Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony - dz. 266, Tuchlin, gm. Orzysz

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki oznaczonej nr geod. 266 o powierzchni 0,0940 ha, położona w obrębie geod. Tuchlin, gm. Orzysz. 
2. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz działka znajduje się w strefie IIA – Parkowo – ochronnej w obszarze IIA – rolniczo – turystycznym o głównych funkcjach ochronnych. 
3. Nieruchomość została ujęta w wykazie nr WIG.6840.20.2023.KOW z dnia 30.01.2024 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 30.01.2024 r.
4. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00013547/4.
5. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest na obszarze zabudowy kolonijne wsi Tuchlin w gm. Orzysz. Od strony południowej działka graniczy z terenem jeziora Tuchlin, od strony zachodniej graniczy z terenem zabudowanym. Działka niezabudowana i niezagospodarowana, w części przyjeziornej zakrzaczona. Działka ma kształt regularny. Dojazd do działki drogą gminną, nieutwardzoną. 
Użytki: ŁVI, RIVa. 
6. Cena wywoławcza nieruchomości: 93 000,00 zł brutto. 
7. Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2024 roku, godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 113 (sala posiedzeń). 
8. Wadium: 9 300,00 zł. 
9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007. Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 26.07.2024 roku. Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium. 
10. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 930,00 zł. 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 930,00 zł. 
11. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
12. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. 
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
13. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
14. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
15. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
18. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
19. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pod nr tel. 600 902 890.   

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 21.06.2024 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 24 cze 2024 08:39
Data opublikowania: poniedziałek, 24 cze 2024 08:41
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 110 razy