Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja - szacowanie szkód łowieckich

Do wynagradzania szkód łowieckich wyrządzonych:
- w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny,
- przy wykonywaniu polowań
obowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego.
Oględzin i szacowania szkód, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonują przedstawiciele zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego. Na żądanie strony w oględzinach, szacowaniu szkód oraz ustalaniu wysokości odszkodowania uczestniczy przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej. W przypadku, gdy pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego powstał spór o wysokość wynagrodzenia za szkody, strony mogą zwrócić się do organu gminy w celu mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu.
Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego informuje burmistrza o osobach uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód w uprawach i płodach rolnych. Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym wystąpiła szkoda, zgłasza szkodę w formie pisemnej. Dzierżawca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego o terminie oględzin lub ostatecznego szacowania szkody. Nieobecność zawiadomionego poszkodowanego nie wstrzymuje dokonania oględzin lub ostatecznego szacowania szkody. Z oględzin oraz ostatecznego szacowania szkody szacujący sporządza protokół, który podpisuje szacujący, poszkodowany lub jego pełnomocnik /pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie/. W przypadku, gdy poszkodowany jest nieobecny lub odmawia podpisania protokółu, szacujący zamieszcza o tym informację w protokóle, z podaniem przyczyny braku podpisu. Poszkodowany może wnieść zastrzeżenia do protokółu. Ostateczne szacowanie i ustalenie szkody poprzedza dokonanie oględzin. Oględzin dokonuje się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody. Ostatecznego szacowania oraz określenia wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień przed sprzętem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy lub płodu rolnego. O terminie planowanego sprzętu poszkodowany jest obowiązany powiadomić szacującego na piśmie w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem. Jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się jedynie ostatecznego szacowania. Nie uprzątnięcie płodów z uszkodzonej uprawy po dokonaniu ostatecznego szacowania wyklucza możliwość ponownego szacowania, w przypadku dalszego zwiększania się szkody. Wypłaty odszkodowań dokonują dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich w terminie trzydziestu dni od dnia sporządzenia protokółu ostatecznego szacowania szkody.
Za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną
/między innymi bobry/ odpowiada Skarb Państwa. Skarb Państwa odpowiada również za szkody wyrządzone przez wilki wśród zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem drobiu, na terenach, na których nie są one objęte całoroczną ochroną. Zgłoszenia szkód wyrządzonych przez bobry należy kierować do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie Al. Marsz. Piłsudskiego 7/9.

Informacje na podstawie:
Ustawy Prawo łowieckie i Rozporządzenia
Ministra Środowiska w sprawie sposobu
postępowania przy szacowaniu szkód oraz
wypłat odszkodowań za szkody w uprawach
i płodach rolnych
opracowała: Teresa Tarka


Orzysz, dnia 08.01.2004 rok
Data powstania: poniedziałek, 12 sty 2004 09:09
Data opublikowania: poniedziałek, 12 sty 2004 09:22
Opublikował(a): Teresa Tarka
Zaakceptował(a): Teresa Tarka
Artykuł był czytany: 8441 razy