Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 59/10, ob. Cierzpięty, gm. Orzysz

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki oznaczonej nr geod. 59/10 o powierzchni 0,3845 ha w obrębie geod. Cierzpięty, gm. Orzysz. 

Opis nieruchomości:
Działka nr 59/10 położona jest w miejscowości Cierzpięty, gmina Orzysz, w obrębie zabudowy wsi, przy głównej drodze, nad jeziorem.
W sąsiedztwie zabudowa mieszkalna jednorodzinna i letniskowa. Działka maj kształt nieregularny.
Teren działki nierówny, opadający w kierunku jeziora, zakrzaczony. 
Dojazd do działki drogą nieutwardzoną. Uzbrojenie w sieć energetyczną, wodociąg i kanalizację
w sąsiedztwie. 
Użytki: Br-RVI, LsV, PsVI. 

Działka posiada urządzoną księgę wieczystą – OL1P/00013625/5.  

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Cierzpięty, gm. Orzysz działka oznaczona jest symbolami:  ZS – tereny zieleni związanej ze sportem, turystyką i rekreacją oraz KW – tereny dróg wewnętrznych. 

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 899 000,00 zł.  

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, 
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 25.07.2024 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.       
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 12.06.2024 r. do dnia 25.07.2024 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: czwartek, 13 cze 2024 11:34
Data opublikowania: czwartek, 13 cze 2024 11:37
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 127 razy