Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie pomostu pływającego na fragmencie j. Orzysz” planowanego na części działki nr 160/3 położonej w obrębie Strzelniki, gmina Orzysz na wysokości działki nr 355/24 – położonej w obrębie Skomack Wielki, gmina Stare Juchy

Działając na podstawie art. 36 oraz art. 49a ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm. dalej k.p.a), zawiadamiam strony postępowania, iż postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie pomostu pływającego na fragmencie j. Orzysz” planowanego na części działki nr 160/3 położonej w obrębie Strzelniki, gmina Orzysz na wysokości działki nr 355/24 – położonej w obrębie Skomack Wielki, gmina Stare Juchy, nie zostanie rozpatrzone w terminie. 
Nowy termin rozpatrzenia sprawy ustala się do 30.05.2024 r. Zmiana terminu spowodowana jest faktem iż, tut. Organ musi dokonać zgodnie z art. 53 ust.4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy z organami współdziałającymi m.in.. Starostwem Powiatowym w Piszu, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Zarządem Zlewni w Giżycku.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz, w pokoju nr 213, w godzinach pracy Urzędu.
Jednocześnie informuję, iż w przypadku bezczynności organu lub przewlekłości postępowania stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za moim pośrednictwem. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie. Organ rozpatruje ponaglenie w terminie 7 dni (art. 37 k.p.a.). 
Ponadto informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron w związku z powyższym na podstawie art. 49a ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do zawiadamiania stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będzie stosowana forma publicznego obwieszczenia.
Obwieszczenia w przedmiotowej sprawie będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.orzysz.pl w zakładce ogłoszenia, oraz będą wywieszone na Tablicy Ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ulicy Rynek 3, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Skomack Wielki.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 03.04.2024 r.

 


BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 3 kwi 2024 09:31
Data opublikowania: środa, 3 kwi 2024 09:33
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 78 razy