Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych w budynku mieszkaniowym przy ul. Ełckiej 42 w Orzysz posadowionym na działce o nr geod. 204/16 na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego nr 2 w budynku niemieszkalnym – użytkowym przy ul. Ełckiej 42A w Orzyszu.

1. Przedmiotem sprzedaży jest pomieszczenie gospodarcze nr 4 w budynku niemieszkalnym – użytkowym przy ul. Ełckiej 42A w Orzyszu wraz z udziałem w wysokości 1010/6131 w działce gruntu ozn. nr geod. 204/52 o pow. 0,0073 ha. 
2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość miasta Orzysz oznaczona symbolem a-01MW – teren zabudowy wielorodzinnej 
3. Przeznaczone do sprzedaży pomieszczenie gospodarcze nr 4 w budynku niemieszkalnym przy ul. Ełckiej 42A w Orzyszu, zostało ujęty w wykazie nr WIG.6840.11.2024.KOW z dnia 20.05.2024 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 20.05.2024 r.
4. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00046478/5.
5. Opis nieruchomości:
- lokal nr 4 niemieszkalny – pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 10,10 m2, 
- do lokalu przynależy udział 1010/6131 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu działki o nr geod. 204/52,   
- budynek niemieszkalny – gospodarczo - garażowy o pow. użytkowej lokali 61,31 m2 składający się z 4-ech pomieszczeń gospodarczych i jednego pomieszczenia garażowego. 
- nr działki 204/52 o pow. 73,00 m2, 
6. Cena wywoławcza nieruchomości: 3 964,00 zł brutto. 
7. Przetarg odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2024 roku, godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 113 (sala posiedzeń). 
8. Wadium: 400,00 zł. 
9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007. Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 08 sierpnia 2024 roku. Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium. 
10. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 40,00 zł. 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 40,00 zł. 
11. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
12. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. 
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
13. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
14. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
15. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
18. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pod nr tel. 600 902 890.   

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 03.07.2024 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 3 lip 2024 07:35
Data opublikowania: środa, 3 lip 2024 07:39
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 27 razy