Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej nr 173003 N na odcinku Dziubiele – Suchy Róg oraz odcinków dróg gminnych w m. Suchy Róg"

WIG.6220.4.13.2023.AFL                                                                  

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm. dalej k.p.a.) oraz z art. 74 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.);
                                                       zawiadamiam

o wpływie do tut. Organu w dniu 06.10.2023 r. uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 173003 N na odcinku Dziubiele – Suchy Róg oraz odcinków dróg gminnych w m. Suchy Róg w zakresie wskazanym w wezwaniu z dnia 27.09.2023 r. znak WOOŚ.4220.366.2023.NS.5 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Dziubiele, Suchy Róg oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

 

Sprawę prowadzi: A. Szymańska, tel. 87/3070961

 


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 19.10.2023 r.

Data powstania: czwartek, 19 paź 2023 14:59
Data opublikowania: czwartek, 19 paź 2023 15:03
Opublikował(a): Aleksandra Flisiak
Zaakceptował(a): Aleksandra Flisiak
Artykuł był czytany: 96 razy