Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

Burmistrz Orzysza na podstawie art. 30 oraz art. 33 ust 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm. dalej „UUOŚ”);

zawiadamia

o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko planowanej inwestycji pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 18/5, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz. Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu 24.04.2022 r. na wniosek Doral Sungrid Renewable Energy Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika. Planowana do realizacji inwestycja będzie polegała na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy całkowitej do 100 MW .

Mając na uwadze, że w dniu 29.08.2022 r. Burmistrz Orzysza wydał postanowienie znak: WIG.6220.3.20.2022.DGA nakładające na Inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w ramach tego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy UUOŚ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Orzysza.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania sięz dokumentacją sprawy m.in. wnioskiem, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami, pozytywnym uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, pozytywną opinią sanitarną w zakresie sanitarno-higienicznym i zdrowotnym wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz, w godzinach pracy Urzędu. 

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz, w godzinach pracy Urzędu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres um@orzysz.pl) w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia. Na podstawie art. 35 ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Orzysza przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz w miejscu planowanej inwestycji na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Szwejkówko, Grzegorze, Gaudynki, Nowe Guty oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. 

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski


Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 08.03.2024 r. 

Data powstania: piątek, 8 mar 2024 11:46
Data opublikowania: piątek, 8 mar 2024 11:48
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 55 razy