Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji wytwórczej energii elektrycznej z promieniowania słonecznego PV Orzysz_1 do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowanego na części działki o numerze geodezyjnym 46 – obręb Osiki, gmina Orzysz.

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) zawiadamia, iż, zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji wytwórczej energii elektrycznej z promieniowania słonecznego PV Orzysz_1 do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowanego na  części działki o numerze geodezyjnym 46 – obręb Osiki, gmina Orzysz.
 W prowadzonym postępowaniu organ ustalił, że wśród stron postępowania występują zmarli a co za tym idzie występują nieruchomości sąsiadujące z terenem inwestycji o nieuregulowanym stanie prawnym. Przez nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym należy rozumieć nieruchomość, o której mowa w art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tj. nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, bądź jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.
 W związku z powyższym w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieuzyskania danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w sposób określony w ust. 1b, zawiadomienia dokonuje się w sposób, o którym mowa w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).
Zawiadomienie, bądź doręczenie, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W zawiązku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz w godzinach pracy Urzędu (pokój 210) w terminie 14 dni od dnia upublicznienia obwieszczenia. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.


Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 23.04.2024 r.

 

Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Monika Łępicka-Gij
SEKRETARZ GMINY

 

Data powstania: wtorek, 23 kwi 2024 14:52
Data opublikowania: wtorek, 23 kwi 2024 14:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 cze 2024 12:28
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 51 razy