Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6, 12/11, 23/3, 23/1, 250, 18/4, 19/2, 19/1, 7/4, 20/3, 11/6, 249, 226, 2/3, 248, 219 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz, 3 położonej w obrębie Nowe Guty, gmina Orzysz, 115, 121 położonych w obrębie Gaudynki, gmina Orzysz

WIG.6730.93.11.2023.ASZ                                                            

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 36 oraz art. 49a ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 dalej k.p.a.), zawiadamiam strony postępowania, iż postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6, 12/11, 23/3, 23/1, 250, 18/4, 19/2, 19/1, 7/4, 20/3, 11/6, 249, 226, 2/3, 248, 219 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz, 3 położonej w obrębie Nowe Guty, gmina Orzysz, 115, 121 położonych w obrębie Gaudynki, gmina Orzysz nie zostanie rozpatrzone w terminie. 
Nowy termin rozpatrzenia sprawy ustala się do 31.07.2024 r. Zmiana terminu spowodowana jest faktem iż, tut. Organ analizuje sporządzony przez osobę uprawioną projekt decyzji ustalający warunki zabudowy dla w/w inwestycji. Ponadto należy dokonać zgodnie z art. 53 ust.4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy z organami współdziałającymi m.in.. Starostwem Powiatowym w Piszu, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Zarządem Zlewni w Giżycku.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz, w pokoju nr 213, w godzinach pracy Urzędu.
Jednocześnie informuję, iż w przypadku bezczynności organu lub przewlekłości postępowania stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za moim pośrednictwem. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie. Organ rozpatruje ponaglenie 
w terminie 7 dni (art. 37 k.p.a.). 
Ponadto informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron w związku z powyższym na podstawie art. 49a ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do zawiadamiania stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będzie stosowana forma publicznego obwieszczenia.
Obwieszczenia w przedmiotowej sprawie będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.orzysz.pl w zakładce ogłoszenia, oraz będą wywieszone na Tablicy Ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ulicy Rynek 3, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Szwejkówko oraz Grzegorze.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961 lub 880 780 660

 


Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 25.06.2024 r.


Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Beata Jażdzewska
Z-CA BURMISTRZA ORZYSZA


 

 

Data powstania: wtorek, 25 cze 2024 10:18
Data opublikowania: wtorek, 25 cze 2024 10:21
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 49 razy