Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE DOTYCZY PRZEBUDOWY DROGI

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1843OD DROGI KRAJOWEJ 16-sTACJA KOLEJOWA DĄBRÓWKA


Znak sprawy: Data:
RGI.6220.2.2012 Orzysz, dnia 23.02. 2012 r.OBWIESZCZENIE


Burmistrz Orzysza , działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia , że w dniu 27 stycznia 2012 r. wpłynął wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu , ul. Czerniewskiego 6 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

”PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1843N OD DROGI
KRAJOWEJ 16 - STACJA KOLEJOWA DĄBRÓWKA”


na działkach o numerach ewidencyjnych : 130,149,194,265 obręb Dąbrówka, gmina Orzysz.

Mając na uwadze poszczególne zadania inwestycji planowane przedsięwzięcie należy do § 3 ust. 1 pkt. 56 przedsięwzięć określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Orzysza, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będzie : Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy , składania uwag i wniosków w formie pisemnej , elektronicznej i ustnej, w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 11, w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez tut. organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z uwagi na to, że w powyższej sprawie liczba stron biorących udział przekracza 20 , działając zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 Kpa zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie zamieszczone na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Orzyszu.


1. a/a.
Data powstania: piątek, 24 lut 2012 08:44
Data opublikowania: piątek, 24 lut 2012 08:52
Opublikował(a): Grażyna Zielińska
Zaakceptował(a): Grażyna Zielińska
Artykuł był czytany: 2287 razy