Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz

WIG.6220.3.62.2022.DGA                                                                   


ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 775 ze zm. dalej k.p.a) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zawiadamiam strony iż, w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz pismem z dnia 
30.10.2023 r. data wpływu 02.11.2023 r. Inwestor przedłożył do tut. Organu uzupełnienie do uprzednio przedłożonego uzupełnienia z dnia 29.09.2023 r. data wpływu 02.10.20223 r. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z wezwaniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 28.08.2023 r. znak WOOŚ.4221.119.2022.BG.8.
Ponadto informuję, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku pismem znak BI.ZZŚ.3.4360.88.2022.AS z dnia 22.11.2023 r. data wpływu 24.11.2023 r. potrzymało stanowisko przedstawione w opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku z dnia 21.07.2022 r. znak BI.ZZŚ.3.4360.88.2022.AS.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz. 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Szwejkówko, Grzegorze, Gaudynki, Nowe Guty oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. 
Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, 
w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 


Sprawę prowadzi: A. Szymańska , tel. 87/3070961

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 08.12.2023 r.


Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Beata Jażdżewska
Z-CA BURMISTRZA ORZYSZA

Data powstania: piątek, 8 gru 2023 14:42
Data opublikowania: piątek, 8 gru 2023 14:45
Opublikował(a): Aleksandra Flisiak
Zaakceptował(a): Aleksandra Flisiak
Artykuł był czytany: 188 razy