Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej nr 173003 N na odcinku Dziubiele – Suchy Róg oraz odcinków dróg gminnych w m. Suchy Róg".

WIG.6220.4.7.2023.AFL                                                                           

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm. dalej k.p.a.) oraz z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm. dalej ooś);

zawiadamiam

o wpływie do tut. Organu w dniu 01.08.2023 r. zawiadomienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie o przedłużeniu terminu na wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowie drogi gminnej nr 173003 N na odcinku Dziubiele – Suchy Róg oraz odcinków dróg gminnych w m. Suchy Róg do dnia 21.08.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie poinformował, iż zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo do wniesienia ponaglenia w związku z niezałatwieniem sprawy w terminie bądź w przypadku gdy postępowanie prowadzone jest dłużej niż niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie wraz 
z uzasadnieniem składa się do organu wyższego stopnia (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska) za pośrednictwem organu prowadzącego postepowanie (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Olsztynie).
Ponadto informuję, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu opinią sanitarną znak: ZNS.9022.4.22.2023 z dnia 02.08.2023 r.  stwierdził, że dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku opinią znak: BI.ZZŚ.3.4901.120.2023.MK z dnia 01.08.2023 r. (data wpływu 03.08.2023 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla ww. przedsięwzięcia.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy  ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Dziubiele, Suchy Róg oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 


Sprawę prowadzi: A. Flisiak, tel. 87/3070961

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 07.08.2023 r.

Data powstania: poniedziałek, 7 sie 2023 12:23
Data opublikowania: poniedziałek, 7 sie 2023 12:25
Opublikował(a): Aleksandra Flisiak
Zaakceptował(a): Aleksandra Flisiak
Artykuł był czytany: 92 razy