Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ulicy 1 Maja w Orzyszu.

1. W zakresie zamówienia jest:
- sporządzenie mapy do celów projektowych z aktualnym stanem prawnym władania,
- opracowanie koncepcji trasy sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy sieci wodociągowej, która podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza,
- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na wykonanie robót budowlanych,    
- uzyskanie wszelkich uzgodnień, decyzji oraz decyzji pozwolenia na budowę.
Projektem powinny być objęte również przyłącza wodociągowe zakończone studzienką wodomierzową na granicy działki przewidzianej pod zabudowę.

2. Warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wydaje Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu sp. z o.o.  ul. Wyzwolenia 5, 12-250 Orzysz.
3. Drogi zlokalizowane na terenie objętym projektowaniem stanowią własność Gminy Orzysz.
4. Wszelkie uzgodnienia z właścicielami sieci, dróg oraz działek, dotyczące przebiegu siecii przyłączy sporządzić należy na piśmie i przekazać z kompletem dokumentacji.
5. Cała kompletna dokumentacja wraz z kompletem uzgodnień w wersji papierowej sporządzona w pięciu kompletach oraz na płycie CD w programie PDF oraz w wersji edytowalnej w rozszerzeniu dwg zostanie przekazana zamawiającemu w siedzibie zamawiającego.
6. Termin wykonania zamówienia:
Proszę podać termin realizacji zamówienia określając datę przekazania dokumentacji zamawiającemu – nie później niż do dnia 30 maja 2019 roku.
7. Należność za wykonanie zamówienia będzie opłacana przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury po protokólarnym odbiorze dokumentacji.
8. Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia oraz odpowiednią stawkę Vat.
9. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

CENA

100%

 

11. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 04 stycznia 2019 roku do godz. 15:30 w siedzibie zamawiającego Gmina Orzysz, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, Punkt Obsługi Interesanta (pok. nr 004 parter).
12. Koperta /opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres jw. i opatrzone nazwą dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
OFERTA na wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ulicy 1 Maja w Orzyszu.
13. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania i Ochrony Środowiska, e-mail: katarzyna.owczarek@um.orzysz.pl w godzinach pracy Urzędu Miejskiego od 7:30 do 15:30.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Mapa poglądowa terenu objętego projektowaniem.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 17 gru 2018 10:03
Data opublikowania: poniedziałek, 17 gru 2018 10:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 sty 2019 09:00
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 782 razy