Urząd Miejski w Orzyszu

Termin obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) z w o ł u j ę XXXIV sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 25 stycznia 2017 r. (środa) o godz. 13. 00 w sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu.

Porządek obrad:

A. Wstępne czynności organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad XXXIV sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XXXIV sesji.
5. Interpelacje radnych.
6. Wnioski i zapytania.

B. Część sprawozdawcza:
7. Wykonanie wyroku Sądu Rejonowego w Piszu II Wydziału Karnego Sygn. Akt II K 6/16 z oskarżenia prywatnego Zbigniewa Włodkowskiego.
8. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.
10. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli.

C. Zasadnicza część obrad:
11.  Gminna oferta zajęć dla dzieci i młodzieży na ferie w 2017 r.

D. Część uchwałodawcza:
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Założenia Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego.
b)  Zmieniająca uchwałę Nr V/24/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Okartowie.
c) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
d) Najmu nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym w drodze bezprzetargowej.
e) Najmu nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym w drodze bezprzetargowej.
f) Udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
g) Zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2017.
h) Rozpatrzenia skargi.

E. Statutowe elementy obrad:
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
15. Zamknięcie obrad XXXIV sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Adam Myka

Data powstania: czwartek, 19 sty 2017 13:55
Data opublikowania: czwartek, 19 sty 2017 14:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:43
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 718 razy