Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

wydanej w dniu 30.11.2023 r. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.5.2023.AFL po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej z miejscowości Dąbrówka do Chmielewo

WIG.6220.5.16.2023.AFL                                                                       

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI


Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm. dalej k.p.a)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.);

zawiadamiam strony postępowania

o wydanej w dniu 30.11.2023 r. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WIG.6220.5.2023.AFL bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej z miejscowości Dąbrówka do Chmielewo.
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 213 w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.
Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Orzysza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Dąbrówka-Osiki, Chmielewo oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. 
Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Sprawę prowadzi: A. Szymańska, tel. 87/3070961

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 04.12.2023 r.

 


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 4 gru 2023 12:48
Data opublikowania: poniedziałek, 4 gru 2023 12:50
Opublikował(a): Aleksandra Flisiak
Zaakceptował(a): Aleksandra Flisiak
Artykuł był czytany: 115 razy