Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Osiki PV1, o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym z magazynem energii na części działki o nr ew. 114, obręb Osiki, gmina Orzysz, powiat piski”.

  WIG.6220.1.2023.DGA                                      Orzysz, 19 maja 2023 r.

          
 D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Działając na podstawie art. 71 ust 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i  art. 84 i 85 ust 2 pkt 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm. dalej ooś) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm. dalej kpa) oraz § 3 ust. 1 pkt. 54 lit b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) w związku z wnioskiem Nova Energy Sp. z o .o. z dnia 06.03.2023 r. (data wpływu 13.03.2023 r.) w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Osiki PV1, o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym z magazynem energii na części działki o nr ew. 114, obręb Osiki, gmina Orzysz, powiat piski”, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku;

orzekam

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej Osiki PV1, o mocy do 1MW wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą, w tym z magazynem energii na części działki o nr ew. 114, obręb Osiki, gmina Orzysz, powiat piski”.
2. Konieczność podjęcia następujących działań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
• Teren inwestycji ogrodzić, ogrodzeniem o wysokości do 2,5 m (bez podmurówki). Pomiędzy ogrodzeniem, a gruntem pozostawić wolną przestrzeń, dzięki czemu małe zwierzęta nie będą miały zakłóconych szlaków migracji. 
• Wszelkie otwory w drzwiach i ścianach pomieszczeń inwertera, transformatora i sterowni oraz otwory wentylacyjne zasłonić siatką o oczkach maksymalnie 1 cm średnicy, aby uniemożliwić zajmowanie tych obiektów przez nietoperze.
• Termin budowy instalacji fotowoltaicznej dostosować do okresu lęgowego lokalnej fauny. Teren planowanej inwestycji powinien zostać sprawdzony czy na pewno nie znajdują się tam gniazda ptaków. W celu ochrony i zminimalizowania ewentualnego oddziaływania na płazy 
w trakcie realizacji wykopów pod linie elektroenergetyczne zostaną podjęte następujące działania: prace będą prowadzone w sposób niepowodujący powstania zastoisk i zalewisk, które mogą być wykorzystywane przez płazy jako siedliska lęgowe, w wykopach o wąskim rozstawie (np. pod instalacje kablowe) stosowane będą punktowe pochylnie umożliwiające opuszczenie wykopu przez zwierzęta, wykopy zostaną zabezpieczone przed dostępem płazów przez zastosowanie zagrodzeń zabezpieczających.
• Czas trwania prac budowlanych ograniczyć do pory dnia, tj. godzin pomiędzy 6:00 - 20:00, 
a wszystkie roboty budowlane i montażowe wykonywać przy pomocy sprawnych maszyn i urządzeń, spełniających wymagania techniczne w zakresie emisji hałasu do środowiska.
• Należy wyposażyć ekipę budowlaną w sorbent na wypadek ewentualnego wycieku substancji niebezpiecznych (oleje, benzyna) z wykorzystywanych w trakcie budowy maszyn i urządzeń.
• Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane składować w kontenerach w miejscach do tego wyznaczonych. Odpady inne niż niebezpieczne, powstające  na etapie    realizacji przedsięwzięcia magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu 
w pojemnikach/kontenerach, w sposób zabezpieczający przed: opadami atmosferycznymi, pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska wodno-gruntowego. 
• Koszenie farmy wykonywać w dni suche i słoneczne, od centrum farmy w kierunku jej brzegów, co umożliwi ucieczkę zwierząt.
• W przypadku zastosowania transformatora olejowego należy go wyposażyć w szczelną misę mogącą pomieścić całą zawartości oleju z transformatora oraz wody w przypadku akcji gaśniczej.
• Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, co zwiększy absorpcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiegnie niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli, tzw. olśnieniu;
• Po zakończeniu eksploatacji przedsięwzięcia (etap likwidacji) zdemontować panele PV wraz 
z konstrukcjami montażowymi, inwerterami, transformatorami oraz pozostałe urządzenia 
i okablowania elektroenergetyczne, a następnie wywieźć poza teren przedsięwzięcia (odpady przekazać zewnętrznym firmom posiadającym odpowiednie wymagane prawem zezwolenia na przetwarzanie odpadów danego rodzaju w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia), 
a następnie przywrócić teren do stanu sprzed budowy przedsięwzięcia.
3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 13.03.2023 r. do tut. organu wpłynął wniosek Nova Energy Sp. z o.o., ul. Opolska 30/48, 55-011 Siechnice  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Osiki PV1, o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym z magazynem energii na części działki o nr ew. 114, obręb Osiki, gmina Orzysz, powiat piski” przewidzianego do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 114 położonej w obrębie Osiki, gmina Orzysz wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz poświadczoną przez właściwy organ kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidziany teren, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia wraz ze wskazanym terenem, na który będzie ono oddziaływać. 
Planowana inwestycja, polegająca na budowie farmy fotowoltaicznej o powierzchni zabudowy do ok. 1,75 ha, zlokalizowana poza obszarami objętymi ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływań na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastruktury, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody... lub 1 ha na obszarach innych niż wyżej wymienione.
Burmistrz Orzysza zawiadomieniem/obwieszczeniem znak: WIG.6220.1.1.2023.DGA w dniu 16.03.2023 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania informując jednocześnie, iż zgodnie art. 
10 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie 
z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Dąbrówka-Osiki.
Tut. organ, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), zwrócił się w dniu 16.03.2023 r. pismem znak: WIG.6220.1.2.2023.DGA do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, ul. Warszawska 5, 12 - 200 Pisz, pismem znak: WIG.6220.1.3.2023.DGA do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Giżycku oraz pismem znak: WIG.6220.1.4.2023.DGA do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10 – 437 Olsztyn o opinię, czy dla ww. przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu opinią sanitarną znak: ZNS.9022.4.6.2023 z dnia 22.03.2023 r. (data wpływu 22.03.2023 r.) stwierdził, że dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 30.03.2023 r. znak: WOOŚ.4220.131.2023.KT.1 wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
W dniu 03.04.2023 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku opinią znak: BI.ZZŚ.3.4901.44.2023.MK nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla ww. przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, w uzasadnieniu decyzji o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, należy zawrzeć informacje 
o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 tej ustawy, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
W myśl powyższych przepisów przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uwzględniono następujące uwarunkowania:
1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie.
Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW realizowane będzie na terenie działki o numerze ewidencyjnym 114, obręb Osiki, gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie. Działka ta, zgodnie z KIP  ma powierzchnię 4,73 ha. Planowana elektrownia fotowoltaiczna zajmie powierzchnię do ok. 1,75 ha. Teren inwestycji w części planowanej do zagospodarowania pod farmę fotowoltaiczną stanowi pole uprawne. 
W związku z intensywną produkcją rolną na działkach inwestycyjnych nie przewiduje się występowania chronionych gatunków roślin. Nie porastają ich również drzewa ani  krzewy, 
w związku z tym realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów. 
W promieniu 100 metrów od granicy działki inwestycyjnej również nie ma żadnych zabudowań mieszkalnych lub gospodarczych. W najbliższym sąsiedztwie analizowanej nieruchomości znajdują się tylko grunty rolnicze lub zadrzewione tereny. Na przylegającej od strony północno-wschodniej działce nr 53 znajduje się gruntowa droga gminna (jezdnia 173001N), zapewniająca odpowiedni dojazd do terenu inwestycji.
W przypadku realizacji inwestycji o mocy do 1MW planowane jest posadowienie na gruncie następujących obiektów: 
•   Zespół paneli fotowoltaicznych [funkcja produkcyjna], w planowanej ilości do 2500szt., jednak ostateczna ilość zostanie określona na etapie projektu budowlanego (związane jest to 
z ciągłym, dynamicznym rozwojem dostępnej technologii). Moduły fotowoltaiczne to urządzenia infrastruktury technicznej, które umożliwiają przekształcenie energii słonecznej 
w energię elektryczną. Panele zostaną umieszczone w rzędach, między którymi pozostawiony zostanie odstęp od 3 do 13 metrów. Przestrzeń pomiędzy rzędami paneli nie będzie przekształcana i pozostanie biologicznie czynna. W ramach jednego rzędu, panele zostaną połączone za pomocą stalowych konstrukcji i posadowione na podporach - słupkach wbitych (lub wkręconych) w grunt na głębokość do 2,5 metra. W uzasadnionych przypadkach, gdy wbicie pali nie jest możliwe, dopuszcza się stosowanie konstrukcji z obciążeniem płytami betonowymi w formie balastu. Wysokość w rzucie bocznym konstrukcji wsporczej wraz 
z panelem nie przekroczy 4 metrów. Panele będą nachylone do ziemi pod kątem, który zostanie określony na etapie projektu budowlanego. Moduły zostaną wyposażone w powłokę antyreflesyjną, zapobiegającą efektowi olśnienia. 
•  Jeden kontener stacji transformatorowej [funkcja produkcyjna] - wielkość kontenera nie przekroczy standardowych gabarytów (długość do 10 m, szerokość do 10 m, wysokość do 
4 m), docelowe wymiary zostaną określone w szczegółowej dokumentacji projektowej. Transformator umieszczony będzie w kontenerze. Stacja elektroenergetyczna składa się 
z komory obsługi, komory transformatora SN/nN, rozdzielnicy niskiego napięcia oraz rozdzielnicy średniego napięcia. 
•  Jeden magazyn energii [infrastruktura opcjonalna] w formie zabudowy kontenerowej (długość do 20 m, szerokość do 5 m, wysokość do 4 m), docelowe wymiary zostaną określone w szczegółowej dokumentacji projektowej. 
•   Ogrodzenie – planuje się budowę ogrodzenia terenu inwestycji o wysokości do 2,5 m (bez podmurówki). Pomiędzy ogrodzeniem a gruntem zostanie pozostawiona wolna przestrzeń, dzięki czemu małe zwierzęta nie będą miały zakłóconych szlaków migracji. Inwestor planuje zastosować jedno ogrodzenie, bez wydzielania oddzielnych sektorów, jednak z uwagi na czynniki od niego niezależne nie może wykluczyć takiej możliwości. 
•  Ponadto przewiduje się pozostawienie wolnej przestrzeni wokół całej instalacji, przeznaczonej pod nieutwardzoną drogę umożliwiającą dojazd do urządzeń. 
•  Inwestor dopuszcza wykonanie parkingu z wyznaczonymi dwoma miejscami postojowymi 
o wymiarach ok. 2,5 x 5 m każde, które mogą być zlokalizowane, przy kontenerze stacji transformatorowej oraz niewielkiego placu manewrowego. Wymienione elementy infrastruktury oraz drogi dojazdowe w przypadku realizacji zostaną wykonane jako powierzchnia utwardzona z zagęszczonego kruszywa lub nieutwardzone. 
 Na terenie przeznaczonym pod planowaną inwestycję nie są zlokalizowane żadne zabudowania, w związku z czym w ramach realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się prac rozbiórkowych.
Na obecnym etapie inwestycji, inwestor nie jest w stanie dokładnie określić rozmieszczenia poszczególnych obiektów, urządzeń oraz elementów infrastruktury towarzyszącej. Ilość instalowanych obiektów i urządzeń może ulec zmianie w zależności od ewentualnego ograniczenia mocy przyłączeniowej planowanej elektrowni słonecznej przez lokalnego operatora sieci. Dodatkowo, inwestor nie uzyskał jeszcze decyzji o warunkach zabudowy. Dokładne rozmieszczenie zostanie określone po uzyskaniu warunków zabudowy oraz warunków przyłączenia do sieci na etapie realizacji projektu budowlanego.
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, 
w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
Planowana do realizacji inwestycja nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami.
c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody 
i powierzchni ziemi,
 Panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na specjalnej konstrukcji, która będzie podparta na palach wbijanych w ziemię, a nie na fundamentach z betonu. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie zachowanie dostępnej powierzchni biologicznie czynnej pomiędzy panelami, co ma kluczowe znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej na terenie inwestycji. Konstrukcja paneli zostanie zamontowana w odległości nie mniejszej niż 3 metry od linii ogrodzenia oraz na wysokości minimum 50 cm nad ziemią, co zapewni wolny dostęp roślinom i zwierzętom do powierzchni pod panelami. Ponadto, dzięki zachowaniu odpowiedniej wysokości konstrukcji, teren pomiędzy panelami będzie koszony rzadko (ok. 1-2 razy w roku przez okres ok. 3 dni), co umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów, a roślinność będzie mogła kwitnąć i zawiązywać nasiona. Wszystkie te działania pozwolą na minimalizację wpływu inwestycji na środowisko naturalne i zapewnią jej zgodność z wymogami ekologicznymi.
Nie zamierza się orania gruntu ani stosowania herbicydów. Planuje się utwardzenie mieszanką tłuczniową terenu o wielkości do ok. 200 m2 (co stanowi niecałe 0,5 % w stosunku do powierzchni działki) w celu wykonania parkingu, placu manewrowego oraz posadowienia stacji transformatorowej.
 W roku 2022 przeprowadzona została inwentaryzacja przyrodnicza badanej nieruchomości. Inwentaryzacja ta składała się z analizy materiałów kartograficznych, literaturowych oraz publikacji, jak również z przeprowadzenia badań terenowych. Celem badań terenowych było sprawdzenie, czy na terenie planowanej inwestycji występują rośliny oraz zwierzęta, 
w szczególności te zagrożone gatunki.
Procedura ta wykazała, że obszar przeznaczony pod inwestycję składa się z użytków rolnych V, VI klasy bonitacyjnej, pastwisk trwałych V i VI klasy oraz nieużytków. Nie ma tu drzew 
i krzewów, ani żadnych zbiorników wodnych. Na terenie przeznaczonym pod instalacje fotowoltaiczne wraz z infrastrukturą techniczną nie stwierdzono występowania roślinności 
i grzybów podlegających ochronie, obecni przedstawiciele należą do flory ruderalnej i pól uprawnych Stellarietea mediae. W obszarze działki wydzielonym pod inwestycję stwierdzono występowanie typowych, eurytopowych gatunków roślin segetalnych i ruderalnych, takich jak: babka lancetowata Plantago lanceolata, bylica pospolita Artemisia vulgaris, krwawnik pospolity Achillea millefolium, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, rumianek pospolity Chamomilla recutita. W granicy fragmentu działki objętego inwestycją nie występują siedliska przyrodnicze, nie ma tu ostoi nocnych ani dziennych, dziko żyjących zwierząt. Zaobserwowano jedynie gatunki ptaków trzymające się siedzib ludzkich oraz drobne gryzonie. Teren jest potencjalnym miejscem życia owadów, zarówno pożytecznych jak i szkodliwych dla gospodarki rolnej, leśnej, ogrodniczej i sadowniczej. Zwierzęta kopytne nie występują na terenie przeznaczonym pod inwestycję, jednakże możliwe jest sporadyczne przemieszczanie się saren. Na danym obszarze nie przebiegają szlaki migracyjne zwierząt ani nie występuje gromadzenie się dziko żyjących zwierząt celem odbycia procesów biologicznych, takich jak rykowiska, ruje, huczki i tokowiska. Na badanym obszarze nie występuje sukcesja wtórna i pierwotna roślinności, nie ma tu gniazd ptasich. 
W najbliższej okolicy brak jest jezior oraz zbiorników wód śródlądowych podlegających ochronie. W otoczeniu nie znajdują się również siedliska łęgowe i ujścia rzeki. Podsumowując, realizacja niniejszego przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na bioróżnorodność oraz na gatunki chronione, ponieważ nie występują one w obrębie projektowanej inwestycji.
 Ogniwa fotowoltaiczne funkcjonują praktycznie bezobsługowo. Przewiduje się naturalny sposób odprowadzania wód opadowych przez rozsączanie powierzchniowe w obrębie działek, na których zostanie posadowiona instalacja. Ogniwa fotowoltaiczne ani infrastruktura towarzysząca 
w trakcie eksploatacji nie są źródłem hałasu ani zanieczyszczeń.
 Powłoka pokrywająca panel fotowoltaiczny oraz zachowanie odpowiedniego kąta ustawienia konstrukcji umożliwia swobodny spływ wody opadowej i roztopowej po jego powierzchni. Niewielki obszar inwestycji planowany do ustawienia stacji transformatorowej, placu manewrowego oraz miejsc parkingowych zostanie utwardzony mieszanką tłuczniową, która jest przepuszczalna i zapobiega stagnacji wód opadowych. Ilość odprowadzanych wód opadowych 
i roztopowych do gleby nie zostanie zmniejszona ze względu na wybudowanie instalacji.
d) emisji i występowania innych uciążliwości,
Elektrownia fotowoltaiczna ma charakter lokalny, w związku z czym jej oddziaływanie występuje wyłącznie na terenie wydzielonym pod inwestycję, w tym przypadku część działki nr ew. 114, obręb Osiki, gmina Orzysz, powiat piski. Z tym rodzajem przedsięwzięcia nie wiąże się emisja zanieczyszczeń takich jak pyły, gazy oraz hałas ponad dopuszczalne normy, które można by wraz z innymi instalacjami uznać za skumulowane.
e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,
Projektowane przedsięwzięcie nie zalicza się do tych o ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Farma fotowoltaiczna nie stwarza zagrożenia dla środowiska. Instalacja wyposażona jest w niezbędną automatykę zabezpieczeniową oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe, których zadaniem jest odciąć uszkodzony fragment instalacji oraz natychmiast powiadomić odpowiednie służby, aby uniemożliwić rozprzestrzenianie się ewentualnego zagrożenia. Cała instalacja spełnia normy odporności na skrajne zjawiska pogodowe związane z opadami atmosferycznymi oraz obciążenia wiatrem. Ewentualne zjawiska klimatyczne zakłócające jej prawidłową pracę spowodują jedynie stratę w produkcji energii lub przerwy w jej dostawie do sieci przesyłowej.
f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, 
w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,
Podczas etapu realizacji inwestycji zostaną wytworzone: 
• ścieki socjalno - bytowe w ilości szacowanej na 6 m3, które będą gromadzone 
w bezodpływowych toaletach przenośnych, na bieżąco opróżnianych przez uprawniony do tego podmiot posiadający wymagane zezwolenia., 
• nie będą powstawały ścieki technologiczne, 
• odpady z budowy – tworzywa sztuczne , złom stalowy, odpady kabli elektrycznych, 
• opakowania po materiałach budowlanych – tworzywa sztuczne, papier metale 
• odpady komunalne wytworzone przez pracowników budowlanych, 
• nie przewiduje się powstania odpadów niebezpiecznych. 
Powstałe podczas budowy odpady komunalne i budowlane zostaną zagospodarowane 
w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach, w specjalnie wyznaczonym miejscu. Następnie zostaną przekazane do uprawnionych podmiotów odbierających odpady. 
Podczas eksploatacji farmy fotowoltaicznej mogą powstać jedynie odpady związane z pracami konserwacyjnymi lub awarią osprzętu. Wszystkie odpady zostaną posegregowane w zależności od kodu odpadu, następnie zostaną przekazane odpowiednim służbom do utylizacji lub poddaniu ich procesowi recyklingu.
Projektowany okres działania farmy fotowoltaicznej to 25 lat, w przypadku zachowania wystarczającej sprawności komponentów nie będzie wymagane jej wygaszenie. W sytuacji likwidacji przedsięwzięcia inwestor zobowiązuje się do odpowiedniego posortowania wszystkich elementów instalacji oraz przekazanie do licencjonowanych podmiotów zajmujących się recyklingiem i utylizacją. Teren inwestycji zostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu sprzed budowy.
g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;
Z przedstawionych dokumentów znajdujących się w aktach sprawy wynika, że realizacja 
i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu zastosowanych technologii 
i użytych materiałów, nie będzie powodować zagrożeń dla zdrowia ludzi. Eksploatacja planowanej inwestycji nie wiąże się z emisjami, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Ponadto PPIS w Piszu nie wniósł zastrzeżeń dla przedmiotowej inwestycji pod względem wymagań higienicznych i sanitarnych dla zdrowia ludzi.
2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, 
w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:
a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,
W sąsiedztwie planowanej inwestycji brak jest obszarów wodno-błotnych oraz siedlisk łęgowych i ujść rzek.
b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,
Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarach wybrzeży.
c) obszary górskie lub leśne,
Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami górskimi i leśnymi. 
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
W sąsiedztwie planowanej inwestycji brak jest stref ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Orzysz na lata 2015 – 2025 „gmina posiada stosunkowo dobrze rozwiniętą sieć wodociągową szczególnie na terenie miejskim. Istnieje dysproporcja pomiędzy poziomem zwodociągowania gminy na terenach wiejskich 
i miejskich.” Według mapy Państwowej Służby Hydrogeologicznej przedstawiającej podział Polski na główne zbiorniki wód podziemnych część obszaru gminy znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 206 – Wielkie Jeziora Mazurskie.
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów 
i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
 Planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary podlegające ochronie, które zostały określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.). Teren planowanej inwestycji znajduje się poza obszarami: Zespołów Przyrodniczo Krajobrazowych, Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych. Planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary podlegające ochronie, które zostały określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ponieważ oddziaływanie elektrowni fotowoltaicznej jest lokalne, czyli nie wychodzi poza teren inwestycji. Najbliżej zlokalizowanym obszarem Natura 200 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Bagna Nietlickie PLB280001, który położony jest w odległości ok 230 m od planowanego przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i zasięg możliwego oddziaływania przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony 
ww. obszaru Natura 2000 oraz jego integralność.
 Planowana inwestycja znajduje się poza terenami korytarzy ekologicznych. Ponadto działania takie jak wygrodzenie tylko części powierzchni działki, pozostawienie wolnych przestrzeni pomiędzy siatką ogrodzeniową a glebą oraz okoliczna mała gęstość zabudowy spowodują, iż migracja małych oraz dużych zwierząt nie będzie zakłócona.
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,
Na terenie, na którym planuje się realizację inwestycji nie stwierdzono przekroczenia standardów, jakości środowiska. Realizacja inwestycji nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu.
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
Analizując wpływ bezpośredni i pośredni elektrowni słonecznych na krajobraz w tym krajobraz kulturowy można wywnioskować, że z miejsc obszarów zwartej zabudowy mieszkaniowej elektrownie słoneczne będą słabo widoczne bądź w ogóle nie widoczne. Dominantą widokową nie będą elementy elektrowni słonecznej o wysokości do 4 m w przypadku zastosowania stałych konstrukcji montażowych. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze płaskim, zdominowanym przez obszary rolnicze. Dlatego też usytuowanie niskich konstrukcji farmy fotowoltaicznej nie zakłóci krajobrazu. W skali realizacji przedsięwzięcia struktura krajobrazu zostanie zachowana, gdyż inwestycja będzie realizowana wyłącznie na terenach rolnych. Mając na uwadze powyższe, ostatecznie zagrożenie wizualne oraz potencjalne zmiany strukturalne krajobrazu na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia ocenia się jako małe i nieistotne, zarówno w przypadku wariantu proponowanego do realizacji jak i wariantu alternatywnego. Realizacja inwestycji nie będzie miała wpływu na obszary o znaczeniu historycznym lub archeologicznym. 
h) gęstość zaludnienia,
Według Strategii Rozwoju Gminy Orzysz na lata 2015 – 2025 na terenie gminy zlokalizowanych jest 40 miejscowości wchodzących w skład 27 sołectw (wg GUS, stan na 
2014 r.). Gęstość zaludnienia gminy wynosi 26 osób/km².
i) obszary przylegające do jezior,
Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami przylegającymi do jezior.
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami uzdrowisk oraz poza strefą obszarów ochrony uzdrowiskowej.
k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;
 Teren analizowanych nieruchomości nie jest zagrożony powodzią. Zaliczany jest do obszaru Dorzecza Wisły, znajduje się w ramach Jednolitych Części Wód Powierzchniowych RW200025264199 oraz Jednolitych Części Wód Podziemnych PLGW200031, które odznaczają się dobrym stanem chemicznym oraz dobrym stanem ilościowym. Omawiany obszar znajduje się 
w regionie wodnym Środkowej Wisły oraz należy do RZGW w Białymstoku. 
Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na wody powierzchniowe ani przedmioty ochrony zależne od wód i nie przyczyni się do zmiany obecnie występującego stanu ekologicznego JCW. Budowa i eksploatacja zamierzenia nie są związane z poborem wód powierzchniowych 
i wytwarzaniem ścieków. Ponadto przedsięwzięcie będzie miało korzystny wpływ na osiągnięcie celu środowiskowego, wynika to z faktu, że realizacja przedsięwzięcia spowoduje zaprzestanie produkcji rolnej na obszarze, na którym zostanie ono zrealizowane, a zatem ograniczy w tym zakresie presję rolniczą.
3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,
Z uwagi na niewielką emisję zanieczyszczeń, ograniczoną głównie do prac związanych 
z etapem budowy, należy uznać, że realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na mieszkańców wsi Osiki oraz na tereny zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie. Oddziaływanie będzie krótkotrwałe. 
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,
Mając na uwadze, iż analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w całości na terenie działki nr ew. 114 położonej w obrębie Osiki i znacznie oddalonej od granicy państwa, oraz że nie będzie źródłem istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska emisji substancji i energii do środowiska, wykraczających poza teren inwestycji, biorąc pod uwagę wykazane jej lokalne oddziaływanie należy uznać, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 58 ustawy Prawo ochrony środowiska.
c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,
 Głównymi emitorami hałasu oraz wibracji na terenie inwestycyjnym i w jego okolicach podczas budowy elektrowni fotowoltaicznej, będą pracujące maszyny i urządzenia budowlane, 
a także samochody osobowe i ciężarowe. Rzeczywisty poziom hałasu może dochodzić do 90-105 dB(A). Emisja hałasu będzie miała charakter punktowy i krótkotrwały. na etapie budowy zasięg przestrzenny hałasu może oddziaływać na odległość do 50m, natomiast w trakcie eksploatacji inwestycji emisja hałasu będzie na poziomie tła akustycznego. Prace prowadzone będą wyłącz-nie w porze dziennej w godzinach 6.00 – 20.00. w celu ograniczenia emisji hałasu zaleca się, aby profesjonalne ekipy budowlane podczas prac demontażowych posługiwały się nowoczesnym 
i sprawnym sprzętem o niskiej emisji hałasu. Zjawisko wystąpienia hałasu i wibracji będzie miało charakter krótko-trwały i ograniczony, a wszelkie uciążliwości z tym związane będą miały charakter przemijający i ustąpią całkowicie po zakończeniu prac związanych z budową elementów elektrowni fotowoltaicznej. Ponadto hałas związany z prowadzeniem prac budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych wartości zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
 Dla podniesienia wartości napięcia z poziomu wytwarzania do wartości napięcia poziomu wprowadzania do sieci zostaną zastosowane transformatory. Zastosowany transformator jest typowym nowoczesnym technologicznie rozwiązaniem konstrukcyjnym powszechnie stosowanym w instalacjach. Zarówno oddziaływanie pola magnetycznego, pola elektrycznego 
i pola akustycznego jest znikome. Silne pole magnetyczne stanowiące istotę działania transformatora zawiera się w jego rdzeniu i jedynie w postaci szczątkowej wydostaje się na zewnątrz transformatora. Natomiast pole elektryczne jest całkowicie ekranowane przez metalową, uziemioną obudowę transformatora. Stacje będą obiektami dostępnymi tylko dla pracowników 
o odpowiednich kwalifikacjach i posiadających odpowiednie uprawnienia. Nie nastąpi przekroczenie dopuszczalnych wartości natężenia pola elektrycznego tj. 10 kV/m oraz wartości natężenia pola magnetycznego tj. 60 A/m nawet w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Przedmiotowa inwestycja będzie spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2448) oraz Rozporządzeniu Ministra Klimatu 
z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).
 W trakcie budowy może powstać krótkotrwała emisja spalin związana z pracą maszyn ciężkich i pojazdów transportowych. Zanieczyszczenia powietrza ze względu na stosunkowo niewielką ilość nie spowodują istotnych zmian w środowisku przyrodniczym. Emisja szkodliwych czynników będzie ograniczona poprzez zastosowanie w pełni sprawnych technicznie urządzeń bazujących na możliwie najnowszych technologiach. Ponadto plac budowy będzie wyposażony 
w środki służące do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), a w przypadku wystąpienia awaryjnego wycieku i skażenia gruntu, zostanie przeprowadzona rekultywacja skażonego obszaru za pośrednictwem wykwalifikowanej firmy.
Instalacja fotowoltaiczna generuje znikome pole elektromagnetyczne i w żaden sposób nie przekracza poziomu normy określonej w Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2630). Nie istnieje możliwość by poziom promieniowania elektromagnetycznego mógł powodować jakiekolwiek oddziaływanie na zwierzęta czy rośliny bytujące w okolicy planowanej inwestycji.
 W trakcie realizacji budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW przewiduje się zużycie energii elektrycznej do zasilania elektronarzędzi montażowych oraz oświetlenia placu budowy, natomiast nie przewiduje się zużycia energii cieplnej. Szacuje się również zużycie paliw, wynikające z potrzeb transportowych oraz użytkowych maszyn i urządzeń budowlanych. Woda zostanie dostarczona na miejsce w celu pokrycia potrzeb budowlanych oraz socjalnych pracowników (toalety przenośne). Faza realizacji przedsięwzięcia będzie się wiązać głównie ze zużyciem surowców, takich jak piasek (przy układaniu kabli doziemnych), żwir (jako podsypka pod trafostacje), beton (przy montażu ogrodzenia), a także materiałów i osprzętu, w skład których wchodzą: profile stalowe i aluminiowe, ogrodzenie, panele fotowoltaiczne, trafostacja 
z wyposażeniem, opcjonalny magazyn energii, inwertery, uziemienie oraz kable (DC, nN, SN).
 Podczas fazy użytkowania elektrowni słonecznej nie będzie wykorzystywanych żadnych dodatkowych surowców naturalnych. Instalacje fotowoltaiczne są bezobsługowe, nie wytwarzają odpadów ani zanieczyszczeń. Dzięki zastosowaniu powłok "Amonia Resistance" oraz "Anti-Pic", które zapobiegają osadzaniu się pyłów na panelach fotowoltaicznych, nie będzie potrzeby okresowego mycia modułów. Będą one obmywane naturalną wodą deszczową, która spłucze zanieczyszczenia. Szacuje się, że roczne zużycie energii elektrycznej na cele oświetleniowe, zasilenie automatyki oraz monitoring wyniesie 5 MWh. Nie przewiduje się zużycia energii cieplnej. Dopuszcza się minimalne zużycie paliwa rzędu 0,5 m3 rocznie w celach transportowych lub koszenia trawy.
d) prawdopodobieństwa oddziaływania,
Z uwagi na zakres prac oraz obecny sposób użytkowania terenu, należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie powodowała znaczącego oddziaływania na środowisko.
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,
Krótkotrwałe oddziaływanie będzie występowało jedynie podczas realizacji inwestycji 
tj. budowy farmy fotowoltaicznej. Oddziaływanie to będzie odwracalne i będzie występowało chwilowo w trakcie realizacji inwestycji.
f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
Planowana do realizacji inwestycja nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami.
g) możliwości ograniczenia oddziaływania.
 Jednym z głównych celów inwestora jest wyeliminowanie bądź w przypadku, gdy nie jest to możliwe co najmniej zminimalizowanie wpływu na środowisko przyrodnicze oraz życie i zdrowie ludzi podczas każdej fazy analizowanego przedsięwzięcia. 
 W okresie przeprowadzania prac budowlanych na terenie inwestycji będą występowały zjawiska towarzyszące drobnym robotom ziemnym oraz montażowym. Maszyny budowlane będą pracowały wyłącznie w godzinach 6.00 – 20.00 w celu zminimalizowania uciążliwości związanych z fazą realizacji. Zostanie przygotowana informacja do okolicznych użytkowników terenu o planowanych pracach budowlanych i okresowych uciążliwościach związanych z ich przeprowadzeniem.
 Zaplecze budowy zostanie zorganizowane w formie dwóch kontenerów, jeden gospodarczy dla pracowników a drugi jako magazyn dla sprzętu. Ustawienie ich zaplanowano w pobliżu wydzielonego wjazdu na teren inwestycji. Zaplecze zostanie wykonane w sposób możliwie oszczędzający teren i zapewniający jego minimalne przekształcenie oraz będzie zabezpieczone przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu i wód. 
 Prace ziemne zostaną ograniczone do niezbędnego minimum tj. użycia wiertnicy/palownicy mocującej metalową konstrukcję do podłoża, wykonanie wykopów pod kontenerową trafostację oraz okablowanie doziemne. Nadmiar ziemi z wykopów zostanie zagospodarowany do niwelacji nierówności terenu w granicach inwestycji. 
 Dostarczenie materiałów wykonają firmy zewnętrzne, a magazynowanie odbędzie się 
w wyznaczonym do tego miejscu (zazwyczaj przez okres 1-2 dni). W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych materiały zostaną zmagazynowane w kontenerach. 
 Proces realizacji przedsięwzięcia wiąże się z nieuniknioną emisją spalin z silników pojazdów 
i maszyn roboczych. Będzie ona miała jednak charakter krótkotrwały i lokalny. Planuje się zastosowanie w pełni sprawnych technicznie urządzeń o zastosowaniu możliwie najnowszych technologii prowadzących do redukcji emisji zanieczyszczeń. W przypadku awarii ewentualne wycieki będą na bieżąco usuwane z wykorzystaniem sorbentów, a sprzęt zostanie wycofany 
z użytku i wywieziony do naprawy. 
Plac budowy będzie wyposażony w środki służące do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wystąpienia awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych 
i skażenia gruntu, zostanie przeprowadzona, za pośrednictwem wykwalifikowanej firmy, rekultywacja skażonego obszaru za pomocą sorbentów. 
Powstałe podczas budowy odpady komunalne i budowlane zostaną zagospodarowane 
w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach, w specjalnie wyznaczonym miejscu. Następnie zostaną przekazane do uprawnionych podmiotów odbierających odpady.
W trakcie wykonywania robót, pracownicy fizyczni będą mieli zapewnione odpowiednie warunkami sanitarno-higieniczne. Woda będzie dostarczana na teren budowy w odpowiednich do tego celu zbiornikach. Powstające ścieki bytowe, będą gromadzone w bezodpływowych toaletach przenośnych, na bieżąco opróżnianych przez uprawniony do tego podmiot posiadający wymagane zezwolenia. Nie będą powstawały ścieki technologiczne. 
 W ramach ochrony fauny i flory na terenie prowadzonych prac przewiduje się ewentualne wykopy i miejsca prac ziemnych na czas realizacji inwestycji ogrodzić siatką o oczkach nie większych niż 0,5cm i wysoką, na co najmniej 50cm, która będzie wkopana w ziemię. Wszystkie drobne kręgowce bytujące w ogrodzonej strefie zostaną przeniesione w bezpieczne miejsce 
o zbliżonej charakterystyce.
Ponadto budowa farmy fotowoltaicznej nie wymaga naruszenia i przekształcania siedlisk naturalnych, bądź półnaturalnych, usunięcia krzewów czy zajęcia siedlisk wrażliwych będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych. Planuje się również położenie podziemnych linii elektroenergetycznych oraz wysianie rodzimych odmian trawy, tak by nie wprowadzać obcych gatunków do ekosystemu.
Termin budowy instalacji fotowoltaicznej będzie dostosowany do okresu lęgowego lokalnej fauny. Teren planowanej inwestycji zostanie sprawdzony czy aby na pewno nie znajdują się tam gniazda ptaków. W celu ochrony i zminimalizowania ewentualnego oddziaływania na płazy 
w trakcie realizacji wykopów pod linie elektroenergetyczne zostaną podjęte działania: prace będą prowadzone w sposób niepowodujący powstania zastoisk i zalewisk, które mogą być wykorzystywane przez płazy jako siedliska lęgowe; w wykopach o wąskim rozstawie (np. pod instalacje kablowe) stosowane będą punktowe pochylnie umożliwiające opuszczenie wykopu przez zwierzęta; prace będą prowadzone w sposób umożliwiający przemieszczanie się ze stref zagrożenia zwierząt, które mimo zastosowanych zabezpieczeń przedostały się na obszar objęty robotami; wykopy zostaną zabezpieczone przed dostępem płazów przez zastosowanie zagrodzeń zabezpieczających. Elektrownie fotowoltaiczne to instalacje bezemisyjne, bezodpadowe, nie produkują również żadnych ścieków. Jedynie podczas prac konserwacyjnych mogą zostać wytworzone odpady, które będą usuwane z terenu przedsięwzięcia przez podmioty świadczące dane usługi. 
Okresowe wykaszanie roślinności prowadzone będzie w dni suche i słoneczne, od centrum farmy w kierunku jej brzegów, co umożliwi ucieczkę zwierząt. 
Wody opadowe będą swobodnie spływać po powierzchni paneli, nie są one w jakikolwiek zanieczyszczone, ponieważ szkło pokrywające panele jest neutralne dla środowiska. Na jego powierzchni mogą znajdować się jedynie cząstki z otaczającego je środowiska i prowadzonych 
w pobliżu prac rolniczych, które przenoszone są za pomocą wiatru. Nie stanowi to zagrożenia dla stanu wód powierzchniowych i podziemnych. 
Stacja transformatorowa zostanie umieszczona na terenie inwestycji, w miejscu odsuniętym możliwie najdalej od okolicznych zabudowań, w celu uniknięcia oddziaływania hałasu czy wibracji na okoliczne zabudowania. Zostanie to również zaplanowane z uwzględnieniem odpowiednich odległości dotyczących ochrony ppoż. zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225). Ponadto inwestor planuje użycie transformatorów suchych w izolacji żywicznej, które nie zawierają cieczy, co eliminuje wycieki. Dopuszcza się zastosowanie transformatora olejowego ze szczelną misą olejową, która jest w stanie zmagazynować całość wyciekającego oleju w przypadku awarii lub nieszczelności, 
a także wody w przypadku akcji gaśniczej. W związku z powyższym nie ma ryzyka degradacji środowiska gruntowo-wodnego przez zanieczyszczenia oleju transformatorowego, w przypadku awarii. 
Farma fotowoltaiczna wyposażona będzie w szereg zabezpieczeń przeciwpożarowych 
(np. rozłącznik pożarowy, inwertery, wyłącznik nadprądowy), które mają zadanie odciąć uszkodzony fragment instalacji oraz natychmiast powiadomić odpowiednie służby. Uniemożliwi to rozprzestrzenianie się ewentualnego zagrożenia.
Wszystkie przewody elektryczne będą w powłokach izolowanych, w większości zostaną poprowadzone pod ziemią, okablowanie napowietrzne zostanie umieszczone w specjalnych korytach lub rurkach ochronnych. Rozwiązania te zapewniają bezpieczeństwo ludzi oraz zwierząt przed porażeniem prądem elektrycznym.  
 Burmistrz Orzysza po przeanalizowaniu dokumentacji załączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz szczegółowych uwarunkowań zawartych  
w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, w szczególności rodzaju, skali i usytuowania przedsięwzięcia oraz uwzględniając opinie organów: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku postanowił o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wymienionego w sentencji przedsięwzięcia.
 Przed wydaniem decyzji, zgodnie z zapisem art. 10 Kpa, powiadomiono strony postępowania zawiadomieniem/obwieszczeniem znak WIG.6220.1.6.2023.DGA z dnia 13.04.2023 roku 
o zebraniu całego materiału dowodowego oraz możliwości wypowiedzenia się w sprawie jej wydania. 
W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie wniosła do tut. organu żadnych uwag i wniosków. 
Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Stronie służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie ul. Kajki 10/12 – za pośrednictwem Burmistrza Orzysza.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 
 Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje 
w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.
 Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji.

 


Otrzymują:
1. Wnioskodawca 
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
3. A/a

 


Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
2. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

 

Charakterystyka przedsięwzięcia
Załącznik do Decyzji Burmistrza Orzysza z dnia 19.05.2023 r. (znak:WIG.6220.1.2023.DGA)

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).

Przedsięwzięcie polega na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 
1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, taką jak: panele fotowoltaiczne, elementy montażowe 
i konstrukcje, linie kablowe nN/SN, instalacje odgromowe, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowa stacja transformatorowa, opcjonalny magazyn energii, układy pomiarowo-zabezpieczające oraz pozostałe oprzyrządowanie. 
Elektrownia fotowoltaiczna powstanie w całości na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 114, znajdującej się w obrębie Osiki, gminie Orzysz, powiecie piskim. W promieniu 100 metrów od granicy działki inwestycyjnej nie ma żadnych zabudowań mieszkalnych lub gospodarczych. W najbliższym sąsiedztwie analizowanej nieruchomości znajdują się tylko grunty rolnicze lub zadrzewione tereny. Na przylegającej od strony północno-wschodniej działce nr 53 znajduje się gruntowa droga gminna (jezdnia 173001N), zapewniająca odpowiedni dojazd do terenu inwestycji. Powierzchnia działki nr 114, obręb Orzysz, na której posadowione będą urządzenia wytwarzające energię elektryczną, wynosi 4,73 ha. W ewidencji gruntów oznaczona jest jako obszar zadrzewiony, zakrzewiony, łąki trwałe, nieużytki, pastwiska trwałe oraz grunty orne. Jednak faktycznie zajęta powierzchnia pod budowę instalacji i niezbędną infrastrukturę, czyli teren ogrodzony, wynosi nie więcej niż 1,75 ha co stanowi do 37 % powierzchni całkowitej działki. Obszar faktycznie zajęty przez panele fotowoltaiczne i stację transformatorową wynosić będzie do 0,5 ha, co oznacza, że powierzchnia biologicznie czynna pozostająca na analizowanej działce wynosi około 4,23 ha, czyli ponad 89 % całkowitej powierzchni. 
Wszelkie prace związane z realizacją, eksploatacją i likwidacją inwestycji ograniczą przekształcenie powierzchni do zakresu obszaru planowanej inwestycji, włącznie z placami budowy, składowymi, podjazdami, drogami oraz innymi utwardzonymi powierzchniami i elementami infrastruktury towarzyszącej. Panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na specjalnej konstrukcji, która będzie podparta na palach wbijanych w ziemię, a nie na fundamentach z betonu. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie zachowanie dostępnej powierzchni biologicznie czynnej pomiędzy panelami, co ma kluczowe znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej na terenie inwestycji. Konstrukcja paneli zostanie zamontowana w odległości nie mniejszej niż 3 metry od linii ogrodzenia oraz na wysokości minimum 50 cm nad ziemią, co zapewni wolny dostęp roślinom i zwierzętom do powierzchni pod panelami. Ponadto, dzięki zachowaniu odpowiedniej wysokości konstrukcji, teren pomiędzy panelami będzie koszony rzadko (ok. 1-2 razy w roku przez okres ok. 3 dni), co umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów, a roślinność będzie mogła kwitnąć i zawiązywać nasiona. Wszystkie te działania pozwolą na minimalizację wpływu inwestycji na środowisko naturalne i zapewnią jej zgodność z wymogami ekologicznymi 
Nie zamierza się orania gruntu ani stosowania herbicydów. Planuje się utwardzenie mieszanką tłuczniową terenu o wielkości do ok. 200 m2 (co stanowi niecałe 0,5 % w stosunku do powierzchni działki) w celu wykonania parkingu, placu manewrowego oraz posadowienia stacji transformatorowej. Planowana instalacja charakteryzująca się mocą do 1MW obejmuje montaż następujących elementów: 
• panele fotowoltaiczne w ilości zależnej od mocy pojedynczego panelu, których łączna moc nie przekroczy 1000 kWp, 
•  usytuowana na gruncie konstrukcja nośna do montażu paneli pod kątem 10-35°, zorientowana na południe lub wschód-zachód, 
• inwertery przekształcające prąd stały z paneli fotowoltaicznych na prąd przemienny 
o parametrach dopasowanych do sieci odbiorczej, 
• instalacja odgromowa i zabezpieczająca, 
• urządzenia monitorujące pracę instalacji i uzysk energii elektrycznej, 
• kontenerowa stacja transformatorowa z doziemną linią kablową, 
• ogrodzenie, system monitoringu i alarmu, oświetlenie, 
• pozostałe oprzyrządowanie niezbędne do funkcjonowania inwestycji. 
Teren, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia nie jest objęty ustaleniami aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt przyłącza energetycznego do sieci energetycznej lokalnego operatora energetycznego będzie uzależniony od wydanych przez niego warunków przyłączenia.
Planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary podlegające ochronie, które zostały określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.).
Planowana inwestycja znajduje się poza terenami korytarzy ekologicznych. Ponadto działania takie jak wygrodzenie tylko części powierzchni działki, pozostawienie wolnych przestrzeni pomiędzy siatką ogrodzeniową a glebą oraz okoliczna mała gęstość zabudowy spowodują, iż migracja małych oraz dużych zwierząt nie będzie zakłócona. 
Teren analizowanych nieruchomości nie jest zagrożony powodzią. Zaliczany jest do obszaru Dorzecza Wisły, znajduje się w ramach Jednolitych Części Wód Powierzchniowych RW200025264199 oraz Jednolitych Części Wód Podziemnych PLGW200031, które odznaczają się dobrym stanem chemicznym oraz dobrym stanem ilościowym. Omawiany obszar znajduje się 
w regionie wodnym Środkowej Wisły oraz należy do RZGW w Białymstoku. Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na wody powierzchniowe ani przedmioty ochrony zależne od wód i nie przyczyni się do zmiany obecnie występującego stanu ekologicznego JCW. Budowa i eksploatacja zamierzenia nie są związane z poborem wód powierzchniowych i wytwarzaniem ścieków. 


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 23 maj 2023 08:13
Data opublikowania: wtorek, 23 maj 2023 08:17
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 maj 2023 08:22
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 110 razy