Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej z miejscowości Dąbrówka do Chmielewo

WIG.6220.5.8.2023.AFL                                                                        

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm. dalej k.p.a.) oraz z art. 74 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.);
zawiadamiam

o wpływie do tut. Organu wezwania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w Giżycku z dnia 23.08.2023 r. (data wpływu: 25.08.2023 r.) znak: BI.ZZŚ.3.4901.140.2023.MK w sprawie przedstawienia wyjaśnień i uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej z miejscowości Dąbrówka do Chmielewo.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku poinformowało, iż zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo do wniesienia ponaglenia do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku wyznaczyło nowy termin załatwienia sprawy do dnia 27.09.2023 r. Zmiana terminu spowodowana jest faktem iż, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku wezwało wnioskodawcę do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla ww. inwestycji tym samym przedłużając termin na zajęcie swojego stanowiska.
Jednocześnie informuję iż, zgodnie z art. 36 k.p.a przedmiotowe postępowanie nie zostanie rozpatrzone w terminie. Nowy termin rozpatrzenia sprawy ustala się do 27.10.2023 r.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 22.08.2023 r. znak:
WOOŚ.4220.395.2023.NS.1 również wyznaczyła nowy termin załatwienia sprawy do dnia 
19.09.2023 r.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy  
ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Dąbrówka Osiki, Chmielewo oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. Zgodnie 
z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sprawę prowadzi: A. Flisiak, tel. 87/3070961


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 31.08.2023 r.

Data powstania: czwartek, 31 sie 2023 08:11
Data opublikowania: czwartek, 31 sie 2023 08:12
Opublikował(a): Aleksandra Flisiak
Zaakceptował(a): Aleksandra Flisiak
Artykuł był czytany: 50 razy