Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej w m. Nowe Guty”

WIG.6733.4.12.2024.DGA                                                                                   
OBWIESZCZENIE

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) zawiadamia, iż, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie 
i rozbudowie drogi gminnej w m. Nowe Guty” na części działki o numerze ewidencyjnym 130 położonej w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz, nie zostanie rozpatrzone w terminie. Nowy termin rozpatrzenia sprawy ustala się do 31.07.2024 r. Zmiana terminu spowodowana jest faktem iż, tut. organ musi dokonać zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu celu publicznego z organami współdziałającymi m.in.. Starostwem Powiatowym w Piszu, Zarządem Zlewni w Giżycku, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie, Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 
w Piszu. W przypadku bezczynności organu lub przewlekłości postępowania stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za moim pośrednictwem. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie. Organ rozpatruje ponaglenie w terminie 
7 dni (art. 37 k.p.a.). 
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz w godzinach pracy Urzędu (pokój 213) w terminie 14 dni od dnia upublicznienia obwieszczenia. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 25.06.2024 r.


BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 25 cze 2024 10:14
Data opublikowania: wtorek, 25 cze 2024 10:16
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 44 razy