Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego - dz. 111/62 ob. m. Orzysz

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana składająca się z działki oznaczonej nr geod. 111/62 o powierzchni 0,0410 ha w miejscowości Orzysz, przy ul. Ełckiej 29a.     

Opis nieruchomości:
Nieruchomość znajduje się w strefie śródmiejskiej miasta Orzysz przy ul. Ełckiej 29a, w podwórku, 
w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej. 
W pobliżu działki przebiega sieć energetyczna, wodna i kanalizacyjna. 
Nieruchomość sklasyfikowana jest jako B – tereny mieszkaniowe. 

Na działce znajdują się budynek mieszkalny i niemieszkalny tworzący jedną bryłę. 
Część mieszkalna budynku jest dwukondygnacyjna, murowana z cegły, tynkowana, z dachem drewnianym, dwuspadowym, krytym dachówką ceramiczną. Budynek wymaga remontu. Powierzchnia zabudowy budynku 43,00 m2.  
Część niemieszkalna przylegająca do budynku mieszkalnego od strony północnej jest parterowa, z dachem drewnianym dwuspadowym, krytym dachówką ceramiczną. Budynek wymaga remontu. Powierzchnia zabudowy budynku 42,00 m2.  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą OL1P/00012655/7. 
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej krajowej poprzez drogi wewnętrzne ustanowiona na działkach o nr geod. 111/59 i 111/60. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem b-09MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych. 

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 75 000,00 zł brutto, w tym jednorazowa wartość służebności dojazdu i przechodu przez działki 111/59 i 111/60 w wysokości 504,00 zł,

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, 
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 30.07.2024 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości oznaczony nr geod. 111/26, 109/8, 111/61. 

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.       
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210.
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 18.06.2024 r. do dnia 30.07.2024 r. 

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 19 cze 2024 12:17
Data opublikowania: środa, 19 cze 2024 12:20
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 78 razy