Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego - pomieszczenie gospodarcze - ul. Ełcka 42A/4 w Orzyszu

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczenia gospodarczego nr 4 w budynku przy ul. Ełckiej 42A w Orzyszu przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali mieszkalnych w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Ełckiej 42 w Orzyszu.

Przedmiotem sprzedaży jest pomieszczenie gospodarcze nr 4 w budynku niemieszkalnym – użytkowym przy ul. Ełckiej 42A w Orzyszu, na działce ozn. nr geod. 204/52 o pow. 0,0073 ha. 

Opis nieruchomości: 
- lokal niemieszkalny – pomieszczenie gospodarcze nr 4 o powierzchni 10,10 m2, 
- do lokalu przynależy udział 1010/6131 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu działki o nr geod. 204/52,   
- budynek niemieszkalny – gospodarczo - garażowy o pow. użytkowej lokali 61,31 m2 składający się z 4-ech pomieszczeń gospodarczych i jednego pomieszczenia garażowego. 
- nr działki 204/52 o pow. 73,00 m2, 
- nr księgi wieczystej – OL1P/00012621/0 
- w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość miasta Orzysz oznaczona symbolem a-01MW – teren zabudowy wielorodzinnej.   

Wartość lokalu niemieszkalnego wynosi 3 964,00 zł.     

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 02.07.2024 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali mieszkalnych w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Ełckiej 42 w Orzyszu, na działce ozn. nr geod. 204/16. 

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.       

Szczegółowe informację o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 20.05.2024 r. do dnia 02.07.2024 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 20 maj 2024 14:30
Data opublikowania: poniedziałek, 20 maj 2024 14:33
Data przejścia do archiwum: środa, 3 lip 2024 07:34
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 64 razy