Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o wydanej w dniu 10.04.2024 r. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.1.2024.KOW bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej w m. Nowe Guty”.

 


ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI


Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm. dalej k.p.a)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.);

zawiadamiam strony postępowania

o wydanej w dniu 10.04.2024 r. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.1.2024.KOW bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej w m. Nowe Guty”.
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, 
w pokoju nr 213 w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.
Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Orzysza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Nowe Guty oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. 
Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 12.04.2024 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 12 kwi 2024 11:25
Data opublikowania: piątek, 12 kwi 2024 11:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 maj 2024 07:46
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 45 razy