Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849N DK Nr 16 (Okartowo) – Nowe Guty – DK Nr 63 na odcinkach: od km 0+000 do km 2+974; od km 4+938 do km 7+045 województwo warmińsko-mazurskie, powiat piski, gmina Orzysz planowanej na działkach nr 253 – obręb Grzegorze, 199/3, 288, 309, 175/1, 176 – obręb Nowe Guty, 130 – obręb Gaudynki, gmina Orzysz.

WIG.6220.10.15.2015.DGA                                                    Orzysz, 14 grudnia 2015 r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Działając zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 72 ust 6 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2013.1235 ze zm.), a także § 3 ust 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.);

                                                

 

  zawiadamiam

o wydanej w dniu 14 grudnia 2015 r. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej Nr 1849N DK Nr 16 (Okartowo) – Nowe Guty – DK Nr 63 na odcinkach: od km 0+000 do km 2+974; od km 4+938 do km 7+045 województwo warmińsko-mazurskie, powiat piski, gmina Orzysz” planowanej na działkach nr 253 – obręb Grzegorze, 199/3, 288, 309, 175/1, 176 – obręb Nowe Guty, 130 – obręb Gaudynki, gmina Orzysz,z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12 – 200 Pisz w imieniu którego działa pełnomocnik Łukasz Urbański, ul. K. Guderskiego 34/27, 80 - 180 Gdańsk z dnia 15.10.2015 r.

Zgodnie z art. 10 kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym, o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

 

Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 15 gru 2015 11:30
Data opublikowania: wtorek, 15 gru 2015 11:39
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1556 razy