Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Zamówienie nie jest objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.). Zamówienie przygotowano na podstawie Zarządzenia Nr 121/2014 Burmistrza Orzysza z dnia 5 maja 2014r. w sprawie zamówień publicznych zmienionego zarządzeniem Nr 133/2016 z dnia 10.05.2016r., Zarządzeniem Nr 330/2016 z dnia 08.12.2016r., Zarządzeniem Nr 34/2017 z dnia 07 lutego 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 12/2017 z dnia 19.12.2017r.

Burmistrz Orzysza zaprasza do złożenia oferty cenowej na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Orzysz oraz ich utrzymanie, sterylizacja i kastracja w 2019 r.

Pracownicy prowadzący sprawę:
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania i Ochrony Środowiska:
Katarzyna Owczarek: tel. 87/424 10 65, e-mail  katarzyna.owczarek@um.orzysz.pl
Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania i Ochrony Środowiska:
Anna Szaro: tel. 87/424 10 68, e-mail anna.szaro@um.orzysz.pl
Kontakt w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30-15.30.

I. Przedmiotem zamówienia jest:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie opieki nad bezdomnymi psami . W zakresie usługi są zadania :
a) przetransportowanie i przyjęcie do schroniska na własny koszt  na podstawie protokołu przekazania, psów wyłapanych z terenu gminy Orzysz, przebywających w Przedsiębiorstwie Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt Anna Maria Krajewska-Kuncewicz Bystry 26, 11-500 Giżycko w ilości około 25 sztuk;
b) wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu gminy Orzysz i przewożenie ich do schroniska a w przypadkach koniecznych do zakładu weterynaryjnego w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od chwili zgłoszenia; zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998 r. w sprawie zasad i wrunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998 r. Nr 116  poz. 753) po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym;
c) w wypadkach szczególnych (pogryzienie, podejrzenie o wściekliznę, zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Orzysz) odławianie i dostarczenie takiego psa do lekarza weterynarii w celu poddania obserwacji w czasie maksymalnie 4 godzin od otrzymania zawiadomienia;
d) przyjmowanie  bezdomnych psów do schroniska z terenu gminy Orzysz;
e) prowadzenie obserwacji przyjętych psów w okresie kwarantanny;
f) dozór i utrzymanie wyłapanych psów z terenu gminy Orzysz;
g) kompleksowa opieka weterynaryjna;
h) prowadzenie elektronicznej identyfikacji psów przyjmowanych do schroniska;
i) prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych psów;
j) prowadzenie działań, zmierzających do czynnej adopcji psów oraz przekazywania ich  nowym opiekunom oraz podejmowanie działań wspólnie ze szkołami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną i opieką nad zwierzętami w celu kształtowania prawidłowych  postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt;
k)wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji wszystkich psów przyjętych do schroniska po okresie kwarantanny lecz nie wcześniej niż po ukończeniu 6-go miesiąca życia;
l) zapewnienie 30% rotacji odłowionych i wciągniętych na stan schroniska bezdomnych psów w okresie obowiązywania umowy tj. stan psów na dzień 31.12.2019r. powinien wynieść 70% przyjętych do schroniska psów w przeciągu trwania roku 2019 (w wyniku prowadzenia działań wymienionych w ppkt j)
ł) zapewnienie 100% rotacji posiadanych przez Gminę Orzysz psów wyłapanych w poprzednich latach (do końca 2018r): około 25 (liczba ta do 01.01.2019r. może ulec niewielkiej zmianie) w okresie obowiązywania umowy poprzez zapewnienie adopcji w wyniku prowadzenia działalności zmierzającej do poszukiwania osób chętnych do czynnej adopcji zwierząt, przekazywania ich nowym opiekunom oraz podejmowania działań wspólnie ze szkołami i organizacja pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona i opieka nad zwierzętami, celem kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

II. Termin wykonania zamówienia:
Od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
III. Wymagania szczególne:
1.  Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
2. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
3. Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności istnieje konieczność posiadania:
- aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, wydanego w formie decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.z 2017 r. poz. 1289)   

V. Kryteria oceny oferty:
Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę.
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
2.Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3.Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
4.W okresie ważności oferty (związania ofertą) ceny jednostkowe ulegną zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, o wartość wynikającą z różnicy stawek VAT.
5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego

6. Kryteria oceny ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium : cena 100 % - zwycięża oferta z największą ilością punktów.
Elementy punktacji w kryterium cena:

1.

Cena jednostkowa za każdą rozpoczętą dobę pobytu dorosłego psa  w schronisku licząc od dnia przyjęcia psa do schroniska (w przypadku szczeniąt licząc od dnia osiągnięcia wieku 3 miesięcy) do dnia zdjęcia go z ewidencji 

90 pkt

2.

Cena jednostkowa za każdą rozpoczętą dobę młodego psa w wieku do 3 miesięcy w schronisku licząc od dnia przyjęcia psa do schroniska do dnia, w którym osiągnie wiek 3 miesięcy 

10 pkt

 

7.Sposób liczenia punktów jest następujący:
a) Cena jednostkowa za każdą rozpoczętą dobę pobytu dorosłego psa  w schronisku licząc  od dnia przyjęcia psa do schroniska (w przypadku szczeniąt licząc od dnia osiągnięcia wieku 3 miesięcy) do dnia zdjęcia go z ewidencji.
L = (najniższa oferowana cena / badana cena) x 100% x 90 pkt
L- Liczba przyznanych punktów (za cenę jednostkową za każdą rozpoczętą dobę pobytu jednego psa w schronisku licząc od dnia przyjęcia psa do schroniska do dnia zdjęcia go z ewidencji).
b) Cena jednostkowa za każdą rozpoczętą dobę pobytu młodego psa w wieku do 3 miesięcy w schronisku licząc od dnia przyjęcia psa do schroniska do dnia, w którym osiągnie wiek 3 miesięcy.
L = (najniższa oferowana cena / badana cena) x 100% x 10 pkt
L- Liczba przyznanych punktów (za cenę jednostkową za każdą rozpoczętą dobę pobytu jednego psa w wieku do 3 miesięcy w schronisku licząc od dnia przyjęcia psa do schroniska do dnia w którym osiągnie wiek 3 miesięcy.
 
VI. Termin złożenia oferty i wymagania:
Koperta /opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres jn. i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Orzysz oraz  ich  utrzymanie,  sterylizacja  i  kastracja  w  2019 r.”
Oferty należy składać do dnia: 14.12.2018 r. do godz. 14:30 w punkcie Obsługi Interesanta (pok. nr 4 parter) w siedzibie zamawiającego Gmina Orzysz, ul. Giżycka 15, 12-250  Orzysz   (decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego) osobiście lub za pośrednictwem poczty.

VII. Wymagane oświadczenia i załączniki
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę
2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności:  
- aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, wydanego w formie decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j.Dz.U. z 2017 poz. 128).  

VIII. Wybór oferty, podpisanie umowy:
1. Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt Umowy w terminie 7 dni od poinformowania go o wyborze oferty. Zawarcie Umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą.
2. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia umowy i zastrzega sobie prawo  do nie wybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania lub odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie.
3.  Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

 

Data powstania: poniedziałek, 10 gru 2018 07:49
Data opublikowania: poniedziałek, 10 gru 2018 07:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 gru 2018 08:36
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 642 razy