Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Nasz znak: Data:
RGI.II.7327-ŚR/6/08 Orzysz, dnia 17 grudnia 2008r.
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 2 art. 51 ust. 1 pkt.2, ust.3 pkt. 1 ustawy z dnia 27.04.2001r., r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) oraz na podstawie § 3.1. pkt. 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) w sprawie wniosku Gminy Orzysz, ul. Gizycka 15, 12-250 Orzysz, dotyczącego wydania opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie sali sportowo-widowiskowej przy gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu” o wym. 44,49 x 24,25 x 9,10 m,

postanawiam

odstąpić od wymogu opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sali sportowo-widowiskowej przy gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu” o wym. 44,49 x 24,25 x 9,10 m, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnym 21/3 i 21/9, położonych w mieście Orzysz, przy ul. Osiedle Robotnicze 11.


Uzasadnienie

Gmina Orzysz wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sali sportowo-widowiskowej przy gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu” o wym. 44,49 x 24,25 x 9,10 m, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnym 21/3 i 21/9, położonych w mieście Orzysz, przy ul. Osiedle Robotnicze 11.
Zgodnie z art. 46 pkt.2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902), wymagane jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbudowę ww. drogi.
Na podstawie otrzymanej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, znak: ZNS-4316/27/08 z dnia 24 czerwca 2008r., i pismo Starostwa Powiatowego w Piszu, znak: ROŚ-7633/24/08 z dnia 07 lipca 2008r., do przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymagane jest prowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania.
W związku z powyższym postanawiam odstąpić od wymogu opracowaniu raportu o oddziaływania na środowisko i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie sali sportowo-widowiskowej przy gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu” o wym. 44,49 x 24,25 x 9,10 m, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnym 21/3 i 21/9, położonych w mieście Orzysz, przy ul. Osiedle Robotnicze 11.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego postępowania.

Otrzymują:
1. Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji
w/m.
2. Starostwo Powiatowe w Piszu,
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu,
4. a/a.
Data powstania: wtorek, 23 gru 2008 08:47
Data opublikowania: wtorek, 23 gru 2008 08:49
Data przejścia do archiwum: środa, 31 gru 2008 11:45
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1593 razy