Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej nr 173003 N na odcinku Dziubiele – Suchy Róg oraz odcinków dróg gminnych w m. Suchy Róg"

WIG.6220.4.17.2023.AFL                                                                    

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Działając zgodnie z art. 10 § 1, 49 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm. dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm. dalej ooś);
 
                                                       zawiadamiam

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 173003 N na odcinku Dziubiele – Suchy Róg oraz odcinków dróg gminnych w m. Suchy Róg.
Stosownie do przepisu art. 10 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego  i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz. 
Ponadto informuję, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu opinią sanitarną znak: ZNS.9022.4.22.2023 z dnia 02.08.2023 r.  stwierdził, że dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku opinią znak: BI.ZZŚ.3.4901.120.2023.MK z dnia 01.08.2023 r. (data wpływu 03.08.2023 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla ww. przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Postanowieniem z dnia 03.11.2023 r. (data wpływu 03.11.2023 r.) znak: WOOŚ.4220.366.2023.NS.8 wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Dziubiele, Suchy Róg oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 


Sprawę prowadzi: A. Szymańska,  tel. 87/3070961

 


Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 17.11.2023 r.

 


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 17 lis 2023 12:24
Data opublikowania: piątek, 17 lis 2023 12:26
Opublikował(a): Aleksandra Flisiak
Zaakceptował(a): Aleksandra Flisiak
Artykuł był czytany: 78 razy