Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze z dn. 1 grudnia 2006r.

BURMISTRZ ORZYSZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W ORZYSZU
1. Określenie stanowiska urzędniczego:
-młodszy referent (grafiki komputerowej i promocji).

2. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Pracownikiem samorządowym na tym stanowisku może być osoba, która:
a) jest obywatelem polskim,
b) ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
d) posiada co najmniej wykształcenie średnie, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
e) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
f) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
g)posiada umiejętności obsługi programów ADOBE: In Design, Photoshop, Ilustrator, Macromedia, Dreamweaver, Fireworks, Flash potwierdzone certyfikatami lub innymi dokumentami firm, których wiarygodność może być sprawdzona,
h) posiada umiejętności tworzenia reklam i stron internetowych potwierdzone certyfikatami lub innymi dokumentami firm, których wiarygodność może być sprawdzona,
i) posiada znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
j) posiada znajomość języka angielskiego na minimum podstawowym poziomie.

Wymagania określone w pkt 2 lit. „a – f” są wymaganiami podstawowymi, natomiast wymogi określone w pkt 2 lit. „g - j” są wymaganiami dodatkowymi również obowiązkowymi i będą traktowane jako szczególne i oceniane wyżej.

3. Przewidywany zakres wykonywanych zadań:
Do zakresu obowiązków należeć będzie między innymi:
1) opracowanie graficzne i bieżące uaktualnianie informacji o działalności Organów Gminy, Jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych,
2) prowadzenie działań i wykonywanie czynności promujących Gminę na zewnątrz, w tym: strony internetowej Gminy Orzysz, zapewnienie reklamy, wykonywanie serwisu strony „www” (mobilność strony),
2) prowadzenie w systemie informatycznym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz zapewnienie co najmniej minimum bieżącej i stałej informacji w zakresie określonym ustawą o dostępie do informacji publicznej,
3) zbieranie materiałów i przygotowywanie edycji „BIULETYNU INFORMACYJNEGO - MAGAZYNU SAMORZĄDOWEGO GMINY ORZYSZ,
4) przygotowywanie propozycji innych materiałów dotyczących prezentacji walorów Gminy na łamach czasopism, katalogów, w innych publikacjach oraz na imprezach, targach
5) przechowywanie i archiwizacja danych, w tym na innych nośnikach informatycznych.

4. Wymagane dokumenty:

4.1. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
1) wypełniony kwestionariusz osobowy. Druk kwestionariusza osobowego podany jest pod ogłoszeniem.

Druk ten można również pobrać w pokoju Nr 14 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Kwestionariusz powinien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych z realizacją procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 326 ze zm.) oraz ustawą z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).”
2) wniosek – podanie o zatrudnienie na stanowisku młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, z podaniem motywacji ubiegania się o w/w stanowisko, ze szczegółowym opisem przebiegu praktyki zawodowej i opisem zakresu wykonywanych dotychczas obowiązków i posiadanych uprawnień. Wniosek powinien być napisany własnoręcznie (wyłącznie) i podpisany. UWAGA: Wniosek napisany w inny sposób (np. na komputerze) nie będzie spełniał warunków podanych w ogłoszeniu o naborze i nie będzie dalej rozpatrywany;
3) dokument poświadczający wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (kserokopia dyplomu lub świadectwa ukończenia nauki –szkoły w kierunku zgodnym z zapotrzebowaniem wyszczególnionym w ustępie 1 ogłoszenia, kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp. dokumentów, które zdaniem kandydata świadczą o jego umiejętnościach i mogą wpływać na decyzję o zatrudnieniu;
4) oświadczenie (oddzielny dokument) o nie karalności za przestępstwo umyślne, składane pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 k.k kodeksu karnego, opatrzone danymi kandydata oraz datą i czytelnym podpisem,
lub wypis z Krajowego Rejestru Karnego, wydanego nie później niż 6 miesięcy przed terminem ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze;
5) aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może być zatrudniony na stanowisku młodszego referenta (pracownika umysłowego) w urzędzie gminy (miejskim, miasta).
UWAGA! Zaświadczenie lekarskie wymagane będzie tylko od kandydata, z którym podpisywana będzie umowa o pracę (może być dostarczona po dniu 20 grudnia 2006 r. ale przed podpisaniem umowy o pracę).

Uwaga: kandydat może przedłożyć inne dodatkowe dokumenty,

4.2. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą mieć tylko formę pisemną,

4.3. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyj¬nych poza ogłoszeniem.


5. Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:

5.1. Wymagane dokumenty, o których mowa w ust. 4 należy składać oso¬biście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Orzyszu w dni robocze, w godzinach urzędowania, w terminie do 18 grudnia 2006 r. (włącznie) lub przesłać przesyłką listową priorytetową poleconą, nadaną w polskim urzędzie pocztowym najpóźniej w dniu 15 grudnia 2006 r., na adres: „Urząd Miejski w Orzyszu; 12-250 Orzysz ul. Giżycka 15”, z dopiskiem: „Dotyczy naboru”.

5.2. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (będą odesłane bez rozpatrzenia).

6. Dalszy tok postępowania:
Do przeprowadzenia analizy dokumen¬tów aplikacyjnych i wstępnej selekcji kandydatów zostanie powołany „Zespół oceniający”, który po przeprowadzeniu wstępnej oceny przedłoży Burmistrzowi propozycję dotyczącą kandydatów spełniających wymogi formalne i na tej podstawie nastąpi:
a) ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymaga¬nia formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Lista będzie upowszechniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.orzysz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
b) selekcja końcowa kandydatów na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, w tym:
• zaprezentowanie siebie, swojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego,
• przekazanie wyobrażeń, co do pracy na przyszłym stanowisku,
• udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez członków zespołu oceniającego,
c) sporządzenie protokółu z przeprowadzonego naboru oraz wskazanie Burmistrzowi najlepszego kandydata lub kandydatów na stanowisko, na które był przeprowadzony nabór,
d) podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.

7. Wynik postępowania zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
1. Imię (imiona) i nazwisko ...........................................................................................................
2. Imiona rodziców .........................................................................................................................
3. Data urodzenia ............................................................................................................................
4. Obywatelstwo .............................................................................................................................
5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) .......................................................................
....................................................................................................................................................
6. Wykształcenie ............................................................................................................................
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
................................................................................................................................................... (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)
.....................................................................................................................................................

7. Wykształcenie uzupełniające .........................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)
8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia .......................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)
9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)
10. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję ) w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.
11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym seria...... nr ............... wydanym przez .......... ...................................................................................................................
lub innym dowodem tożsamości .................................................................................................... ....................................................................................................................................... .................
...................................................... .....................................................
(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych z realizacją procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 326 ze zm.) oraz ustawą z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).”


............................................................. ................................................................ .......................................................................
(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie m


Data powstania: piątek, 1 gru 2006 14:59
Data opublikowania: piątek, 1 gru 2006 15:02
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 mar 2010 08:21
Opublikował(a): Jarosław Marcinkiewicz
Zaakceptował(a): Jarosław Marcinkiewicz
Artykuł był czytany: 3535 razy