Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

o wydanej w dniu 08.07.2024 r. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.2.2024.DGA bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Strzelniki - Kamieńskie.

WIG.6220.2.8.2024.DGA                                    


ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI


Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 dalej k.p.a)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.);

zawiadamiam strony postępowania

o wydanej w dniu 08.07.2024 r. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.2.2024.DGA bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Strzelniki - Kamieńskie. 
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, 
w pokoju nr 213 w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Orzysza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Strzelniki oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. 
Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 11.07.2024 r.


BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: czwartek, 11 lip 2024 08:50
Data opublikowania: czwartek, 11 lip 2024 08:53
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 13 razy