Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW w miejscowości Strzelniki, gmina Orzysz na działce o numerze ewidencyjnym 117/2.

WIG.6220.2.2.2016.DGA                                                              Orzysz, 16 maja 2016 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Działając zgodnie z art. 10, 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)w związku z art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016 poz. 353)a także § 3 ust. 1 pkt. 52 ppkt. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 71);

 

   zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania z wniosku p. Andrzeja Wiśniewskiego, ul. Szeroka 12/29, 15-760 Białystok z dnia 06.05.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW w miejscowości Strzelniki, gmina Orzysz na działce o numerze ewidencyjnym 117/2”.

Instalacja będzie produkowała energię elektryczną z energii słonecznej i wprowadzała ją do sieci energetycznej. Inwestycja realizowana będzie na działce o nr ewidencyjnym 117/2 w miejscowości Strzelniki gm. Orzysz.

Instalacja będzie się składać z:

  • Paneli fotowoltaicznych (do 4.000 szt.) umożliwiających przekształcenie energii słonecznej w energię elektryczną. Panele umieszczone zostaną na konstrukcji wsporczej (stołach fotowoltaicznych) w rzędach, między którymi pozostawiony zostanie odpowiedni odstęp (2m–10m). Przestrzeń pomiędzy rzędami paneli nie będzie przekształcana i pozostanie biologicznie czynna. Panele będą skierowane w stronę południową i nachylone do ziemi pod kątem od 15 do 25 stopni. Powierzchnia łącznie zainstalowanych samych paneli fotowoltaicznych wyniesie ok. 6.534m2.
  • Konstrukcji wsporczej (stołów fotowoltaicznych) składającej się ze stalowej ramy, aluminiowych, poziomych i pionowych profili nośnych oraz elementów mocujących. Stoły fotowoltaiczne mieścić będą od 4 do 30 szt. paneli każdy (w zależności od wyboru systemu montażowego). Wysokość stołu fotowoltaicznego (konstrukcji) w rzucie bocznym mieścić się będzie w zakresie 1m – 4m.
  • Inwerterów solarnych (ok. 50 szt.), których zadaniem jest przekształcanie prądu stałego na prąd zmienny. Inwertery zostaną zamontowane na konstrukcji pod panelami fotowoltaicznymi.
  • Stacji transformatorowej (1 szt.) umieszczonej w kontenerze, wyposażonej w niezbędne układy pomiarowo – zabezpieczające. Kontenery posiadają szczelną metalową podłogę,
    a w drzwiach występują podwyższone progi. Zabezpiecza to środowisko gruntowe na wypadek ewentualnych wycieków z transformatorów lub innych instalacji. Ponadto urządzenia zostaną ustawione na szczelnym, utwardzonym podłożu wystającym ok. jednego metra poza obwód kontenera. Transformator umieszczony będzie w kontenerze. Kontener jako abonencka stacja elektroenergetyczna składa się z komory obsługi, komory transformatora 0,4/15 kV, rozdzielnicy niskiego napięcia oraz rozdzielnicy średniego napięcia. Powierzchnia zajmowana przez kontener ze stacją trafo nie przekroczy standardowych gabarytów i wynosić będzie do 35 m2.
  • Instalacji energetycznej stanowiącej połączenia kablowe między panelami a inwerterami, inwerterami a stacją trafo oraz stacją trafo a linią energetyczną. Połączenie poszczególnych paneli w rzędach odbędzie się linią napowietrzną przebiegającą po rusztowaniu pod panelami. Połączenie poszczególnych rzędów odprowadzono zostanie podziemną linią zbiorczą do stacji automatycznej kontroli. Podłączenie do linii energetycznych po uzyskaniu warunków przyłączenia. Na obecnym etapie planuje się je wykonać kablem podziemnym.
  • Ogrodzenia - całość inwestycji zostanie ogrodzona siatką ogrodzeniową, zabezpieczającą przed wejściem osób nieuprawnionych. Poszczególne panele połączone będą ze sobą kablami solarnymi tworząc sekcje. Każda z sekcji połączona zostanie z inwerterami za pomocą kabli solarnych biegnących w korytarzach połączonych z metalową konstrukcją nośną.
    Z inwerterów trasami kablowymi energia elektryczna przesyłana będzie do transformatora, którego zadaniem będzie podniesienie napięcia tak aby możliwa była współpraca z siecią dystrybucyjną. Elektrownia będzie współpracować z siecią elektroenergetyczną przekazując do niej całą wyprodukowaną energię elektryczną.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organami współdziałającymi są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu.

     Zgodnie z art. 10 kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

 

 Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: wtorek, 17 maj 2016 15:42
Data opublikowania: wtorek, 17 maj 2016 15:46
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1723 razy