Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz z zastosowaniem postępowania uproszczonego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu

Na podstawie art. 27b ust. 4 pkt 1, w związku z art. 8h ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o:

1) podjęciu przez Radę Miejską w Orzyszu Uchwały Nr LXII/563/24 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz;
2) przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz z zastosowaniem postępowania uproszczonego;
3) przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu planu miejscowego.

Z dokumentacją dotyczącą planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 213, w godzinach 7:30 –15:30. 

Z treścią ww. Uchwały można zapoznać się również na stronie internetowej Rady Miejskiej w Orzyszu: www.bip.orzysz.pl w zakładce: prawo miejscowe. 

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości dnia 16.04.2024 r. 

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 16 kwi 2024 15:11
Data opublikowania: wtorek, 16 kwi 2024 15:13
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 62 razy