Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1696 N Mikołajki – Łuknajno – Tuchlin – DK nr 16 – stacja kolejowa Tuchlin od km 2+678 do km 5+038”

WIG.6220.2.20.2023.DGA                                                                              

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania


Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm. dalej k.p.a.) w związku  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm. dalej ooś); zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie 
i rozbudowie drogi powiatowej nr 1696 N Mikołajki – Łuknajno – Tuchlin – DK nr 16 – stacja kolejowa Tuchlin od km 2+678 do km 5+038 wydane zostało postanowienie z dnia 23.08.2023 r. znak: WIG.6220.2.19.2023.DGA o zawieszeniu przedmiotowego postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wskazanego przedsięwzięcia do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko.
Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz w godzinach pracy Urzędu (pokój 213).
Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie (zgodnie z art. 63 ust. 6 ustawy dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.).
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Dziubiele, Chmielewo oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Sprawę prowadzi: A. Flisiak, tel. 87/3070961

 


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 25.08.2023 r.

Data powstania: piątek, 25 sie 2023 14:12
Data opublikowania: piątek, 25 sie 2023 14:15
Opublikował(a): Aleksandra Flisiak
Zaakceptował(a): Aleksandra Flisiak
Artykuł był czytany: 90 razy