Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Strzelniki - Kamieńskie.


ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania administracyjnego

Działając zgodnie z art. 9, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U.
z 2023 r. poz. 1094 ze zm. dalej ooś);
 
zawiadamiam

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Strzelniki - Kamieńskie. 
Stosownie do przepisu art. 9 k.p.a. organ administracji publicznej jest obowiązany do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego.
Zgodnie z art. 10 § 1 organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających 
z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz. 
Ponadto informuję, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu opinią sanitarną znak: ZNS.9022.2.20.2024 z dnia 09.05.2024 r. stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku opinią znak: BI.ZZŚ.3.4901.97.2024.MK z dnia 20.05.2024 r. (data wpływu 22.05.2024 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla w/w przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Postanowieniem z dnia 22.05.2024 r. znak: WOOŚ.4220.207.2024.AW.1 wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Strzelniki oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961 lub 880 780 660


Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 28.05.2024 r.

 

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 28 maj 2024 11:20
Data opublikowania: wtorek, 28 maj 2024 11:22
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 lip 2024 15:06
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 52 razy