Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 18/5, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Działając zgodnie z art. 10 § 1, 49 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm. dalej ooś);
 
zawiadamiam

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 18/5, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.
Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu 24.04.2022 r. na wniosek Doral Sungrid Renewable Energy Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika.
Stosownie do przepisu art. 10 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego  i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Jednocześnie informuję iż, w toku przedmiotowego postępowania wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 28.12.2023 r. znak WOOŚ.4221.119.2022.BG.11 uzgadniające realizację w/w przedsięwzięcia. W dniu 01.02.2022 r. wpłynęła do tut. Organu pozytywna opinia sanitarna znak ZNS.9022.4.15.2022 w zakresie sanitarno-higienicznym 
i zdrowotnym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz w pokoju 213 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia/obwieszczenia.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Szwejkówko, Grzegorze, Gaudynki, Nowe Guty oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. 
Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, 
w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 


Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 26.04.2024 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 26 kwi 2024 15:12
Data opublikowania: piątek, 26 kwi 2024 15:13
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 cze 2024 07:52
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 116 razy