Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej nr 173003 N na odcinku Dziubiele – Suchy Róg oraz odcinków dróg gminnych w m. Suchy Róg"

WIG.6220.4.11.2023.AFL                                                               

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm. dalej k.p.a.) oraz z art. 74 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.);
                                                       zawiadamiam

o wpływie do tut. Organu w dniu 07.09.2023 r.  uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 173003 N na odcinku Dziubiele – Suchy Róg oraz odcinków dróg gminnych w m. Suchy Róg w zakresie wskazanym w wezwaniu z dnia 17.08.2023 r. znak WOOŚ.4220.366.2023.NS.3 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Ponadto informuję o wpływie do tut. Organu wezwania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 27.09.2023 r. znak WOOŚ.4220.366.2023.NS.5 w sprawie złożenia wyjaśnień i uzupełnienia danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 173003 N na odcinku Dziubiele – Suchy Róg oraz odcinków dróg gminnych w m. Suchy Róg.
Jednocześnie informuję iż, zgodnie z art. 36 k.p.a przedmiotowe postępowanie nie zostanie rozpatrzone w terminie. Nowy termin rozpatrzenia sprawy ustala się do 30.11.2023 r.
Zmiana terminu spowodowana jest faktem iż, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Olsztynie wezwała wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla ww. inwestycji tym samym przedłużając termin na zajęcie swojego stanowiska.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie poinformował, iż zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo do wniesienia ponaglenia w związku z niezałatwieniem sprawy w terminie bądź w przypadku gdy postępowanie prowadzone jest dłużej niż niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie wraz 
z uzasadnieniem składa się do organu wyższego stopnia (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska) za pośrednictwem organu prowadzącego postepowanie (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Olsztynie).
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy           ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Dziubiele, Suchy Róg oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Sprawę prowadzi: A. Szymańska, tel. 87/3070961

 


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 10.10.2023 r.

Data powstania: wtorek, 10 paź 2023 14:21
Data opublikowania: wtorek, 10 paź 2023 14:26
Opublikował(a): Aleksandra Flisiak
Zaakceptował(a): Aleksandra Flisiak
Artykuł był czytany: 30 razy