Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży

Burmistrz Orzysza adres: Orzysz ul. Giżycka 15 tel. 87 424 10 67 fax 87 424 10 50 Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej nr geod. 321/22 w Orzyszu

W Y K A Z Nasz znak: Data: GKR. 6840.14.2014.SBR Orzysz, dnia 11.04.2014r. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami p o d a j e do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wchodzącej w skład zasobu Gminy Orzysz. Przedmiotem sprzedaży jest działka gruntu oznaczona numerem geodezyjnym 321/22 o pow. 0,0026 ha w Orzyszu, z przeznaczeniem pod zabudowę garażu. Nieruchomości objęta jest księgą wieczystą OL1P/00015520/3 i nie jest obciążona hipotecznie. Cena nieruchomości gruntowej wynosi 2.910 zł brutto . Nieruchomości powyższe określone są w planie symbolem ‘MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych” Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt 2 pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje: - byłym właścicielom lub ich spadkobierców, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. O ile w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach to jest w trybie pierwszeństwa określonego w przepisie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami , zostanie zbyta w formie przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku Wojska Polskiego 48 w Orzyszu. Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu. Szczegółowe informację o nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu , pokój nr 48 Sprawę prowadzi: Sabina Brzozowska Tel. 87 424 10 67

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 14 kwi 2014 12:08
Data opublikowania: wtorek, 15 kwi 2014 08:33
Data edycji: wtorek, 15 kwi 2014 09:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 maj 2014 10:20
Opublikował(a): Sabina Brzozowska
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 1111 razy
Ilość edycji: 1