Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Burmistrza Orzysza

o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika referatu rozwoju gospodarczego i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Załącznik do Zarządzenia Nr 212/2011
Burmistrza Orzysza
z dnia 8 grudnia 2011r.

BURMISTRZ Orzysza
ogłasza

nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika referatu rozwoju gospodarczego i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15
12 – 250 Orzysz

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe o kierunku technicznym (m.in. budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, architektura)
2) minimum 4 – letni staż pracy lub wykonywania działalności gospodarczej
o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku
3) znajomość obsługi komputera
4) obywatelstwo polskie
5) pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
7) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku
8) nieposzlakowana opinia

2. Wymagania dodatkowe:
1) bardzo dobra znajomość Ustawy Prawo budowlane, Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawy o ochronie środowiska, Kodeksu
postępowania administracyjnego
2) staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej
3) umiejętność pracy w zespole
4) komunikatywność
5) dyspozycyjność
6) systematyczność i dokładność
7) wysoka kultura osobista

3. Zakres zadań i odpowiedzialności

Do głównych zadań pracownika będzie należało w szczególności:
1) przygotowywanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
2) koordynacja i obsługa działań związanych z planem zagospodarowania przestrzennego
3) prowadzenie spraw związanych z prawem geologicznym, ochroną zabytków, wydawaniem decyzji środowiskowych, o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
4) planowanie, nadzorowanie i obsługa inwestycji gminnych
5) kierowanie pracą referatu rozwoju gospodarczego i inwestycji

4. Warunki pracy na stanowisku

1) charakter pracy: administracyjny
2) czas pracy: 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w 5 – dniowym tygodniu pracy
3) system pracy - jednozmianowy
4) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Na dzień 30 listopada 2011r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Miejskim w Orzyszu wynosił 1,78%.

6. Wymagane dokumenty

1) CV oraz list motywacyjny
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy
3) oświadczenie o korzystaniu przez kandydata z pełni praw publicznych
4) oświadczenie kandydata o niekaralności
5) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r.; Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 ze zmianami)”.

7. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć w terminie od dnia 9 grudnia 2011 r. do dnia
19 grudnia 2011 r. do godz.13.00 w punkcie obsługi interesanta Urzędu Miejskiego
w Orzyszu (parter – pokój nr 4) w zamkniętej kopercie z napisem ,,Nabór na stanowisko kierownika referatu rozwoju gospodarczego i inwestycji”, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym.
Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

8. Etapy naboru i terminy opublikowania wyników:

Proces naboru obejmuje dwa etapy:
1. Ocena formalna złożonych dokumentów
2. Rozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa kwalifikacyjna z wyłonionymi, po ocenie formalnej dokumentów, kandydatami przeprowadzona zostanie w dniu 21 grudnia 2011 r. od godz. 10.00.
Informacja o wynikach publikowana będzie na stronie internetowej Urzędu www.bip-orzysz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, z tym że informacja o wyniku naboru
I etapu opublikowana zostanie najpóźniej w dniu 19 grudnia 2011r., natomiast informacja o wynikach II etapu najpóźniej w dniu 22 grudnia 2011r.

BURMISTRZ
(-) mgr Tomasz Jakub Sulima

Data powstania: piątek, 9 gru 2011 10:54
Data opublikowania: piątek, 9 gru 2011 11:18
Data przejścia do archiwum: niedziela, 24 maj 2015 06:38
Opublikował(a): Monika Steć
Zaakceptował(a): Monika Steć
Artykuł był czytany: 1975 razy