Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie - nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania biogazowni na środowisko

Nasz znak:                                                           Data:

RGI.6220.3.2012 Orzysz, dnia 29 sierpnia 2012 r.

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art.  123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm. ) w związku z art. 63 ust. 1 i 4 oraz art.66 i 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 45 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397),

po rozpatrzeniu wniosku  Fundacji AGRO-MAZOWIA ul. Wiśniowa 17 11-034 Stawiguda

 

postanawiam

I.  Nałożyć  obowiązek  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego zamierzenia

inwestycyjnego mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego

na: „budowie biogazowni o mocy 1,525 MW w miejscowości Orzysz” na terenie działki

nr 411/28  w obrębie Orzysz  gmina Orzysz.

II. Ustalić pełny zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art.66 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

III. W raporcie należy uwzględnić w szczególności następujące elementy:

1) omówienie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami,

2) planowane zabezpieczenia przed przedostaniem się substancji zanieczyszczających do

gruntu i wód podziemnych,

3) rozprzestrzenianie się hałasu i przedstawienie wyników przeprowadzonej analizy

akustycznej w rejonie najbliższych obszarów chronionych akustycznie, analizę emisji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            hałasu na terenie instalacji oraz w bezpośrednim sąsiedztwie wynikającym z planowanego zagospodarowania oraz emisję skumulowaną uwzględniającą istniejące i planowane zagospodarowanie terenu inwestycji oraz terenów sąsiednich (forma opisowa i graficzna),

4) oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne, analiza możliwych do występowania uciążliwości związanych z emisją zanieczyszczeń ze środków transportu na etapie eksploatacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem wszystkich tras przejazdów dostarczających substraty (forma opisowa i graficzna),

5) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na  etapie realizacji i eksploatacji,

6) analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym

przedsięwzięciem wynikającym z formy, funkcji oraz istniejącego zagospodarowania                                                                                                             terenów w bezpośrednim sąsiedztwie oraz na trasach przejazdów środków transportu,

7) przedstawienie analizy skumulowanych oddziaływań omawianej inwestycji z

istniejącymi, projektowanymi i planowanymi przedsięwzięciami, występującymi

w sąsiedztwie przedmiotowego obszaru,

8) oddziaływanie na świat roślinny i zwierzęcy,

9) charakterystyki wszystkich substratów służących jako wsad do biogazowni,

10) sposobu magazynowania substratów oraz powstających w procesie osadów pofermentacyjnych, ich dalszego wykorzystania, wraz z analizą uciążliwości dla środowiska w tym uciążliwości odorowych. Zabezpieczenie przed uciążliwościami odorowymi.

IV. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględnić

oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub

użytkowania oraz likwidacji.

V. Raport należy opracować w trzech egzemplarzach wraz z ich zapisem w

formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 17.07.2012 r. do tut. organu wpłynął wniosek Fundacji AGRO-MAZOWIA ul. Wiśniowa 17, 11-034 Stawiguda, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa biogazowni o mocy 1,525 MW w miejscowości Orzysz” wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia ,oraz poświadczoną przez właściwy organ kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidziany teren, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia wraz ze wskazanym terenem, na który będzie ono oddziaływać.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest:

- biogazownia rolnicza o mocy 1,525 MW gdzie substratem wykorzystywanym do produkcji biogazu będzie wyłącznie kiszonka kukurydzy

- suszarnia( np. trocin, drewna, owoców lub inne) na potrzeby mieszkańców miasta i gminy

Orzysz

- budynek administracyjno- rehabilitacyjny przeznaczony w części na basen i sale do rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu gminy Orzysz.

Gmina Orzysz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 z poz. 1071 ze zm.) oraz art.64 ust.1 pkt.2 a także ust.3 i 4, art. 68 oraz art.78 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr.199, poz.1227 ze zm.) wszczęła postępowanie administracyjne.

Zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak RGI.6220.3.2012 zawiadomiono inwestora, pełnomocnika oraz strony wymienione w skróconym wypisie ze skorowidza działek na piśmie.

Ponadto zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu

oraz ogłoszono na stronie BIP.

Zgodnie z art. 64 ust.l pkt. l, a także ust. 3 i 4, art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, póz. 1227), a także § 3 ust. l pkt. 45 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 , póz. 1397 ) Burmistrz Orzysza zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, ul. Warszawska 5, 12 – 200 Pisz oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn o opinię, czy dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie po zapoznaniu się z dokumentacją i zawartymi w niej informacjami postanowieniem z dnia 02 sierpnia 2012 r. (znak: WOOŚ.4240.341.2012.BG) stwierdza:

1.” wyrażam opinię,  że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni o mocy 1,525 MW w miejscowości Orzysz, działka nr 411/28, gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

2. ustalam pełny zakres raportu o  oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.).

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji do wytwarzania energii elektrycznej

i cieplnej z biogazu powstałego w procesie fermentacji biomasy roślinnej kiszonki kukurydzy.

Planowana ilość przetwarzanych substratów w skali rocznej wynosi ok. 27 900Mg.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia wybudowana zostanie instalacja biogazowni,

W skład której wchodzić będą : zbiornik pięciokomorowy, budynek techniczny z przepompownią, dozownik substratów stałych awaryjna pochodnia gazu, silos na kiszonkę,

2 jednostki kogeneracyjne o mocy 0,999MW i 0,526MW,stanowiska rozładunku, waga oraz niezbędna infrastruktura techniczna oraz komunikacyjna.

Ponadto  w ramach inwestycji planowana jest również budowa suszarni np. do trocin, drewna, owoców itp. oraz budynku administracyjno-rehabilitacyjnego przeznaczonego w części na basen i sale do rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach przyrodniczo cennych, objętych ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2009 r. Nr. 151,1220 ze zm.) w tym obszarach Natura 2000.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz mając na uwadze uwarunkowania wymienione w art. 63 ustawy z 3 października 2008r. kwalifikujące przedsięwzięcie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz usytuowanie inwestycji ( lokalizacja biogazowni na terenach miejskich), eksploatacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z możliwością wystąpienia uciążliwości i emisji do środowiska, w tym głównie emisji związków złowonnych oraz hałasu. Wobec powyższego uznano, że dla planowanego przedsięwzięcia należy wykonać raport oddziaływania na środowisko podający szczegółowej analizie rozpatrywane warianty  przedsięwzięcia() tj. wariant proponowany przez wnioskodawcę, racjonalny wariant alternatywny oraz wariant najkorzystniejszy dla środowiska), uwzględniając ich oddziaływanie na wszystkie komponenty środowiska, a w szczególności

na jakość powietrza (hermetyzacja instalacji biogazowni) oraz klimat akustyczny terenów chronionych”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją opinią sanitarną z dnia 02 sierpnia 2012 r. (znak: ZNS.9083.13.2012):

 

Stwierdza że, dla w/w przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w art.66 ust.1 pkt.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.Nr 199 poz. 1227)

Powyższą opinię sanitarną organ uzasadnia:

Planowane przez inwestora przedsięwzięcie stanowi  przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust.1 pkt.60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko(Dz.U. z 2010r. Nr. 213 poz. 1397)

Zatem przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla tego rodzaju przedsięwzięć może być wymagane  przeprowadzenie oceny oddziaływania na  środowisko.

Zgodnie z art.78 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U.Nr.199, poz.1227) organem właściwym do wydawania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia tejże oceny jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny.

Celem przedsięwzięcia jest budowa: biogazowni rolniczej o mocy 1,525 MW gdzie substratem wykorzystywanym do produkcji biogazu będzie wyłącznie kiszonka kukurydzy, suszarni na potrzeby mieszkańców miasta i gminy Orzysz, budynku administracyjno-rehabilitacyjnego przeznaczonego na basen i sale do rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu gminy Orzysz.

Jak wynika z przedstawionych informacji, przedsięwzięcie może oddziaływać na ludzi i środowisko. Budowa i funkcjonowanie biogazowni przyczyni się do powstania: odpadów, ścieków, hałasu, pola magnetycznego i emitowania niebezpiecznych substancji do atmosfery.

Nasileniu ulegnie transport samochodowy, którym dostarczane będą substraty do zakładu”

Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest poza formami podlegającymi ochronnie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody( Dz.U. z 2009r. nr 151, poz.1200 ze zm.) w tym poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Najbliżej planowanej inwestycji w kierunku południowym położona jest ostoja Poligon Orzysz  ( PLB 280014) oddalona około 800 m  terenu  działki 411/28 na której planowana jest

lokalizacja inwestycji.

Mając powyższe na uwadze oraz uwzględniając opinie właściwych organów biorących udział w ocenie oddziaływania na środowisko uznano, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie biogazowni o mocy 1,525 MW w miejscowości Orzysz” jest zasadne przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w opinii RDOŚ i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu.

Dlatego też postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Orzysza  w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego postanowienia.

Otrzymują:

  1. Inwestor: Fundacja AGRO-MAZOWIA, ul.Wiśniowa 17,11-034 Stawiguda,
  2. Pełnomocnik: Katarzyna Wichman, ul. Łużańska 16, 61-308 Poznań,

3.   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu,

4.   Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu,

5.   Strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości,

6.   Pozostałe strony postępowania oraz społeczeństwo poprzez podanie do publicznej

wiadomości,

7.   a/a.

Data powstania: środa, 5 wrz 2012 10:40
Data opublikowania: środa, 5 wrz 2012 10:47
Opublikował(a): Grażyna Zielińska
Zaakceptował(a): Grażyna Zielińska
Artykuł był czytany: 5093 razy