Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Decyzja Nr 27/24 znak WIG.6730.59.2023.AFL o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: pomostu pływającego na części działki ewidencyjnej nr 160/3 (J. Orzysz) w obrębie geodezyjnym 21-Strzelniki, gm. Orzysz na wysokości działek ewidencyjnych nr 355/32 i 355/24 w obrębie geodezyjnym 19-Skomack Wielki, gm. Stare Juchy.

 

WIG.6730.59.17.2023.AFL                                                                       

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 dalej k.p.a), zawiadamiam strony postępowania, iż, w dniu 27.05.2024 r. została wydana Decyzja Nr 27/24 znak WIG.6730.59.2023.AFL o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: pomostu pływającego na części działki ewidencyjnej nr 160/3 (J. Orzysz) w obrębie geodezyjnym 21-Strzelniki, gm. Orzysz na wysokości działek ewidencyjnych nr 355/32 i 355/24 w obrębie geodezyjnym 19-Skomack Wielki, gm. Stare Juchy.
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 213 w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-30 do 15-30.
Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Orzysza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Ponadto informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron w związku z powyższym na podstawie art. 49a ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do zawiadamiania stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będzie stosowana forma publicznego obwieszczenia.
Obwieszczenia w przedmiotowej sprawie będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.orzysz.pl w zakładce ogłoszenia, oraz będą wywieszone na Tablicy Ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ulicy Rynek 3, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Skomack Wielki.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961 lub 880 780 660

 


Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 28.05.2024 r.

 

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

 

Data powstania: wtorek, 28 maj 2024 11:25
Data opublikowania: wtorek, 28 maj 2024 11:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 lip 2024 15:06
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 105 razy