Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz

WIG.6220.3.30.2021.DGA                                                                    

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Działając zgodnie z art. 10 § 1, 49 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm. dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm. dalej ooś);
 
                                                       zawiadamiam

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej OGRÓDEK o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 427, 428, 446, obręb Ogródek, gmina Orzysz.
Stosownie do przepisu art. 10 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego  i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 
16.06.2023 r. znak: WOOŚ.4221.97.2021.BG.10 uzgodnił realizację ww. przedsięwzięcia. W dniu 12.10.2021 r. wpłynęła do tut. Organu pozytywna opinia sanitarna znak ZNS.9022.4.28.2021 w zakresie sanitarno-higienicznym i zdrowotnym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu. Ponadto w dniu 08.10.2021 r. wpłynęła do tut. Organu pozytywna opinia znak: BI.ZZŚ.3.4360.203.2021.MK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku.
Jednocześnie informuję, że z uwagi na konieczność przeanalizowania całości zebranego materiału dowodowego, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie nastąpi w terminie określonym w zawiadomieniu – obwieszczeniu z dnia 29.06.2023 r.  znak WIG.6220.3.29.2021.DGA. Wobec powyższego, działając na podstawie art. 36 § 1 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 27 października 2023 r. W przypadku bezczynności organu lub przewlekłości postępowania stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za moim pośrednictwem. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.  Organ rozpatruje ponaglenie w terminie 7 dni (art. 37 k.p.a.). 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Klusy oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Sprawę prowadzi: A. Flisiak, tel. 87/3070961


 

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski


Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 04.09.2023 r.

Data powstania: poniedziałek, 4 wrz 2023 13:26
Data opublikowania: poniedziałek, 4 wrz 2023 13:29
Opublikował(a): Aleksandra Flisiak
Zaakceptował(a): Aleksandra Flisiak
Artykuł był czytany: 40 razy