Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego - dz. 281/1 ob. m. Orzysz

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 281/1 o pow. 0,0210 ha położona w obrębie geod. miasta Orzysz.   

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: dr – drogi.    
Działka ma kształt regularny, prostokątny, działka posiada dostęp do drogi publicznej. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00018726/8. 

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 29 774,61 zł brutto. 

Nieruchomość oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz symbolami: c-01MNUw – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej wolnostojącej i c-01KD(L) – teren drogi publicznej klasy lokalnej. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, 
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 22.08.2023 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli sąsiednich działek ozn. nr geod. 281/15 i 282. 

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.       
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 10.07.2024 r. do dnia 22.08.2024 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 10 lip 2024 13:12
Data opublikowania: środa, 10 lip 2024 13:14
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 22 razy