materiałów, drogi wewnętrzne będą utrzymywane w stanie, który ograniczy pylenie). Stosowany będzie tylko w pełni sprawny sprzęt, a jego czas pracy zostanie ograniczony do niezbędnego minimum. Prowadzenie prac odbywać się będzie w sposób powodujący w jak najmniejszym stopniu pylenie wtórne. Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane na terenie, który jest położony w największej możliwej odległości od zabudowy mieszkaniowej. Przewiduje się też maksymalne ograniczenie czasu budowy poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego. Prace montażowe będą odbywać się w porze dziennej, w godzinach od 6:00 do 22:00. Przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlano-montażowych.
Na etapie budowy instalacji fotowoltaicznej nie będą występować istotne oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne. Prace związane z wykonaniem wykopów pod położeniem kabli 
w żaden sposób nie wpłyną na zakłócenie stosunków wodnych, nie planuje się również odwaniania gruntu. Teren zaplecza wyposażony zostanie w szczelne zbiorniki na ścieki bytowe, które regularnie będą opróżniane przez specjalistyczne firmy. Stosowane maszyny i urządzenia będą charakteryzowały się dobrym stanem technicznym. W celu zminimalizowania negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne wykonawca powinien zorganizować miejsca do parkowania maszyn budowlanych na terenie zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo - wodne, np. poprzez zastosowanie mat szczelnych, folii bądź innych środków technicznych zabezpieczających grunt przed przeciekami. Należy zwracać uwagę na właściwą eksploatację sprzętu budowanego i podejmować działania mające na celu ograniczenie możliwości powstania rozlewu substancji niebezpiecznych, w tym przede wszystkim ropopochodnych płynów eksploatacyjnych z pojazdów i maszyn budowlanych. Plac budowy powinien zostać zaopatrzony w odpowiednie sorbenty, umożliwiające neutralizację ewentualnego wycieku. W razie potrzeby tankowania sprzętu użytkowanego na terenie budowy wykorzystane zostaną maty absorbujące, zapobiegające ewentualnym przeciekom substancji szkodliwych (olejów, płynów eksploatacyjnych) do podłoża. Mając na uwadze skalę przedsięwzięcia, rodzaj planowanej do zastosowania technologii oraz używanego w tym celu sprzętu budowlanego, jak i zaproponowane działania minimalizujące, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanych prac na środowisko gruntowo-wodne.
W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady, wyłącznie inne niż niebezpieczne, związane z przeprowadzeniem prac budowlanych, w tym odpady z budowy (urobek ziemny z wykopów, kawałki drewna, tworzywa sztuczne, złom stalowy, odpady kabli elektrycznych) oraz opakowania wykonane z papieru, metalu, tworzyw sztucznych. Powstawanie odpadów komunalnych podczas tego etapu będzie związane z obecnością zatrudnionych ekip pracowniczych przy budowie. Wytworzone odpady będą segregowane i gromadzone czasowo w szczelnych pojemnikach/kontenerach przeznaczonych do tego celu, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia. Ewentualne masy ziemne powstałe z wykopów zostaną wykorzystane dla potrzeb niwelacji terenu. Po zakończeniu prac budowlano- montażowych teren objęty inwestycją zostanie uporządkowany. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie gospodarki odpadowej zabezpieczą środowisko przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz gruntu.
Planowana elektrownia słoneczna będzie bezobsługowa, niewymagająca budowy zaplecza socjalnego ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W trakcie funkcjonowania inwestycji nie będzie zachodziła potrzeba zużycia surowców, materiałów czy paliw, jak w typowej działalności produkcyjnej. Podczas okresowych konserwacji paneli fotowoltaicznych szacunkowe wykorzystanie wody do czyszczenia szklanych powierzchni będzie wynosiło ok. 400 m3 w skali roku. Woda do tego celu będzie dostarczana np. przy pomocy beczkowozów. Zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie wymagane do oświetlenia inwestycji oraz zasilenia automatyki wraz z urządzeniami diagnostyczno - remontowymi w czasie przestojów technicznych, przeglądów lub remontów.
Na etapie eksploatacji nie będzie zachodziła zorganizowana emisja do powietrza, ewentualna emisja niezorganizowana będzie związana z ruchem pojazdów. Ze względu na znikomą wielkość, emisja ta nie będzie miała żadnego wpływu na stan czystości powietrza atmosferycznego w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia. Pozytywne, pośrednie oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na stan jakości powietrza związane będzie z produkcją „czystej energii” równoważnej ilości energii produkowanej w konwencjonalny sposób, ograniczając tym samym zużycie surowców nieodnawialnych oraz pośrednio emisję do powietrza z procesów ich energetycznego spalania. Tym samym przedsięwzięcie będzie miało korzystny wpływ na klimat.
Projektowane do zastosowania panele fotowoltaiczne nie będą wyposażane w wentylatory służące do chłodzenia konstrukcji ogniw. Brak systemu chłodzenia łączy się z brakiem wytwarzania hałasu w czasie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej. Emisja hałasu w fazie użytkowania instalacji będzie związana głównie z pracą transformatorów SN/nN o mocy akustycznej wynoszącej do 88 dB oraz stacji SN/WN o mocy akustycznej do 100 dB. Instalacje będą pracowały wyłącznie w porach, gdy dostępne jest promieniowanie słoneczne, dlatego wyklucza się jakiekolwiek oddziaływanie akustyczne na tereny sąsiadujące z planowaną inwestycją w porze nocnej.
Najbliższe tereny objęte ochroną akustyczną znajdują się w odległości ok. 30 m od granicy terenu planowanego przedsięwzięcia. Rozmieszczenie źródeł hałasu na etapie eksploatacji zakłada odległość stacji transformatorowych min. 250 m od najbliższych terenów zabudowy mieszkaniowej, a dla stacji transformatorowej SN/WN - min. 550 m od tej zabudowy (prawdopodobnie na dz. ew. 18/5 obręb Grzegorze). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112) doduszany poziom hałasu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, najwyższej ochronie akustycznej, wynosi 50 dB w ciągu pory dnia (w godzinach 6:00-22:00) i 40 dB w porze nocy.
Na podstawie przyjętych założeń przeprowadzono w raporcie obliczenia zasięgu oddziaływania hałasu emitowanego do środowiska z terenu elektrowni, z wykorzystaniem programu komputerowego zgodnego z metodyką określonej w normie PN ISO 9613-2 Akustyka - Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania. W obliczeniach dodatkowo uwzględnione zostało oddziaływanie obiektów i urządzeń instalacji do wytwarzania wodoru, stacji tankowania pojazdów wodorowych i/lub ładowania pojazdów elektrycznych, które jednak ostatecznie zostały wyeliminowane z zakresu przedsięwzięcia. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że wielkość emisji hałasu z terenu planowanego przedsięwzięcia będzie bardzo niska i nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych standardów dla ww. terenów wymagających ochrony akustycznej, zarówno w porze dnia jak i nocy.
Etap eksploatacji wiąże się z produkcją i przesyłem energii elektrycznej z elektrowni słonecznej. W związku z tym będzie występowało promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące, związane z przepływem prądu elektrycznego przez przewodnik. Dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową miejsc dostępnych dla ludności normuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 r., poz. 2448). Zarówno same panele fotowoltaiczne, jak i sieć przesyłowa z paneli do falowników nie są zdolne do wytworzenia pola magnetycznego, które mogłoby zagrozić środowisku. Poziom pola elektromagnetycznego od transformatorów nn/SN będzie również znacznie niższy od wartości dopuszczalnych, już w bezpośrednim sąsiedztwie tych urządzeń. Odległość pomiędzy zabudowaniami mieszkalnymi a skrajnymi transformatorami nn/SN będzie, zgodnie z założeniami inwestora, wynosić nie mniej niż 250 m, zatem nie istnieje możliwość, aby oddziaływanie pola elektromagnetycznego miało jakikolwiek wpływ na zabudowę lub mieszkańców najbliższych miejscowości. Głównym źródłem pola magnetycznego na terenach stacji transformatorowych wysokich napięć są układy połączeń w rozdzielniach oraz aparatura stacyjna. Badania wskazują, że w otoczeniu krajowych stacji wysokiego napięcia największe wartości natężenia pola magnetycznego stwierdza się w sąsiedztwie linii napowietrznych wchodzących na teren stacji, przy czym natężenia pól magnetycznych są tam znacznie niższe od obowiązujących norm. Z uwagi na planowaną lokalizację stacji wysokiego napięcia SN/WN w odległości nie mniejszej niż 550 m od najbliższej zabudowy mieszkalnej nie istnieje jakiekolwiek ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zdrowie ludzi. 
W związku z powyższym przewiduje się, że dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego w rejonie przedsięwzięcia nie będą przekroczone. Tym samym funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej nie niesie ze sobą zagrożenia w zakresie oddziaływania elektromagnetycznego.
W fazie eksploatacji farmy fotowoltaicznej nie będzie stałego powstawania odpadów. 
W czasie okresowych kontroli i przeglądów technicznych, konserwacji i usuwania ewentualnych awarii przewiduje się powstawanie odpadów innych niż niebezpieczne. Odpady nie będą magazynowane na terenie elektrowni. Po wykonaniu serwisu bądź naprawy urządzenia będą zabierane z terenu elektrowni i przekazywane uprawnionym podmiotom.
Inwestycja nie będzie powodowała dopływu substancji szkodliwych do wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze przedsięwzięcia oraz w jego sąsiedztwie. 
Z eksploatacją przedmiotowej inwestycji nie wiąże się produkcja ścieków przemysłowych i zużytych wód technologicznych. W związku z rezygnacją z budowy instalacji do wytwarzania wodoru, stacji tankowania pojazdów wodorowych i/lub ładowania pojazdów elektrycznych w ramach przedsięwzięcia nie będzie realizowane zaplecze socjalne i nie przewiduje się zaopatrzenia w wodę oraz powstawania ścieków. Nie przewiduje się też stałego utwardzenia terenu pod drogę dojazdową, w związku z czym wody opadowe będą bezpośrednio wprowadzane do gruntu. Ponadto bezobsługowa praca elektrowni fotowoltaicznej ograniczy ruch pojazdów po terenie, co zminimalizuje możliwość zanieczyszczenia wód opadowych substancjami ropopochodnymi. Instalacja fotowoltaiczna w trakcie eksploatacji nie wymaga szczególnie intensywnego czyszczenia. Pozbywanie się z paneli kurzu, pyłu 
i resztek organicznych, czyli okresowa konserwacja paneli nastąpi w razie konieczności, nie częściej niż raz w roku. Mycie paneli będzie się odbywało wyłącznie za pomocą wody, bez żadnych środków czyszczących. Taką wodę należy traktować jako opadową. Transformatory zostaną zabezpieczone przed wyciekiem poprzez zamontowanie szczelnych mis olejowych, gwarantujących pomieszczenie całej objętości zastosowanego oleju, które zabezpieczą instalację przed ewentualnym wyciekiem 
i negatywnymi skutkami dla środowiska gruntowo - wodnego.
Planuje się 20 - 35 letni okres eksploatacji elektrowni. Oddziaływanie na etapie likwidacji inwestycji będzie zbliżone do etapu realizacji (budowy). Będą to oddziaływania krótkotrwałe 
i powinny zakończyć się przywróceniem terenu do stanu sprzed realizacji inwestycji.
Planowana instalacja fotowoltaiczna nie jest zaliczana do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Prawidłowa eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej nie niesie ze sobą zagrożenia wystąpienia poważnej awarii. W celu przeciwdziałania sytuacjom awaryjnym w trakcie realizacji przedsięwzięcia utrzymane będą reżimy technologiczne, stała kontrola maszyn i sprzętu, kontrola jakości wykonywanych robót oraz kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na etapie eksploatacji projektowane obiekty użytkowane będą 
w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska, a także będą utrzymywane w należytym stanie technicznym, nie dopuszczając jednocześnie do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i technicznych. Wszystkie zainstalowane i eksploatowane elementy będą poddawane okresowym przeglądom. Teren inwestycji nie jest położony w strefie zagrożenia powodziowego, czy w strefie zagrożonej możliwością wystąpienia osuwisk. Farma fotowoltaiczna zaprojektowana zostanie z uwzględnieniem możliwości wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych, towarzyszących obserwowanym obecnie i przewidywanym w przyszłości zmianom klimatu. Planowana inwestycja na etapie realizacji/likwidacji i eksploatacji będzie odpowiednio zabezpieczona przed wystąpieniem awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.
Przewiduje się pozytywny wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na zmiany klimatu, 
w szczególności poprzez pośredni wpływ na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W ramach planowanego przedsięwzięcia powstanie nowe źródło wytwórcze energii elektrycznej oparte na odnawialnym źródle energii, jakim jest energia promieniowania słonecznego (światła). Elektrownie fotowoltaiczne przyczyniają się w sposób pozytywny do walki ze zmianami klimatycznymi poprzez ograniczenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń z konwencjonalnych źródeł energii.
Nieruchomości, na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia zlokalizowane są poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Inwestycja w przeważającej części realizowana będzie na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Wschód (OCHK), na którym obowiązuje Uchwała Nr XLIV/637/22 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Wschód (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 
z 2022 r. poz. 5617). W świetle obowiązujących regulacji prawnych wnioskowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Na terenie przedmiotowej formy ochrony przyrody wprowadzono zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ograniczenie to nie dotyczy jednak realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody 
i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu. W świetle przedstawionych uwarunkowań, przy zachowaniu warunków prowadzenia prac oraz zaleceń dotyczących eksploatacji planowana inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na przyrodę i krajobraz obszaru chronionego krajobrazu. Krajobraz analizowanego obszaru jest syntezą elementów przyrodniczych oraz działalności człowieka, bowiem tworzy mozaikę rozległych użytków rolnych, lasów, terenów podmokłych, zadrzewień oraz skupionej i rozproszonej zabudowy wsi Szwejkówko. W polu widzenia dookoła terenu inwestycji są elementy naturalne, tj. zadrzewienia, lasy, użytki rolne, które pozytywnie wpływają na postrzeganie krajobrazu. Planowana inwestycja omija i nie ingeruje w obszary atrakcyjne, tj. zadrzewienia, lasy, zbiorniki wodne, tereny podmokłe, cieki wodne, rowy melioracyjne. Przez teren opracowania nie prowadzą ważniejsze szlaki komunikacyjne. Walorem okolicy jest przebiegająca w sąsiedztwie Mazurska Pętla Rowerowa, która oddalona jest około 300 m na zachód od miejsca realizacji inwestycji. Pomiędzy ścieżką, a planowaną zabudową znajdują się bariery widokowe w postaci pagórkowatego ukształtowania terenu i zadrzewień. Zatem, z uwagi na odległość oraz istniejące bariery widokowe ograniczające widoczność farmy ze ścieżki nie stwierdza się znaczących negatywnych oddziaływań inwestycji na ten element. W granicach obszarów przeznaczonych pod lokalizację farmy fotowoltaicznej nie występują obszary lub obiekty chronione ze względu na walory kulturowe. W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego oddziaływania zamierzenia na wartości kulturowe. Realizacja przedmiotowej inwestycji w zaplanowanym układzie, tak jak każda tego typu inwestycja, wpłynie na przekształcenie otoczenia. Inwestycja będzie nowym, obcym elementem w krajobrazie. Realizacja inwestycji przyczyni się do wprowadzenia elementu antropogenicznego stanowiącego instalację o charakterze przemysłowym. Instalacja ma wysokość około 5 m. To obiekt nieruchomy, regularnej konstrukcji. Ze względu na dużą powierzchnię, wysokość obiektu i stosunkowo gęste ustawienie paneli, inwestycja przysłaniać może widok obserwatorom znajdującym się w bliskim otoczeniu. W szerszym aspekcie postrzegania krajobrazu wskazać należy, iż zasięgi widoczności farmy w okolicy będą zróżnicowane, co związane jest z ukształtowaniem terenu i występowaniem barier widokowych. Ukształtowanie terenu przedsięwzięcia charakteryzuje się zróżnicowaniem. Pod względem rzeźby terenu jest to krajobraz pagórkowaty, w którym występują wzniesienia. Wysokości wahają się od ok. 120 m n. p. m. do ok. 140 m n. p. m. Kompleksy leśne, zadrzewienia, aleje drzew stanowią naturalną barierę widokową, która wpłynie na minimalizację zasięgów widoczności elektrowni. Aby dodatkowo ograniczyć widoczność elektrowni inwestor zamierza na granicy opracowania wprowadzić nasadzenia zieleni izolacyjnej, niskiej i wysokiej w postaci drzew i krzewów. Należy wprowadzić jeszcze inne rozwiązania minimalizujące odczucia wizualne poprzez: stosowanie stonowanych, niejaskrawych kolorów elementów infrastruktury (w odcieniach brązu, szarości lub zieleni), nieutwardzanie ścieżek technologicznych, stosowanie niepełnych ogrodzeń np. w postaci ażurowej siatki, utrzymywanie powierzchni biologicznie czynnych pod panelami oraz pomiędzy rzędami paneli, zachowanie odstępu pomiędzy rzędami paneli, wyposażenie paneli w powłokę antyrefleksyjną, zachowanie istniejących zadrzewień, ograniczanie oświetlenia terenu do niezbędnego minimum, ustanowienie korytarzy ekologicznych. Opisane działania i uwarunkowania obszaru ograniczać powinny odczucia wizualne w związku z obserwacją inwestycji. Kierując się treścią zakazów obowiązujących na terenie przedmiotowej formy ochrony przyrody, inwestycję należy realizować w dostosowaniu do istniejącej rzeźby terenu zachowując jej cechy morfologiczne. Zgodnie z zapewnieniami inwestora, w ramach realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się likwidowania i niszczenia zadrzewień, więc zamierzenie nie narusza przepisu o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 ww. uchwały, w myśl którego na terenie OCHK zakazuje się „likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych...”. Waloryzacja terenu, której celem było rozpoznanie elementów objętych ochroną wykazała, iż planowane zamierzenie nie będzie realizowane na terenie obszarów wodno-błotnych, zbiorników wodnych, rowów melioracyjnych, cieków wodnych. Inwestycję realizować poza 100 metrową strefą ochronną rzek, jezior, zbiorników wodnych. Istniejące zadrzewienia, rowy melioracyjne, cieki wodne, zbiorniki wodne, tereny podmokłe należy pozostawić w stanie nienaruszonym. 
W świetle powyższych ustaleń inwestycja nie powinna zdaniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie w sposób negatywny oddziaływać na obszar chronionego krajobrazu. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na rolę obszaru chronionego jako korytarza ekologicznego. Zdaniem RDOŚ w Olsztynie zważając na opisane uwarunkowania oraz reżim prawny, zamierzenie nie powinno również znacząco negatywnie oddziaływać na otulinę Mazurskiego Parku Krajobrazowego, której zasięg pokrywa się z OCHK. W granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego obecnie obowiązuje Uchwała Nr XLIV/635/22 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2022 r. poz. 5615).
Zgodnie z mapą przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce, opracowaną przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków), teren planowanego przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w granicach korytarzy ekologicznych. Przebiegający w sąsiedztwie korytarz ekologiczny Puszcza Piska GKPn-8 omija działki inwestycyjne. Planowana inwestycja w okresie eksploatacji będzie ogrodzona. Dla dużych ssaków, jeleniowatych, dzików, ogrodzenie farmy będzie wymuszać zmianę lokalnych wędrówek. Z uwagi na ograniczenia przestrzenne w związku z realizacją inwestycji przewidziano szereg rozwiązań mających ograniczyć oddziaływanie zamierzenia na możliwości migracyjne na tym obszarze. Aby umożliwić dużym zwierzętom migrację i dostęp do siedlisk, w obrębie farmy fotowoltaicznej zaprojektowano sieć korytarzy migracyjnych. Inwestycja celowo została podzielona, aby zajęta powierzchnia przez instalację nie stanowiła jednego zwartego obszaru. Wyznaczanie sieci korytarzy ekologicznych umożliwia zwierzętom migrację, zapewnia dostęp do siedlisk i drogi ucieczki w razie zagrożenia. Wśród przyjętych rozwiązań wspomnieć warto także o ustanowionych wolnych przestrzeniach o szerokości przynajmniej 15 m pomiędzy ogrodzeniem elektrowni na działkach nr 1/16 i 187/2, a ścianą pobliskiego lasu, z którym wnioskowana zabudowa sąsiaduje od zachodu, co zapewni dodatkowe strefy buforowe dostępne dla zwierząt między istniejącą zielenią a elektrownią. Inwestor zamierza również pozostawić wolne przestrzenie o szerokości co najmniej 5 m pomiędzy zadrzewieniami, terenami podmokłymi, rowami melioracyjnymi, a inwestycją, co także stanowić będzie dodatkowe strefy buforowe. Najatrakcyjniejsze przyrodniczo miejsca tj. tereny podmokłe, lasy, zadrzewienia, rowy melioracyjne, zbiorniki wodne, cieki wodne zostaną wyłączone z obszaru posadowienia elektrowni i pozostaną w stanie nienaruszonym, więc ekosystemy te będą mogły nadal pełnić funkcje przyrodnicze w środowisku. Planowana inwestycja została zaprojektowana w taki sposób, aby nie ograniczać lokalnych korytarzy migracyjnych dla małych i średnich zwierząt. Teren inwestycji nie będzie stanowił bariery dla płazów, gadów i drobnych ssaków podczas eksploatacji elektrowni, ponieważ inwestor wykonując ogrodzenie terenu zamierza zastosować ogrodzenie z siatki bez podmurówki z odstępem od gruntu dzięki czemu drobne zwierzęta będą mogły swobodnie przemieszczać się pod ogrodzeniem. Oświetlenie elektrowni należy zaprojektować w sposób maksymalnie ograniczający zanieczyszczenie świetlne środowiska. Lampy powinny być rozmieszczone ze światłem skierowanym w dół. Zastosowanie czujników ruchu, które nie będą reagować na ruch zwierząt zredukuje ryzyko wabienia zwierząt blaskiem światła. Pozwoli to m.in. zniwelować potencjalny negatywny wpływ inwestycji na gatunki nietoperzy wrażliwych na obecność sztucznych źródeł światła, które unikają terenów intensywnie oświetlonych i nocne owady. Ważne jest by nie były oświetlane korony drzew. Oceniono, iż zaplanowane działania przyczynią się do zmniejszenia potencjalnego negatywnego oddziaływania inwestycji na migrację i funkcjonowanie, drożność korytarzy ekologicznych.
Obszar przeznaczony pod posadowienie paneli fotowoltaicznych podzielony jest na odrębne podzespoły. Powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi około 120 ha. W granicach ww. nieruchomości występują łąki, zadrzewienia, grunty nie użytkowane, lasy, tereny podmokłe. Przeważająca powierzchnia wskazanych działek wykorzystywana jest rolniczo. Dominują wielkopowierzchniowe, monokulturowe, ogrodzone płotem, intensywne pola uprawne, obsiane głównie kukurydzą, a także innymi zbożami. Na terenach przeznaczonych pod inwestycję nie zidentyfikowano cennych zbiorowisk roślinnych i chronionych gatunków roślin i grzybów. Realizacja inwestycji nie będzie wiązać się z niszczeniem cennych siedlisk flory. Ze względu na planowane wyłączenia z zabudowy, inwestycja nie koliduje z zadrzewieniami i lasami. Tereny podmokłe również pozostaną w stanie nienaruszonym. Instalacja dodatkowo zostanie odsunięta od pobliskich zadrzewień, lasów, terenów podmokłych, rowów melioracyjnych co stworzy strefy buforowe. Ekosystemy te będą mogły nadal pełnić dotychczasowe funkcje w środowisku.
Zdaniem RDOŚ w Olsztynie utrata oraz fragmentacja siedlisk wykorzystywanych przez zwierzęta w związku z realizacją inwestycji nie powinna stanowić zagrożenia dla funkcjonowania lokalnych populacji. Zaplanowane działania minimalizujące przyczynią się do zmniejszenia potencjalnego negatywnego oddziaływania inwestycji na faunę. Ponadto na terenie elektrowni będą mogły powstać alternatywne siedliska dla niektórych zwierząt. Wyparte osobniki zajmą dogodne biotopy w najbliższym sąsiedztwie.
Zgodnie z Raportem w wyniku przeprowadzonych badań obserwowano 3 gatunki trzmieli objęte w Polsce częściową ochroną. Był to trzmiel ziemny, trzmiel rudy oraz trzmiel kamiennik. Podczas inwentaryzacji terenowej stwierdzono 9 chronionych gatunków płazów. Był to kumak nizinny, ropucha szara, ropucha zielona, rzekotka drzewna, traszka zwyczajna, żaba moczarowa, żaba trawna, żaba wodna oraz żaby zielone. Obserwacje chronionych gadów ograniczają się do pojedynczych stwierdzeń jaszczurki zwinki w pobliżu inwestycji na starym nasypie kolejowym. Wyłączone z przekształceń ostoje płazów i wielu bezkręgowców, które stanowią okoliczne zbiorniki wodne, tereny podmokłe, cieki wodne, rowy melioracyjne, zadrzewienia, pozostaną w stanie nienaruszonym wraz z buforem i dalej będą mogły pełnić funkcje przyrodnicze dla tych grup zwierząt i nie tylko. Bezpośrednie posadowienie paneli fotowoltaicznych charakteryzuje się bardzo niską naturalną strukturą siedlisk, które są wykorzystywane przez płazy i trzmiele. W związku z zaplanowanymi zabiegami przewiduje się, iż na terenie elektrowni będą mogły powstać alternatywne siedliska bezkręgowców i herpetofauny. Zastosowanie działań minimalizujących oddziaływanie inwestycji w postaci ogrodzenia z odstępem od gruntu umożliwi gadom, płazom i innym małym zwierzętom swobodną migrację na tym obszarze. Oceniono, iż zaplanowane działania minimalizujące przyczynia się do zmniejszenia potencjalnego negatywnego oddziaływania inwestycji na bezkręgowce i herpetofaunę. Podczas kontroli w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji obserwowano wiewiórkę, jeża wschodniego, kreta, bobra europejskiego, łosia. Spośród teriofauny na terenie planowanej inwestycji, jak i w jej pobliżu stwierdzono tropy zwierzyny łownej, takiej jak borsuk, dzik, jeleń europejski, lis, sarna europejska, zając szarak. Ze względu na brak dogodnych miejsc do rozrodu dla tych zwierząt, obszar planowanej inwestycji może stanowić żerowisko lub służyć do ich przemieszczania. Siedliska te są dość pospolite dla występowania tych ssaków. W przypadku dużych ssaków tj. sarna, jeleń, łoś, w związku z realizacją inwestycji dojdzie do uszczuplenia dotychczasowych siedlisk, jednak nie będzie to oddziaływanie zagrażające populacji. Są to bowiem zwierzęta o stosunkowo dużych areałach. W sąsiedztwie inwestycji nadal funkcjonować będą mogły ich populacje. Kluczowym rozwiązaniem jest utworzenie sieci lokalnych korytarzy ekologicznych, które zapewnią dostęp do siedlisk, ułatwią migrację na tym terenie, ale też zapewnią drogi ucieczki w razie zagrożenia. W okolicy nie brakuje siedlisk, które zapewnią schronienie i terenów otwartych, gdzie zwierzęta te mogą żerować i przemieszczać się. W przypadku mniejszych zwierząt, tj. lisów, borsuków, instalacja może utrudniać swobodną migrację, jednak teren elektrowni najprawdopodobniej pozostanie dla nich dostępny, ponieważ zwierzęta te przeważnie podkopują ogrodzenia i dostają się na zamknięte tereny farmy. Wykluczono możliwości istnienia w obrębie posadowienia paneli fotowoltaicznych miejsc rozrodu czy kryjówek nietoperzy. Miejsce planowanego posadowienia paneli jest pozbawione drzew, budynków, obiektów podziemnych, mogących służyć nietoperzom za schronienie. Na terenie planowanej inwestycji oraz w bezpośredniej okolicy analizowanego terenu w cyklu rocznym można spodziewać się migrujących, żerujących, przemieszczających się między żerowiskami następujących gatunków nietoperzy: borowiec wielki, borowiaczek, gacek brunatny, mopek, mroczek pozłocisty, mroczak posrebrzany, mroczek późny, karlik malutki, karlik większy, karlik drobny. Nietoperze mogą migrować w otoczeniu terenu inwestycji w cyklu rocznym i dostrzegają przeszkodę w postaci fotowoltaiki. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie w znaczący sposób na funkcjonowanie lokalnych populacji tych ssaków.
Przystępując do analizy awifauny zwrócono uwagę na fakt, iż inwestycja sąsiaduje z dwoma obszarami stanowiącymi ostoje ptasie o randze europejskiej, oddalonymi około 300 - 780 m na zachód 
i wschód od rozpatrywanego terenu. W buforze tym mieści się obszar Natura 2000 Puszcza Piska PLB280008 i obszar Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz PLB280014. Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 31 grudnia 2014 r. ustanowiono plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz PLB280014. Plan zadań ochronnych jest jednym z narzędzi służących do ochrony siedlisk i gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszarów Natura 2000. W toku prac badawczych oceniono, iż należy spodziewać się ok. 120 gatunków ptaków związanych z powierzchnią inwestycji oraz terenem przylegającym do niej. Wiele ptaków to gatunki pospolite w okolicy, jak i w skali regionu czy całego kraju, tj. skowronek, kos, kapturka, piecuszek, trznadel, lecz w grupie tej znalazły się również gatunki umieszczone w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej np. bielik, błotniak łąkowy, błotniak stawowy, błotniak zbożowy, bocian biały, czapla biała, derkacz, dzięcioł czarny, gąsiorek, kania ruda, orlik krzykliwy, lerka, łabędź krzykliwy, siewka złota, zimorodek oraz żuraw. W wyniku realizacji inwestycji ograniczona zostanie dostępność do części miejsc do zakładania gniazd przez niektóre ptaki. Niemniej jednak większość gatunków lęgowych ptaków gniazduje poza terenem planowanego posadowienia paneli fotowoltaicznych. Poza miejscem lokalizacji elektrowni znajdują się m.in. siedliska lęgowe derkacza, gąsiorka, orlika krzykliwego, błotniaka stawowego, żurawia, czajki, lerki, dzięcioła czarnego, kszyka, bociana białego, bielika. Z uwagi na zakres przedsięwzięcia oraz jego odległość od gniazd, rozpatrywana inwestycja nie będzie ograniczała dostępności do tych lęgowisk i ptaki te będą mogły dalej korzystać z tych rewirów. W związku z realizacją inwestycji ograniczona zostanie dostępność do części żerowisk dla niektórych ptaków. W związku z realizację inwestycji zniknie część żerowiska błotniaka stawowego. Obszar inwestycji stanowi fragment żerowiska błotniaka stawowego, które rozciąga się pomiędzy miejscowościami Nowe Guty, Szwejkówko, Grzegorze, Gaudynki. Gatunek ten wykorzystuje na tym areale użytki rolne jako miejsce żerowiskowe. W związku z realizacją inwestycji nie można wykluczyć również ograniczenia części rewirów żerowiskowych m.in. żurawia, bociana białego, orlika krzykliwego oraz innych ptaków drapieżnych, np. kani rudej, myszołowa, błotniaka łąkowego, błotniaka zbożowego, bielika. Niemniej jednak oddziaływanie to nie powinno zagrażać funkcjonowaniu lokalnych populacji, ponieważ powierzchnia zajęta przez elektrownie nie wykluczy dalszego żerowania błotniaka stawowego, orlika krzykliwego i innych ptaków w tym regionie. Teren inwestycji nie stanowi głównego żerowiska błotnika stawowego czy orlika krzykliwego, ponieważ jest on wykorzystywany przez te ptaki jedynie okresowo, w zależności od rodzaju uprawy i okresu wegetacyjnego roślin. Przeważająca powierzchnia wskazanych działek wykorzystywana jest rolniczo. Dominują wielkopowierzchniowe monokulturowe intensywne pola uprawne obsiane głównie kukurydzą. Grunty obsiane kukurydzą nie stanowią priorytetowych żerowisk błotniaka stawowego i orlika krzykliwego, ponieważ w kluczowym momencie rozrodu tych ptaków, tj. w czasie intensywnego karmienia pisklaków, przed ich wylotem oraz przed odlotem ptaków na zimowisko, teren ten porasta zwarta, wysoka roślinność, która uniemożliwia polowanie ptakom na tym terenie. Obszary o najcenniejszych walorach przyrodniczych stanowiące istniejące i potencjalne siedliska lęgowe i rewiry żerowiskowe ptaków zostały wykluczone spod zainwestowania wraz z buforem. Inwestycja nie ingeruje m.in. w regularne żerowisko orlika krzykliwego, które rozciąga się w kierunku północnym od miejsca realizacji inwestycji. Wilgotne łąki i pola uprawne w pobliżu osady Szwejkówko, w obrębie których żerowały bociany białe, żurawie, błotniaki stawowe, orlik krzykliwy, a także użytki rolne, na terenie których obserwowano zgrupowania migrujących czajek i siewek złotych również pozostaną w stanie nienaruszonym. Wyłączone z przekształceń okoliczne zbiorniki wodne, tereny podmokłe, zadrzewienia, lasy, cieki wodne, rowy melioracyjne także dalej będą mogły pełnić funkcje przyrodnicze dla ptaków. W toku analizy RDOŚ w Olsztynie uznał iż, strata obszaru i potencjalnych siedlisk pod planowaną instalację nie powinna zagrozić miejscowym populacjom. Wyparte osobniki awifauny zajmą dogodne biotopy w najbliższym sąsiedztwie. Ponadto na terenie elektrowni będą mogły powstać alternatywne siedliska niektórych ptaków. Zaplanowane działania minimalizujące przyczynią się do zmniejszenia potencjalnego negatywnego oddziaływania inwestycji na ptaki. Nie przewiduje się możliwości wystąpienia istotnych negatywnych oddziaływań w związku 
z realizacją planowanej inwestycji na liczebność populacji i stan zachowania przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000. Istotny wpływ na obszary Natura 2000 nie wystąpi ze względu na położenie inwestycji poza obszarami Natura 2000, rodzaj i skalę oddziaływań inwestycji na gatunki oraz siedliska przyrodnicze dla ochrony których wyznaczone zostały obszary Natura 2000.
Przewiduje się, że przy zachowaniu warunków prowadzenia prac oraz zaleceń dotyczących eksploatacji planowana inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na elementy przyrodnicze. Pomimo stwierdzenia braku negatywnego oddziaływania na obszary chronione oraz zidentyfikowane gatunki chronione należy mieć na uwadze, iż na podstawie:
• rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408),
• rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409),
• rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183 z późn.zm.), wprowadzone zostały zakazy w stosunku do dziko występujących gatunków chronionych.
Podczas realizacji inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących ochrony gatunkowej zawartych w cyt. rozporządzeniach oraz w ustawie o ochronie przyrody. Czynności zabronione w stosunku do chronionych gatunków zwierząt określone w art. 52 ust. 1 Ustawy o Ochronie Przyrody oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska (np. umyślne zabijanie; umyślne okaleczanie lub chwytanie; umyślne niszczenie ich jaj, postaci młodocianych lub form rozwojowych; niszczenie siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania; niszczenie, usuwanie lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień) mogą zostać podjęte wyłącznie po uzyskaniu stosownej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie wydanej na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 (pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w art. 56 ust. 4 UoOP) na wykonywanie czynności podlegających zakazom, w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą i częściową. Analogiczna sytuacja funkcjonuje w przypadku zakazów w stosunku do roślin (art. 51 UoOP oraz § 6 rozp. MŚ). Wykonywanie czynności zabronionych bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom podlega karze aresztu albo grzywny (art. 131 pkt 14 UoOP).
W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia planowana jest budowa innych instalacji fotowoltaicznych o podobnej i mniejszej mocy i obszarze zainwestowania. Oddziaływanie instalacji fotowoltaicznej będzie ograniczało się jedynie do terenu inwestycji. Biorąc pod uwagę fakt, iż przedsięwzięcia polegające na budowie farm fotowoltaicznych nie wiążą się z istotną emisją zanieczyszczeń do środowiska na żadnym z etapów, a oddziaływanie poszczególnych inwestycji mieści się w granicach działek ewidencyjnych, na których zostaną wybudowane, nie powinno dojść do efektu skumulowanego w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Z uwagi na niedużą wysokość instalacji (ok. 5 m) wpływ na krajobraz będzie bardzo niewielki i ograniczony jedynie do bezpośredniego sąsiedztwa.
Ze względu na zakres oddziaływania oraz oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic państw sąsiednich instalacja nie będzie wymagała przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
W trakcie prowadzonego postępowania w przedmiotowej sprawie zostały złożone wnioski i uwagi stron postępowania oraz osób nie będących stronami, w ramach udziału społeczeństwa oraz wniesionych poza nim. Organ prowadzący postępowanie ustosunkował się do kolejnych uwag wniesionych w ramach udziału społeczeństwa oraz wniesionych poza nim w następujący sposób:
1. sprzeciw mieszkańców miejscowości Grzegorze przeciw budowie farmy fotowoltaicznej:
• „wybudowanie wyżej wymienionej inwestycji narusza zasady ładu przestrzennego i koliduje 
z sąsiadująca zabudową. W obecnym stanie prawnym farmy fotowoltaiczne o tak dużej powierzchni zalicza się do zabudowy przemysłowej, która podleca zasadzie dobrego sąsiedztwa. Tego typu inwestycje znacząco wpływają bowiem na estetykę krajobrazu 
i zniekształcają piękno naturalnego otoczenia. Przy tym, skutki inwestycji dla właścicieli okolicznych nieruchomości odczuwane będą przez co najmniej 30 lat (okres trwałości ogniw fotowoltaicznych), co oznacza, że przez taki okres czasu, zamiast przyrody i pięknego zielonego krajobrazu, będziemy mieli szklano - blaszane powierzchnie ogrodzone siatką.”
Organ wyjaśnia, że zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2023 r. poz. 1436 z późn.zm.) przez instalację odnawialnego źródła energii rozumie się „instalację stanowiącą wyodrębniony zespół:
a) urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła lub chłodu opisanych przez dane techniczne i handlowe, w których energia elektryczna lub ciepło lub chłód są wytwarzane z odnawialnych źródeł energii, lub
b) obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno-użytkową służący do wytwarzania biogazu, biogazu rolniczego, biometanu lub wodoru odnawialnego
- a także połączony z tym zespołem magazyn energii elektrycznej, magazyn biogazu lub instalacja magazynowa w rozumieniu art. 3 pkt. 10a ustawy – Prawo energetyczne wykorzystywana do magazynowania biogazu rolniczego, biometanu lub wodoru odnawialnego”. Przy czym według art. 2 pkt 22 ww. ustawy, odnawialnymi źródłami energii są: „odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otoczenia, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego, biometanu, biopłynów oraz z wodoru odnawialnego.”. Zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii instalacja fotowoltaiczna zaliczana jest do instalacji odnawialnego źródła energii jako urządzenia służące do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego. Dlatego też ma zastosowanie art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t.: Dz. U. 
z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) mówiący, iż przepisów ust. 1 pkt 1 i pkt 2 nie stosuje się do: „linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej, a także instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 
o odnawialnych źródłach energii.”  W związku z powyższym wymóg spełnienia warunku zawartego w art. 61 ust. 1 pkt 1) tj. „co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy 
w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu” oraz wymóg zawarty w art. 61 ust. 1 pkt 2) tj. „teren ma dostęp do drogi publicznej” ulegają wyłączeniu przy ustaleniu warunków zabudowy, które są kolejnym etapem inwestycyjnym.
• „planowana inwestycja godzi w nasze prawo własności, gdyż utrudni obrót i obniży wartość okolicznych nieruchomości. Pomimo bliskości jeziora Śniardwy i rozległych terenów leśnych, nie będziemy mieli już możliwości przekształcenia naszych pól chociażby pod rekreację, czy też potrzeby mieszkaniowe. Trudno bowiem sobie wyobrazić, że znajdzie się ktoś zainteresowany odpoczynkiem, czy też zamieszkaniem przy kilkusethektarowej elektrowni. Poza zmianą krajobrazu zniechęcić potencjalnych kupców może również wpływ tak rozległej fotowoltaiki na otoczenie, w tym negatywne skutki zdrowotne, jakie może wywoływać pole elektromagnetyczne.”
Organ wyjaśnia, że planowana inwestycja w żaden sposób nie naruszy interesów okolicznych mieszkańców. „Raport…” wraz z jego uzupełnieniami został wykonany zgodnie z art. 66. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.). Analizuje on oddziaływanie na środowisko i właśnie ta analiza wykazała, że poprzez zaproponowane rozwiązania techniczne oraz technologiczne dla inwestycji standardy jakości środowiska zostaną dotrzymane. Nie mają w sprawie znaczenia prawnego kwestie mające wpływ na rozstrzygnięcie sprawy a dotyczące spadku atrakcyjności turystycznej oraz zaburzenia poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego, spokojnego życia, obniżenia wartości nieruchomości sąsiednich. Kwestie te nie są bowiem badane na etapie wydawania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia i nie mogą stanowić podstawy rozstrzygnięcia.
• „długi okres ekspozycji na pole elektromagnetyczne generowane przez instalację fotowoltaiczną wpływa na zdrowie ludzi, zwłaszcza dzieci, kobiety w ciąży i osoby starsze. Skutki zdrowotne to m.in. bóle głowy, problemy z koncentracją, zmęczenie, drażliwość, zaburzenia snu. Nadto, wytwarzane ciepło poprzez farmę fotowoltaiczną i tak duże połacie powierzchni pokryte taflą szkła znacząco osuszą teren, powodując wysychanie stawów, rozlewisk i innych zbiorników wodnych, co doprowadzi do obniżenie wód gruntowych.”
Organ wyjaśnia, iż „Raport…” wraz z jego uzupełnieniami został wykonany zgodnie z art. 66. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.). Analizuje on oddziaływanie na środowisko i właśnie ta analiza wykazała, że poprzez zaproponowane rozwiązania techniczne oraz technologiczne dla inwestycji standardy jakości środowiska zostaną dotrzymane. Pozytywną opinią sanitarna znak ZNS.9022.4.15.2022 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu uzgodnił planowaną inwestycję w zakresie sanitarno-higienicznym i zdrowotnym.  Ponadto w uzasadnieniu niniejszej decyzji opisano szeroko brak wpływu pola elektromagnetycznego. Odnośnie obniżenia poziomu wód gruntowych tut. organ wyjaśnia iż, 
w sentencji decyzji wskazał szereg działań które musi spełnić Wnioskodawca jak np. inwestycję należy realizować poza zbiornikami wodnymi, rowami melioracyjnymi, ciekami wodnymi, terenami podmokłymi, zadrzewieniami, lasami. Tereny podmokłe, zbiorniki wodne, rowy melioracyjne, cieki wodne, zadrzewienia, lasy pozostawić w stanie nienaruszonym, za niedopuszczalne uznaje się prowadzenie prac ziemnych, które doprowadzą do trwałego zniekształcenia rzeźby terenu. Inwestycję należy realizować w dostosowaniu do istniejącej rzeźby terenu zachowując jej cechy morfologiczne. Inwestycję realizować poza 100 metrową strefą ochronną rzek, jezior, zbiorników wodnych, pozostawienie wolnej przestrzeni pomiędzy lasami, a inwestycją. Projektowaną zabudowę należy zlokalizować w odległości co najmniej 15 m od gruntów leśnych, z którymi wnioskowana zabudowa na działkach nr 1/16, 187/2 sąsiaduje od zachodu co stworzy strefę buforową.
• „planowana elektrownia fotowoltaiczną po zakończeniu okresu żywotności paneli, stanowić będzie istotny problem pod katem utylizacji i doprowadzenie terenu do pierwotnego stanu. Znając realia, inwestor, którym zapewne będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy likwidacji farmy będzie kierował się głównie względami ekonomicznymi, o ile w ogóle przedmiotową likwidację przeprowadzi. W przypadku bowiem wszczęcia postępowania likwidacyjnego, bądź upadłościowego spółki, brak będzie podmiotu, od którego można będzie wyegzekwować ten obowiązek. Sytuacja taka może doprowadzić do katastrofy ekologicznej, zwłaszcza mając na uwadze skalę kumulacji substancji trujących, metali ciężkich i innych szkodliwych pierwiastków znajdujących się w tonach zużytych toksycznych paneli. Wszystkie te szkodliwe substancje przedostaną się ostatecznie do gleby, wód gruntowych i całego naszego środowiska naturalnego.”
Organ wyjaśnia, iż zgodnie z Raportem pkt. 9  Analiza i ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w trakcie likwidacji (str. 160 raportu) planuje się 20 - 35 letni okres eksploatacji elektrowni. Oddziaływanie na etapie likwidacji inwestycji będzie zbliżone do etapu realizacji (budowy). Będą to oddziaływania krótkotrwałe i powinny zakończyć się przywróceniem terenu do stanu sprzed realizacji inwestycji. Etap likwidacji związany będzie z powstawaniem dużej ilości odpadów, zwłaszcza wielkogabarytowych. Zalecenia dotyczące gospodarowania nimi są podobne jak na etapie budowy. Ponadto specyficzne dla tego etapu jest odpowiednie zabezpieczenie m.in. transformatora. Ważnym elementem omawianego etapu jest również wykonanie w ramach demontażu obiektu rekultywacji terenu. Prace likwidacji przedsięwzięcia powinny być poprzedzone projektem działań uwzględniającym w szczególności: • demontaż paneli fotowoltaicznych i konstrukcji nośnych, • demontaż urządzeń do przesyłu produkowanej energii, • wyrównanie terenu zgodnie z występującą rzeźbą, np. zasypanie wykopów, • demontaż obiektów instalacji do wytwarzania wodoru i stacji tankowania/ładowania pojazdów, • demontażu wszystkich innych obiektów infrastruktury towarzyszącej. Podczas etapu likwidacji ponownie mogą wystąpić hipotetyczne sytuacje problemowe związane z wyciekiem substancji ropopochodnych. Jako działania minimalizujące należy zastosować: • regularne kontrole sprzętu transportowego, obecność sorbentu w miejscu realizacji inwestycji na wypadek wystąpienia hipotetycznych wycieków, • naprawy sprzętu dokonywane w miejscach przystosowanych, • zatrudnienie tylko doświadczonych pracowników. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w dużym stopniu eliminuje ewentualne zakłócenia 
w funkcjonowaniu urządzeń i może uchronić przed sytuacjami trudnymi do przewidzenia bądź wręcz nieprzewidywalnymi, mogącymi spowodować trwałe bądź czasowe straty w środowisku naturalnym 
i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Na etapie likwidacji inwestycji podstawową czynnością będzie demontaż poszczególnych elementów wchodzących w skład elektrowni słonecznej. Powstaną odpady inne niż niebezpieczne związane z rozbiórką konstrukcji pod panele fotowoltaiczne oraz usunięciem infrastruktury elektroenergetycznej, głównie: • złom stalowy, • elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń, • zdemontowane kable aluminiowe i miedziane w izolacji, • obudowy rozdzielnic i wyposażenie (aparaty elektryczne), • żelbetowa konstrukcja trafostacji. Odpady te zostaną przekazane do wykorzystania lub unieszkodliwiania uprawnionemu odbiorcy 
i w zdecydowanej większości poddane recyklingowi.
• „zagrożenie skażeniem należy przy tym ocenić biorąc pod uwagę, gdzie powstać ma farma fotowoltaiczną. Została ona bowiem zaplanowana w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000, Ostoja Poligon Orzysz, Puszczy Piskiej i Parku Krajobrazowego. W przypadku skażenia, nieodwracalne szkody zostaną wyrządzone również na terenach już teraz objętych szczególną ochroną. Ucierpią wówczas siedliska zwierząt i roślin, często objętych ścisłą ochroną gatunkową. Co więcej, zmiany w krajobrazie i w warunkach środowiskowych, takie jak utrata siedlisk, hałas generowany przez prace transformatorów, emisja światła czy ciepła, już teraz będą wpływać negatywnie na migrację, rozmnażanie i zachowanie zwierząt.”
Organ wyjaśnia, iż przedsięwzięcie nie jest zaliczane do stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii. Ponadto w uzasadnieniu opisano bardzo szeroko wpływ inwestycji na obszary chronione przyrodniczo. Obszary o najcenniejszych walorach przyrodniczych stanowiące istniejące 
i potencjalne siedliska lęgowe i rewiry żerowiskowe ptaków zostały wykluczone spod zainwestowania wraz z buforem. Inwestycja nie ingeruje m.in. w regularne żerowisko orlika krzykliwego, które rozciąga się w kierunku północnym od miejsca realizacji inwestycji. Wilgotne łąki i pola uprawne 
w pobliżu osady Szwejkówko, w obrębie których żerowały bociany białe, żurawie, błotniaki stawowe, orlik krzykliwy, a także użytki rolne, na terenie których obserwowano zgrupowania migrujących czajek i siewek złotych również pozostaną w stanie nienaruszonym. Wyłączone z przekształceń okoliczne zbiorniki wodne, tereny podmokłe, zadrzewienia, lasy, cieki wodne, rowy melioracyjne także dalej będą mogły pełnić funkcje przyrodnicze dla ptaków. RDOŚ w Olsztynie w toku analizy uznał, iż strata obszaru i potencjalnych siedlisk pod planowaną instalację nie powinna zagrozić miejscowym populacjom. Wyparte osobniki awifauny zajmą dogodne biotopy w najbliższym sąsiedztwie. Ponadto na terenie elektrowni będą mogły powstać alternatywne siedliska niektórych ptaków. Zaplanowane działania minimalizujące przyczynią się do zmniejszenia potencjalnego negatywnego oddziaływania inwestycji na ptaki. Nie przewiduje się możliwości wystąpienia istotnych negatywnych oddziaływań w związku z realizacją planowanej inwestycji na liczebność populacji 
i stan zachowania przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000. Istotny wpływ na obszary Natura 2000 nie wystąpi ze względu na położenie inwestycji poza obszarami Natura 2000, rodzaj i skalę oddziaływań inwestycji na gatunki oraz siedliska przyrodnicze dla ochrony których wyznaczone zostały obszary Natura 2000. Przewiduje się, że przy zachowaniu warunków prowadzenia prac oraz zaleceń dotyczących eksploatacji planowana inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na elementy przyrodnicze. Pomimo stwierdzenia braku negatywnego oddziaływania na obszary chronione oraz zidentyfikowane gatunki chronione należy mieć na uwadze, iż na podstawie:
• rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408),
• rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409),
• rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183 z późn.zm.), wprowadzone zostały zakazy w stosunku do dziko występujących gatunków chronionych.
Podczas realizacji inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących ochrony gatunkowej zawartych w cyt. rozporządzeniach oraz w ustawie o ochronie przyrody. Czynności zabronione w stosunku do chronionych gatunków zwierząt określone w art. 52 ust. 1 Ustawy o Ochronie Przyrody oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska (np. umyślne zabijanie; umyślne okaleczanie lub chwytanie; umyślne niszczenie ich jaj, postaci młodocianych lub form rozwojowych; niszczenie siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania; niszczenie, usuwanie lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień) mogą zostać podjęte wyłącznie po uzyskaniu stosownej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie wydanej na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 (pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w art. 56 ust. 4 UoOP) na wykonywanie czynności podlegających zakazom, w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą i częściową. Analogiczna sytuacja funkcjonuje w przypadku zakazów w stosunku do roślin (art. 51 UoOP oraz § 6 rozp. MŚ). Wykonywanie czynności zabronionych bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom podlega karze aresztu albo grzywny (art. 131 pkt 14 UoOP).
• „na działkach, na których planowana jest inwestycja oraz działkach sąsiadujących, nie ma odpowiedniej infrastruktury elektrycznej pozwalającej na odbiór wyprodukowanej energii. Generalnie sieć elektroenergetyczna nie była modernizowana od dłuższego czasu i nie jest planowana jej modernizacja. Zatem przyjęcie tak dużej ilości wyprodukowanej energii będzie powodowała duże problemy dla mieszkańców, powodując uciążliwe awarie i pozbawiając ludzi prądu.”
Organ wyjaśnia, iż postępowanie w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej nie wymaga przedłożenia zapewnienia Inwestora o możliwości podłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanego przez zarządcę/operatora tej sieci.
• „planowana inwestycja budowy farmy fotowoltaicznej doprowadzi do niepowetowanych szkód, zarówno w majątku właścicieli okolicznych nieruchomości, jak i w środowisku naturalnym, obniżając jednocześnie jakość i komfort życia wszystkich mieszkańców. Z tego też względu inwestor nie powinien otrzymać zgody na realizację inwestycji, która kłuci się 
z dobrem okolicznych właścicieli i mieszkańców.”
Organ wyjaśnia, że sam sprzeciw wobec planowanej inwestycji nie mogą stanowić podstawy do odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jeżeli realizacja inwestycji nie wiąże się z przekroczeniem standardów środowiskowych. Wnioski i uwagi zgłoszone przez społeczeństwo na etapie prowadzonego postępowania mają na celu takie określenie warunków realizacji przedsięwzięcia, które spowodują, iż inwestycja w minimalnym stopniu będzie oddziaływać na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi. W sprzeciwie nie wskazało konkretnych merytorycznych argumentów, niedotrzymania deklarowanego poziomu oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko. Nie przedstawiono błędów lub uwag do w  „Raportu…” wraz z jego uzupełnieniami.
Ponadto do tut. organu wpłynęło w dniu 12.05.2023 r. 14 pism (część osób składających pisma są stronami postępowania) pt. „Sprzeciw przeciwko zawiadomieniu - obwieszczeniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „ Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50,51,53,58/3,101, położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16,10,16/4,18/5,141,180,187/2 położonych w obrębie Grzegorze , gmina Orzysz”.
Wszystkie te pisma zawierały powielone argumenty z sprzeciwu mieszkańców przytoczonego jw. tj. „Działając jako właściciel wyrażam swój sprzeciw odnośnie lokalizacji inwestycji, dla przedsięwzięcia pn ,,Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50,51,53,58/3,101, położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16,10,16/4,18/5,141,180,187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz Wybudowanie wyżej wymienionej inwestycji narusza zasady ładu przestrzennego i koliduje z sąsiadująca zabudową. 
W obecnym stanie prawnym , farmy fotowoltaiczne o tak dużej powierzchni zalicza się do zabudowy przemysłowej, która podlega zasadzie dobrego sąsiedztwa. Na w/w działkach oraz działkach sąsiadujących nie ma odpowiedniej infrastruktury elektrycznej pozwalającej na odbiór wyprodukowanej energii. Generalnie sieć elektroenergetyczna nie była modernizowana od dłuższego czasu i nie jest planowana a przyjęcie tak dużej ilości wyprodukowanej energii będzie powodowała duże problemy dla mieszkańców. Wybudowanie farmy i nie dostosowania przyłączy bezpośrednio do sieci zniszczy otoczenie, a także obniży komfort naszego życia. Mieszkańcy wsi i właściciele nieruchomości zdają sobie sprawę, że długi okres ekspozycji na pole elektromagnetyczne generowane przez panele fotowoltaiczne wpływa na zdrowie ludzi, zwłaszcza dzieci, kobiety w ciąży i osoby starsze. Skutki zdrowotne to m.in. bóle głowy, problemy z koncentracją , zmęczenie, drażliwość, zaburzenie snu. Wytwarzane ciepło poprzez farmę fotowoltaiczną i tak duże połacie powierzchni pokryte taflą szkła znacząco osuszą teren, powodując wysychanie stawów, rozlewisk i innych zbiorników wodnych co doprowadzi do obniżenie wód gruntowych. Od kilku lat mamy niski poziom wody gruntowej. Teren gdzie ma powstać farma znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz i Puszcza Piska ,będzie miało to negatywny wpływ na środowisko naturalne , w tym siedliska zwierząt i roślin, a także na krajobraz. Zmiany w krajobrazie i w warunkach środowiskowych, takie jak utrata siedlisk, hałas generowany przez prace transformatorów, emisja światła , ciepła wpływają na migracje , rozmnażanie i zachowanie zwierząt. Budowa elektrowni wpłynie negatywnie na wartość naszych nieruchomości. Zmiana krajobrazu oraz wpływ na otoczenie , w tym negatywne skutki zdrowotne mogą zniechęcić potencjalnych kupców 
i znacząco obniżyć wartość działek, nieruchomości. Budowa elektrowni fotowoltaicznej znacząco wpłynie na estetykę krajobrazu i zniekształci piękno naturalnego otoczenia. Farma będzie szpeciła nasz krajobraz przez około 30 lat, a przez te lata zamiast przyrody i krajobrazu będziemy mieli szklano blaszane powierzchnie ogrodzone siatką. Kolejny problem w późniejszym czasie to utylizacja 
i doprowadzenie terenu do pierwotnego stanu. Znając realia , inwestor przy likwidacji farmy będzie kierował się głównie względami ekonomicznymi , co może doprowadzić do katastrofy ekologicznej przy tak wielkiej kumulacji substancji trujących , metali ciężkich i innych szkodliwych pierwiastków znajdujących się w tonach zużytych toksycznych paneli, które mogą przedostać się do gleby i naszego środowiska naturalnego. Budowa elektrowni to nowość od kilku lat , rozważając kwestie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi należy mieć na uwadze zasadę przezorności -zasada prawa unijnego ( art.191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej TFUN) , która jako tzw. ogólna zasada powinna być uwzględniona przy interpretacji wszystkich przepisów ochrony środowiska oraz przy podejmowaniu decyzji w sprawach administracyjnych. Zasada ta wymaga, aby wszelkie prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków traktować, jak pewność ich wystąpienia. Decyzje podejmowane w sprawach ważnych dla środowiska przyrodniczego i lokalnej społeczności mają znaczenie nie tylko na teraźniejszą sytuację społeczno-gospodarczą , a także na przyszłe pokolenia mieszkańców i zrównoważony rozwój gminy.”
 Tut. Organ do wszystkich argumentów poruszonych w/w pismach z uwagi na fakt iż, są one powieleniem wcześniejszego sprzeciwu ustosunkował się już bardzo szczegółowo powyżej. 
W dniach 08-09.04.2024 r. wpłynęły trzy sprzeciwy przeciwko lokalizacji przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz”. W treści sprzeciwów zostały również powielone takie same argumenty jak wyżej:
• długi okres ekspozycji na pole elektromagnetyczne generowane przez instalację fotowoltaiczną wpływa na zdrowie ludzi, zwłaszcza dzieci, kobiety w ciąży i osoby starsze. Skutki zdrowotne to m.in. bóle głowy, problemy z koncentracją, zmęczenie, drażliwość, zaburzenia snu.
Argument powielony Organ wyjaśnił jak wyżej.
• wytwarzane ciepło poprzez farmę fotowoltaiczną i tak duże połacie powierzchni pokryte taflą szkła znacząco osuszą teren, powodując wysychanie stawów, rozlewisk i innych zbiorników wodnych, co doprowadzi do obniżenie wód gruntowych. 
Argument powielony Organ wyjaśnił jak wyżej.
• nie dostrzeżono nadto istotnego wpływu planowanej inwestycji na środowisko naturalne poprzez powstanie tzw. „efektu świetlnego ", który może wpływać na zachowanie dzikiej fauny, 
w szczególności nocnych zwierząt, takich jak m.in. ptaki i nietoperze. 
Organ wyjaśnia iż, w sentencji decyzji wskazał działania które musi spełnić Wnioskodawca dotyczące tzw. efektu świetlnego. Aby zapobiec ewentualnym kolizjom ptaków z panelami fotowoltaicznymi należy zachować odstęp pomiędzy rzędami paneli (brak efektu lustra), zastosować panele wyposażone w warstwy antyrefleksyjne, które zwiększają absorbcję promieniowania słonecznego oraz zapobiegają odbijaniu światła. Dzięki temu nie wystąpi tzw. efekt olśnienia. Ponadto panele powinny posiadać jasne obramowania i paski podziału, które zminimalizują możliwość mylenia powierzchni paneli z powierzchnią wody.
• planowane przedsięwzięcie z całą pewnością w sposób znacząco negatywny wpłynie również na działki, na których hoduję zwierzęta, uprawiam soczewicę ekologiczną, owies oraz warzywa 
i owoce. Skażone promieniowaniem produkty niekorzystnie wpłyną na zdrowie ludzi oraz zwierząt. 
Argument powielony Organ wyjaśnił jak wyżej.
• lokalizacja inwestycji skutkować będzie istotną zmianą krajobrazu.
Argument powielony Organ wyjaśnił jak wyżej.
• wybudowanie wyżej wymienionej inwestycji narusza także zasady ładu przestrzennego i koliduje z sąsiadująca zabudową.  W obecnym stanie prawnym, farmy fotowoltaiczne o tak dużej powierzchni zalicza się do zabudowy przemysłowej, która podlega zasadzie dobrego sąsiedztwa. W sąsiedztwie brak jest zaś jakiejkolwiek zabudowy przemysłowej, czy też innych obiektów 
o przemysłowym charakterze. Miejsce inwestycji stanowi w przeważającej części Obszar Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego, który nadto graniczy z obszarem Natura 2000, Ostoją Poligon Orzysz, Puszczą Piska oraz Parkiem Krajobrazowym. Zważywszy na konieczność ochrony tych istotnych dla środowiska terenów, jak i występującej tam fauny i flory, w żadnym wypadku tereny te nie powinny zostać przeznaczone na tak głęboko ingerującą w środowisko inwestycję.
Argument powielony Organ wyjaśnił jak wyżej.
• tego typu inwestycje znacząco wpływają również na estetykę krajobrazu i zniekształcają piękno naturalnego otoczenia. Obszar planowanej inwestycji kolidować będzie z turystycznym przeznaczeniem wskazanych terenów, co bezpośrednio godzić będzie w dobro regionu oraz mieszkańców, którzy sezonowo udostępniają miejsca noclegowe. Przy tym, skutki inwestycji dla właścicieli okolicznych nieruchomości odczuwane będą przez co najmniej 30 lat (okres trwałości ogniw fotowoltaicznych), co oznacza, że przez taki okres czasu, zamiast przyrody i pięknego zielonego krajobrazu, będziemy mieli szklano - blaszane powierzchnie ogrodzone 3 metrową siatką.
Argument powielony Organ wyjaśnił jak wyżej.
• planowana inwestycja godzi w prawo własności właścicieli okolicznych nieruchomości, gdyż utrudni obrót i obniży wartość tych nieruchomości. Pomimo bliskości jeziora Śniardwy 
i rozległych terenów leśnych, nie będzie już możliwości przekształcenia naszych pól chociażby pod rekreację, czy też potrzeby mieszkaniowe. Trudno bowiem sobie wyobrazić, że znajdzie się ktoś zainteresowany odpoczynkiem, czy też zamieszkaniem przy kilkusethektarowej elektrowni. Poza zmianą krajobrazu zniechęcić potencjalnych kupców może również wpływ tak rozległej fotowoltaiki na otoczenie, w tym negatywne skutki zdrowotne, jakie może wywoływać pole elektromagnetyczne.
Argument powielony Organ wyjaśnił jak wyżej.
• na w/w działkach oraz działkach sąsiadujących nie ma również odpowiedniej infrastruktury elektrycznej pozwalającej na odbiór wyprodukowanej energii. Generalnie sieć elektroenergetyczna nie była modernizowana od dłuższego czasu i nie jest planowana, a przyjęcie tak dużej ilości wyprodukowanej energii będzie powodowała duże problemy dla mieszkańców. Wybudowanie farmy i nie dostosowania przyłączy bezpośrednio do sieci zniszczy otoczenie, 
a także obniży komfort naszego życia, bowiem wiązać się może z przerwami w dostawie prądu.
Argument powielony Organ wyjaśnił jak wyżej.
• nie można jednocześnie zapominać, iż planowana elektrownia fotowoltaiczna po zakończeniu okresu żywotności paneli, stanowić będzie istotny problem pod katem utylizacji i doprowadzenie terenu do pierwotnego stanu. Zagrożenie skażeniem należy przy tym ocenić biorąc pod uwagę, gdzie powstać ma farma fotowoltaiczna. Została ona bowiem zaplanowana w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000, Ostoja Poligon Orzysz, Puszczy Piskiej i Parku Krajobrazowego. W przypadku skażenia, nieodwracalne szkody zostaną wyrządzone również na terenach już teraz objętych szczególną ochroną. Ucierpią wówczas siedliska zwierząt i roślin, często objętych ścisłą ochroną gatunkową. Co więcej, zmiany w krajobrazie i w warunkach środowiskowych, takie jak utrata siedlisk, hałas generowany przez prace transformatorów, emisja światła czy ciepła, już teraz będą wpływać negatywnie na migrację, rozmnażanie 
i zachowanie zwierząt.
Argument powielony Organ wyjaśnił jak wyżej.
Tut. Organ przeanalizował szczegółowo ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego uzupełnieniach oraz uzyskane w toku postępowania uzgodnienia 
i opinie ustalono, że przy spełnieniu warunków zawartych w niniejszej decyzji, warunków przedstawionych w raporcie oraz przy wykorzystaniu wszelkich możliwych rozwiązań technicznych 
i technologicznych zmierzających do dotrzymania standardów jakości środowiska, planowane przedsięwzięcie spełni właściwe wymagania higieniczno-zdrowotne, a realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. W sentencji decyzji zawarto wszystkie warunki realizacji inwestycji, które były zawarte w uzgodnieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz uwzględniono opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Giżycku.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie
  
Stronie służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie ul. Kajki 10/12 – za pośrednictwem Burmistrza Orzysza.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje 
w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski


Charakterystyka przedsięwzięcia
Załącznik do Decyzji Burmistrza Orzysza z dnia 28.06.2024 r. (znak:WIG.6220.3.2022.DGA)

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 
z 2023 r. poz. 1094 ze zm.).

Przedsięwzięcie polegające na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW, realizowane będzie na terenie działek o nr ewidencyjnych:
• obręb 0008 Gaudynki: 50, 51, 53, 58/3 i 101,
• obręb 0011 Grzegorze: 1/16, 10, 18/5 i 187/2,
gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie. Powierzchnia ww. nieruchomości, która zostanie wykorzystana na posadowienie paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą 
(w ogrodzeniu) wyniesie do 80 ha. Obecna struktura użytkowania działek inwestycyjnych obejmuje głównie grunty orne (uprawa kukurydzy, zboża), grunty zadrzewione i zakrzewione, łąki kośne, teren okresowo podmokły. Z terenu inwestycji zostaną wyłączone grunty zadrzewione i zakrzewione oraz teren okresowo podmokły.
Teren planowanej inwestycji charakteryzuje się krajobrazem rolniczym. Otoczenie działek inwestycyjnych stanowią użytki rolne, łąki, lasy, nieużytki, zadrzewienia, nieczynne nasypy kolejowe, skupiona zabudowa miejscowości Szwejkówko, pojedyncze rozproszone zabudowania, cieki wodne, rowy melioracyjne, jezioro Śniardwy oddalone około 430 m, miasto Orzysz oddalone ponad 3 km, teren wojskowy, zbiorniki wodne, tereny podmokłe. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa, rozproszona, zlokalizowana jest w odległości ok. 30 metrów od granicy działek inwestycyjnych. Stacja transformatorowa SN/WN zostanie zlokalizowana w odległości min. 550 m ód zabudowy mieszkaniowej, stacje transformatorowe w odległości min. 250 m.
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 MW, wytwarzające energię elektryczną ze źródła odnawialnego, jakim jest promieniowanie słoneczne. Uzyskana w ten sposób energia będzie przekazywana do sieci elektroenergetycznej przy pomocy podziemnego kabla elektroenergetycznego. Lokalizacja infrastruktury przyłączenia do sieci operatora będzie możliwa do określenia na późniejszym etapie przygotowania inwestycji, po uzyskaniu warunków przyłączenia od operatora. Dopuszcza się rozłożenie budowy inwestycji na etapy. W skład instalacji będą wchodziły następujące elementy:
• wolnostojące stalowe lub aluminiowe konstrukcie wsporcze z panelami fotowoltaicznymi, 
o łącznej mocy nominalnej do 100 MW,
• ogniwa fotowoltaiczne na wolnostojących konstrukcjach wsporczych o mocy jednostkowej do 1600 Wp Oednostronne lub dwustronne typu bifacial),
• podziemne linie elektroenergetyczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia, linie światłowodowe, drogi dojazdowe wraz z miejscami postojowymi, place stałe i tymczasowe,
• przekształtniki DC/AC (inwertery) podczepiane do konstrukcji wsporczych lub zlokalizowane w kontenerowej stacji (do 15 na 1 MW),
• wolnostojące kontenerowe stacje transformatorowe SN/nN (2-transformatorowe) - do 35 szt.,
• stacja transformatorowa SN/WN (GPO) -1 szt.,
• instalacja solarna prądu stałego,
• trójfazowa instalacja elektryczna prądu przemiennego,
• układ pomiarowo-rozliczeniowy w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej,
• układy pomiarowo-kontrolne na zaciskach systemu,
• ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa,
• kontenerowe magazyny energii o powierzchni do 1,5 ha, o łącznej mocy do 1 MWh.
Moduły fotowoltaiczne zamontowane zostaną w sposób nieinwazyjny na skręcanym
szkielecie metalowym. Szkielet zostanie wsparty na pionowych profilach metalowych wbitych bezpośrednio w grunt rodzimy. Moduły fotowoltaiczne pogrupowane zostaną w powtarzalne sekcje oraz ustawione w równomiernie rozmieszczonych rzędach. Kable łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne będą mocowane do konstrukcji wsporczej (prowadzenie kabli wzdłuż konstrukcji wsporczej lub w rurach osłonowych w ziemi). Przewody elektryczne wewnątrz elektrowni zostaną zakopane w wiązkach bezpośrednio w wykopach sięgających głębokość do 1,5 m. Nie planuje się realizacji dróg o nawierzchni twardej. Przed stacją transformatorową i elektroenergetyczną planuje się plac postojowy z wydzielonymi kilkoma miejscami parkingowymi.
Punkt GPO wstępnie planuje się zlokalizować na dz. ew. 18/5 obręb Grzegorze, ale ostateczna jego lokalizacja zależy od otrzymanych warunków przyłączenia. Wymiary stacji GPO (ogrodzona powierzchnia) będą mieściły się w zakresie: dł. ok 35-65 m x szer. ok 15-35 m. Wyposażona zostanie ona w transformator o napięciu znamionowym 110 kV, częstotliwości znamionowej do 50 Hz. Budynki/kontenery techniczne do montażu inwerterów (w przypadku zastosowania inwerterów centralnych) i stacji transformatorowych oraz elektroenergetycznej zostaną złożone z prefabrykowanych elementów lub dostarczone na teren inwestycji w całości, a, na terenie elektrowni ustawione, w razie potrzeby, na prefabrykowanej płycie fundamentowej.
Nieruchomości, na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia zlokalizowane są poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Inwestycja w przeważającej części realizowana będzie na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Wschód (OCHK), na którym obowiązuje Uchwała Nr XLIV/637/22 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Wschód (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2022 r. poz. 5617). 
Planowana instalacja fotowoltaiczna nie jest zaliczana do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Planowana elektrownia będzie instalacją nieposiadającą stałej obsługi, będzie monitorowana 
i zarządzana zdalnie. Czynności obsługowe i serwisowe wymagające udziału człowieka będą wykonywane periodycznie. Przewiduje się możliwość instalacji oświetlenia terenu, a także ewentualnego obwodowego systemu dozorującego opartego o barierę podczerwieni. Teren inwestycji zostanie ogrodzony na całym obwodzie ogrodzeniem z siatki stalowej.
Teren, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia nie jest objęty ustaleniami aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

 

Data powstania: wtorek, 2 lip 2024 14:44
Data opublikowania: wtorek, 2 lip 2024 14:51
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 28 razy