Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej z miejscowości Dąbrówka do Chmielewo

WIG.6220.5.12.2023.AFL                                                                   

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm. dalej k.p.a.) oraz z art. 74 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.);
                                                       zawiadamiam

o wpływie do tut. Organu  w dniu 05.09.2023 r. uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej z miejscowości Dąbrówka do Chmielewo 
w zakresie wskazanym w wezwaniu z dnia 23.08.2023 r. (data wpływu: 25.08.2023 r.) znak: BI.ZZŚ.3.4901.140.2023.MK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni 
w Giżycku.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy           ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Dąbrówka Osiki, Chmielewo oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Sprawę prowadzi: A. Szymańska, tel. 87/3070961

 


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 10.10.2023 r.

Data powstania: wtorek, 10 paź 2023 14:25
Data opublikowania: wtorek, 10 paź 2023 14:26
Opublikował(a): Aleksandra Flisiak
Zaakceptował(a): Aleksandra Flisiak
Artykuł był czytany: 77 razy